17
Tafa'e menitani haru erasi luwaru a'i hire sahe onuteye.
Sosu a'i pe Owane Sitewi lo ipari ta'i a'i, Owane Sitewi lo ipari ereti feni werese feni hesi ponei sahe iroteye ape, le ane ma'e itoraiyewe, apou eiye, “Ne aiya! Ane ne ma'e Owane Sitewi lo ai marepi menitani tafa'e yo seni luwaru a'i ironamiteye ape ma'e, au hese ereiyei atuaturowa. Tafa'e yo seni menitani apou a'i omo ta sa'i erasi pefine a'i tewiye ma'e iroteye.” [Jer 51:12-13] Awei lu owane tutawe ape mo, lowe tafa'e yo seni menitani ape mase ironamiteye. Le lowe werese ma'e wain sa'i luwaru a'i au ene aye. Lowe wain sa'i ape ene aye su, lowe marepi meremereye a'i henerai. Wain sa'i ape ne, peri anowe apou wou a'i tafa'e yo seni luwaru a'i lowe lo ne. [Ais 23:17; Jer 51:7; KTH 14:8]
Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i ane ma'e etiri ape mo au atuatuwe su, Owane Sitewi lo ipari ta ane ipo eyeri erasi ma'e heneti. Ane menitani ta sa'i eifariyai lo'u a'i hire sahe onuteyei siyeye. Sa'i eifariyai lo tahe werese sahe iyape tomu ne'ese Owane Sitewi ma'e, peri luwaru te'e narusiya ape, au leseye. Sa'i eifariyai ape mato ereti feni werese feni hesi a'i iroteye. Sosu mato werese lo sahe pa'are keraro ereti feni hesi (10) nowe ma'e henerai. [KTH 13:1] Menitani lo ipari tahe ape lo'u a'i, sosu norohuwe a'i ani asiteye. Tahe lo sosu ipari tahe lo, le wafei gol, tapiye wisere tere'e tere'e ape mo se ani asiteye. Ereti lo sahe le siye auwe tapiye gol ta'aneteye ape, aniteye. Siye auwe papu sahe wain sa'i apou a'i ne, etiri luwaru a'i sosu tafa'e yo seni luwaru a'i siye awe ape papu teme'eriyeye. [Jer 51:7; KTH 18:6] Mapine lo sahe lowe iyape fareyare lo ape leseye. Lowe apou leseye,
“Etiri fareyare a'i. Omo Babilon, ne omo erasi pefine a'i ne. Ne tafa'e yo seni luwaru a'i lo mai sitewi. Ne yo seni luwaru a'i lo sitewi ne.”
Sosu ane menitani ape yo seni meremereye a'i iroteye ape, siyeye. Menitani lo lu feni lu taune Owane Sitewi lo peri umasiteye ape, sosu lu taune Jisas lo iyape se temeniyeteye ape, lowe aine tera'eteye. Serai menitani ape fisa'i lowe lo ene ateyewe, meremereye a'i henerai.
Ane le siyeye su, ane hepene se su'ariye. [KTH 18:24; 19:2] Ahowa, Owane Sitewi lo ipari ape ane ma'e ei toweriye, “Ne piyene hepene se su'ariye awere? Ane ne ma'e menitani ape ne, sosu sa'i eifariyai ne, mato ereti feni werese feni hesi a'i (7) irosiya ape, ane ne ma'e peri fareyare a'i au te'e areiyerowa. [KTH 13:1] Sa'i eifariyai luwaru ape, ne siyeteye ape, le tu naifa hepene norohuwe iroteye. Sosu pereye nowe eite se le temeniyeye. Le awei fisiye yo, sitewi se ta'ame ape, nowe ma'e wirairowa su, le hepene norohuwe irorowa. Owane Sitewi lai le aine tera'e temeniye oso'osuwe po'uterowa. Lu taune werese omo omo pani werese sahe iyape lowe lo hepene norohuwe lo one towe papu sahe, tu naifa nowe sitewi se, lese ta'ame ape, lowe sa'i eifariyai ape ne hepene se su'ariyei siyerowa. Piyene lowe hepene se su'arirowa awere? Sa'i eifariyai tu naifa hepene norohuwe iroteye ape, sosu pereye nowe eite se temeniye po'uteye. Sosu nowe me'iye su hepene norohuwe anirowa. [Dan 12:1; KTH 11:17; 13:7]
Ne etiri ape mo siye so'oruwerowa su, ne marepi wisere a'i tote etite. Eifariyai lo mato ereti feni werese feni hesi a'i apou a'i te'esiya. Lowe omo ereti feni werese feni hesi a'i menitani ape hire onusiya. 10 Omo ape mo sahe awei lu owane tutawe ereti feni werese feni hesi a'i (7) iroteye. Lu owane tutawe ereti feni werese temeniye po'uteye. Ta'i ta saro meni owane wou saro irosiya. Sosu ta'i ta nowe me'iye su henerairowa. Serai le henerairowa su, le nowe tewi oso a'i se meni owane wou saro irorowa. 11 Sa'i eifariyai ape ne, le tu naifa hepene norohuwe iroteye ape, sosu pereye nowe eite se temeniyeye le norohuwe si tame sineye su, le meni owane to'u henerairowa. Ahowa, le nowe tu naifa meni owane pefine ta iroteye. Owane Sitewi lai le aine tera'e oso'osuwe po'uterowa.
12 Sosu pa'are keraro ereti feni hesi (10) mato lo sahe tepi'o tei ereye ape mo, lowe lu Owane tutawe ape mo ne. Nowe me'iye su lowe lu owane henerairowa. Sosu lowe kairefi a'i aniyei su, lowe sa'i eifariyai mase nowe tewi ta'i a'i irorowa. [Dan 7:7,24] 13 Lowe marepi sitewi ta'i a'i totesiya. Lowe kairefi lowe lo sosu iyape towafi lowe lo sa'i eifariyai ma'e lu taune au noweinoweiyei ne aurowa. 14 Lowe werese sa'i eifariyai mase lai fe sipsip yene ma'e ai atu tiyatirowa. Ahowa, fe sipsip yene lai lowe au ani araro po'uterowa. Fe sipsip yene lai meni owane lo lu owane werese a'i ne. Le Meni Owane tutawe lo lu owane tutawe werese a'i ne. Lu taune ape mo le mase irosiya ape, le tu naifa lowe ei ariariyeye. Lowe werese fe sipsip yene lo marepi tote umasinamisiya.”
15 Sosu Owane Sitewi lo ipari lai ane ma'e eiye, “Sa'i ape mo menitani tafa'e yo seni luwaru a'i sahe onuteye ape, lowe lu taune ne'ese a'i wou ne. Lu taune omo omo pani werese irosiya ape, lu taune niyene tere'e tere'e se, lu taune peri tere'e tere'e se, sa'i ape, ne siyeye ape, sa'i ape lu taune ape mo wou ne. 16 Sosu pa'are keraro ereti feni hesi (10) mato lo sahe tepi'o tei ereye ape mo, ne siyeye ape, lowe sosu sa'i eifariyai aiwawe a'i lowe menitani tafa'e yo seni iroteye ape, ai marepi totenamirowa. Lowe etiri werese lo ta'arei anirowawe, sosu ipari tahe lo ani tahe ani ererowawe, le liye pa'are ariye a'i irorowa. Lowe tahe lo'u lo ene arowa. Sosu lowe le yehe se leirowa. [KTH 18:8] 17 Serene Owane Sitewi lai marepi toteyei topo lo awei lu owane ma'e auwe. Serai lowe Owane Sitewi lo marepi ape umasirowa. Sosu lowe iyape kairefi lowe lo sa'i eifariyai ma'e aurowa. Nowe ape se Owane Sitewi lo peri wiyeme henerairowa su, sa'i eifariyai lo kairefiyeyei po'uterowa. 18 Sosu menitani ape ne siyeye ape, le lu omo wesi weniyei erasi a'i wou ne. Le awei lu owane tutawe tere'e werese ape mo omo omo pani werese sahe au noweinoweirowa.”