12
Kaillag kaw kanlan magbabara
(Mateo 10:26-27)
Hên hato, libo-liboy ni-tsi-tsipon angga ha nangapitotorak hilan bitsih. Naghabi ya pon hi Apo Jesus kanlan tagahonol na, ya wana, “Kaillag kaw ha pampaalsa lan Pariseo, ya pagbabara lan anhumonol hila kan Apo Namalyari. Ayn intago ya a mamwangan haka mihumbung. Ya hinabi yo ha nariglêm, ay magilaman ha nahawang. Ya inanah yo ha bali yo, ay miangaw.”
No hino ya dapat kalimwan
(Mateo 10:28-31)
“Anhabiên ko kamoyun kaluguran ko, paan yon kalimwan ya labay mamatsin lawini yo, ta lawini yon bêngat ya mapatsi la. A la man magêtan ha impiyerno ya kaêlwa yo. Anhabiên ko kamoyu no hino ya dapat yon kalimwan. Kalimwan yo hi Apo Namalyari, ta panga-ubat nan mangwan biyay, ay main ya êt hên kapangyarihan hên mamitapon kaêlwa yo ha apoy ya taganán a maparê ha impiyerno. Awo. Habiên ko kamoyu, hiya ya kalimwan yo, alwan kaatag.
“Noa, hadyay lugud ni Apo Namalyari, ta agyan hilay nanaway manok lalê, ay a na ampaulayan. Agyan habot ulo yo, ay muwang nay bilang. Kabay paan kaw malimo. A na kaw paulayan, ta maalagá kaw kanlan mal-at ya manok lalê.”
Dapat tamon ipamwang ya paniwala tamo kan Apo Jesus
(Mateo 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
Hinabi nay na êt ni Apo Jesus, “Hilay alwan marêng-êy hên mamaptêg ha arapan hên kal-atan ya hila ay ampaniwala kangko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay a ko etaman ikarêng-êy ha arapan lan anghel ni Apo Namalyari. Noa, hilay ampaghabi ha arapan hên kal-atan, ya a hila ampaniwala kangko, ay habiên ko etaman lano ha arapan lan anghel ni Apo Namalyari, ya a ko hila muwang.
10 “Hilay maghabi hên pamanira kangko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay mapatawad. Noa, hilay maghabi hên pamaniran Espiritu ni Apo Namalyari, ay a mapatawad.
11 “Idikil la kaw ha sinagoga haka la kaw gêtan kanlan kaatag ya manungkulan, ta kotangên la kaw, noa, paan kaw manyagah no hinoy pakibat yo, 12 ta habayto êt ay mamitoro kamoyu ya Espiritu ni Apo Namalyari no hinoy habiên yo.”
Ya ayn minúwang ya mabandi
13 Amêhên, ya miha kanlan kal-atan, ay naghabi kan Apo Jesus, ya wana, “Mánoro, iutoh mo ha kaka ko ya atagan na ko ha mana naên ha tatang naên.” 14 Wani Apo Jesus kana, “Pata kotangên mo kangkoy habain? Alwan tungkulan ko hên manlingon ha pamiatag hên mana yo.” 15 Bayo wana kanlan kal-atan, “Illagan yoy nakêm yo ha kaganawan karidyaan, ta ya biyay ay a angkakwa ha mal-at ya pibandian.” 16 Amêhên, in-alimbawa ni Apo Jesus hên êmên di, ya wana, “Ya mihay mabandi ay nakagapah hên hadyay lakê ha luta na. 17 Amêhên, nangihip ya hata mabandi no hino ya daygên na, ta kulang ya pamyanan na hên nagapah na. 18 Naihipan na ya agwatên nay pamyanan na hên nagapah na, ta manyag yan bayo, ya mahlay, ya pamyanan nan kaganawan pibandian na. 19 Ta atsi ha ihip na, no manyag yan habayto, ay mahabi na ha nakêm na ya pamamatuloy na tana, mangan, minêm, haka magpakahigla, ta a yay na maalihan hên hinon maêkan ha mal-at ya taon. 20 Noa, wani Apo Namalyari kana, ‘Mulala ka! Amêhên yabi, ay maalihan kan biyay. Kabay a mina mapakinabangnan ya imbunton mo ya para kamon bêngat.’ ” 21 Hên nayari ni Apo Jesus ya habaytoy alimbawa na, ay wana, “Êmbayroy malyari kanlan ampaybunton hên pibandian, noa, ampagkulang hila ha arapan ni Apo Namalyari.”
Ya paniwala kan Apo Namalyari
(Mateo 6:25-34)
22 Bayo hinabi ni Apo Jesus kanlan tagahonol na, ya wana, “Paan kaw manyagah, no hinoy maêkan yo, ta êmên kaw mabiyay. Paan kaw êt manyagah no hinoy maitakop yo. 23 Gawan ya biyay ay maalagá ha kaên, haka ya lawini ay maalagá ha takop. 24 Hêlkên yoy manok lalê. A hila ampananêm o ampanggapah man, haka ayn hilan pamyanan hên nagapah la. Êmbayro man, ay ampakanên hila ni Apo Namalyari. Taganán maalagá kaw kanlan manok lalê, kabay a na kaw paulayan! 25 Manyagah kaw man, ay a yo mapakarang ya biyay yo! 26 No pêrad man, ay a yo mapakarang ya biyay yo ha kayagahan yo, ay pata manyagah kaw hên tungkol ha hinoman! 27 Awta manyagah kaw no hinoy itakop yo! Ihipên yo tanay pamantumubo hên bulaklak. A hila ampag-obra o ampanayi man hên takop la. Agyan hi Arin Solomon, ha kal-atan bandi na, ay a ya nakapagtakop hên nanad kahampatan hên mihay bulaklak. 28 No ya lamon, ya angkabiyay pon amêhên, bayo ulamên pangawatah, ay ampahampatên ni Apo Namalyari, yarin a na kaw dyanan takop! Kulang awud ya paniwala yo kana. 29 Kabay paan kaw manyagah ha panapol yon maêkan haka mainêm yo. 30 Ta hilay a ampagpalokop kan Apo Namalyari, ay panay hên ampanyagah no hinoy maêkan haka mainêm la. Noa, hikaw ay paan yo hilan totoên, ta muwang ni Apo Namalyari ya Tatang tamo ya kailangan yoy habayto. 31 Kabay unaên yoy pagpalokop yo kan Apo Namalyari, ta idin na ya kaganawan kailangan yo.”
Ya toro ni Apo Jesus ya tungkol ha pibandian ha langit
(Mateo 6:19-21)
32 Amêhên, hinabi nay na êt ni Apo Jesus kanlan tagahonol na, ya wana, “Paan kaw malimo agyan pêpêrad kaw, ta mahigla hi Apo Namalyari, ya Tatang yo hên ilamo na kaw ha pamanlokop na. 33 Ihaliw yoy pibandian yo, ta mam-i kaw kanlan ampangailangan. Ya mangêd ay manipon kaw hên pibandian ha langit, ta ha êmbayro, ay nanad kaw hên main pamyanan pera ya a mahira, haka a maalihan laman. Ta habaytoy pibandian ay a maplak, haka a êt mahira hên anag. 34 Dapat yon daygên ya habayto, ta no anto ya pibandian yo, ay atsi êt bayro ya nakêm yo.”
Ya mihay mangêd ya ipoh ay panay nakal-an
35 Hinabi nay na êt ni Apo Jesus, ya wana, “Dapat panay kaw hên nakal-an, hên nanad ha mihay mangêd ya ipoh ya panay nag dêkêt ya solo, ta êmên kaw 36 mag-in nanad kanlan panay nakal-an hên tampol manloat danan hên amo la uston mamaêg ya, pamanlumatêng nan ubat ha kasálan. 37 Hadyay higla lan ipoh, no malatêng hilan amo la hên nakal-an. Paiknoên hilan amo la, ta hiyay mamiapag kaên la. 38 Hadyay higla lan ipoh no malatêng na hilan nakal-an, pammuli na hên bonak yabi o maranon man. 39 Pakaihipên yoy hatsi, no muwang na dayi hên nag bali no hinon oras hên lumatêng ya manakaw, ay a na ya paulayan hên mahowên ya bali na. 40 Hikaw man, ay kailangan nakal-an kaw, ta hiko ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay biglan lumatêng.”
Ya mihay ipoh ay dapat mapaypaniwal-an
(Mateo 24:45-51)
41 Amêhên, wani Pedro, “Panginoon, hinabi moy hatoy alimbawa para bêngat kannaên hên labinloway tagahonol mo o para ha kal-atan?” 42 Kabay wani Apo Jesus, “Ya ipoh ya mapaypaniwal-an haka magaling, ay hiya ya dyanan tungkulan no main yan lakwên ya amo na. Hiya ya manalan bali na, haka mamiarasyon hên iluto lan kapareho nan ipoh, hên allo-allo. 43 Hadyay higla hên ipoh, no malatêng na yan amo na hên ampanyag kalabayan na ha pag-orong na. 44 Pakagilamên yo, dyanan na yan tungkulan hên amo na hên manalan hên hinon pibandian na. 45 Noa, no ihipên nan hatoy ipoh ya mabuyot pon lumatêng ya amo na, bayo umpisaan nan pakatumbukên ya kapareho nan ipoh, ya lalaki haka babayi, ta mangan ya tana haka maglahing êt, 46 ay no biglan lumatêng ya amo nan hatoy ipoh, ay parusaan nay ipoh na hên hadyay bêyat, bayo ilamo na ya kanlan a ampaniwala, bayro ha parusa ya ayn angga.
47 “Ya ipoh ya ampakamwang kalabayan hên amo na, noa, a ya nakal-an hên honolên ya habayto, ay parusaan ya hên mabyat ya parusa. 48 Noa, ya ipoh ya a ampakamwang no hinoy pan-ibawal hên amo na, ya nakadyag hên bawal ya dapat pamarusaan kana, ay parusaan hên alwan mabyat. Hilay dinyanan ni Apo Namalyari hên mal-at, ay mal-at etaman ya tapolên kanla. Hilay pinatsiwal-an hên mal-at, ay panapolan êt hên mal-at.”
Main pamigagampi gawan main maniwala kan Apo Jesus haka main a maniwala
(Mateo 10:34-36)
49 Wanay na êt ni Apo Jesus, “Atsi ko di ha luta hên ampantan hên nanad apoy ya pamanatol ni Apo Namalyari. Dayi napagkêtan ana ya habayto. 50 Noa, hadyay bêyat ya kailangan kon danan pon. Habayto ya ampamagulon ihip ko angga ha a ya pon matupad. 51 Paan yon ihipên ya nantan akon pamikiúmang ha miha ta miha, ta hikoy pangubatan hên pamigagampi, gawan main maniwala kangko, haka main a maniwala. 52 Paubat amêhên, no alimbawa ta main limay katawo ha mihay pamilya, ay alwan parehoy ihip la, ta ya tatlo ay mihay ihip kanlan lowa. 53 Ta hilay ampaniwala haka hilay a ampaniwala, ay alwan parehoy ihip. Ya tatang ay mihay ihip ha anak nay lalaki. Ya indo ay mihay ihip ha anak nay babayi. Ya ampo ya babayi ay mihay ihip ha manuyang nay babayi.”
Dapat maintindihan ya labay habiên hên angkalyari amêhên panaon
(Mateo 16:2-3)
54 Wanay na êt ni Apo Jesus kanlan kal-atan, “No mahêlêk yo ya naborêg ha dapit kanaboan allo, ay habiên yo, ‘Manguran ya.’ Ay manguran ya bay. 55 No angkapansin yoy angin ya ubat ha kabalah-balahan, ay habiên yo, ‘Mag-in hadyay omot amêhên.’ Ay mag-in hadyay omot bay. 56 Ampagbabara kaw! Muwang yo no hinoy labay habiên hên angkakit yo ha langit. Yarin a yo muwang ya labay habiên hên angkalyari amêhên panaon!”
Dapat makiúmang ha kapatsi yo
(Mateo 5:25-26)
57 Wana êt ni Apo Jesus, “Pata a kaw manimbángan no hinoy hêpat? 58 No main mamidikil kamoyu, ta gêtan la kaw ha mánlingon kaso, ay mangêd ya makikatoynungan kaw pon kanla ha dann, ta êmên a la kaw na gêtan ha mánlingon kaso. Ta kayno idin na kaw ha magbantay hên hukulan, ta ikulung kaw. 59 Kabay bayro kaw tana ha hukulan angga ha a yo mabayaran ya kaganawan ya ipabayad la kamoyu.”