13
Sosu Haru luwaru sa'i sa'i erasi ape tewiye ma'e teiteye.
Sa'i eifariyai luwaru erasi ta sa'i papu wirai.
Sosu a'i pe ane sa'i eifariyai erasi ta sa'i papu wiraiyei siyeye. Le mato ereti feni werese feni hesi a'i (7) iroteye. Sosu le fe bulmakau lo pa'are keraro ereti feni hesi (10) mato lo papu wirai. Fe bulmakau lo pa'are keraro ta'i ta'i a'i hire sahe meni owane tutawe lo mato tuhe oso a'i onuteye. Mato werese lo ape sahe iyape ta, Owane Sitewi ma'e au te'e naruteye ape, au leseye. [KTH 17:7-12] Sa'i eifariyai ape, ane siyeye ape, apou wou a'i ne. You pusi erawe erasi lo nihari wou ne. Eifariyai lo lowe fe bea lo lowe aiwawe a'i ne. You pusi erawe erasi, fe Laion, lo ahi aiwawe a'i ne. Haru luwaru erasi ape lai eifariyai ape ma'e kairefi topo lo auwe. Le me tuto'u erasi lo ape eifariyai ma'e fa onuwei ne auwe. Iyape erasi a'i lo ape, le eifariyai ape ma'e auwe. Serai eifariyai ape meni owane luwaru pefine a'i henerai. [Dan 7:4-6] Tu naifa eifariyai lo mato ta aine towesiyewe, le temeniyeye. Ahowa, enite tomu ne'ese lo ape foro'owe niyemaiyeye. Lu taune, omo omo werese iroteye ape, lowe enite niyame ape siyeye su, lowe hepene se su'ariyewe, lowe le ma'e tote umasiteye. [KTH 17:8] Haru luwaru erasi ape lai eifariyai ma'e kairefi topo lo auwe su, lu taune werese haru ape au nine'i wisereyeteye. Sosu lowe eifariyai erasi ape ne au nine'i wisereyeteye. Lowe apou te'eye. “Eiwerai eifariyai ape wou aiwawe awere? Eiwerai le ma'e ai atu tiyatirowa awere?”
Sa'i eifariyai lai iyape topo lo ei ani aroweteye. Sosu le peri luwaru a'i Owane Sitewi ma'e au te'e narunamiteye. Yame lu hesi werese ereti hesi a'i (42), eifariyai ape lai lu taune werese ne au noweinoweinamiteye. [Dan 7:8,25; 11:36; KTH 11:2] Sosu eifariyai luwaru ape, Owane Sitewi ma'e peri luwaru a'i au te'e narunamiteye. Le iyape pefine lo ma'e, sosu omo ni'arawe hire sahe irosiya ape ma'e, sosu lu taune omo hire sahe irosiya ape mo ma'e, le lowe ma'e peri luwaru a'i au te'e narunamiteye. Sosu sa'i eifariyai ape Owane Sitewi lo lu taune ape mo ma'e ai atu tiyatiyei ne fi. Sosu le lowe hi ani ararowe. Serai le lu taune werese omo omo pani werese sahe, lu taune tahe tere'e tere'e se, lu taune peri tere'e tere'e te'esiya ape, sosu niyene tere'e tere'e, le lowe werese ape ne au noweinoweiteye. [KTH 11:7] Sosu lu taune omo omo werese sahe irosiya ape, lowe eifariyai luwaru ape ma'e au nine'i wisereyenamirowa. Lu taune werese ape mo, lowe iyape lowe lo one towe hepene norohuwe irosiya ape sahe, lese ta'ame. Lu taune werese fe sipsip lo yene temeniyeye ape, tote umasiteye su, Owane Sitewi lai nowe sitewi se iyape lowe lo one towe ape sahe leseye. [Sng 69:28; KTH 20:12; 21:27]
Lu taune apaniye irosiya ape lowe peri ape fa wanu etite. 10 Owane Sitewi apou toteye, lu taune ane kalabus wesi ma'e henetiyei ne ariariyeye ape, lowe kalabus wesi ma'e henetirowa. Sosu aiwawe a'i lu taune tere'e ane ipari mene'e se aine tera'eyei ne ariariyeye su, ai lu luwaru a'i lowe ipari mene'e se aine tou tera'erowa. Serai fene werese Jisas lo peri umasiteye ape, fene mi mi werese tei kairefiyete. Tote tawesiyei fene lo ape tei kairefi uwateyenamite. [Jer 15:2; 43:11; KTH 14:12]
Ane awei lihau luwaru erasi a'i awei papu wirai ape siyeye.
11 Sosu a'i pe ane awei lihau luwaru erasi ta awei papu wirai ape siyeye. Awei lihau ape fe sipsip lo pa'are keraro hesi a'i mato papu wirai. Le peri no'u haru luwaru erasi wou uteye. 12 Le eifariyai mase iroteye su, le eifariyai lo kairefi erasi werese ape iroteye. Serai le sa'i eifariyai lo wiyawi ta'aneteye. Le lu taune omo omo werese irosiya ape ma'e, apou te'eye, “Fene werese eifariyai tutawe enite mato sahe foro'o niyemaiyeye ape ne, fu nine'i wisereyete.” Le lu taune ma'e au te'eye. 13 Sosu awei lihau ape wiyawi erasi pefine a'i au ta'anerowa. Aiwawe a'i lu taune werese a'i lo nihe se le yehe erasi ni'arawe hire ma'e awei sahe ei itorairowa. [Mt 24:24; 1 Kin 18:24-39; KTH 19:20] 14 Sa'i eifariyai ape lai awei lihau ape ma'e kairefiyeyei yaru erasi pefine a'i ta'ane auwe. Le etiri yaru erasi ape ta'aneye su, le lu taune ne'ese awei pani iroteye ape areareteye. Awei lihau luwaru a'i ape lowe ma'e apou eiye, “Sa'i eifariyai ape mato sahe ipari mene'e se aine towesi temeniyeye ape, sosu si tame norohuwe sineye ape, fene nihari lo wou metei sahe lesere. Sosu mo'o fene mi mi weriyei lowe uporo ape'i onurowawe, le ma'e nine'i wisereyete.” 15 Awei lihau ape lai sa'i eifariyai lo nihari hawese ma'e metei sahe leseye ape, au eiye. Ne peri tamo au te'ere. Sosu aiwawe a'i sa'i eifariyai lo nihari metei sahe iroteye ape, le peri au te'eteye. Sa'i eifariyai lo nihari metei sahe leseye ape, le lu taune werese wisereye nine'i ta'ame ape, lowe ma'e aine tera'eyei ne au irorowa. 16 Awei lihau ape lu taune werese werese ma'e apou eiye, “Fene werese yaru ta ereti eyate feni sahe piye mapine sahe fa au lesetire! Lu taune iyape se, sosu lu taune yahowa'i a'i, lu taune ma'aru etiri se, lu taune wiyawi yahowa'i a'i ape mo, sosu lu taune marepi fetane, lowe werese yaru ape au lesere.” 17 Lu taune yaru ape ani ta'ame su lowe etiri werese tamo eterowata. Sosu aiwawe a'i lu tiyati ape mo etiri lowe lo ape eterowata. Yaru ape apou aiwawe a'i eifariyai lo iyape leseye sosu lowe iyape lo apou nawiteye. [KTH 14:9-21; 16:2; KTH 20:4]
18 Serai lu taune marepi wisere a'i fa totenamite. Lowe eifariyai lo yaru leseye ape, fa siye so'oruwete. Lowe iyape lo ape nawiteyei su, yaru ape meni ta lo yaru aiwawe a'i ne. Nawiteyei ape wou moruwene, moruwene, moruwene.