Ⅰ ଈଶ୍ୱରେଣ ସ୍ୱୀକୀଯଲୋକା ଅପସାରିତା ଅହଂ କିମ୍ ଈଦୃଶଂ ୱାକ୍ୟଂ ବ୍ରୱୀମି? ତନ୍ନ ଭୱତୁ ଯତୋଽହମପି ବିନ୍ୟାମୀନଗୋତ୍ରୀଯ ଇବ୍ରାହୀମୱଂଶୀଯ ଇସ୍ରାଯେଲୀଯଲୋକୋଽସ୍ମି|
Ⅱ ଈଶ୍ୱରେଣ ପୂର୍ୱ୍ୱଂ ଯେ ପ୍ରଦୃଷ୍ଟାସ୍ତେ ସ୍ୱକୀଯଲୋକା ଅପସାରିତା ଇତି ନହି| ଅପରମ୍ ଏଲିଯୋପାଖ୍ୟାନେ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଯଲ୍ଲିଖିତମ୍ ଆସ୍ତେ ତଦ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ନ ଜାନୀଥ?
Ⅲ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକାସ୍ତ୍ୱଦୀଯାଃ ସର୍ୱ୍ୱା ଯଜ୍ଞୱେଦୀରଭଞ୍ଜନ୍ ତଥା ତୱ ଭୱିଷ୍ୟଦ୍ୱାଦିନଃ ସର୍ୱ୍ୱାନ୍ ଅଘ୍ନନ୍ କେୱଲ ଏକୋଽହମ୍ ଅୱଶିଷ୍ଟ ଆସେ ତେ ମମାପି ପ୍ରାଣାନ୍ ନାଶଯିତୁଂ ଚେଷ୍ଟନତେ, ଏତାଂ କଥାମ୍ ଇସ୍ରାଯେଲୀଯଲୋକାନାଂ ୱିରୁଦ୍ଧମ୍ ଏଲିଯ ଈଶ୍ୱରାଯ ନିୱେଦଯାମାସ|
Ⅳ ତତସ୍ତଂ ପ୍ରତୀଶ୍ୱରସ୍ୟୋତ୍ତରଂ କିଂ ଜାତଂ? ବାଲ୍ନାମ୍ନୋ ଦେୱସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ଯୈ ର୍ଜାନୂନି ନ ପାତିତାନି ତାଦୃଶାଃ ସପ୍ତ ସହସ୍ରାଣି ଲୋକା ଅୱଶେଷିତା ମଯା|
Ⅴ ତଦ୍ୱଦ୍ ଏତସ୍ମିନ୍ ୱର୍ତ୍ତମାନକାଲେଽପି ଅନୁଗ୍ରହେଣାଭିରୁଚିତାସ୍ତେଷାମ୍ ଅୱଶିଷ୍ଟାଃ କତିପଯା ଲୋକାଃ ସନ୍ତି|
Ⅵ ଅତଏୱ ତଦ୍ ଯଦ୍ୟନୁଗ୍ରହେଣ ଭୱତି ତର୍ହି କ୍ରିଯଯା ନ ଭୱତି ନୋ ଚେଦ୍ ଅନୁଗ୍ରହୋଽନନୁଗ୍ରହ ଏୱ, ଯଦି ୱା କ୍ରିଯଯା ଭୱତି ତର୍ହ୍ୟନୁଗ୍ରହେଣ ନ ଭୱତି ନୋ ଚେତ୍ କ୍ରିଯା କ୍ରିଯୈୱ ନ ଭୱତି|
Ⅶ ତର୍ହି କିଂ? ଇସ୍ରାଯେଲୀଯଲୋକା ଯଦ୍ ଅମୃଗଯନ୍ତ ତନ୍ନ ପ୍ରାପୁଃ| କିନ୍ତ୍ୱଭିରୁଚିତଲୋକାସ୍ତତ୍ ପ୍ରାପୁସ୍ତଦନ୍ୟେ ସର୍ୱ୍ୱ ଅନ୍ଧୀଭୂତାଃ|
Ⅷ ଯଥା ଲିଖିତମ୍ ଆସ୍ତେ, ଘୋରନିଦ୍ରାଲୁତାଭାୱଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନେ ଚ ଲୋଚନେ| କର୍ଣୌ ଶ୍ରୁତିୱିହୀନୌ ଚ ପ୍ରଦଦୌ ତେଭ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଃ||
Ⅸ ଏତେସ୍ମିନ୍ ଦାଯୂଦପି ଲିଖିତୱାନ୍ ଯଥା, ଅତୋ ଭୁକ୍ତ୍ୟାସନଂ ତେଷାମ୍ ଉନ୍ମାଥୱଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟତି| ୱା ୱଂଶଯନ୍ତ୍ରୱଦ୍ ବାଧା ଦଣ୍ଡୱଦ୍ ୱା ଭୱିଷ୍ୟତି||
Ⅹ ଭୱିଷ୍ୟନ୍ତି ତଥାନ୍ଧାସ୍ତେ ନେତ୍ରୈଃ ପଶ୍ୟନ୍ତି ନୋ ଯଥା| ୱେପଥୁଃ କଟିଦେଶସ୍ୟ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟଂ ଭୱିଷ୍ୟତି||
Ⅺ ପତନାର୍ଥଂ ତେ ସ୍ଖଲିତୱନ୍ତ ଇତି ୱାଚଂ କିମହଂ ୱଦାମି? ତନ୍ନ ଭୱତୁ କିନ୍ତୁ ତାନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗିନଃ କର୍ତ୍ତୁଂ ତେଷାଂ ପତନାଦ୍ ଇତରଦେଶୀଯଲୋକୈଃ ପରିତ୍ରାଣଂ ପ୍ରାପ୍ତଂ|
Ⅻ ତେଷାଂ ପତନଂ ଯଦି ଜଗତୋ ଲୋକାନାଂ ଲାଭଜନକମ୍ ଅଭୱତ୍ ତେଷାଂ ହ୍ରାସୋଽପି ଯଦି ଭିନ୍ନଦେଶିନାଂ ଲାଭଜନକୋଽଭୱତ୍ ତର୍ହି ତେଷାଂ ୱୃଦ୍ଧିଃ କତି ଲାଭଜନିକା ଭୱିଷ୍ୟତି?
ⅩⅢ ଅତୋ ହେ ଅନ୍ୟଦେଶିନୋ ଯୁଷ୍ମାନ୍ ସମ୍ବୋଧ୍ୟ କଥଯାମି ନିଜାନାଂ ଜ୍ଞାତିବନ୍ଧୂନାଂ ମନଃସୂଦ୍ୟୋଗଂ ଜନଯନ୍ ତେଷାଂ ମଧ୍ୟେ କିଯତାଂ ଲୋକାନାଂ ଯଥା ପରିତ୍ରାଣଂ ସାଧଯାମି
ⅩⅣ ତନ୍ନିମିତ୍ତମ୍ ଅନ୍ୟଦେଶିନାଂ ନିକଟେ ପ୍ରେରିତଃ ସନ୍ ଅହଂ ସ୍ୱପଦସ୍ୟ ମହିମାନଂ ପ୍ରକାଶଯାମି|
ⅩⅤ ତେଷାଂ ନିଗ୍ରହେଣ ଯଦୀଶ୍ୱରେଣ ସହ ଜଗତୋ ଜନାନାଂ ମେଲନଂ ଜାତଂ ତର୍ହି ତେଷାମ୍ ଅନୁଗୃହୀତତ୍ୱଂ ମୃତଦେହେ ଯଥା ଜୀୱନଲାଭସ୍ତଦ୍ୱତ୍ କିଂ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି?
ⅩⅥ ଅପରଂ ପ୍ରଥମଜାତଂ ଫଲଂ ଯଦି ପୱିତ୍ରଂ ଭୱତି ତର୍ହି ସର୍ୱ୍ୱମେୱ ଫଲଂ ପୱିତ୍ରଂ ଭୱିଷ୍ୟତି; ତଥା ମୂଲଂ ଯଦି ପୱିତ୍ରଂ ଭୱତି ତର୍ହି ଶାଖା ଅପି ତଥୈୱ ଭୱିଷ୍ୟନ୍ତି|
ⅩⅦ କିଯତୀନାଂ ଶାଖାନାଂ ଛେଦନେ କୃତେ ତ୍ୱଂ ୱନ୍ୟଜିତୱୃକ୍ଷସ୍ୟ ଶାଖା ଭୂତ୍ୱା ଯଦି ତଚ୍ଛାଖାନାଂ ସ୍ଥାନେ ରୋପିତା ସତି ଜିତୱୃକ୍ଷୀଯମୂଲସ୍ୟ ରସଂ ଭୁଂକ୍ଷେ,
ⅩⅧ ତର୍ହି ତାସାଂ ଭିନ୍ନଶାଖାନାଂ ୱିରୁଦ୍ଧଂ ମାଂ ଗର୍ୱ୍ୱୀଃ; ଯଦି ଗର୍ୱ୍ୱସି ତର୍ହି ତ୍ୱଂ ମୂଲଂ ଯନ୍ନ ଧାରଯସି କିନ୍ତୁ ମୂଲଂ ତ୍ୱାଂ ଧାରଯତୀତି ସଂସ୍ମର|
ⅩⅨ ଅପରଞ୍ଚ ଯଦି ୱଦସି ମାଂ ରୋପଯିତୁଂ ତାଃ ଶାଖା ୱିଭନ୍ନା ଅଭୱନ୍;
ⅩⅩ ଭଦ୍ରମ୍, ଅପ୍ରତ୍ୟଯକାରଣାତ୍ ତେ ୱିଭିନ୍ନା ଜାତାସ୍ତଥା ୱିଶ୍ୱାସକାରଣାତ୍ ତ୍ୱଂ ରୋପିତୋ ଜାତସ୍ତସ୍ମାଦ୍ ଅହଙ୍କାରମ୍ ଅକୃତ୍ୱା ସସାଧ୍ୱସୋ ଭୱ|
ⅩⅪ ଯତ ଈଶ୍ୱରୋ ଯଦି ସ୍ୱାଭାୱିକୀଃ ଶାଖା ନ ରକ୍ଷତି ତର୍ହି ସାୱଧାନୋ ଭୱ ଚେତ୍ ତ୍ୱାମପି ନ ସ୍ଥାପଯତି|
ⅩⅫ ଇତ୍ୟତ୍ରେଶ୍ୱରସ୍ୟ ଯାଦୃଶୀ କୃପା ତାଦୃଶଂ ଭଯାନକତ୍ୱମପି ତ୍ୱଯା ଦୃଶ୍ୟତାଂ; ଯେ ପତିତାସ୍ତାନ୍ ପ୍ରତି ତସ୍ୟ ଭଯାନକତ୍ୱଂ ଦୃଶ୍ୟତାଂ, ତ୍ୱଞ୍ଚ ଯଦି ତତ୍କୃପାଶ୍ରିତସ୍ତିଷ୍ଠସି ତର୍ହି ତ୍ୱାଂ ପ୍ରତି କୃପା ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟତେ; ନୋ ଚେତ୍ ତ୍ୱମପି ତଦ୍ୱତ୍ ଛିନ୍ନୋ ଭୱିଷ୍ୟସି|
ⅩⅩⅢ ଅପରଞ୍ଚ ତେ ଯଦ୍ୟପ୍ରତ୍ୟଯେ ନ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ତର୍ହି ପୁନରପି ରୋପଯିଷ୍ୟନ୍ତେ ଯସ୍ମାତ୍ ତାନ୍ ପୁନରପି ରୋପଯିତୁମ୍ ଇଶ୍ୱରସ୍ୟ ଶକ୍ତିରାସ୍ତେ|
ⅩⅩⅣ ୱନ୍ୟଜିତୱୃକ୍ଷସ୍ୟ ଶାଖା ସନ୍ ତ୍ୱଂ ଯଦି ତତଶ୍ଛିନ୍ନୋ ରୀତିୱ୍ୟତ୍ୟଯେନୋତ୍ତମଜିତୱୃକ୍ଷେ ରୋेेପିତୋଽଭୱସ୍ତର୍ହି ତସ୍ୟ ୱୃକ୍ଷସ୍ୟ ସ୍ୱୀଯା ଯାଃ ଶାଖାସ୍ତାଃ କିଂ ପୁନଃ ସ୍ୱୱୃକ୍ଷେ ସଂଲଗିତୁଂ ନ ଶକ୍ନୁୱନ୍ତି?
ⅩⅩⅤ ହେ ଭ୍ରାତରୋ ଯୁଷ୍ମାକମ୍ ଆତ୍ମାଭିମାନୋ ଯନ୍ନ ଜାଯତେ ତଦର୍ଥଂ ମମେଦୃଶୀ ୱାଞ୍ଛା ଭୱତି ଯୂଯଂ ଏତନ୍ନିଗୂଢତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅଜାନନ୍ତୋ ଯନ୍ନ ତିଷ୍ଠଥ; ୱସ୍ତୁତୋ ଯାୱତ୍କାଲଂ ସମ୍ପୂର୍ଣରୂପେଣ ଭିନ୍ନଦେଶିନାଂ ସଂଗ୍ରହୋ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି ତାୱତ୍କାଲମ୍ ଅଂଶତ୍ୱେନ ଇସ୍ରାଯେଲୀଯଲୋକାନାମ୍ ଅନ୍ଧତା ସ୍ଥାସ୍ୟତି;
ⅩⅩⅥ ପଶ୍ଚାତ୍ ତେ ସର୍ୱ୍ୱେ ପରିତ୍ରାସ୍ୟନ୍ତେ; ଏତାଦୃଶଂ ଲିଖିତମପ୍ୟାସ୍ତେ, ଆଗମିଷ୍ୟତି ସୀଯୋନାଦ୍ ଏକୋ ଯସ୍ତ୍ରାଣଦାଯକଃ| ଅଧର୍ମ୍ମଂ ଯାକୁବୋ ୱଂଶାତ୍ ସ ତୁ ଦୂରୀକରିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅦ ତଥା ଦୂରୀକରିଷ୍ୟାମି ତେଷାଂ ପାପାନ୍ୟହଂ ଯଦା| ତଦା ତୈରେୱ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ମେ ନିଯମୋଽଯଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅧ ସୁସଂୱାଦାତ୍ ତେ ଯୁଷ୍ମାକଂ ୱିପକ୍ଷା ଅଭୱନ୍ କିନ୍ତ୍ୱଭିରୁଚିତତ୍ୱାତ୍ ତେ ପିତୃଲୋକାନାଂ କୃତେ ପ୍ରିଯପାତ୍ରାଣି ଭୱନ୍ତି|
ⅩⅩⅨ ଯତ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ଦାନାଦ୍ ଆହ୍ୱାନାଞ୍ଚ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପୋ ନ ଭୱତି|
ⅩⅩⅩ ଅତଏୱ ପୂର୍ୱ୍ୱମ୍ ଈଶ୍ୱରେଽୱିଶ୍ୱାସିନଃ ସନ୍ତୋଽପି ଯୂଯଂ ଯଦ୍ୱତ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ତେଷାମ୍ ଅୱିଶ୍ୱାସକାରଣାଦ୍ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ କୃପାପାତ୍ରାଣି ଜାତାସ୍ତଦ୍ୱଦ୍
ⅩⅩⅪ ଇଦାନୀଂ ତେଽୱିଶ୍ୱାସିନଃ ସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁଷ୍ମାଭି ର୍ଲବ୍ଧକୃପାକାରଣାତ୍ ତୈରପି କୃପା ଲପ୍ସ୍ୟତେ|
ⅩⅩⅫ ଈଶ୍ୱରଃ ସର୍ୱ୍ୱାନ୍ ପ୍ରତି କୃପାଂ ପ୍ରକାଶଯିତୁଂ ସର୍ୱ୍ୱାନ୍ ଅୱିଶ୍ୱାସିତ୍ୱେନ ଗଣଯତି|
ⅩⅩⅩⅢ ଅହୋ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ଜ୍ଞାନବୁଦ୍ଧିରୂପଯୋ ର୍ଧନଯୋଃ କୀଦୃକ୍ ପ୍ରାଚୁର୍ୟ୍ୟଂ| ତସ୍ୟ ରାଜଶାସନସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ କୀଦୃଗ୍ ଅପ୍ରାପ୍ୟଂ| ତସ୍ୟ ମାର୍ଗାଶ୍ଚ କୀଦୃଗ୍ ଅନୁପଲକ୍ଷ୍ୟାଃ|
ⅩⅩⅩⅣ ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ ସଙ୍କଲ୍ପଂ କୋ ଜ୍ଞାତୱାନ୍? ତସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱା କୋଽଭୱତ୍?
ⅩⅩⅩⅤ କୋ ୱା ତସ୍ୟୋପକାରୀ ଭୃତ୍ୱା ତତ୍କୃତେ ତେନ ପ୍ରତ୍ୟୁପକର୍ତ୍ତୱ୍ୟଃ?
ⅩⅩⅩⅥ ଯତୋ ୱସ୍ତୁମାତ୍ରମେୱ ତସ୍ମାତ୍ ତେନ ତସ୍ମୈ ଚାଭୱତ୍ ତଦୀଯୋ ମହିମା ସର୍ୱ୍ୱଦା ପ୍ରକାଶିତୋ ଭୱତୁ| ଇତି|