Ⅰ யீஸு²ரபி⁴ஷிக்தஸ்த்ராதேதி ய​: கஸ்²சித்³ விஸ்²வாஸிதி ஸ ஈஸ்²வராத் ஜாத​:; அபரம்ʼ ய​: கஸ்²சித் ஜநயிதரி ப்ரீயதே ஸ தஸ்மாத் ஜாதே ஜநே (அ)பி ப்ரீயதே|
Ⅱ வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநேஷு ப்ரீயாமஹே தத்³ அநேந ஜாநீமோ யத்³ ஈஸ்²வரே ப்ரீயாமஹே தஸ்யாஜ்ஞா​: பாலயாமஸ்²ச|
Ⅲ யத ஈஸ்²வரே யத் ப்ரேம தத் ததீ³யாஜ்ஞாபாலநேநாஸ்மாபி⁴​: ப்ரகாஸ²யிதவ்யம்ʼ, தஸ்யாஜ்ஞாஸ்²ச கடோ²ரா ந ப⁴வந்தி|
Ⅳ யதோ ய​: கஸ்²சித்³ ஈஸ்²வராத் ஜாத​: ஸ ஸம்ʼஸாரம்ʼ ஜயதி கிஞ்சாஸ்மாகம்ʼ யோ விஸ்²வாஸ​: ஸ ஏவாஸ்மாகம்ʼ ஸம்ʼஸாரஜயிஜய​:|
Ⅴ யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்ய புத்ர இதி யோ விஸ்²வஸிதி தம்ʼ விநா கோ(அ)பர​: ஸம்ʼஸாரம்ʼ ஜயதி?
Ⅵ ஸோ(அ)பி⁴ஷிக்தஸ்த்ராதா யீஸு²ஸ்தோயருதி⁴ராப்⁴யாம் ஆக³த​: கேவலம்ʼ தோயேந நஹி கிந்து தோயருதி⁴ராப்⁴யாம், ஆத்மா ச ஸாக்ஷீ ப⁴வதி யத ஆத்மா ஸத்யதாஸ்வரூப​:|
Ⅶ யதோ ஹேதோ​: ஸ்வர்கே³ பிதா வாத³​: பவித்ர ஆத்மா ச த்ரய இமே ஸாக்ஷிண​: ஸந்தி, த்ரய இமே சைகோ ப⁴வந்தி|
Ⅷ ததா² ப்ருʼதி²வ்யாம் ஆத்மா தோயம்ʼ ருதி⁴ரஞ்ச த்ரீண்யேதாநி ஸாக்ஷ்யம்ʼ த³தா³தி தேஷாம்ʼ த்ரயாணாம் ஏகத்வம்ʼ ப⁴வதி ச|
Ⅸ மாநவாநாம்ʼ ஸாக்ஷ்யம்ʼ யத்³யஸ்மாபி⁴ ர்க்³ருʼஹ்யதே தர்ஹீஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷ்யம்ʼ தஸ்மாத³பி ஸ்²ரேஷ்ட²ம்ʼ யத​: ஸ்வபுத்ரமதீ⁴ஸ்²வரேண த³த்தம்ʼ ஸாக்ஷ்யமித³ம்ʼ|
Ⅹ ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரே யோ விஸ்²வாஸிதி ஸ நிஜாந்தரே தத் ஸாக்ஷ்யம்ʼ தா⁴ரயதி; ஈஸ்²வரே யோ ந விஸ்²வஸிதி ஸ தம் அந்ருʼதவாதி³நம்ʼ கரோதி யத ஈஸ்²வர​: ஸ்வபுத்ரமதி⁴ யத் ஸாக்ஷ்யம்ʼ த³த்தவாந் தஸ்மிந் ஸ ந விஸ்²வஸிதி|
Ⅺ தச்ச ஸாக்ஷ்யமித³ம்ʼ யத்³ ஈஸ்²வரோ (அ)ஸ்மப்⁴யம் அநந்தஜீவநம்ʼ த³த்தவாந் தச்ச ஜீவநம்ʼ தஸ்ய புத்ரே வித்³யதே|
Ⅻ ய​: புத்ரம்ʼ தா⁴ரயதி ஸ ஜீவநம்ʼ தா⁴ரியதி, ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரம்ʼ யோ ந தா⁴ரயதி ஸ ஜீவநம்ʼ ந தா⁴ரயதி|
ⅩⅢ ஈஸ்²வரபுத்ரஸ்ய நாம்நி யுஷ்மாந் ப்ரத்யேதாநி மயா லிகி²தாநி தஸ்யாபி⁴ப்ராயோ (அ)யம்ʼ யத்³ யூயம் அநந்தஜீவநப்ராப்தா இதி ஜாநீயாத தஸ்யேஸ்²வரபுத்ரஸ்ய நாம்நி விஸ்²வஸேத ச|
ⅩⅣ தஸ்யாந்திகே (அ)ஸ்மாகம்ʼ யா ப்ரதிபா⁴ ப⁴வதி தஸ்யா​: காரணமித³ம்ʼ யத்³ வயம்ʼ யதி³ தஸ்யாபி⁴மதம்ʼ கிமபி தம்ʼ யாசாமஹே தர்ஹி ஸோ (அ)ஸ்மாகம்ʼ வாக்யம்ʼ ஸ்²ருʼணோதி|
ⅩⅤ ஸ சாஸ்மாகம்ʼ யத் கிஞ்சந யாசநம்ʼ ஸ்²ருʼணோதீதி யதி³ ஜாநீமஸ்தர்ஹி தஸ்மாத்³ யாசிதா வரா அஸ்மாபி⁴​: ப்ராப்யந்தே தத³பி ஜாநீம​:|
ⅩⅥ கஸ்²சித்³ யதி³ ஸ்வப்⁴ராதரம் அம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ பாபம்ʼ குர்வ்வந்தம்ʼ பஸ்²யதி தர்ஹி ஸ ப்ரார்த²நாம்ʼ கரோது தேநேஸ்²வரஸ்தஸ்மை ஜீவநம்ʼ தா³ஸ்யதி, அர்த²தோ ம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ பாபம்ʼ யேந நாகாரிதஸ்மை| கிந்து ம்ருʼத்யுஜநகம் ஏகம்ʼ பாபம் ஆஸ்தே தத³தி⁴ தேந ப்ரார்த²நா க்ரியதாமித்யஹம்ʼ ந வதா³மி|
ⅩⅦ ஸர்வ்வ ஏவாத⁴ர்ம்ம​: பாபம்ʼ கிந்து ஸர்வ்வபாம்ʼப ம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ நஹி|
ⅩⅧ ய ஈஸ்²வராத் ஜாத​: ஸ பாபாசாரம்ʼ ந கரோதி கிந்த்வீஸ்²வராத் ஜாதோ ஜந​: ஸ்வம்ʼ ரக்ஷதி தஸ்மாத் ஸ பாபாத்மா தம்ʼ ந ஸ்ப்ருʼஸ²தீதி வயம்ʼ ஜாநீம​:|
ⅩⅨ வயம் ஈஸ்²வராத் ஜாதா​: கிந்து க்ருʼத்ஸ்ந​: ஸம்ʼஸார​: பாபாத்மநோ வஸ²ம்ʼ க³தோ (அ)ஸ்தீதி ஜாநீம​:|
ⅩⅩ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ர ஆக³தவாந் வயஞ்ச யயா தஸ்ய ஸத்யமயஸ்ய ஜ்ஞாநம்ʼ ப்ராப்நுயாமஸ்தாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ தி⁴யம் அஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவாந் இதி ஜாநீமஸ்தஸ்மிந் ஸத்யமயே (அ)ர்த²தஸ்தஸ்ய புத்ரே யீஸு²க்²ரீஷ்டே திஷ்டா²மஸ்²ச; ஸ ஏவ ஸத்யமய ஈஸ்²வரோ (அ)நந்தஜீவநஸ்வரூபஸ்²சாஸ்தி|
ⅩⅪ ஹே ப்ரியபா³லகா​:, யூயம்ʼ தே³வமூர்த்திப்⁴ய​: ஸ்வாந் ரக்ஷத| ஆமேந்|