3
Fene sorowe fene lo einamite.
Kaiyemo mo ano, lu taune tomu ne'ese au atuatu siye lu taune heneraireme. Fene peri ape tote etire. Meni ta au atuatu siye meni heneraiyei su, Owane Sitewi lai yo seni lo au hese eti ereirowa. Lu taune tere'e tamo Owane Sitewi lo wiyawi ta'anesiya ape, le yo seni lowe lo momotei a'i au hese ereirowa. Nomo werese nowe tomu ne'ese yo seni luwaru a'i ironamisiya. Meni ta Owane Sitewi lo marepi aseyaro lu taune ma'e au atuatuwei su, meni ape peri topo lo umasite. Meni ape Owane Sitewi lo marepi aseyaro a'i, le lu taune ma'e au atuatuwe ape, umasinamiteye su, le meni aseyaro a'i henerairowa. Sosu le tahe pa'are werese topo lo fara'u au noweinoweirowawe, sorowe topo lo einamirowa. Nomo ain tewi a'i ta fe hos lo ahi papu fuwei. Nomo wafei tewi a'i ain feni se feni se ti tawesiyei su, nomo fara'u fe hos eiwerou ma'e henetiyei. Nomo wafei eyate feni ani tore aniyei su, fe hos ai feni ma'e au uweitiyei. Nomo wafei epi feni ani tore aniyei su, fe hos ape, epi feni ma'e au uweitiyei. Nomo wafei tewi hesi ani tore aniyei su, fe hos ape uweirowata. Nomo fara'u fe hos lo marepi hi ani fu ararowei. Serai fe hos ape marepi nomo lo umasiteyei. Ain oso ape lai fe hos lo yo seni au tore anirowa. Aiwawe a'i fene wai ta totere. Nomo wai ta sa'i mai erasi sahe fuwei su, sa'i ei erasi wai ape ani awetu awetowei. Ahowa, meni ta wai si sahe teiyei su, le iyahi oso a'i se wai ape au fareraiyetiyei. Meni ape wai topo lo ani fu arowei. Wai ape lai meni ape lo marepi umasiteyei. Iyahi ape lai wai erasi lo yo seni au tore anirowa. Peri anowe hesi ape lai sorowe nomo lo ne totesiya. Ain ape fe hos lo ahi fuwei ape oso a'i ne. Sosu iyahi aiwawe a'i etiri oso a'i ne. Lowesi fe hos sosu wai erasi ape au ani fareraiyerowa. Sorowe ape tahe pa'are nomo lo sahe etiri tewi oso a'i ne. Sorowe nomo lo yo seni nomo lo au ani tatairowa. Meni ta peri au te'eyei su, peri topo lo ape kairefi a'i ne. Le ai peri au te'eyei. Le peri topo lo se lu taune lo marepi tatai aniyei. Ei, sorowe nomo lo yo seni nomo lo tatai aniyei. Sorowe nomo lo apou a'i ne. Meni ta yehe tewi oso a'i se awei pani erasi a'i fu meteyei su, ipo pani ti sero'o po'uteyei. Sorowe nomo lo yehe wou a'i ne. Yo seni luwaru a'i eito eite ahi nomo lo se au te'esiya. Yo seni luwaru werese a'i ahi sahe tu au te'esiya. Yo seni luwaru a'i ahi sahe heneyei su, lowe etiri tewi oso a'i ne. Nowe me'iye se yo seni luwaru a'i ape erasi a'i heneraiyei. Yo seni luwaru a'i ape tahe pa'are nomo lo au luwaruweyei. Nomo yo seni luwaru a'i ahi sahe heneyei ape, umasiyei su, marepi hepene werese nomo lo au luwaruwe po'uteyei. Yo seni luwaru werese a'i yehe omo ma'e fai. [Mt 12:36-37; 15:11,18-19] Etiri werese ipo ma'e irosiya ape, fe, iro woru, awiye, haru, irowe apou ape, etiri werese sa'i erasi sahe irosiya ape, etiri ape mo ta'i ta'i a'i lu lai fara'u omo sahe au noweinoweiteyei. Etiri werese ape mo lu lo marepi unahi iroteyei. Lu ape mo etiri werese lowe wafei fara'u ti tawesiyei. Ahowa, lu werese lai sorowe towafi lowe lo wafei mino eiwerou ti tawesirowata. Ahowa, lowe sorowe towafi lowe lo au noweinoweirowata. Sorowe towafi lowe lo luwaru a'i tene! Sorowe towafi lo haru aimesi apou a'i ne. Haru aimesi meni ta tomuwei su, meni ape temeniyeyei. Sorowe aiwawe a'i ne. [Ro 3:13] Ahi nomo lo se, nomo fara'u Owane Tai Pefine nomo lo ma'e au te'e wisereyesiya. Aiwawe a'i ahi nomo lo se, nomo fara'u lu tamo ma'e au te'e naruwei. Piyene awere? Owane Sitewi lai lu taune werese au ta'aneteye su, le hawowou lo wou a'i au ta'aneye. Lowe piyene lu taune tiyati ma'e au te'e narusiya awere? 10 Peri ano wanure! Ahi ta'i a'i se meni ta Owane Sitewi ma'e au wisereyesiya. Sosu mo'o ahi aiwawe a'i se meni ape lu taune ma'e au te'e narusiya. Yo seni apou ape luwaru a'i ne. Ahi nomo lo se nomo peri hesi a'i apou ape au te'esiya. Serai fene yo seni apou ape owe ape irore. 11 Sa'i pitomuwe ape lai sa'i hesi a'i wiraiyei awere? Sa'i wisere a'i wiraiyei awere? Sa'i horuse a'i wiraiyei awere? Ahowa, sa'i pitomowe sa'i ta'i pefine a'i wiraiyei. 12 Aiwawe a'i me owarape lai me patiyawe so wou eiwerou ta'erowata. Aiwawe a'i wafei pameki me owarape so wou eiwerou ta'erowata. Owane Sitewi me owarape so ta'i a'i ta'eyei ne au ta'aneye. Serai Piyene ahi nomo peri hesi a'i apou ape au te'esiya awere?
Fene Owane Sitewi ne tote tawesiyei su, fene marepi wisere a'i totete.
13 Ane fene ma'e apou ei towerisiya. Fene marepi wisere a'i totesiya awere? Fene etiri tomu ne'ese so'oruwe tepa'asisiya awere? Fene marepi wisere a'i toteyei su, fene yo seni aseyaro wara'i a'i lu taune ma'e ironamite. Fene marepi momotei a'i se lowe ma'e au atuatute. 14 Ahowa, fene ai marepi erasi a'i totesiya su, sosu fene marepi towafi fene lo umasiyei ne totesiya su, fene marepi kuseriyei owe ape totete. Ahowa, fene peri wiyeme a'i ma'e owe ape au te'e arearete. 15 Marepi fene lo eito eite Owane Sitewi ma'e fai ta'ama. Ahowa, marepi fene lo ape lu awei ma'e fai. Marepi eito eite Owane Sitewi lo omo hire ma'e fai ta'ama. Ahowa, marepi fene lo sepei luwaru a'i ma'e fai. 16 Fene ai marepi totenamisiya su, sosu fene marepi towafi fene lo umasiyei ne totesiya su, yo seni fene lo meremereyesiya. Serai fene yo seni luwaru a'i umasinamisiya. 17 Ahowa, marepi wisere a'i, Owane Sitewi lo omo hire ma'e fai ape, tutawe marepi aseyaro wara'i a'i ne. Sosu mo'o marepi wisere a'i ape marepi fetane a'i ne. Ai marepi se ta'ama. Lu taune tere'e ne tote wawesiyesiya. Marepi wisere a'i toteyei su, fene yo seni wara'i a'i umasiyei. Aiwawe a'i fene marepi hesiyei se tote ta'ame. Ahowa, fene peri wara'i a'i au te'eyei su, sosu fene yo seni luwaru a'i irowei su, fene yo seni luwaru a'i apou ape owe ape umasinamite. 18 Meni ta marepi wisere a'i totesiya su, le fara'u meni tere'e ma'e apou te'eyei, “Ne ai marepi owe ape totere.” Meni ape yo seni apou ape irowei su, le meni wisere a'i ne. Meni tere'e ape peri lo wanu umasiyei su, le yo seni wisere a'i irowei. Etiri wisere a'i ne. Serai meni tere'e ape le lu tere'e tere'e ma'e marepi fetane a'i au irowei. [Mt 5:9; Hi 12:11]