୨ ପିତରସ୍ୟ ପତ୍ରଂ
Ⅰ ଯେ ଜନା ଅସ୍ମାଭିଃ ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଅସ୍ତଦୀଶ୍ୱରେ ତ୍ରାତରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଚ ପୁଣ୍ୟସମ୍ବଲିତୱିଶ୍ୱାସଧନସ୍ୟ ସମାନାଂଶିତ୍ୱଂ ପ୍ରାପ୍ତାସ୍ତାନ୍ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍ୟ ଦାସଃ ପ୍ରେରିତଶ୍ଚ ଶିମୋନ୍ ପିତରଃ ପତ୍ରଂ ଲିଖତି|
Ⅱ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟାସ୍ମାକଂ ପ୍ରଭୋ ର୍ୟୀଶୋଶ୍ଚ ତତ୍ୱଜ୍ଞାନେନ ଯୁଷ୍ମାସ୍ୱନୁଗ୍ରହଶାନ୍ତ୍ୟୋ ର୍ବାହୁଲ୍ୟଂ ୱର୍ତ୍ତତାଂ|
Ⅲ ଜୀୱନାର୍ଥମ୍ ଈଶ୍ୱରଭକ୍ତ୍ୟର୍ଥଞ୍ଚ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଆୱଶ୍ୟକଂ ତତ୍ ସର୍ୱ୍ୱଂ ଗୌରୱସଦ୍ଗୁଣାଭ୍ୟାମ୍ ଅସ୍ମଦାହ୍ୱାନକାରିଣସ୍ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଦ୍ୱାରା ତସ୍ୟେଶ୍ୱରୀଯଶକ୍ତିରସ୍ମଭ୍ୟଂ ଦତ୍ତୱତୀ|
Ⅳ ତତ୍ସର୍ୱ୍ୱେଣ ଚାସ୍ମଭ୍ୟଂ ତାଦୃଶା ବହୁମୂଲ୍ୟା ମହାପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦତ୍ତା ଯାଭି ର୍ୟୂଯଂ ସଂସାରୱ୍ୟାପ୍ତାତ୍ କୁତ୍ସିତାଭିଲାଷମୂଲାତ୍ ସର୍ୱ୍ୱନାଶାଦ୍ ରକ୍ଷାଂ ପ୍ରାପ୍ୟେଶ୍ୱରୀଯସ୍ୱଭାୱସ୍ୟାଂଶିନୋ ଭୱିତୁଂ ଶକ୍ନୁଥ|
Ⅴ ତତୋ ହେତୋ ର୍ୟୂଯଂ ସମ୍ପୂର୍ଣଂ ଯତ୍ନଂ ୱିଧାଯ ୱିଶ୍ୱାସେ ସୌଜନ୍ୟଂ ସୌଜନ୍ୟେ ଜ୍ଞାନଂ
Ⅵ ଜ୍ଞାନ ଆଯତେନ୍ଦ୍ରିଯତାମ୍ ଆଯତେନ୍ଦ୍ରିଯତାଯାଂ ଧୈର୍ୟ୍ୟଂ ଧୈର୍ୟ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଭକ୍ତିମ୍
Ⅶ ଈଶ୍ୱରଭକ୍ତୌ ଭ୍ରାତୃସ୍ନେହେ ଚ ପ୍ରେମ ଯୁଙ୍କ୍ତ|
Ⅷ ଏତାନି ଯଦି ଯୁଷ୍ମାସୁ ୱିଦ୍ୟନ୍ତେे ୱର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ଚ ତର୍ହ୍ୟସ୍ମତ୍ପ୍ରଭୋ ର୍ୟୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେ ଯୁଷ୍ମାନ୍ ଅଲସାନ୍ ନିଷ୍ଫଲାଂଶ୍ଚ ନ ସ୍ଥାପଯିଷ୍ୟନ୍ତି|
Ⅸ କିନ୍ତ୍ୱେତାନି ଯସ୍ୟ ନ ୱିଦ୍ୟନ୍ତେ ସୋ ଽନ୍ଧୋ ମୁଦ୍ରିତଲୋଚନଃ ସ୍ୱକୀଯପୂର୍ୱ୍ୱପାପାନାଂ ମାର୍ଜ୍ଜନସ୍ୟ ୱିସ୍ମୃତିଂ ଗତଶ୍ଚ|
Ⅹ ତସ୍ମାଦ୍ ହେ ଭ୍ରାତରଃ, ଯୂଯଂ ସ୍ୱକୀଯାହ୍ୱାନୱରଣଯୋ ର୍ଦୃଢକରଣେ ବହୁ ଯତଧ୍ୱଂ, ତତ୍ କୃତ୍ୱା କଦାଚ ନ ସ୍ଖଲିଷ୍ୟଥ|
Ⅺ ଯତୋ ଽନେନ ପ୍ରକାରେଣାସ୍ମାକଂ ପ୍ରଭୋସ୍ତ୍ରାତୃ ର୍ୟୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍ୟାନନ୍ତରାଜ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ରୱେଶେନ ଯୂଯଂ ସୁକଲେନ ଯୋଜଯିଷ୍ୟଧ୍ୱେ|
Ⅻ ଯଦ୍ୟପି ଯୂଯମ୍ ଏତତ୍ ସର୍ୱ୍ୱଂ ଜାନୀଥ ୱର୍ତ୍ତମାନେ ସତ୍ୟମତେ ସୁସ୍ଥିରା ଭୱଥ ଚ ତଥାପି ଯୁଷ୍ମାନ୍ ସର୍ୱ୍ୱଦା ତତ୍ ସ୍ମାରଯିତୁମ୍ ଅହମ୍ ଅଯତ୍ନୱାନ୍ ନ ଭୱିଷ୍ୟାମି|
ⅩⅢ ଯାୱଦ୍ ଏତସ୍ମିନ୍ ଦୂଷ୍ୟେ ତିଷ୍ଠାମି ତାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମାନ୍ ସ୍ମାରଯନ୍ ପ୍ରବୋଧଯିତୁଂ ୱିହିତଂ ମନ୍ୟେ|
ⅩⅣ ଯତୋ ଽସ୍ମାକଂ ପ୍ରଭୁ ର୍ୟୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟୋ ମାଂ ଯତ୍ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍ ତଦନୁସାରାଦ୍ ଦୂଷ୍ୟମେତତ୍ ମଯା ଶୀଘ୍ରଂ ତ୍ୟକ୍ତୱ୍ୟମ୍ ଇତି ଜାନାମି|
ⅩⅤ ମମ ପରଲୋକଗମନାତ୍ ପରମପି ଯୂଯଂ ଯଦେତାନି ସ୍ମର୍ତ୍ତୁଂ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ ତସ୍ମିନ୍ ସର୍ୱ୍ୱଥା ଯତିଷ୍ୟେ|
ⅩⅥ ଯତୋ ଽସ୍ମାକଂ ପ୍ରଭୋ ର୍ୟୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍ୟ ପରାକ୍ରମଂ ପୁନରାଗମନଞ୍ଚ ଯୁଷ୍ମାନ୍ ଜ୍ଞାପଯନ୍ତୋ ୱଯଂ କଲ୍ପିତାନ୍ୟୁପାଖ୍ୟାନାନ୍ୟନ୍ୱଗଚ୍ଛାମେତି ନହି କିନ୍ତୁ ତସ୍ୟ ମହିମ୍ନଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷସାକ୍ଷିଣୋ ଭୂତ୍ୱା ଭାଷିତୱନ୍ତଃ|
ⅩⅦ ଯତଃ ସ ପିତୁରୀଶ୍ୱରାଦ୍ ଗୌରୱଂ ପ୍ରଶଂସାଞ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତୱାନ୍ ୱିଶେଷତୋ ମହିମଯୁକ୍ତତେଜୋମଧ୍ୟାଦ୍ ଏତାଦୃଶୀ ୱାଣୀ ତଂ ପ୍ରତି ନିର୍ଗତୱତୀ, ଯଥା, ଏଷ ମମ ପ୍ରିଯପୁତ୍ର ଏତସ୍ମିନ୍ ମମ ପରମସନ୍ତୋଷଃ|
ⅩⅧ ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ନିର୍ଗତେଯଂ ୱାଣୀ ପୱିତ୍ରପର୍ୱ୍ୱତେ ତେନ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ୱିଦ୍ୟମାନୈରସ୍ମାଭିରଶ୍ରାୱି|
ⅩⅨ ଅପରମ୍ ଅସ୍ମତ୍ସମୀପେ ଦୃଢତରଂ ଭୱିଷ୍ୟଦ୍ୱାକ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟତେ ଯୂଯଞ୍ଚ ଯଦି ଦିନାରମ୍ଭଂ ଯୁଷ୍ମନ୍ମନଃସୁ ପ୍ରଭାତୀଯନକ୍ଷତ୍ରସ୍ୟୋଦଯଞ୍ଚ ଯାୱତ୍ ତିମିରମଯେ ସ୍ଥାନେ ଜ୍ୱଲନ୍ତଂ ପ୍ରଦୀପମିୱ ତଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ସମ୍ମନ୍ୟଧ୍ୱେ ତର୍ହି ଭଦ୍ରଂ କରିଷ୍ୟଥ|
ⅩⅩ ଶାସ୍ତ୍ରୀଯଂ କିମପି ଭୱିଷ୍ୟଦ୍ୱାକ୍ୟଂ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ସ୍ୱକୀଯଭାୱବୋଧକଂ ନହି, ଏତଦ୍ ଯୁଷ୍ମାଭିଃ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାଯତାଂ|
ⅩⅪ ଯତୋ ଭୱିଷ୍ୟଦ୍ୱାକ୍ୟଂ ପୁରା ମାନୁଷାଣାମ୍ ଇଚ୍ଛାତୋ ନୋତ୍ପନ୍ନଂ କିନ୍ତ୍ୱୀଶ୍ୱରସ୍ୟ ପୱିତ୍ରଲୋକାଃ ପୱିତ୍ରେଣାତ୍ମନା ପ୍ରୱର୍ତ୍ତିତାଃ ସନ୍ତୋ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅଭାଷନ୍ତ|