2
Aposolo haliwekima꞉ Polo ame̱le̱ homeke hone wimikieki
Bapi 14 yapeeke hoki naneta꞉ Banabasi yaapo mo Diutuseleme nane Taitasi hatuku paa popa꞉me. I̱ ponoyeke Koda꞉ma꞉ pue leeke handa poa꞉me. Kutupa mo siosi you haliweki niki honumake mombela pita꞉ I̱ma꞉ mo Diendaili wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi seliapo dupa walolome laa la haloa꞉me. Ya amba꞉ pokoa꞉ e make ame do pokolo e make pa pahameke pokaama꞉na꞉ laa iki pa꞉ta꞉ loa꞉me. Ya hatuku poa꞉ some Taitasita꞉ Kitiki hali hayekepate mandane tapakema꞉ ipikita꞉ sekemesaisi hau pina꞉e lemekepate kone paeyaoma꞉ koto hau na peaemekeme. Koto Taitasi sekemesaisi hau pina꞉e lemeke tapaketa꞉ yayapiki pi mimiki haliweki hata꞉ nika꞉ mombololoma꞉eki handoma꞉ tiaaluekema꞉ a꞉mbao epemekeme. Nikana꞉ma꞉ Yesu Ketiso ame̱le̱ hata꞉ mo Diu wanda꞉halina꞉ nindi peaasa꞉ pi wimiki ekimanu nindi na piki ka꞉la꞉pa꞉ tapaleke haloma꞉eki handuluekema꞉ kutu pimikime. Ikana꞉ma꞉ niki mo koto pi ula꞉ ekimanu paa nindi wopu peomono loluekema꞉yeke hone pimikime. Dikana꞉ma꞉ iki Ketiso tapake pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ koto tapakema꞉ mo ota꞉ pi seliapo pu hoeyaama꞉na꞉ da̱o̱la hata꞉ iki pa꞉ta꞉ waleke hosikisiki ma꞉nda꞉ na halopa꞉me.
Mandane haliwekita꞉ biki wiki you hali hake nono pea haemekeme. Ika꞉ biki ula꞉ ekita꞉ I̱ma꞉ta꞉ pa alee hone witolome. Koda꞉ma꞉ta꞉ manda yonkelekena꞉ hau handa na telipu hala꞉me. Koto you haliwekima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ dupiki haumanu apa꞉tao pea꞉peke pi ma꞉nda꞉ na lememe. Koto hau na pimipate Pidama꞉ Diu wanda꞉hali pa꞉ta꞉ mo pi seliapo walao haena꞉ mea hayeke tupa꞉ kone Koda꞉ma꞉ I̱ make Diu tapake na hake ta꞉ta꞉ piki tapakemanu pa꞉ta꞉ pi walano mea haena꞉ lea꞉ ekita꞉ ikana꞉ma꞉ handememe. Pida mo hande Diu wanda꞉halina꞉ aposolo hali mea haena꞉ lea꞉ tupa꞉ kone I̱ make Koda꞉ ipika꞉ welema꞉ mo hande Diu na hake ta꞉ta꞉ piki wanda꞉halina꞉ aposolo hali hano mea haya꞉me. Dia꞉mesi Pida make Dioni ikita꞉ you haliweki hake nono piki haliweki hata꞉ mo Koda꞉ma꞉ do I̱ pa꞉ta꞉ ka꞉la꞉ ta꞉ta꞉piki e handolota꞉ niki paeyao homeke tapake haloma꞉me laa handena꞉ walolo Banabasi yaapo kiki mina꞉ alualu puma꞉me. Kutupa nikana꞉ma꞉ homeke pi laata꞉ Banabasi make I̱ dikana꞉ma꞉ta꞉ Diendaili tapake ame̱le̱ hapono ikita꞉ Diu tapake ame̱le̱ hamena꞉e loma꞉me. 10 Kuta ikana꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ honke lemeke pi homeke ma꞉nda꞉ta꞉ dupa. Mo niki ame̱le̱ haleme natehali wanda꞉hali hone na yonka꞉lapa꞉peke lemekeme. Koto honke lemeke hauta꞉ I̱ma꞉ honkopu hau pua꞉tiki pu halo hau homekena꞉ kone lemekeme.
Poloma꞉ Pida tunkiliekeeki
11 Pida A꞉ndioko da nane epea꞉ pita꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ hauta꞉ peneme hoi pieke handa I̱ma꞉ ipika꞉ leke popelekena꞉ tikitiki pua sa꞉sa꞉ pua꞉me. 12 Dia꞉mesima꞉ tapaeyeke haliweki na opolo epeke haena꞉ta꞉ Pidama꞉ mo Diendaili Ketiso kametonu ame̱le̱ mandakena꞉ pita꞉ ne nemekepate pa mo haliweki opolo a꞉pa haemeketa꞉ Pidama꞉ mo Ketiso tapake paeyao sekemesaisi hau pumana꞉e lo haleme tapake haliweki pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homeke ekina꞉ ipikita꞉ mo Diendaili Ketiso tapake ame̱le̱ apa꞉tao pita꞉ ne na neke yola꞉ tapao pitiekeme. 13 Niki mandakena꞉ haloma꞉ Diu Ketiso kametonu make mo Pidana꞉ leke tieke hau honde mimikime. Do koto leke tita꞉la꞉ hauma꞉ta꞉ Banabasi make pa mea tiao peekeme. 14 Koto haliweki ikita꞉ mo panake pi seliapoma꞉ wala꞉la꞉ tupa꞉ tikitiki na pemekeeki handa I̱ma꞉ iki paeyaona꞉ leke popelekena꞉ Pida pa꞉ta꞉ alota꞉ Neketa꞉ Diu hali halepate kone nakana꞉ma꞉ Diu hali dia꞉ma꞉ pa mo Diendaili tapake haleme tupa꞉ kone haeme. Koto pele ekina꞉ta꞉ eki epi tekena꞉ nakana꞉ma꞉ mo Diendaili tapake Diu tapake leke haena꞉ tialo alepe.
Epi amedama꞉ Yesu pa꞉ta꞉ hone tulaemeka꞉na꞉ta꞉ ata꞉ka꞉ na piki homeke tupa꞉ petelelieke
15 Mo hande Mosesina꞉ pi ula꞉eki na miniki hake pa haleme Diendaili tapake halememe lo haleme tupa꞉ dia꞉me. Nikita꞉ ota꞉ mo Diu tapakema꞉ ma꞉nda꞉la꞉ wanda꞉hali haloma꞉me. 16 Koto poloma꞉pate koneta꞉ ma꞉nda꞉ hali epima꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ tikitiki yao haluekema꞉ta꞉ kota꞉ titina꞉ pea꞉peke hauta꞉ Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulaalimi ekima꞉ homeke tikitiki yao halimikie. Pa mo Lo Pi ula꞉ ekimanu miniki haleme ekima꞉ ota꞉ dia꞉me. Koto pa꞉la꞉eki handolo hata꞉ niki make Yesu pa꞉ta꞉ hone tulaaloma꞉me. Pa Koda꞉ pa꞉ta꞉ tikitiki yao haluekema꞉yeke kutupiki hau ota꞉ poloma꞉me. Pate pa mo Mosesina꞉ pi ula꞉ ekimanu miniki haloma꞉ ekima꞉ dia꞉me. Koda꞉ pa꞉ta꞉ tikitiki yao haluekema꞉ta꞉ hali homeke ma꞉nda꞉ma꞉ mo Lo Pi ula꞉ ekimanu opua pu hala꞉ ekima꞉ ota꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉me. 17 Nikita꞉ nika꞉ Yesu pa꞉ta꞉ haloma꞉ ekima꞉ nika꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ tikitiki yao haluekema꞉ taapolo hata꞉ kone pa mo Diendaili wanda꞉halima꞉ pu haleme hoke hau leke pulumeeki handa꞉ wimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kotoeki ma꞉nda꞉ma꞉ handolo hata꞉ta꞉ koto hauma꞉ta꞉ Ketisoma꞉ hoke haumanu wala tiaaso pia꞉ka꞉ta꞉me lena꞉ lomana꞉pe. Dia꞉me. Ota꞉ dia꞉me. 18 Kota꞉ a꞉nda꞉ I̱ma꞉ mo Mosesina꞉ pi ula꞉ ekimanu pu haleme hau na pulueke laa paeyaowa꞉ ekimanu paa kini pea pua pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ta꞉ mo pi ula꞉eki yambolo halo hali peneme halueke. 19 Mo hande pi ula꞉eki hotimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo koto pi ula꞉eki pa꞉ta꞉ I̱ amba꞉ homa halome. Koto pi ula꞉ ekima꞉ kone I̱ homono lia꞉me. Kutu pieke ekita꞉ I̱ma꞉ Koda꞉ yaapo da꞉ta hanoyeke pia꞉me. I̱ta꞉ mo Ketiso homea꞉ ti manda mandake homolopa꞉me. 20 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ ame do ya da꞉ta halo ekita꞉ ya kone na da꞉ta halopate Ketiso I̱ tukiki pa꞉ta꞉ da꞉ta hala꞉me. I̱ma꞉ do koto da꞉ta halo ekita꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke pa꞉ta꞉ hone tulaalo ekima꞉ halome. Ipikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo hata꞉ I̱ da꞉ta hanoyeke ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉ ekita꞉ pa haleekeme. 21 Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ kiaaso hata꞉ mo tea꞉ hata꞉ pina꞉e pi na lolueke. Pate ma꞉nda꞉ma꞉ hone witolo hata꞉ta꞉ Koda꞉ yaapo tikitiki yao haluekema꞉ mo pi ula꞉eki manuma꞉ homeke pulueke hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Ketisota꞉ pa homeya꞉ka꞉ta꞉me.