Ⅰ ହେ ପରଦୂଷକ ମନୁଷ୍ୟ ଯଃ କଶ୍ଚନ ତ୍ୱଂ ଭୱସି ତୱୋତ୍ତରଦାନାଯ ପନ୍ଥା ନାସ୍ତି ଯତୋ ଯସ୍ମାତ୍ କର୍ମ୍ମଣଃ ପରସ୍ତ୍ୱଯା ଦୂଷ୍ୟତେ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମପି ଦୂଷ୍ୟସେ, ଯତସ୍ତଂ ଦୂଷଯନ୍ନପି ତ୍ୱଂ ତଦ୍ୱଦ୍ ଆଚରସି|
Ⅱ କିନ୍ତ୍ୱେତାଦୃଗାଚାରିଭ୍ୟୋ ଯଂ ଦଣ୍ଡମ୍ ଈଶ୍ୱରୋ ନିଶ୍ଚିନୋତି ସ ଯଥାର୍ଥ ଇତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|
Ⅲ ଅତଏୱ ହେ ମାନୁଷ ତ୍ୱଂ ଯାଦୃଗାଚାରିଣୋ ଦୂଷଯସି ସ୍ୱଯଂ ଯଦି ତାଦୃଗାଚରସି ତର୍ହି ତ୍ୱମ୍ ଈଶ୍ୱରଦଣ୍ଡାତ୍ ପଲାଯିତୁଂ ଶକ୍ଷ୍ୟସୀତି କିଂ ବୁଧ୍ୟସେ?
Ⅳ ଅପରଂ ତୱ ମନସଃ ପରିୱର୍ତ୍ତନଂ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଇଶ୍ୱରସ୍ୟାନୁଗ୍ରହୋ ଭୱତି ତନ୍ନ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ତ୍ୱଂ କିଂ ତଦୀଯାନୁଗ୍ରହକ୍ଷମାଚିରସହିଷ୍ଣୁତ୍ୱନିଧିଂ ତୁଚ୍ଛୀକରୋଷି?
Ⅴ ତଥା ସ୍ୱାନ୍ତଃକରଣସ୍ୟ କଠୋରତ୍ୱାତ୍ ଖେଦରାହିତ୍ୟାଚ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ୟ ନ୍ୟାଯ୍ୟୱିଚାରପ୍ରକାଶନସ୍ୟ କ୍ରୋଧସ୍ୟ ଚ ଦିନଂ ଯାୱତ୍ କିଂ ସ୍ୱାର୍ଥଂ କୋପଂ ସଞ୍ଚିନୋଷି?
Ⅵ କିନ୍ତୁ ସ ଏକୈକମନୁଜାଯ ତତ୍କର୍ମ୍ମାନୁସାରେଣ ପ୍ରତିଫଲଂ ଦାସ୍ୟତି;
Ⅶ ୱସ୍ତୁତସ୍ତୁ ଯେ ଜନା ଧୈର୍ୟ୍ୟଂ ଧୃତ୍ୱା ସତ୍କର୍ମ୍ମ କୁର୍ୱ୍ୱନ୍ତୋ ମହିମା ସତ୍କାରୋଽମରତ୍ୱଞ୍ଚୈତାନି ମୃଗଯନ୍ତେ ତେଭ୍ୟୋଽନନ୍ତାଯୁ ର୍ଦାସ୍ୟତି|
Ⅷ ଅପରଂ ଯେ ଜନାଃ ସତ୍ୟଧର୍ମ୍ମମ୍ ଅଗୃହୀତ୍ୱା ୱିପରୀତଧର୍ମ୍ମମ୍ ଗୃହ୍ଲନ୍ତି ତାଦୃଶା ୱିରୋଧିଜନାଃ କୋପଂ କ୍ରୋଧଞ୍ଚ ଭୋକ୍ଷ୍ୟନ୍ତେ|
Ⅸ ଆ ଯିହୂଦିନୋଽନ୍ୟଦେଶିନଃ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତଂ ଯାୱନ୍ତଃ କୁକର୍ମ୍ମକାରିଣଃ ପ୍ରାଣିନଃ ସନ୍ତି ତେ ସର୍ୱ୍ୱେ ଦୁଃଖଂ ଯାତନାଞ୍ଚ ଗମିଷ୍ୟନ୍ତି;
Ⅹ କିନ୍ତୁ ଆ ଯିହୂଦିନୋ ଭିନ୍ନଦେଶିପର୍ୟ୍ୟନ୍ତା ଯାୱନ୍ତଃ ସତ୍କର୍ମ୍ମକାରିଣୋ ଲୋକାଃ ସନ୍ତି ତାନ୍ ପ୍ରତି ମହିମା ସତ୍କାରଃ ଶାନ୍ତିଶ୍ଚ ଭୱିଷ୍ୟନ୍ତି|
Ⅺ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ୱିଚାରେ ପକ୍ଷପାତୋ ନାସ୍ତି|
Ⅻ ଅଲବ୍ଧୱ୍ୟୱସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରୈ ର୍ୟୈଃ ପାପାନି କୃତାନି ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରାଲବ୍ଧତ୍ୱାନୁରୂପସ୍ତେଷାଂ ୱିନାଶୋ ଭୱିଷ୍ୟତି; କିନ୍ତୁ ଲବ୍ଧୱ୍ୟୱସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରା ଯେ ପାପାନ୍ୟକୁର୍ୱ୍ୱନ୍ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାନୁସାରାଦେୱ ତେଷାଂ ୱିଚାରୋ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅢ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଶ୍ରୋତାର ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସମୀପେ ନିଷ୍ପାପା ଭୱିଷ୍ୟନ୍ତୀତି ନହି କିନ୍ତୁ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଚାରିଣ ଏୱ ସପୁଣ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟନ୍ତି|
ⅩⅣ ଯତୋ ଽଲବ୍ଧୱ୍ୟୱସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରା ଭିନ୍ନଦେଶୀଯଲୋକା ଯଦି ସ୍ୱଭାୱତୋ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାନୁରୂପାନ୍ ଆଚାରାନ୍ କୁର୍ୱ୍ୱନ୍ତି ତର୍ହ୍ୟଲବ୍ଧଶାସ୍ତ୍ରାଃ ସନ୍ତୋଽପି ତେ ସ୍ୱେଷାଂ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରମିୱ ସ୍ୱଯମେୱ ଭୱନ୍ତି|
ⅩⅤ ତେଷାଂ ମନସି ସାକ୍ଷିସ୍ୱରୂପେ ସତି ତେଷାଂ ୱିତର୍କେଷୁ ଚ କଦା ତାନ୍ ଦୋଷିଣଃ କଦା ୱା ନିର୍ଦୋଷାନ୍ କୃତୱତ୍ସୁ ତେ ସ୍ୱାନ୍ତର୍ଲିଖିତସ୍ୟ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ପ୍ରମାଣଂ ସ୍ୱଯମେୱ ଦଦତି|
ⅩⅥ ଯସ୍ମିନ୍ ଦିନେ ମଯା ପ୍ରକାଶିତସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟାନୁସାରାଦ୍ ଈଶ୍ୱରୋ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟେନ ମାନୁଷାଣାମ୍ ଅନ୍ତଃକରଣାନାଂ ଗୂଢାଭିପ୍ରାଯାନ୍ ଧୃତ୍ୱା ୱିଚାରଯିଷ୍ୟତି ତସ୍ମିନ୍ ୱିଚାରଦିନେ ତତ୍ ପ୍ରକାଶିଷ୍ୟତେ|
ⅩⅦ ପଶ୍ୟ ତ୍ୱଂ ସ୍ୱଯଂ ଯିହୂଦୀତି ୱିଖ୍ୟାତୋ ୱ୍ୟୱସ୍ଥୋପରି ୱିଶ୍ୱାସଂ କରୋଷି,
ⅩⅧ ଈଶ୍ୱରମୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ସ୍ୱଂ ଶ୍ଲାଘସେ, ତଥା ୱ୍ୟୱସ୍ଥଯା ଶିକ୍ଷିତୋ ଭୂତ୍ୱା ତସ୍ୟାଭିମତଂ ଜାନାସି, ସର୍ୱ୍ୱାସାଂ କଥାନାଂ ସାରଂ ୱିୱିଂକ୍ଷେ,
ⅩⅨ ଅପରଂ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ସତ୍ୟତାଯାଶ୍ଚାକରସ୍ୱରୂପଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ମମ ସମୀପେ ୱିଦ୍ୟତ ଅତୋ ଽନ୍ଧଲୋକାନାଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶଯିତା
ⅩⅩ ତିମିରସ୍ଥିତଲୋକାନାଂ ମଧ୍ୟେ ଦୀପ୍ତିସ୍ୱରୂପୋଽଜ୍ଞାନଲୋକେଭ୍ୟୋ ଜ୍ଞାନଦାତା ଶିଶୂନାଂ ଶିକ୍ଷଯିତାହମେୱେତି ମନ୍ୟସେ|
ⅩⅪ ପରାନ୍ ଶିକ୍ଷଯନ୍ ସ୍ୱଯଂ ସ୍ୱଂ କିଂ ନ ଶିକ୍ଷଯସି? ୱସ୍ତୁତଶ୍ଚୌର୍ୟ୍ୟନିଷେଧୱ୍ୟୱସ୍ଥାଂ ପ୍ରଚାରଯନ୍ ତ୍ୱଂ କିଂ ସ୍ୱଯମେୱ ଚୋରଯସି?
ⅩⅫ ତଥା ପରଦାରଗମନଂ ପ୍ରତିଷେଧନ୍ ସ୍ୱଯଂ କିଂ ପରଦାରାନ୍ ଗଚ୍ଛସି? ତଥା ତ୍ୱଂ ସ୍ୱଯଂ ପ୍ରତିମାଦ୍ୱେଷୀ ସନ୍ କିଂ ମନ୍ଦିରସ୍ୟ ଦ୍ରୱ୍ୟାଣି ହରସି?
ⅩⅩⅢ ଯସ୍ତ୍ୱଂ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଂ ଶ୍ଲାଘସେ ସ ତ୍ୱଂ କିଂ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାମ୍ ଅୱମତ୍ୟ ନେଶ୍ୱରଂ ସମ୍ମନ୍ୟସେ?
ⅩⅩⅣ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଯଥା ଲିଖତି "ଭିନ୍ନଦେଶିନାଂ ସମୀପେ ଯୁଷ୍ମାକଂ ଦୋଷାଦ୍ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ନାମ୍ନୋ ନିନ୍ଦା ଭୱତି| "
ⅩⅩⅤ ଯଦି ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଂ ପାଲଯସି ତର୍ହି ତୱ ତ୍ୱକ୍ଛେଦକ୍ରିଯା ସଫଲା ଭୱତି; ଯତି ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଂ ଲଙ୍ଘସେ ତର୍ହି ତୱ ତ୍ୱକ୍ଛେଦୋଽତ୍ୱକ୍ଛେଦୋ ଭୱିଷ୍ୟତି|
ⅩⅩⅥ ଯତୋ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରାଦିଷ୍ଟଧର୍ମ୍ମକର୍ମ୍ମାଚାରୀ ପୁମାନ୍ ଅତ୍ୱକ୍ଛେଦୀ ସନ୍ନପି କିଂ ତ୍ୱକ୍ଛେଦିନାଂ ମଧ୍ୟେ ନ ଗଣଯିଷ୍ୟତେ?
ⅩⅩⅦ କିନ୍ତୁ ଲବ୍ଧଶାସ୍ତ୍ରଶ୍ଛିନ୍ନତ୍ୱକ୍ ଚ ତ୍ୱଂ ଯଦି ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଲଙ୍ଘନଂ କରୋଷି ତର୍ହି ୱ୍ୟୱସ୍ଥାପାଲକାଃ ସ୍ୱାଭାୱିକାଚ୍ଛିନ୍ନତ୍ୱଚୋ ଲୋକାସ୍ତ୍ୱାଂ କିଂ ନ ଦୂଷଯିଷ୍ୟନ୍ତି?
ⅩⅩⅧ ତସ୍ମାଦ୍ ଯୋ ବାହ୍ୟେ ଯିହୂଦୀ ସ ଯିହୂଦୀ ନହି ତଥାଙ୍ଗସ୍ୟ ଯସ୍ତ୍ୱକ୍ଛେଦଃ ସ ତ୍ୱକ୍ଛେଦୋ ନହି;
ⅩⅩⅨ କିନ୍ତୁ ଯୋ ଜନ ଆନ୍ତରିକୋ ଯିହୂଦୀ ସ ଏୱ ଯିହୂଦୀ ଅପରଞ୍ଚ କେୱଲଲିଖିତଯା ୱ୍ୟୱସ୍ଥଯା ନ କିନ୍ତୁ ମାନସିକୋ ଯସ୍ତ୍ୱକ୍ଛେଦୋ ଯସ୍ୟ ଚ ପ୍ରଶଂସା ମନୁଷ୍ୟେଭ୍ୟୋ ନ ଭୂତ୍ୱା ଈଶ୍ୱରାଦ୍ ଭୱତି ସ ଏୱ ତ୍ୱକ୍ଛେଦଃ|