16
Chube lle boanga amanu gdaguke kage ji tirare gbaba lle jogda kare tadi gbe kwian agenga me no giti
Cha geru keruchugu gerule kweri kiraske, geru e kledu chie u gerungwa Chube olege nga ngaña giti, geru sugedu chage gerule lle boanga gdaguke ole ene: “Ba ulita gdaguke gdaite gdaite jogedale nga dba giti ji gdaguke Chubenu ulita jo gbaba lle jogda kare gbaguke tadi dbe gbale kwian ulita giti.” Cha geru keruchugu gerule ene ulita lle boanga Chube alin gdaguke ole. Gire lle boanga Chube alin gdaite jo nga dba giti ngeru ji tirare Chubenu dbe gbale kwian giti, ji tirare e kledu jogda tadi lle boanga ji e otoda dbi giti. Ama ji Chubenu gbu kwiange kwian bai ulita kaire mo chugaba ngwadi gude chadale kare chadalla gbange ama koge o ama skadagdage, kaire bai lle gude chadale kare oña ngwale gau dage mo chubeale, kwian ulita edi jingme tirare sugaska chku, jingme ama ulita gbu tuge chege solale skibachie tanre.
Ngeru boidu ene gire lle boanga Chube alin na gdabokedale jo nga dba giti ji tirare Chubenu dbe gbale kwian giti, ji tirare e kledu jogda tadi, lle boanga ji e otoda bleske gire chi bleske chegu bere kwian jaba kle bechie kare, gire lle bdale ulita kledu toi bleske ulita jokeda be e kote.
Boidu ene gire lle boanga Chube alin na gdamaidale jo nga dba giti ji tirare Chubenu dbe gbale kwian giti, ji tirare e kledu jogda tadi, lle boanga ji e otoda chi kweria ulitaske kaire chi gwagwa ulitaske gire chi kweria ulita kaire chi gwagwa dbige ulita chegu bere.
5-6 Boidu ene nga dba giti gire lle boanga Chube alin chi mananga cha ama keruchugu gerule Chube ole ene:
“Chube, ba no trate, ba kledu ngeru lle ulita ba bebi dodadege kaire ba amaña kle nege tangle trate, ba kle age ulita trate ba takalin kare.
Ba kle ji gbe kwian ulita giti ama ulita agedu me no ba dollale giti ama ulita ji chugadale nege agedu me no gdale.
Kwian me no ba dollale kwian ngle banu guda kaire agwe kwian ba dollale kwian ngle ba gerua ketanga dabage guda agwa nege ba kle kwian banu jia gbe kwian me no ulita giti, nege ba kle kwian me no gbe boi daga ngwale kwian banu jokeda gdale, ba chi ulita gbu jwlite bere kwian age me no alin jadale.
Ba kle ji gbe kwian me no giti ene, e no kwian agedu me no ulita alin, nege ba kle kwian banu ulita jia jwennga.
Kwian me no agedu me no kwian banu ole e ñanale ama ulita ba kle gbe ji chuge.”
Lle boanga Chube alin chi mananga gerudu ene Chube ole, kaire cha geru keruchugu chie lle gugangwa Chube gwa giti ngwadige gerule ene:
“Chube cha Chugagwalla, lle boanga ngeru chi mananga gerudu ba ole kare e ulia, cha ama ka chudaboi, cha gerule ama kare ba ole.
Chube, noare ba kle age no ene ulita, ba kweri kiraske ba agenga no kwian agenga no alin, ba kle kwian me no gbe ji chuge ama agedu me no ulita giti, ba ulia ñage ji gbe trate kwian ulita giti ama agedu me no ñanale.”
Gerudre ene Chube ole.
Bigire lle boanga Chube alin na gdabagadale jo ji tirare Chubenu dbe gbale kwian giti, ji tirare e kledu jogda tadi, lle boanga ji e otoda chui giti, chui chratigunga jita kare kwian ulita kugedu chui chralla kote. Gire kwian ulita chegu kugeba tirare jabale jita kote agwa ni kwian mo gbu mo ta blite Chube ole Chube gai dage ni mo ta gbu gerule no Chube giti. Chube ji gbu tirare giti gdale kwian ulita ta skochie tanre gerudu me no Chube dollale sugaska dare.
10 Gire lle boanga Chubenu na gdatigadale jo ji tirare Chubenu dbe gbale kwian giti, ji tirare e kledu jogda tadi, lle boanga ji e otoda lle gude chadale kare kle toi ngwadige giti gire kwian ulita amanu chegu nga jereske ji e kote. Kwian ulita chegu boi daga ngwale skibachie tanre ji e kote, ama mo gutu kwirage skiba kote, 11 kwian e ulita chegu solale skibachie tanre, ulita boidu ene tirare agwa ni kwian mo ta blitu age no, kwian chegu age dare me no, kaire kwian gerudu me no Chube toinga nga ngaña giti dollale, ama ulita gerudu me no Chube dollale Chube ji gbu ama giti gdale.
12 Boidu ene ulita gire lle boanga Chube alin na gdaderekedale jo nga dba giti ji tirare Chubenu dbe gbale kwian giti, ji tirare e kledu jogda tadi, lle boanga ji e otoda chi kweria kada Eufratege, gire chi kweria e chegu junbatebanga. Chi e kledu ngwadi nga chegu ulen chegu tkaba jonle chagegda, ene kwian chugagwalla ulita be chie chui chie ngwange ngnagu ñage joge tangle chi kweria ege mo litadale Chube dolla na ulita ole. 13 Kaire cha gwagedu dolla oña me no gdamaidi, dolla oña me no e ulita chegu salengwli bodrega kare. Dolla oña me no gdaite chiu lle jorisi kare tirare kate, na gdaite chiu lle gudere kate, na gdaite chiu lle bdale kate, lle bdale e ama lle jorisi kare ka chudaboanga ama kwian anblitanga ngwale geru ngwaledi. Dolla oña me no gdaite gdaite chiu bodregale lle gdamai me no e kate. 14 Dolla oña me no gdamai e nu chieba che dolla Satanáge, ama ulita kledu age tanre mo chugagwalla Satanás kirallaske ama ulita lle daga ngwale no tanre dodadu kwian gwa giti. Dolla oña gdamai e jo nga ulitage kwian chugagwalla nga ulitamu ta gbe mo lite ule kwaitre alin mo gbe biale Chube dollale kira batale Chube chuiage Chube ole. Chui ege Chube gdaitre alin kiraske tanre be mo kira kaite nate kwian ulitage Chube kira molen tanre be kirachke dolla kiralla ulitadi.
15 Cha gerule ba ole, ba tachkedale Jesucristo gerudu kare ene: “Ba kledale biale ni be uñale kwiange gire cha be chieni nga dba ai giti blike kwian skwe boanga kle chie kare. Kwian bai kaire be skwen chage gwade me gbeba ama be kle biale cha manade ngwange cha be chieni chuiage, ama kle biale kare mo ngama tkaba ñometraske kare, kwian edi nga be suge noare ama mi chege ibule mo giti kwian kle chage taglale kwian na gwa giti kare.” Jesucristo gerudu ene ulita ama be chieni chuia giti.
16-17 Dolla oña bodrega kare gdamai kwian chugagwalla nga ulitamu litu ole ulita kwaitre alin nga kadakle kwian israelita kwirale Armagedón. Nga ege kwian chugagwalla ulita litre ole gire lle boanga Chube alin na gdaguke bdaglidale jo ji tirare Chubenu dbe gbale kwian giti, ji tirare e kledu jogda tadi, lle boanga ji e otoda ngaña mleudage, gire u gerungwa Chube ole nga ngaña gitige gerudre kweri kiraske, Chube kle toiba dba ama toigdalla kweri giti amaña gerudu ene: “Cha Chube cha ji ai gdaguke ulita gbu oteda kwian ulita gbe ji chuge.” 18 Chube gerudu ene ulita gire sugetibi nga ko chrachiunga, kaire enusulindra gdadu kweri gire kaire dbi jwliendu kweri tirare kegde chitedu kweri ni nu boiba ngeru ene bitaite Chube kwian gwangea gbu toi nga aige gwaigudage. 19 Chube nga gbu jwlien tirare ene gire una kweri Babiloniage skiendunga bitamaige tangle, Chube me ta jonga una Babiloniage kwian una ege kle age me no me no giti, Chube ta skochiu tanre kwian agedu me no tanre sugaska Chube dollale gdale, gire Chube ji gbu tirare kwian una emu giti ene. Kaire una nga dba giti ulita skiendunga ulita jo dba chegu me no. 20 Gire ngadrega ulita kledu bleske kaire jwichuga ulita jonga me chegu ngeru kare. 21 Kaire nga ngaña giti noi sklieba nga skeke kote tanre bolole kweri kweri jaindu tirare chku dba kwian giti. Noi sklieba gbaite gbaite kweri kweri gaba tanre, ama gbaite gbaite gaba lle quintal gdaite llagli kare. Chube ji gbu tirare ene kwian ulita giti agwa kwian me mo ta blitu Chube ole. Kwian gerudu ma me no gwangerugu Chube dollale Chube noi gbu jain kechuga kare nga ngaña giti gdale. Chube ji e tirare gbu kwian ulita alin, e giti kwian ulita ta skochiu tanre Chubedi.