13
Juan gwage lle bdale ngaske tirare gdabokedi
1-2 Lle jorisi kare kledu manade ene jimo gire cha gwagedu bleske lle gude karedi chie ama chadale gude ngaskere, lle e chiu ble kagda ngnagu, ama chuga molen gbaguke kaire ama kuda chieba gdataboko. Ama kuda gdaite gdaite kaire kairege ama kledu lle dodaba sombrero kare gbaba gdaite gdaite mo kuda ulitage. Kaire agwe ama chuga gbaguke giti gbaite gbaite ama kledu chage chada gweale gbaba Chube dollale gerule me no Chubedi. Ama jegwale ulita gude chadale kare agwa ama ko bda ngaske ka jwankle oso ko kare, kaire ama ka ulita chegu salengwli gude kweria ka kare. Lle jorisi kare mo kira ketu lle gude chadale kare ege, kaire ama lle gude chadale kare gbu chege kwian chugagwallale kare age ulita me no ama takalin kare. Lle gude chadale kare e chuga gbaguke gbaitege medunga chage solale sugaska salengwli ama lentigeba tirare kare ama chege jogebakeda kare agwa ama chuga sola tirare e jo dodaba jo chkeni. Gire kwian ulita toinga nga dba giti ama ulita chegu tañachuge tanre boidu giti ta kennga ole, gire e giti kwian ulita me Chubenu lle gude chadale kare gau mo chugagwallale chagedu ama gerua nate. Lle jorisi kare lle gude chadale kare gbu chege kweri kiraske age ulita ama kirallaske, malen e giti kwian toinga nga dba giti me Chubenu ulita chagedu lle jorisi kare gai dage gerule no ama giti. Kaire kwian ulita lle gude chadale kare gau dage gerudu no ama giti ene: “¿Chema ñage chege kiraske lle gude chadale e kare? ¿Chema ñage age ulita ama dollale kirachke amadi? Ni kwian gdaite kweri kiraske ama kare.” Kwian ulita lle gude chadale kare gau dage gerudu no ene ama giti. Kaire lle gude chadale kare tirare ama jo chugaba ngwadi mo sobade dabadi gerule me no jain jain sugaska Chube dollale ama tadu mo gbakalin kweri kwian chugagwallale, kaire ama jo chugaba ngwadi chege kwian chugagwallale age ama takalin kare ama chugagwalla lle jorisi kare kirallaske dai ngle cuarenta y doge. Lle gude chadale kare agedu ulita ama gbere age kare. Ama gerudu me no Chube dollale ama Chube kalla jun kate ngwale me no, ama gerudu me no Chube ulla dodadre gerungwa Chube oledige kaire ama gerudu me no kwian Chubenudi kwian bai kaire ulita kle toi nga ngaña giti Chube oledi. Kaire lle gude chadale karege jo kira ketaba age me no mo tke dole kira bate kwian Chubenu ulita toinga nga dba giti ole ama kirachke batre kare, kaire ama chegu kwian chudalla ulita nga ulitamuge kwian gerule kwira na tanrere ulita chugagwallale. Kwian ulita bai kaire me kle kalla gbaba Bda Cordero chadalla giti kwian e ulita lle gude chadale kare kwian anblitanga gai dage. Gwangeabi Chube bebi nga ulita dodade gire Chubege uñadu kwian bai be Bda Cordero gerua gai ulia kwian bai be geru Bda Cordero jo gwabada kwian age me no ñanale giti gai ulia, kwian e kalla gbere chada giti unsuialin tangle, ene kwian e ñage toi chui tangle diali dale Chube ole.
Kwian bai kaire geru ai keruchuge, geru sugedale kwiange geru ai kle gerule giti: 10 Kwian bai kaire daba dbe skage, ama bdagli tkabe skage agedu daba ole ñanale. Kwian bai kaire daba gweda sbadi giti, kwian ene bdagli be joge gwabada sbadi giti ama agedu daba na ole kare. Ai giti sugedale kwian ulita Chubenuge Chube be ama jia gbe kwian bai agedu me no ama ole giti. Malen e giti ulia kwian ulita Chubenu diali kledale nga suga no ole ama kle boi giti, kaire ama mo ta gbadale no trate Chube gwa giti ama kle boi giti Chube ñage ama chudaboi, ama tañachugadale diali Chube giti me e chuge ngwadi.
11 Bigire cha gwagedu lle bdale tirare nadi chie bdugu dbiske, ama kuda molen gdaboke ama kuda chke salengwli bda cordero kudadi, agwa ama kerua chegu salengwli lle jorisi kare tirare kerua kare. 12 Lle bdale e chegu age ulita lle gude chadale tirare kare, agwa ama mo gbu ma soli lle gude chadale kare chudaboangale. Lle bdale e kwian nga dba giti ulita ta gbu lle gude chadale kare gai dage kwian chugagwallale, lle gude chadale kare e amaña solale ama jogebakeda kare agwa ama jo chkeni, gire kwian ulita gbere gerule no ama giti ama gai dage mo chugagwallale. 13 Kaire lle bdale tirare chieba dbiske ama mo gbu kiraske age tanre daga ngwale kwian gwa gbe modi kwian anblitagda. Ama jita kweri kadu nga ngaña giti chke nga dba giti kwian ulita gwa giti, ulita boidu ama gerudu kare. 14 Lle gude chadale kare kledu ne ngwadi gire lle bdale tirare jo chugaba ngwadi age tanre daga ngwale ene kwian nga dba giti ulita gwa giti. Lle bdale agedu alin giti allabi ama ñadu kwian ulita anblite ama gerua gai ulia gire ama gerudu kwian ole kwian lle oña dodale mo kodi lle gude chadale oña kare, lle gude chadale kare e kledu lentigeba jabale sbadi kote agwa ama kledu chage toi gwade, kwian lle gude chadale kare e oña dodadale salengwli ama kare ene kwian ulita ñage lle oña e gai chubere gerule no ama giti. 15 Lle bdale tirarege jo kira ketaba, ene ama lle gude chadale kare oña dodaba mo kodige gbu gwade gire lle oña gerudu kwian bai mi jain lle oña e gai dage lle oña kwian e gwanguda. 16 Kaire lle bdale tirare ama gerudu kwian ulita ole kirogwa ole kaire kwian juma ole, kaire kwian igi molen tanre ole kaire kwian igia me ole, kwian lle boanga ole kaire kwian chugagwalla ole, lle bdale tirare gerudu kwian ene ulita ole ama ulita ko taingwli giti o ama skadagda giti ama ulita mo chugale ngwadi chada gbange, ene ama chege gbaba egdage ama chugagwalla lle gude chadale kare alin. 17 Kwian bai kaire mo chugu ngwadi chada gbange mo koge o mo skadagdage kwian ene ñadu lle gige kaire lle chbade. Agwa kwian bai kaire me mo chugu ngwadi chada gbange mo koge ni mo skadagdage ama gbe egdage kwian ene me ñadu lle gige ni lle amanu chbade. Chada gbaba kwian ko giti o kwian skadagda giti chada gdaite e kle gerule lle gude chadale kare kalla mine kaire kle gerule lle gude chadale kare númerolla mine. 18 Lle gude chadale kare númerolla ene kare: seiscientos sesenta y seis (666). Número e chege kwian númerolla kare, ulia kwian mo ta gbadale tañachuge trate lle gude chadale kare númerolla seiscientos sesenta y seis giti, ene be suge kwian ege número seiscientos sesenta y seis kle gerule mine.