Ⅰ เห มทียานนฺทมุกุฏสฺวรูปา: ปฺริยตมา อภีษฺฏตมา ภฺราตร:, เห มม เสฺนหปาตฺรา:, ยูยมฺ อิตฺถํ ปเภา สฺถิราสฺติษฺฐตฯ
Ⅱ เห อิวทิเย เห สุนฺตุขิ ยุวำ ปฺรเภา เอกภาเว ภวตมฺ เอตทฺ อหํ ปฺรารฺถเยฯ
Ⅲ เห มม สตฺย สหการินฺ ตฺวามปิ วินีย วทามิ เอตโยรุปการสฺตฺวยา กฺริยตำ ยตเสฺต กฺลีมินาทิภิ: สหการิภิ: สารฺทฺธํ สุสํวาทปฺรจารณาย มม สาหายฺยารฺถํ ปริศฺรมมฺ อกุรฺวฺวตำ เตษำ สรฺเวฺวษำ นามานิ จ ชีวนปุสฺตเก ลิขิตานิ วิทฺยนฺเตฯ
Ⅳ ยูยํ ปฺรเภา สรฺวฺวทานนฺทตฯ ปุน รฺวทามิ ยูยมฺ อานนฺทตฯ
Ⅴ ยุษฺมากํ วินีตตฺวํ สรฺวฺวมานไว รฺชฺญายตำ, ปฺรภุ: สนฺนิเธา วิทฺยเตฯ
Ⅵ ยูยํ กิมปิ น จินฺตยต กินฺตุ ธนฺยวาทยุกฺตาภฺยำ ปฺรารฺถนายาญฺจาภฺยำ สรฺวฺววิษเย สฺวปฺรารฺถนียมฺ อีศฺวราย นิเวทยตฯ
Ⅶ ตถา กฺฤต อีศฺวรียา ยา ศานฺติ: สรฺวฺวำ พุทฺธิมฺ อติเศเต สา ยุษฺมากํ จิตฺตานิ มนำสิ จ ขฺรีษฺเฏ ยีเศา รกฺษิษฺยติฯ
Ⅷ เห ภฺราตร:, เศเษ วทามิ ยทฺยตฺ สตฺยมฺ อาทรณียํ นฺยายฺยํ สาธุ ปฺริยํ สุขฺยาตมฺ อเนฺยณ เยน เกนจิตฺ ปฺรกาเรณ วา คุณยุกฺตํ ปฺรศํสนียํ วา ภวติ ตไตฺรว มนำสิ นิธธฺวํฯ
Ⅸ ยูยํ มำ ทฺฤษฺฏฺวา ศฺรุตฺวา จ ยทฺยตฺ ศิกฺษิตวนฺโต คฺฤหีตวนฺตศฺจ ตเทวาจรต ตสฺมาตฺ ศานฺติทายก อีศฺวโร ยุษฺมาภิ: สารฺทฺธํ สฺถาสฺยติฯ
Ⅹ มโมปการาย ยุษฺมากํ ยา จินฺตา ปูรฺวฺวมฺ อาสีตฺ กินฺตุ กรฺมฺมทฺวารํ น ปฺราปฺโนตฺ อิทานีํ สา ปุนรผลตฺ อิตฺยสฺมินฺ ปฺรเภา มม ปรมาหฺลาโท'ชายตฯ
Ⅺ อหํ ยทฺ ไทนฺยการณาทฺ อิทํ วทามิ ตนฺนหิ ยโต มม ยา กาจิทฺ อวสฺถา ภเวตฺ ตสฺยำ สนฺโตษฺฏุมฺ อศิกฺษยํฯ
Ⅻ ทริทฺรตำ โภกฺตุํ ศกฺโนมิ ธนาฒฺยตามฺ อปิ โภกฺตุํ ศกฺโนมิ สรฺวฺวถา สรฺวฺววิษเยษุ วินีโต'หํ ปฺรจุรตำ กฺษุธาญฺจ ธนํ ไทนฺยญฺจาวคโต'สฺมิฯ
ⅩⅢ มม ศกฺติทายเกน ขฺรีษฺเฏน สรฺวฺวเมว มยา ศกฺยํ ภวติฯ
ⅩⅣ กินฺตุ ยุษฺมาภิ ไรฺทนฺยนิวารณาย มามฺ อุปกฺฤตฺย สตฺกรฺมฺมาการิฯ
ⅩⅤ เห ผิลิปียโลกา:, สุสํวาทโสฺยทยกาเล ยทาหํ มากิทนิยาเทศาตฺ ปฺรติษฺเฐ ตทา เกวลานฺ ยุษฺมานฺ วินาปรยา กยาปิ สมิตฺยา สห ทานาทานโย รฺมม โก'ปิ สมฺพนฺโธ นาสีทฺ อิติ ยูยมปิ ชานีถฯ
ⅩⅥ ยโต ยุษฺมาภิ รฺมม ปฺรโยชนาย ถิษลนีกีนครมปิ มำ ปฺรติ ปุน: ปุนรฺทานํ เปฺรษิตํฯ
ⅩⅦ อหํ ยทฺ ทานํ มฺฤคเย ตนฺนหิ กินฺตุ ยุษฺมากํ ลาภวรฺทฺธกํ ผลํ มฺฤคเยฯ
ⅩⅧ กินฺตุ มม กสฺยาปฺยภาโว นาสฺติ สรฺวฺวํ ปฺรจุรมฺ อาเสฺต ยต อีศฺวรสฺย คฺราหฺยํ ตุษฺฏิชนกํ สุคนฺธิไนเวทฺยสฺวรูปํ ยุษฺมากํ ทานํ อิปาผฺรทิตาทฺ คฺฤหีตฺวาหํ ปริตฺฤปฺโต'สฺมิฯ
ⅩⅨ มเมศฺวโร'ปิ ขฺรีษฺเฏน ยีศุนา สฺวกียวิภวนิธิต: ปฺรโยชนียํ สรฺวฺววิษยํ ปูรฺณรูปํ ยุษฺมภฺยํ เทยาตฺฯ
ⅩⅩ อสฺมากํ ปิตุรีศฺวรสฺย ธนฺยวาโท'นนฺตกาลํ ยาวทฺ ภวตุฯ อาเมนฺฯ
ⅩⅪ ยูยํ ยีศุขฺรีษฺฏไสฺยไกกํ ปวิตฺรชนํ นมสฺกุรุตฯ มม สงฺคิภฺราตโร ยูษฺมานฺ นมสฺกุรฺวฺวเตฯ
ⅩⅫ สรฺเวฺว ปวิตฺรโลกา วิเศษต: ไกสรสฺย ปริชนา ยุษฺมานฺ นมสฺกุรฺวฺวเตฯ
ⅩⅩⅢ อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย ปฺรสาท: สรฺวฺวานฺ ยุษฺมานฺ ปฺรติ ภูยาตฺฯ อาเมนฺฯ