8
Bda Cordero lle chada gatagda bdagli
gdagukedale jwennga
Gire Bda Cordero lle chada gatagda bdagli gdagukedale junnga gire nga ngaña giti Chube kle ngwadi nga chegu ngwedige ni lle ni nga chegu gdade sidri hora bonga. Cha gwagedu lle boanga Chube alin nga ngaña giti gdagukedi jagebanga gdate Chube gwangnagu, lle ngwanegda gdaguke ka jwankle trompeta jo ketaba lle boanga gdagukege gdaite gdaite. Bigire lle boanga na gdaite chku oro dodaba incienso gbangwale giti dbe kote. Lle boanga amaña jagedunga gdate tainkwli oro dodaba lle gugangwale Chube gwa giti kwian age me no giti ngwadi, lle gugangwa e chege tainkwli Chube gwangnagu. Ne ngwadi lle ñachke no kada incienso tanre jo ketaba lle boanga ege. Lle ñachke no e ama gbu lle gugangwa giti gugadale Chube gwa giti. Kwian Chubenu ulita kledu lle gugangwa ngwadi gerule Chube ole gire lle boanga lle ñachke no gbu lle gugangwa giti Chube gwa giti. Gire lle boanga amaña e lle ñachke no gugu gire lle ñachke no jiangwalla jo Chube gitigu ule kwian Chubenu kerua ole kwian Chubenu gerudu suiage kledu boi daga ngwale nga dba giti gire. Bigire lle boanga Chube alin amaña jita tan gau lle gugangwage, lle ñachke no gbangwa ama kle dbe kote ama lle e gbu ete jita tan ole, gire ama lle e mliunga ulita gwadbiguda nga dba giti. Jita tan e jwatedunga nga dba giti gire enusulindra gdadu kweri nga ngaña giti kaire nga ko chrachiunga nga gdadu kaire nga jwliendu kote kegde kweri chitedu tanre nga dba giti.
Lle boanga Chube alin nga ngaña giti gdaguke ngwane trompetage gdaite gdaite kaire kaire
Lle boanga Chube alin nga ngaña giti gdaguke kledu lle ngwanegda ka jwankle trompeta dbe kote, ama gdaguke ulita mo gbu biale gdaite gdaite ngwanedale trompetage. Lle boanga gdaite ngwanedu ngeru trompeta amanuge gire sugeti allabi noi sklieba kweri kweri bialin nga skeke kote kaire jita kledu gwade ule be ole noi eske gire e ulita jo mliaba nga dba giti. Gire nga dba giti nga gweale bonga nate kugedu ngle, kaire gli nga dba giti nga gweale bonga nate kugedu ule ngauda lere ulita ole. Ai bitaite boidu ene ngerutabi gire lle boanga na gdabokedale ngwanedu trompeta amanuge gire sugeti allabi cha gwagedu lle salengwli jwichuga kweri karedi jwichuga e kledu gwade jitaske jo mliaba bleske, gire e giti ble gweale bonga nate chegu bere ulita, gire lle ulita kle toi bleske ama ngle bonga nate jokeda be kote kaire du chagegda bleske ngle bonga nate ulita jo skianbada bleske.
10 Boidu ene ulita nga dba giti gire lle boanga Chube alin nga ngaña giti na gdamaidale ngwanedu trompeta amanuge gire sugeti allabi beu kweri gbaite jaindu nga ngaña giti chrachiunga jichra kare, beu e jo chke dba chi kweri ngle bonga ngnagu ulitaske kaire beu e jo chke chi gwagwa ngle bonga ngnagu ulitaske. 11 Beu e kada Beu Gage, beu e jo chke chi kweri batre chi gwagwa dbige batre chi chegu gage ulita me no, kwian chi gage e jau gire kwian tanre jokeda chi kote.
12 Boidu ene ulita nga dba giti gire lle boanga Chube alin nga ngaña giti na gdabagadale ngwanedu trompeta amanuge gire sugeti allabi chui gwa jo jere ngle bonga ngnagu, chui me chegu chrachienga no chui kle chrachienga kare. Kaire dai gwa jo jere ngle bonga ngnagu, dai me chegu chrachienga no dai kle chrachienga kare. Kaire beu gwa jo jere ngle bonga ngnagu me chegu chrachienga beu kle chrachienga kare. Ngajudi ngle bonga ngnagu chegu jere ni chui chrachiunga sidri. Ngajrege ngle bonga ngnagu chegu jere dbire ngiskinre ni dai chrachiunga sidri. 13 Bigire cha gwagedu mu kweria gbaitedi ji chienga nga ngaña giti sui jwennga kweri kwian be boi giti, mu e gerudu kiraske: “Ay, ay, ay, cha tai dage kwian nga dba giti ulitage. Lle boanga Chube alin na gdamai ulita be ngwane trompetage gdaite gdaite gire be boi tirare ulita nga dba giti.”