3
Jesucristo geru ai gbe uñale Juange ketadale kwian ulitage kle mo lite Chube geruadi una Sardige
Jesucristo gerudu dare cha ole: “Kaire ba chada dege kwian Chubenu chugagwalla daba mananga Chube geruadi una Sardimu alin, ene ama ñage geru ai ulita kete kwian ulita Chubenu una emuge. Ba chada dege kwian alin cha kle gerule ai kare ama ole:
‘Cha beu gbaguke ole kote, kaire Chube Oña kle cha ole ama no trate ulita. Cha amaña kle gerule ba ulita kle mo lite Chube geruadi una Sardige ole, cha gerule: Chage uñale ulita ba kle age giti. Kwian na gwage badi ama tañachuge ba ta no trate Chube gwa giti ba kle toi Chube takalin kare, agwa ulia cha gwa giti ba kwian jogebakeda kare ba kle age me no giti, ba ta kle sugekare Chubege. Cha gerule ulia ba ole, ba mo ta gbadale tañachuge ulita ba kle age giti. Ba bebi geru Chubenu chuge ngwadi ulita ba mo kira gbadale kiraske naskuni blike geru Chubenu ole, ba mo ta gbale chage ta giti geru Chubenu kle ba tale ole. Cha kle gwage ba kle age me no gitidige e ulita me no Chube gwa giti. Ba tachkedale geru Chubenu ba tkere tangle giti, geru e ba gaubi gwangeabi ulia. Ba geru e gadale ngerugu mo tale, ba geru e gbadale gdadi, ba mo ta blitadale naskuni Chube ole me age me no dare ba kle age nege kare. Agwa ba me jain age cha kle gerule ba ole kare, gire ene cha be joge ji gbe ba giti salengwli kwian skwe boanga kle joge skwe boi kwian ngeru me kle chke uñale kwiange kwian skwe boanga be chke ngaminegire ama llea jwen ulita, ene kaire me chke uñale bage ngamangirege cha be joge ji gbe ba giti ba kle age me no gdale. Cha gerule ba ole, kwian Chubenu gweale kle toi una eni Sardige me kle age me no daba Chubenu dare kle age kare cha gwa giti, ama ta kle no trate. Ama kle age Chube takalin kare malen e giti chui bdaglige ama ñage mo ngama tke ñometra jutreske, ama be toi cha ole ule. Kwian bai kaire me kle age me no Chube dollale daba na kare ama kle mo ta gbe gwangerugu age no trate Chube takalin kare, kwian ene be chege mo ngama tkaba ñometra jutreske chui diali dale, kwian ene kalla cha mi jwennga dale chada chanu giti. Ama kalla be kle degaba diali chada chanu giti chui diali dale ama be toi diali cha ole kaire cha Ñenua Chube ole nga ngaña giti. Kaire agwe kwian ene giti cha be gerule no cha Ñenua Chube gwa giti kaire lle boanga Chube alin ulita gwa giti nga ngaña giti.
Ulia cha gerule trate geru ai cha kle gerule giti, kwian ulita bai kaire geru ai batenga kwian ulita bai kaire geru ai keruchuge, geru sugedale trate kwian ege Chube Oña takalin gerule mine geru ai giti kwian Chubenu mne gdaguke nga Asiamu ole. Kaire kwian e ulita geru ai gbadale gdadi geru ai kle gerule kare.’ Ba Juan chada degadale ene ulita kagadale kwian Chubenu una Sardimu alin.” Jesucristo gerudu ene ulita cha ole ama cha gbu chada dege ene kwian Chubenu una Sardimu alin.
Jesucristo geru ai gbe uñale Juange ketadale kwian ulitage kle mo lite Chube geruadi una Filadelfiage
Jesucristo gerudu dare cha ole: “Kaire ba chada dege kwian Chubenu chugagwalla daba mananga Chube geruadi una Filadelfiamu alin, ene ama ñage geru ai ulita kete kwian ulita Chubenu una emuge. Ba chada dege kwian alin cha kle gerule ai kare ama ole:
‘Cha Chube Kirolla cha kle age ulita diali cha kle gerule kare, cha gerule ulia diali, cha no trate ulita. Cha kwian ulita Chugagwalla kweri kwian chugagwalla unsuialin David kare agwa kaire cha chege ma kweri ma kiraske Davige. Cha gerule chema ñage toi Chube ole diali nga ngaña giti chema me ñage toi Chube ole, e salengwli kwian u mauña kle kwian kade gwa kare o kaire kle kwian chuge ngwadi sugekare goga kare, cha ñage age ulita cha takalin kare. Cha amaña kle gerule ba kwian ulita kle mo lite Chube geruadi una Filadelfiage ole, cha gerule: Uñale chage ulita ba kle age giti. Uñale chage ba ta me kiraske agwa ba cha gerua gau ba kle age cha gerua kle gerule kare, kaire ba me kle ibule gerule ba cha gerua gaba ba kwian chanu malen e giti cha be ba gbe cha gerua ketangale kwian nage ni kwian na be ñage ba jwen siere geru chanu dbe kwian nage. Baske ba kle ngwadi kwian tanre agenga me no che dolla Satanás takalin kare kle gerule ama kwian israelita malen ama Chubenu agwa ama kle sole ngwale, ulia ama ulita che dolla Satanánu. Cha be kwian e kare ene gbe mo jongnagwa skute dba ba ngnagu ama be ba gai dage chugagwalla kweri. Be suge ama ulitage ulia cha no ba ole ba cha gerua ganga ole. 10 Ba ulita kle mo ta gbe age diali cha takalin kare ba ulita kle mo ta gbe jage ta no ole ba kle boi daga ngwaleske, malen cha be ba ulita manade no be boi tirage nga ulitage nga dba ai giti, cha mi ba chuge ngwadi boi daga ngwale kwian na me cha gerua gaba be boi kare, cha be boi daga ngwale gbe kwian ene ulita ta chugagda, ene be chke nate uñale kwian ene ulita kwian mine. 11 Cha gerule ulia ulia ba ole, cha chieni chuia kle kodi malen ba ulita mo ta gbadale gwangerugu cha gerua giti lle boi ulia no cha alin diali. Ba mo ta gbale lle boi no cha takalin kare ba mo ta gbale cha gerua manade no, ene kwian na mi ñanalla jwennga ba ngeru, ba mo ta gbe no ñanale cha be lle no kete bage. 12 Kwian ulita bai kaire kirachke che dolla Satanádi ama mo ta gbe kiraske age ulita cha takalin kare, kwian ene be toi diali cha ole kaire cha Ñenua Chube ole nga ngaña giti, kwian e be toi jwire Chube kle toi ngwadi una jagere ka jwankle Jerusalénge una e be chie nga ngaña giti gwadbiguda nga dba ai giti. Una Jerusalén kalla cha be gbe kwian e giti kaire cha Ñenua Chube kalla cha be gbe kwian e giti, ama be chege cha Ñenua Chubenu. Kaire cha be mo ka na jagere gbe kwian e giti.
13 Ulia cha gerule trate geru ai cha kle gerule giti, kwian ulita bai kaire geru ai batenga kwian ulita bai kaire geru ai keruchuge, geru sugedale trate kwian ege Chube Oña takalin gerule mine geru ai giti kwian Chubenu mne gdaguke nga Asiamu ole. Kaire kwian e ulita geru ai gbadale gdadi geru ai kle gerule kare.’ Ba Juan chada degadale ene ulita kagadale kwian Chubenu una Filadelfiamu alin.” Jesucristo gerudu ene ulita cha ole ama cha gbu chada dege ene kwian Chubenu una Filadelfiamu alin.
Jesucristo geru ai gbe uñale Juange ketadale kwian ulitage kle mo lite Chube geruadi una Laodiceage alin
14 Jesucristo gerudu dare cha ole: “Kaire ba chada dege kwian Chubenu chugagwalla daba mananga Chube geruadi una Laodiceamu alin, ene ama ñage geru ai ulita kete kwian ulita Chubenu una emuge. Ba chada dege kwian alin cha kle gerule ai kare ama ole:
‘Cha Jesucristo gerunga diali ulia cha me geru blite gire age nganake, cha diali geru ulia kete kwiange cha Ñenua Chube giti, kaire lle ulita Chube dodadu gwangeabi unsuialin tangle, cha lle e ulita Chugagwalla. Cha amaña kle gerule ba ulita kle mo lite Chube geruadi una Laodiceage ole, 15 cha gerule: Chage uñale ulita ba kle age giti. Ba me kle mo ta gbe kiraske cha gerua giti cha takalin kare. Ba me kle cha gerua tallade, ba kle toi ba me cha gerua uñe kare. Ba takalin chege cha dollale ba ñage chege, ba takalin chege cha skatemanallale age ulita cha takalin kare, ba ñage chege. Agwa cha me takalin ba mo ta gbe gbaboke ai kare chadi, ma no ba lle gdaitre alin gadale. Ba mo ta gbe gbaboke chadi gire cha be ba jige sugekare chage kaire cha Ñenua Chubege salengwli kwian chi me no jwen kate uneda kare. 16 Agwa ulia cha gerule ba ole, ba chege diali age ba kle age kare, gire cha be ba gbe sugekare chage chui tangle ni cha be tachke ba giti dare. 17 Ba kle gerule ba lle tanre molen, ba diali kle toi no ni lle gdaite me kle ba ole, ulita kle ba ole, ba lle ulita molen. Ba kle gerule ene mo giti no. ¿Agwa mineade ba kle tañachuge mau giti ene? Ulia lle kle ba ole ba kle gerule kare agwa ulia ba ta me trate Chube gwage, malen ba me ñage gerule ba lle ulita molen. Ba me kle mo ta gbe toi Chube takalin kwian amanu toi kare gire e giti ba kwian llea me kare, ba kwian me ñometra ole mo ngama tkagda kare. Chube me ñage age ulita ba alin ama takalin kare, ama me ñage ba chudaboi. Ba me kle tañachuge mo giti naskuni ba ta mine Chube ole malen e giti ba kwian gwagwa me kare. 18 Malen cha gerule ba ole, ba mo ta gbe gwangerugu Chube gerua gai ulia mo tale kiraske gire cha be age no ba alin lle no kete bage, e chege salengwli cha lle ñanaske kada oro kete bage kare. Cha ba ta blite, ene cha kiralla giti ba ñage age no cha takalin kare, ene ba mi ibule ba agedu me no giti, ba be chege mo ngama tkaba ñometra jutre noske kare, Chube be ba ta gbe joge siere ulita ba kle age me noge kaire Chube gerua be ba ta gbe toi trate Chube gwa giti, e chege salengwli cha gdege jrite ba gwagwa ogage ba gbe ten kare. 19 Cha gerule ba ole, kwian bai kaire cha no no ole, kwian e kle age gweale me no cha dollale, gire cha kle ka boi ama ole ama kle age me no giti kaire cha kle ama chuge ngwadi boi daga ngwale, e giti cha kle ama ulita tke tangle ama toidale mine Chube gwa giti, gire ene ama ñage mo ta blite Chube ole Chube takalin kare. Cha gerule ba ole, ba mo ta gbadale diali kiraske gwangerugu Chube geruadi, ba mo ta blitadale Chube ole age Chube takalin kare. 20 Cha diali kle kwian keru manade, cha takalin kwian Chubenu ulita mo ta gbe ule cha ole diali. Kwian Chubenu bai kle mo ta dbe bate chage, cha takalin kwian ene mo ta bliteni naskuni cha ole, ene cha chege kwian e ole, kwian e talla chege cha ole kaire cha talla chege kwian e ole. 21 Cha gerule ba ole, kwian bai mo ta gbe kiraske Chube gerua gai ulia mo tale, cha be kwian ene gbe daba chugagwale daba na kaganga chui bdaglige cha ole ule. Cha be age no ene ama alin salengwli Chube cha Ñenua agedu cha alin kare. Cha kirachku lle ulitadi nga dba ai giti gire cha joni nga ngaña giti Chube ngwadi, Chube cha gbu kwian kaire lle na ulita Chugagwalla kweri.
22 Ulia cha gerule trate geru ai cha kle gerule giti, kwian ulita bai kaire geru ai batenga kwian ulita bai kaire geru ai keruchuge, geru sugedale trate kwian ege Chube Oña takalin gerule mine geru ai giti kwian Chubenu mne gdaguke nga Asiamu ole. Kaire kwian e ulita geru ai gbadale gdadi geru ai kle gerule kare.’ Ba Juan chada degadale ene ulita kagadale kwian Chubenu una Laodiceamu alin.” Jesucristo gerudu ene ulita cha ole ama cha gbu chada dege ene kwian Chubenu una Laodiceamu alin.