9
Ketiso yankeke tonu tamba꞉ mina꞉la꞉eki
Mo Diudia da kenke pa꞉ta꞉ haleme Koda꞉na꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ tapaala꞉ tamba꞉ mina꞉la꞉ ekita꞉ iki pa꞉ta꞉ do laaso tameiya꞉ tapapeketa꞉ ti na pa꞉la꞉me. Pa ekipeke ikana꞉ma꞉ tamba꞉ muluekema꞉ hone wopu wilimi ekita꞉ I̱ma꞉ hone ulume. Kutupa ika꞉ piteleme ekita꞉ mo Ma꞉sedonia wanda꞉hali pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ pi la waloa꞉me. Mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo Akaya haleme kame tonuma꞉ta꞉ mo paeya꞉ bapina꞉ kini pea tamba꞉ muluekema꞉ tikitiki yao halememe laa loa꞉me. Ika꞉ puluekema꞉ a̱i̱ hone wilimi ekima꞉ta꞉ wopuna꞉ hone u tialememe. Koto ekina꞉ ameta꞉ I̱ma꞉ do kamemanu tapaasome. Pa ekipeke mo nikana꞉ma꞉ do hauna꞉ ika꞉ pi laoma꞉ ekita꞉ pa hameke pi loma꞉me hone wiaama꞉na꞉ loa꞉me. Pate I̱ma꞉ amba꞉ loa꞉ tupa꞉ta꞉ ikita꞉ ika꞉ tamba꞉ mina꞉la꞉eki manuma꞉ tikitiki yao halememe loa꞉me. Pate mo Ma꞉sedonia wanda꞉halita꞉ I̱ ame̱le̱ ipulu iki tikitiki yao na halemeeki handa꞉ wimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nikita꞉ ota꞉ pulu pimime laa ekipiki yaala꞉ma꞉ homuluma꞉pe. Ika꞉ yaala꞉ pulu pa꞉la꞉eki make loa꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ yaka honema꞉ta꞉ do kame tonuma꞉ amba꞉la kinki pulu ipulu mo ikana꞉ma꞉ amba꞉ la꞉ wimi pa hameke hala꞉la꞉ ekina꞉ tikitiki yamena꞉ tapaowa꞉me. Kutupa I̱ opolo epoa꞉ka꞉na꞉ta꞉ tikitiki yao wiemena꞉ loa꞉me. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ haleleme ekita꞉ mo ika꞉ hone pa꞉la꞉ ekima꞉ kone halelememe laa walieke. Ma꞉nda꞉ma꞉ pia꞉pa꞉peke la꞉la꞉ ekina꞉ dia꞉me loa꞉me.
Hone wipee. Mo hande wae alemanu wopu na noka꞉pa꞉la꞉ halima꞉ta꞉ napeke hosiki siki mu hala꞉pate mo wae ale aneke hapu noka꞉pa꞉la꞉ halima꞉ta꞉ napeke tieke mu hala꞉me. Koto ekina꞉ iki homeke homekema꞉ dupiki halueke laa leme tupa꞉ hala꞉peke ya꞉la꞉me. Haluekema꞉ hosiki ka꞉nda꞉ma꞉ homolo hata꞉ o do e poka꞉la꞉eki mina꞉pa꞉lapeke na ya꞉la꞉me laa alo hata꞉ dia꞉me Pa ekipeke Koda꞉ma꞉ta꞉ mo ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ hala꞉la꞉ some pa꞉ta꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉me. Kutupa Koda꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ dia꞉ya꞉ tupa꞉ta꞉ ota꞉ haka꞉ta꞉pao wopu kuluekema꞉ aneke hali hala꞉me. Pa ekipeke iki dia꞉ya꞉la꞉ ale ana꞉na꞉ wia hamena꞉yeke make mo mandane epeke haumanu pa꞉ta꞉la꞉la꞉eki ota꞉ haka꞉ta꞉pao wia hamena꞉yeke make loa꞉me. Kotota꞉ mo Baiboloma꞉ alota꞉
Ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ pa hameke hala꞉la꞉ alemanu mo dia꞉ya꞉la꞉ wanda꞉hali mina꞉yeke sasape pea꞉tiki pu hala꞉me.
Ipika꞉ tikitiki pita꞉la꞉ hauta꞉ na paeyeke pa u halieke laa la꞉la꞉me.
10 Kutupa mo noka꞉pa꞉la꞉ halina꞉ wae ale halo hala꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ mo napeke ne make halo hala꞉me. Koto Koda꞉ma꞉ta꞉ hoto paeyao mo ika꞉ dia꞉ya꞉la꞉ wae ale haka꞉ta꞉pao ku hata꞉ ika꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pa haleme hauna꞉ opena꞉ laa napeke tieke a꞉ena꞉ la꞉lieke.
11 Ipikana꞉ma꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ ika꞉ ale mandaneeki pa halo hamena꞉yeke iki hamoko hawalieke. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ mo ika꞉ pa halelemeeki niki pa꞉ta꞉ yama꞉ minolo hata꞉ wanda꞉hali wopuma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae la꞉limikie. 12 Do ikana꞉ma꞉ pokeleme ema꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ wanda꞉halina꞉ dia꞉ya꞉la꞉eki homeke na epeaasa꞉pate pa Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae tieke ala꞉ pi wopu lena꞉ la꞉la꞉me 13 Kutupa do ika꞉ pokeleme ema꞉ta꞉ ika꞉ epeke hau peneme yaaso hata꞉ paeyaoma꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ Ketisona꞉ Pi Seliapo oto pa꞉ta꞉ haleme ekina꞉ Koda꞉na꞉ biki yeiya꞉ lalimikie. Mo ikana꞉ma꞉ ika꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ ale mandaneeki pa halo halemeeki iki ame̱le̱ telipa make paeyao ame̱le̱ putupeleme ekina꞉ loa꞉me. 14 Koto ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki tiekema꞉ ikina꞉ yeni peaalimikie. Pa ekipeke mo Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ anekema꞉ haka꞉ta꞉pake a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki ka꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me. 15 Niki paeyaoma꞉ Koda꞉ ipika꞉ ota꞉ au lapeke na yeke pa kita꞉la꞉ ekina꞉ ipiki pa꞉ta꞉ keiyae lomana꞉e.