7
Owane Sitewi lu taune ne'ese, 144 tausen, si hene ta'uwe aniye.
Sosu mo'o a'i pe ane Owane Sitewi lo ipari wisere a'i hesiyo hesiyo siyeye. Ta'i ta poweiye wiraisiya ape ma'e teiteye, ta'i ta poweiye itorisiya ape ma'e, teiteye, sosu heta eyate feni ma'e, heta epi feni ma'e teiteye. Lowe fiyaru hesiyo hesiyo awei sahe henerai ape, anite tawesiteye. Serai owe fiyaru ta, omo pani werese, sa'i sa'i werese, me etiri werese sahe faterowata. [Jer 49:36; Dan 7:2] Sosu ane Owane Sitewi lo ipari wisere a'i poweiye wiraisiya ape ma'e siye aniye. Le Owane Sitewi norohuwe a'i lo yaru ereti lo sahe aniteye. Le peri kairefi erasi a'i Owane Sitewi lo ipari hesiyo hesiyo ape mo ma'e uteye. Owane Sitewi lai lowe ma'e kairefi pani pani werese, sa'i sa'i werese ape mo luwaruweyei ne auwe. Le lowe ma'e uteye. Fene ninawete! Fene omo pani, sa'i sa'i werese, me etiri werese owe ape au luwaruwete. Tu Owane Sitewi lo wiyawi yahowa'i a'i siye lu taune ape mo, nomo mapine lowe lo sahe Owane Sitewi nomo lo yaru au leserowa. Nomo yaru lo lowe ma'e au lese tepa'asiyei su, sosu fene etiri werese fara'u au luwaruwere! [Ese 9:4; KTH 9:4]
Owane Sitewi Israel lo lu tewi, 144 Tausen, ariariyeye.
Lu taune Owane Sitewi lo yaru aniye ape ne, ane apou wanuwe. Lu taune 144 tausen ta'uwe hene aniye. Owane Sitewi lai Israel lo lu tewi werese ma'e ei ta'uwe aniye. [KTH 14:1,3]
Juda lo lu tewi, 12 tausen, Owane Sitewi lo yaru aniye.
Ruben lo lu tewi, 12 tausen,
Gat lo lu tewi, 12 tausen,
Aser lo lu tewi, 12 tausen,
Naptali lo lu tewi, 12 tausen,
Manase lo lu tewi, 12 tausen.
Simeon lo lu tewi, 12 tausen,
Levi lo lu tewi, 12 tausen,
Isakar lo lu tewi, 12 tausen,
Sebulun lo lu tewi, 12 tausen,
Josep lo lu tewi, 12 tausen,
Benjamin lo lu tewi, 12 tausen.
Lu taune ape mo Owane Sitewi lo yaru aniye.
Lu taune ne'ese nowe ape se etiri luwaru erasi a'i henerai ape, ma'e fai.
Sosu mo'o a'i pe ane lu taune ne'ese siyeye. Owe meni ta lowe nawiterowata. Lowe omo omo werese ma'e fai. Niyene niyene werese ma'e fai. Sosu tahe tere'e tere'e ma'e fai. Sosu peri tere'e tere'e aiwawe a'i ta'uwerai. Lowe werese me tuto'u tutawe sahe, sosu fe sipsip lo yene nihari teirai. Lowe ipari tahe pitase wapo a'i ani asiteye. Lowe ereti lowe lo sahe siye towe tamo anite aiwaweyeteye. 10 Serai lowe peri erasi a'i apou uteye,
“Owane Sitewi nomo lo me tuto'u tutawe sahe onunamisiya ape, sosu fe sipsip lo yene aiwawe lowesi yo seni luwaru a'i ani sasari pamoweyewe, nomo ma'e marepi hepene he'i a'i auwe.” [KTH 4:10]
11 Sosu Owane Sitewi lo ipari wisere werese a'i, sosu ya'ariyei lu meni ta werese hesiyo hesiyo, sosu etiri hepene norohuwe a'i hesiyo hesiyo, me tuto'u tutawe tei yose aperayesiya. Lowe werese a'i nihari lowe lo sahe, lowe uporo ape'i onuwewe, le ma'e au te'e wisereye nine'inamiteye. 12 Lowe peri erasi apou uteye,
“Etiri pefine a'i tene! Nomo ne ma'e au te'e nine'isiya.
Iyape no erasi pefine a'i ne. Marepi no wisere erasi a'i ne. Ne kairefi werese lo sitewi. Ne kairefi erasi pefine a'i ne. Ne etiri werese hi ani araronamisiya. Serene nomo ne ma'e mi mi pasi pasi weriyei au te'e wisereye nine'inamitorowa. Peri ape pefine a'i tene!” [KTH 5:12]
13 Sosu ya'ariyei ta'i ane ma'e itiya'u ei toweriye. “Lu taune ipari tahe wapo pitase a'i ani asiteye ape, lowe eiwerai awere? Lowe piye omo ma'e fai awere?” 14 Sosu ane le ma'e itiya'u apou eiye, “Meni Owane, ne so'oruwe tene! Ne ane ma'e te'ere.”
Sosu le ane ma'e eiye, “Lu taune ape mo lowe nowe ape se etiri luwaru erasi a'i henerairowa ape, teriteyei su, lowe tote tawesiyei lowe lo tei kairefiyerowa. Lowe Owane Sitewi lo lu feni a'i ne. Fe sipsip lo yene temeniyeye su, fisa'i lo yo seni luwaru a'i lowe lo au hu sasari pamowe tepa'asiye. Ipari tahe lowe lo wapo aseyaro a'i henerai. [Dan 12:1; Mt 24:21] 15 Serene lowe Owane Sitewi lo me tuto'u tutawe ta'uwerai. Lowe le ma'e mi mi pasi pasi weriyei wiyawi wesi tutawe lo sahe au ta'anenamisiya. Sosu Owane Sitewi lai lowe ma'e au noweinoweinamirowa. 16 Lowe lau erasi teriterowata. Sa'i wawe teriterowata. Aiwawe a'i poweiye lai lowe ma'e ti fofowei erasi a'i teriterowata. Poweiye lo ai tahe lowe lo ti fofowei teriterowata. Piyene awere? [Ais 49:10] 17 Serene fe sipsip lo yene lai me tuto'u tutawe ponei sahe iroteye ape, le lowe werese au noweinoweinamitorowa. Le lowe ma'e sa'i wara'i a'i hepene norohu a'i aunamisiya ape, henetirowa. Sosu Owane Sitewi lai nihe sa'i werese lowe lo au ani taineterowa.” [Sng 23:2; Ais 25:8; KTH 21:4]