12
Polona꞉ upama꞉ leke walea꞉ ekimanu handeekeeki
I̱ma꞉ta꞉ do hauta꞉ ota꞉ teke ma꞉nda꞉ na ula꞉pate kone ota꞉ hakoko pa lia꞉peke ya꞉la꞉me. I̱ma꞉ mo Tekehalima꞉ kia꞉ pa upama꞉ leke handa꞉la꞉ ekimanu pita꞉ peneme yao walea꞉ ekimanu yaapona꞉ pimanu ame lolueke. I̱ma꞉ hone uluta꞉ amba꞉ paeya꞉ bapi 14 haowa꞉ dina꞉ta꞉ Ketiso hali ma꞉nda꞉ta꞉ oli ota꞉ manda hala꞉ hepeni nane pa꞉ta꞉la꞉ mea pea꞉eki hone ulume. Do ekita꞉ ota꞉ pia꞉pe o pa upama꞉ leke handea꞉pe laa I̱ hone na ulupate Koda꞉ma꞉ homeke hone ula꞉me. 3-4 I̱ma꞉ yaapo peao paa alome. Koto halita꞉ oli Pa꞉ta꞉daisi nane pa꞉ta꞉la꞉ mea pea꞉me. Paa alome. Koto hauta꞉ ota꞉ pia꞉me laa make pa upama꞉ handeke nono pia꞉pe laa Koda꞉ma꞉ homeke hone ula꞉me. Kutupa koto pa꞉ta꞉ta꞉ pima꞉ lapeke na ya꞉la꞉ ekimanu opia꞉me. Mo kenke halina꞉ kake hambilikima꞉ na layeke ekimanu loa꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ I̱ma꞉ta꞉ mo halina꞉ pi lawalueke. Pate pa yaka kone yaka pi na lalueke. Kutu pulu pa꞉la꞉pate mo I̱ damako piki hali haloeki wala꞉la꞉eki homeke pi lalueke.
I̱ma꞉ pi lalueke hone ua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ta꞉ hone na wiki some na halueke. Pa ekipeke. Koto pita꞉ ota꞉ pi homeke lolueke. Pate pi na lalueke. Kutupa ma꞉nda꞉ma꞉ yaka pokoa꞉ emanu handolota꞉ yaka waloa꞉ pimanu opitolo hata꞉ I̱ta꞉ dupiki somee laa lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ a꞉pa꞉la꞉pate pa ma꞉nda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ anemone hone wita꞉la꞉ ekita꞉ I̱ kipa꞉la꞉me.
Polona꞉ lokena꞉ mieke tanda
Koda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ peneme yao ota꞉ ta꞉ta꞉ piki epeke haumanu walea꞉ ekita꞉ wopu handoa꞉me. Koto handoa꞉eki manuma꞉ I̱ manda meaama꞉na꞉ mo ya loke pa꞉ta꞉ ota꞉ tanda tieke pa꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ kia꞉me. Mo ekima꞉ta꞉ I̱ma꞉ hakoko liaama꞉na꞉ yeke Sadanima꞉ I̱ yombina꞉ epena꞉ lea꞉me. Doeki mea bae laa lota꞉ pitolo hata꞉ I̱ma꞉ta꞉ hoto tepona꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ yeni pua꞉pate ipika꞉ hombo peaya꞉ ekita꞉ dupa lea꞉me. Yaka a꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ mina꞉la꞉ ekita꞉ ana꞉ pa꞉la꞉me. Pa ekipeke neke damako pele dina꞉ta꞉ kota꞉ yaka welena꞉ ota꞉ lombei pea tieke ula꞉me lea꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ mo yaka damako pa꞉la꞉ ekimanu pa꞉ta꞉ hakoko luluekema꞉ I̱ta꞉ ta꞉na꞉ wopu pa꞉la꞉me. Pa ekipeke mo Ketisona꞉ handeteke hala꞉ welema꞉ I̱ handeteke hala꞉eki handuluekema꞉ loa꞉me. 10 Koto ekina꞉ I̱ma꞉ta꞉ Ketisona꞉eki peaaso mo damako pa꞉la꞉ ekima꞉ make tetopiki pima꞉ make ka꞉nda꞉piki ekima꞉ make a꞉nda꞉ lita꞉la꞉ ekima꞉ make mamatala꞉ ekima꞉ make I̱ta꞉ pa ta꞉na꞉ pa꞉la꞉me. Pa ekipeke I̱ta꞉ damako polo dina꞉ta꞉ honkopu hao halome.
Poloma꞉ Kotindi tapake hone wotu wiekeeki
11 I̱ta꞉ hone na wiki halima꞉ pita꞉la꞉eki leke pitolopate ikana꞉ma꞉ I̱ma꞉ kutu pono lelememe. Ikana꞉ma꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homelemeeki I̱ pa꞉ta꞉ ota꞉ peneme yao wala꞉peke ya꞉la꞉me. I̱ta꞉ biki na wiki hali yana꞉ kone mo ika꞉ leleme ta꞉ta꞉piki aposolo haliweki pa꞉ta꞉ta꞉ ota꞉ hau homekesiki kone oto pa꞉ta꞉ na halome. 12 Mo hande na handeke haumanu make ta꞉ta꞉piki haumanu make iki tukikina꞉ peneme yaasota꞉ I̱ta꞉ ota꞉ aposolo hali wala꞉la꞉me. Kutupiki haumanu pua꞉ ekita꞉ homuma꞉ pua꞉ ekina꞉ loa꞉me. 13 Mo mandane siosi pa꞉ta꞉ tamba꞉ mua꞉ tupa꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ ekipiki homeke hau a꞉nda꞉ na pua꞉pe. Hau homeketa꞉ pa ika꞉ manima꞉ I̱ tamba꞉ muemena꞉ laa ka꞉nda꞉ na peaowa꞉me. A꞉ta꞉e. Do I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ mandake hau na pua꞉ ekita꞉ ota꞉ pa paeyawapee.
14 Ameta꞉ hoto tepo peao iki handolo ipuluekema꞉ tikitiki yaasopate iki pa꞉ta꞉ honke ala꞉ ekimanu ma꞉nda꞉ na pulueke. I̱ma꞉ta꞉ ika꞉ manimanu hone na pa꞉la꞉pate ota꞉ iki homeke yaka yankeke hamena꞉ hone pa꞉la꞉me. Pa ekipeke weki wandikima꞉ ika꞉ apa꞉ ama꞉na꞉ dia꞉ya꞉la꞉ alemanu na ana꞉ laalo pa꞉la꞉pate apa꞉ ama꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ weki wandikina꞉ dia꞉ya꞉la꞉ ale ana꞉ lawaapeke ya꞉la꞉me. 15 Koto ekina꞉ yaka ta꞉na꞉ pa꞉la꞉ ekita꞉ iki tamba꞉ muluekema꞉ yeketa꞉ yaka wia halo ale paeyao make I̱ kone make pa baalueke laata꞉ I̱ hone wopu pa꞉la꞉me. I̱ma꞉ta꞉ iki pukima꞉ wopu homolo ekina꞉ yeke ikana꞉ma꞉ta꞉ I̱ta꞉ hosikima꞉ kone puki kilimikipe.
16 I̱ma꞉ta꞉ iki ka꞉nda꞉ na peaowa꞉me laata꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ ota꞉e lelimikie. Pate ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ I̱ta꞉ makeaaso hata꞉ ikita꞉ yayapiki pi manuma꞉ tamea꞉me laa lelieke. 17 Pate ekipa yaka꞉ta꞉ mo I̱ma꞉ pi mea epena꞉ tapaowa꞉ haliweki pa꞉ta꞉ yama꞉ iki teke puleke lawa꞉pe. 18 I̱ma꞉ta꞉ Taitasi pue laa honke laata꞉ ipiki ame̱le̱ mo hande Ketiso kame ma꞉nda꞉ make tapaowa꞉me. Ikana꞉ma꞉ta꞉ Taitasima꞉ iki teke puleke laeya꞉me lelimipe. Dikana꞉ma꞉ta꞉ homeke hau teke peaata꞉ ota꞉ homeke tupa꞉ popeke pa꞉la꞉ haumanu na pupa꞉pe.
19 Mata꞉la꞉me. Hoto paeyaota꞉ ika꞉ leke popelekena꞉ nikana꞉ma꞉ nika꞉ kone tamba꞉ muluekema꞉ pitoloma꞉me hone witolo pitelememe. Dia꞉me. Nikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ hata꞉ Ketisoma꞉ niki pi lomono lolo pa꞉la꞉ tupa꞉ aloma꞉me. Kutupa nika꞉ puki piki yankeke tonuo nikana꞉ma꞉ pitoloma꞉ hau paeyaota꞉ iki tamba꞉ muluekema꞉ pitoloma꞉me. 20 I̱ koto pa꞉ta꞉ opolo epoa꞉ka꞉na꞉ta꞉ ikita꞉ dupiki wanda꞉hali a꞉pa handulueke hone wia ipulua꞉pate pa ikita꞉ ta꞉ta꞉piki wanda꞉hali handulueke laa I̱ta꞉ paala꞉ pita꞉la꞉me. Kutupa make ikana꞉ma꞉ I̱ta꞉ dupiki some handulumeke hone wilimipate I̱ta꞉ pa ta꞉ta꞉ piki some handilimikie. I̱ paala꞉ pita꞉la꞉ ekita꞉ iki tukiki pa꞉ta꞉ta꞉ ape ala꞉ haumanu make ne tunkula꞉la꞉ haumanu make mineke tieke panka꞉la꞉ haumanu make pasa꞉tei pita꞉la꞉ haumanu make yaala꞉ peake haumanu make la la piki pimanu make manda꞉ meaasa꞉ haumanu make mamataasa꞉ haumanu make paeyao handa꞉ ulueke. 21 I̱ paala꞉ pita꞉la꞉ ekita꞉ I̱ pa ipulua꞉ dina꞉ta꞉ yaka Koda꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ leke popelekena꞉ I̱ta꞉ wenoko mealieke. Kutupa I̱ma꞉ta꞉ mo amba꞉ hoke hau pimi wanda꞉halita꞉ ika꞉ kikana꞉ haumanu pimieki make ika꞉ hoke hone wimi ekimanu make ika꞉ loke apa꞉taasa꞉ hoke haumanu pimi ekimanu hoki na walemeke ekina꞉ I̱ma꞉ e̱ lolueke hone witolome.