5
Wia biiriŋ jaŋ kɛŋ doluŋ a wuo dunia
Nii-la kala si laa dii ari Yesu nɛ ŋaa Kirisito, nii-la Wia si liisa, u ŋaa Wia bii nɛ. Nii-la kala ma si cho nuu, u cho nii-la bie ma nɛ. Di la nɛ cho Wia a tuto wialiŋ u si dagɛla di la ŋiŋaa, la jaŋ wuo jiŋ ari la ma cho Wia biiriŋ nɛ. Di la níi to wialiŋ u si dagɛla di la ŋiŋaa, ŋii jaŋ dagɛ ari la cho Wia nɛ. U bi hɛi a pila di la to wiaa deeŋba, bɛɛ wiaa Wia bii-lulii kala jaŋ kɛŋ doluŋ a wuo dunia ari u kiaa kala. La si ŋaa Wia yarida-la nɛ pila doluŋ deeŋ. Kubɛɛ nɛ saa kɛŋ doluŋ duu wuo dunia ari u kiaa? See nii-la kala si laa dii ari Yesu nɛ ŋaa Wia Bie.
Kialaa batori si ŋaa Yesu daŋsia
U-na Yesu Kirisito nɛ kɔ dunia. U si hɛ dunia lɛ, u to liiŋ ari chaliŋ kala lɛ nɛ a lii. Liiŋ duŋduŋa lɛ dee u to. U to chaliŋ ma lɛ nɛ, bɛɛ wiaa ba kɛŋ liiŋ a fou Wii-chuɔlɛ liiŋ. U bira suu, u chaliŋ ma jaasɛ. Wia Diŋ-zɔŋ-la ŋaa wiaa deeŋba daŋsia. U-na kɛŋ wutitii. Kiaa batori nɛ saa ŋaa u daŋsia tiŋŋaa. Wia Diŋ-zɔŋ-la ari lii-la ari u chal-la. Ba kala kɛŋ nii-bala nɛ. Di nuu nɛ ŋaa wii siada tiina, la yie sɛi wii-la nɛ. Ama di Wia nɛ ŋaa wii siada tiina, u nɛ ŋaa siifiaŋ wiiŋ a kii nuhuobiine si si wii-la ŋaa wutitii nɛ. Wia saa ŋaa u Bie siada tiina nɛ. Wialiŋ kala u si bula a tigɛ u lɛ ŋaa wutitii nɛ. 10 Nii-la kala si laa Wia Bie wiaa dii, u tiina jima u tuɔŋ lɛ ari wialiŋ Wia si bula a tigɛ u lɛ ŋaa wutitii nɛ, a ŋaa wiaa deeŋba daŋsia. Ama nii-la kala si bi Wia laa dii, u kɛŋ Wia yiyirɛ wu-nyiaru nɛ, bɛɛ wiaa u bi wii-la u si bula a tigɛ u Bie lɛ laa dii. 11 Wii-la Wia si bula nɛ ŋla: duu pila miisi-la si bi dɛrɛ nɛ. Miisi-la hɛ u Bie teeŋ nɛ. 12 Nii-la kala si hɛ Wia Bie teeŋ kɛŋ miisi-la nɛ. Nii-la kala ma si bi Wia bile teeŋ hɛ, u ma bi miisi-la kɛnɛ.
La jaŋ wuo jiŋ ari la kɛŋ miisi-la si bi dɛrɛ
13 Mi ŋmuŋsɛ wiiŋ deeŋ pipima di ma nialiŋ si laa Wia Bie wiaa dii ma wuo jiŋ ari ma kɛŋ miisi-la si bi dɛrɛ nɛ. 14 La ma jima ari la nɛ sul kuŋ-kala Wia teeŋ, la jaŋ wuo kɛŋ nyu-duoŋ a sul, bɛɛ wiaa la jima ari ku-la u si cho duu joŋo pila, u jaŋ jegile nii la teeŋ. 15 Di la nɛ saa jima ari la nɛ sul kuŋ-kala u teeŋ, u nɛ yie jegile nii la teeŋ, ŋii-na la ma jima ari u yie joŋ ku-la la síi chɛ pila nɛ.
16 Di nuu-kala nɛ na u dɔŋɔ tiina duu ŋaa wu-bɔŋŋɔɔ, u maga di tiina sul Wia puu nɛ di Wia joŋ u miisiŋ chɛu. Mi bul ŋla a tigɛ nialiŋ si ŋaa wu-bɔmɔ-la lɛ si bi maga di ba suu lɛ nɛ a tiŋ ba wu-bɔmɔ-la wiaa. Wu-bɔŋŋɔɔ dɔŋsuŋ hɛ dimɛ. Di nuu nɛ ŋaaba, u tiina jaŋ suu. Di nuu nɛ saa ŋaa wu-bɔŋŋɔɔ deeŋba, mi bi si di ma sul Wia duu joŋ u miisiŋ chɛu. 17 Wu-bɔŋ kala ŋ si ŋaa, ŋaa haachɛ nɛ. Ama wu-bɔŋŋɔɔ ŋaa dabaŋ dabaŋ nɛ. Di ŋ nɛ ŋaa ba dɔŋsuŋ, ŋ bi jaŋ suu a tiŋ ba wiaa.
18 La jima ari Wia bii-lulii kala bi wu-bɔŋŋɔɔ ŋaa. Wia Bie nɛ yie bibenu. Sitaani buu wii-kala wuo ŋaa.
19 La ma jima ari la ŋaa Wia bii-lulia nɛ. Ni-kaana-la-na kala si hɛ dunia lɛ hɛ Sitaani nisiŋ lɛ nɛ.
20 La bira jima ari Wia Bie nɛ kɔ a suri la siaa di la wuo jiŋ Wii-titii-la. La di Wii-titii-la ŋaa kubala nɛ. La di u Bie ma ŋaa kubala, bɛɛ wiaa Wia Bie ari Wia ma ŋaa kubala nɛ. U nɛ ŋaa Wia titia. U nɛ joŋ miisi-la si bi dɛrɛ pila. 21 Mi biiriŋ, má liisɛ ma titia vuiaa lɛ.