Ⅰ ଅସ୍ମାକଂ ପୂର୍ୱ୍ୱପୁରୁଷ ଇବ୍ରାହୀମ୍ କାଯିକକ୍ରିଯଯା କିଂ ଲବ୍ଧୱାନ୍ ଏତଦଧି କିଂ ୱଦିଷ୍ୟାମଃ?
Ⅱ ସ ଯଦି ନିଜକ୍ରିଯାଭ୍ୟଃ ସପୁଣ୍ୟୋ ଭୱେତ୍ ତର୍ହି ତସ୍ୟାତ୍ମଶ୍ଲାଘାଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ପନ୍ଥା ଭୱେଦିତି ସତ୍ୟଂ, କିନ୍ତ୍ୱୀଶ୍ୱରସ୍ୟ ସମୀପେ ନହି|
Ⅲ ଶାସ୍ତ୍ରେ କିଂ ଲିଖତି? ଇବ୍ରାହୀମ୍ ଈଶ୍ୱରେ ୱିଶ୍ୱସନାତ୍ ସ ୱିଶ୍ୱାସସ୍ତସ୍ମୈ ପୁଣ୍ୟାର୍ଥଂ ଗଣିତୋ ବଭୂୱ|
Ⅳ କର୍ମ୍ମକାରିଣୋ ଯଦ୍ ୱେତନଂ ତଦ୍ ଅନୁଗ୍ରହସ୍ୟ ଫଲଂ ନହି କିନ୍ତୁ ତେନୋପାର୍ଜିତଂ ମନ୍ତୱ୍ୟମ୍|
Ⅴ କିନ୍ତୁ ଯଃ ପାପିନଂ ସପୁଣ୍ୟୀକରୋତି ତସ୍ମିନ୍ ୱିଶ୍ୱାସିନଃ କର୍ମ୍ମହୀନସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ଯୋ ୱିଶ୍ୱାସଃ ସ ପୁଣ୍ୟାର୍ଥଂ ଗଣ୍ୟୋ ଭୱତି|
Ⅵ ଅପରଂ ଯଂ କ୍ରିଯାହୀନମ୍ ଈଶ୍ୱରଃ ସପୁଣ୍ୟୀକରୋତି ତସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଂ ଦାଯୂଦ୍ ୱର୍ଣଯାମାସ, ଯଥା,
Ⅶ ସ ଧନ୍ୟୋଽଘାନି ମୃଷ୍ଟାନି ଯସ୍ୟାଗାଂସ୍ୟାୱୃତାନି ଚ|
Ⅷ ସ ଚ ଧନ୍ୟଃ ପରେଶେନ ପାପଂ ଯସ୍ୟ ନ ଗଣ୍ୟତେ|
Ⅸ ଏଷ ଧନ୍ୟୱାଦସ୍ତ୍ୱକ୍ଛେଦିନମ୍ ଅତ୍ୱକ୍ଛେଦିନଂ ୱା କଂ ପ୍ରତି ଭୱତି? ଇବ୍ରାହୀମୋ ୱିଶ୍ୱାସଃ ପୁଣ୍ୟାର୍ଥଂ ଗଣିତ ଇତି ୱଯଂ ୱଦାମଃ|
Ⅹ ସ ୱିଶ୍ୱାସସ୍ତସ୍ୟ ତ୍ୱକ୍ଛେଦିତ୍ୱାୱସ୍ଥାଯାଂ କିମ୍ ଅତ୍ୱକ୍ଛେଦିତ୍ୱାୱସ୍ଥାଯାଂ କସ୍ମିନ୍ ସମଯେ ପୁଣ୍ୟମିୱ ଗଣିତଃ? ତ୍ୱକ୍ଛେଦିତ୍ୱାୱସ୍ଥାଯାଂ ନହି କିନ୍ତ୍ୱତ୍ୱକ୍ଛେଦିତ୍ୱାୱସ୍ଥାଯାଂ|
Ⅺ ଅପରଞ୍ଚ ସ ଯତ୍ ସର୍ୱ୍ୱେଷାମ୍ ଅତ୍ୱକ୍ଛେଦିନାଂ ୱିଶ୍ୱାସିନାମ୍ ଆଦିପୁରୁଷୋ ଭୱେତ୍, ତେ ଚ ପୁଣ୍ୟୱତ୍ତ୍ୱେନ ଗଣ୍ୟେରନ୍;
Ⅻ ଯେ ଚ ଲୋକାଃ କେୱଲଂ ଛିନ୍ନତ୍ୱଚୋ ନ ସନ୍ତୋ ଽସ୍ମତ୍ପୂର୍ୱ୍ୱପୁରୁଷ ଇବ୍ରାହୀମ୍ ଅଛିନ୍ନତ୍ୱକ୍ ସନ୍ ଯେନ ୱିଶ୍ୱାସମାର୍ଗେଣ ଗତୱାନ୍ ତେନୈୱ ତସ୍ୟ ପାଦଚିହ୍ନେନ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତେଷାଂ ତ୍ୱକ୍ଛେଦିନାମପ୍ୟାଦିପୁରୁଷୋ ଭୱେତ୍ ତଦର୍ଥମ୍ ଅତ୍ୱକ୍ଛେଦିନୋ ମାନୱସ୍ୟ ୱିଶ୍ୱାସାତ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍ ଉତ୍ପଦ୍ୟତ ଇତି ପ୍ରମାଣସ୍ୱରୂପଂ ତ୍ୱକ୍ଛେଦଚିହ୍ନଂ ସ ପ୍ରାପ୍ନୋତ୍|
ⅩⅢ ଇବ୍ରାହୀମ୍ ଜଗତୋଽଧିକାରୀ ଭୱିଷ୍ୟତି ଯୈଷା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତଂ ତସ୍ୟ ୱଂଶଞ୍ଚ ପ୍ରତି ପୂର୍ୱ୍ୱମ୍ ଅକ୍ରିଯତ ସା ୱ୍ୟୱସ୍ଥାମୂଲିକା ନହି କିନ୍ତୁ ୱିଶ୍ୱାସଜନ୍ୟପୁଣ୍ୟମୂଲିକା|
ⅩⅣ ଯତୋ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାୱଲମ୍ବିନୋ ଯଦ୍ୟଧିକାରିଣୋ ଭୱନ୍ତି ତର୍ହି ୱିଶ୍ୱାସୋ ୱିଫଲୋ ଜାଯତେ ସା ପ୍ରତିଜ୍ଞାପି ଲୁପ୍ତୈୱ|
ⅩⅤ ଅଧିକନ୍ତୁ ୱ୍ୟୱସ୍ଥା କୋପଂ ଜନଯତି ଯତୋ ଽୱିଦ୍ୟମାନାଯାଂ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାଯାମ୍ ଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନଂ ନ ସମ୍ଭୱତି|
ⅩⅥ ଅତଏୱ ସା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯଦ୍ ଅନୁଗ୍ରହସ୍ୟ ଫଲଂ ଭୱେତ୍ ତଦର୍ଥଂ ୱିଶ୍ୱାସମୂଲିକା ଯତସ୍ତଥାତ୍ୱେ ତଦ୍ୱଂଶସମୁଦାଯଂ ପ୍ରତି ଅର୍ଥତୋ ଯେ ୱ୍ୟୱସ୍ଥଯା ତଦ୍ୱଂଶସମ୍ଭୱାଃ କେୱଲଂ ତାନ୍ ପ୍ରତି ନହି କିନ୍ତୁ ଯ ଇବ୍ରାହୀମୀଯୱିଶ୍ୱାସେନ ତତ୍ସମ୍ଭୱାସ୍ତାନପି ପ୍ରତି ସା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ଥାସ୍ନୁର୍ଭୱତି|
ⅩⅦ ଯୋ ନିର୍ଜୀୱାନ୍ ସଜୀୱାନ୍ ଅୱିଦ୍ୟମାନାନି ୱସ୍ତୂନି ଚ ୱିଦ୍ୟମାନାନି କରୋତି ଇବ୍ରାହୀମୋ ୱିଶ୍ୱାସଭୂମେସ୍ତସ୍ୟେଶ୍ୱରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ସୋଽସ୍ମାକଂ ସର୍ୱ୍ୱେଷାମ୍ ଆଦିପୁରୁଷ ଆସ୍ତେ, ଯଥା ଲିଖିତଂ ୱିଦ୍ୟତେ, ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ବହୁଜାତୀନାମ୍ ଆଦିପୁରୁଷଂ କୃତ୍ୱା ନିଯୁକ୍ତୱାନ୍|
ⅩⅧ ତ୍ୱଦୀଯସ୍ତାଦୃଶୋ ୱଂଶୋ ଜନିଷ୍ୟତେ ଯଦିଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତଂ ତଦନୁସାରାଦ୍ ଇବ୍ରାହୀମ୍ ବହୁଦେଶୀଯଲୋକାନାମ୍ ଆଦିପୁରୁଷୋ ଯଦ୍ ଭୱତି ତଦର୍ଥଂ ସୋଽନପେକ୍ଷିତୱ୍ୟମପ୍ୟପେକ୍ଷମାଣୋ ୱିଶ୍ୱାସଂ କୃତୱାନ୍|
ⅩⅨ ଅପରଞ୍ଚ କ୍ଷୀଣୱିଶ୍ୱାସୋ ନ ଭୂତ୍ୱା ଶତୱତ୍ସରୱଯସ୍କତ୍ୱାତ୍ ସ୍ୱଶରୀରସ୍ୟ ଜରାଂ ସାରାନାମ୍ନଃ ସ୍ୱଭାର୍ୟ୍ୟାଯା ରଜୋନିୱୃତ୍ତିଞ୍ଚ ତୃଣାଯ ନ ମେନେ|
ⅩⅩ ଅପରମ୍ ଅୱିଶ୍ୱାସାଦ୍ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାୱଚନେ କମପି ସଂଶଯଂ ନ ଚକାର;
ⅩⅪ କିନ୍ତ୍ୱୀଶ୍ୱରେଣ ଯତ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତଂ ତତ୍ ସାଧଯିତୁଂ ଶକ୍ୟତ ଇତି ନିଶ୍ଚିତଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ଦୃଢୱିଶ୍ୱାସଃ ସନ୍ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ମହିମାନଂ ପ୍ରକାଶଯାଞ୍ଚକାର|
ⅩⅫ ଇତି ହେତୋସ୍ତସ୍ୟ ସ ୱିଶ୍ୱାସସ୍ତଦୀଯପୁଣ୍ୟମିୱ ଗଣଯାଞ୍ଚକ୍ରେ|
ⅩⅩⅢ ପୁଣ୍ୟମିୱାଗଣ୍ୟତ ତତ୍ କେୱଲସ୍ୟ ତସ୍ୟ ନିମିତ୍ତଂ ଲିଖିତଂ ନହି, ଅସ୍ମାକଂ ନିମିତ୍ତମପି,
ⅩⅩⅣ ଯତୋଽସ୍ମାକଂ ପାପନାଶାର୍ଥଂ ସମର୍ପିତୋଽସ୍ମାକଂ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ୍ୟର୍ଥଞ୍ଚୋତ୍ଥାପିତୋଽଭୱତ୍ ଯୋଽସ୍ମାକଂ ପ୍ରଭୁ ର୍ୟୀଶୁସ୍ତସ୍ୟୋତ୍ଥାପଯିତରୀଶ୍ୱରେ
ⅩⅩⅤ ଯଦି ୱଯଂ ୱିଶ୍ୱସାମସ୍ତର୍ହ୍ୟସ୍ମାକମପି ସଏୱ ୱିଶ୍ୱାସଃ ପୁଣ୍ୟମିୱ ଗଣଯିଷ୍ୟତେ|