4
Mo koto pi honiki kone panake la꞉ moneaaso pita꞉ dupa. Mo atekena꞉ anketeke mulu polo pa꞉la꞉ weki homeketa꞉ panake daetolo hala꞉ dina꞉ ipikita꞉ mo pa hameke e pokaasa꞉ hali leke mea hasa꞉me. Mo ipika꞉ apa꞉na꞉ mu hake alemanu paeyaota꞉ ota꞉ ipika꞉eki ya꞉la꞉pate kone ipika꞉ atekema꞉ la꞉ ula꞉ nate epena꞉ molu hala꞉ toma꞉na꞉ta꞉ mo ipika꞉ loke handeteke hala꞉ halima꞉ kone mo ipika꞉ alemanu make handeteke hao hawalieke. Niki make koto tupa꞉ wekiwandiki leke hata꞉ do kenkena꞉ teke na wiki mana꞉ pimanu oto pa꞉ta꞉ haoma꞉pate pa mo hande Koda꞉na꞉ la꞉ wieke nate ota꞉ opolo epeeke pita꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ weki kone tapaeyekeme. Koto wekita꞉ mo do kenke wanda꞉na꞉ weki tupa꞉ a꞉paata꞉ mo Lo Pi wiekeeki oto pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉hali peteluekema꞉ koto Diu tapakena꞉ pi wiekeeki oto pa꞉ta꞉ hayekeme. Niki Koda꞉na꞉ wekiwandiki hamono kutu piekeme.
Ikita꞉ Koda꞉na꞉ wekiwandiki haleme ekina꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ wekina꞉ Sipitidita꞉ nika꞉ puki pa꞉ta꞉ pitina꞉ tapaeya꞉me. Mo Apa꞉o. Ya Apa꞉o lo hala꞉ Sipitidita꞉ niki pa꞉ta꞉ tapaeya꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ ikita꞉ pa hameke e pokaaseme wanda꞉hali na halemepate ipika꞉ wekiwandiki halememe. Ikana꞉ma꞉ ipika꞉ wekiwandiki haleme ekina꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ wekiwandikina꞉ wi ala꞉ alemanu iki kilieke.
Poloma꞉ Ka꞉leisia siosi pa꞉ta꞉ hone tieke wiekeeki
Amba꞉ ikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ haumanu na handemeke ekima꞉ta꞉ ikita꞉ pa mo hande ota꞉ Koda꞉ dia꞉yeke yayapiki ale manuna꞉ e pokao haemekeme. Kutu pimipate ameta꞉ ikana꞉ma꞉ Koda꞉ handelememe o dia꞉me ameta꞉ Koda꞉ma꞉ iki handa꞉la꞉me lapeke ya꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉pate pa ekipa mo hoke honkopu na hake kenke tumbao haleme temokomanu pa꞉ta꞉ paa la꞉ka꞉la pua ika꞉ pa hameke e pokaaseme wanda꞉hali kone haluekema꞉ taapo halemepe. 10 Ikana꞉ma꞉ mo nate tiekemanu pa꞉ta꞉ make o wala꞉ panka꞉la꞉ sumba꞉manu pa꞉ta꞉ make o di mapemanu pa꞉ta꞉ make o panake bapi ipula꞉ ekimanu pa꞉ta꞉ make koto nate manuna꞉ di tunkula꞉la꞉ ekita꞉ hone wopu u halememe. 11 Ika꞉ piteme hauna꞉ I̱ paala꞉ma꞉ amba꞉ homolome. Pa ekipeke. I̱ma꞉ iki tukiki pa꞉ta꞉ pokoa꞉ eta꞉ pa pahameke pokonope hone witolo alome.
12 Kametonuo. Ikita꞉ I̱ tupa꞉ hamena꞉yeke I̱ma꞉ iki honke alome. I̱ make ikima꞉ handeke some kone halome. Ikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hoke hau ma꞉nda꞉ na pelememe. 13 I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pi kini pea waloa꞉ ekina꞉ teketa꞉ mo hande I̱ma꞉ yeni mua꞉ ekima꞉ iki pa꞉ta꞉ a꞉pa hata꞉ pi waloa꞉me. Kutu pua꞉ ekita꞉ hone wilimime. 14 Koto hande ya lokena꞉ hoke yeni haya꞉ ekima꞉ iki ka꞉nda꞉ tieke peaeya꞉pate kone ikana꞉ma꞉ I̱ na kiao make na tolu limime. Koto hau na pikita꞉ ikana꞉ma꞉ I̱ta꞉ mo hande Koda꞉na꞉ enisolo leke handa꞉ mimime o pa Yesu Ketiso kone leke I̱ handa꞉ mimime. 15 Koto pita꞉ma꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ tieke wopu wia꞉me. Pate pa ameta꞉ ekipa pa꞉la꞉pe. I̱ma꞉ta꞉ dupiki pi kone lapeke ya꞉la꞉me. Ikana꞉ma꞉ I̱ tamba꞉ muluekema꞉ ika꞉ leke yoka꞉ mea kia꞉peke ya꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ amba꞉ yoka꞉ mea kulu pimime. 16 Pate ameta꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ mo ota꞉ pi la kitolo ekima꞉ta꞉ ika꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki hali halope.
17 Mo hande iki pa꞉ta꞉ homu pea hake nono peleme haliwekima꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ hone wopu u halemepate ika꞉ wetepe pulueke hone u haleme ekita꞉ ota꞉ epekeeki dia꞉me. Ika꞉ hone pa꞉la꞉ ekita꞉ I̱ iki ame̱le̱ haloeki tekili peaaluekema꞉ taapelememe. Kota꞉ mo ikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hone witemeeki pao iki pa꞉ta꞉ homeke hone uemena꞉yeke pitememe. 18 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ hone witolo epeke haumanu puluekema꞉ hone wopu wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kotota꞉ a꞉pa꞉la꞉me. Nate ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ I̱ haowa꞉ka꞉na꞉ make na haowa꞉ka꞉na꞉ make kutupiki haumanu pimika꞉na꞉ta꞉ ota꞉ a꞉pa꞉la꞉me. 19 Ya wekiwandiki sunuo. Ikana꞉ma꞉ Ketisona꞉ hau muemena꞉yeke ama꞉ma꞉ weki taapolo pila꞉ tupa꞉ I̱ma꞉ iki paa taapolo hata꞉ tanda mua꞉tiki pulume. 20 Hone ma꞉nda꞉ uluekema꞉ I̱ta꞉ iki ame̱le̱ mandake hawee hone wotu ula꞉me. Koto ekima꞉ta꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ hone eleke eleke wopu witolome.
Seta Heika yaapona꞉ hau manda꞉ meaasa꞉eki
21 Iki ame̱le̱ mandane wanda꞉halima꞉ mo Mosesina꞉ pi ula꞉eki manuna꞉ oto pa꞉ta꞉ hao haluekema꞉ hone pa꞉la꞉ tapake iki pa꞉ta꞉ dupiki pi lota꞉ pionoe - mo hande pi ula꞉ ekima꞉ ala꞉ ekita꞉ opitemepe. 22 Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ weki yaapo mendiekeme la꞉la꞉me. Weki ma꞉nda꞉ta꞉ pa hameke e pokaeyeke wanda꞉ma꞉ mendiekeme. Weki ma꞉nda꞉ta꞉ ka꞉la꞉pa꞉ tapao hata꞉ halina꞉ da peeke wanda꞉ma꞉ mendiekeme. 23 Mo hande pa hameke e pokaeyeke wanda꞉ma꞉ mendieke wekita꞉ paeyaoma꞉ mondu hala꞉ tupa꞉ mendiekeme. Pate mo hande ka꞉la꞉pa꞉ tapao hata꞉ hali peeke wanda꞉ma꞉ mendieke wekita꞉ koto wekita꞉ mo hande Koda꞉ma꞉ la꞉ wiekeeki yaena꞉ yeke handa mendiekeme. 24 Do hau yaapoma꞉ta꞉ mo manda꞉ meaasa꞉eki hone u tiaasa꞉me. Mo wanda꞉ yaapota꞉ mo la꞉ u alu pieke pi yaapo tupa꞉e. Mo pi la꞉ wiekeeki ma꞉nda꞉ta꞉ Sainai pote pa꞉ta꞉ kini pea haleekeme. Koto haleeke la꞉ wita꞉la꞉ pina꞉ wekiwandikita꞉ pa hameke e pokaasa꞉ wekiwandiki haemekeme. 25 Mo hande pa hameke e pokaasa꞉ wanda꞉ Heika ipikita꞉ mo hande Sainai pote tupa꞉e lapeke ya꞉la꞉me. Kutupa Sainaita꞉ mo A꞉teibia kenke pa꞉ta꞉ hala꞉ poteta꞉ mo hande pa ula꞉ Diutuseleme daoni tupa꞉e lapeke ya꞉la꞉me. Koto Diutuselemeta꞉ ipika꞉ wanda꞉hali tonka꞉na꞉ pa hameke e pokaasememe. 26 Koto pa꞉la꞉pate mo hepeni nane ula꞉ Diutuseleme ma꞉nda꞉ta꞉ ka꞉la꞉pa꞉ tapao hala꞉me. Kota꞉ ipikita꞉ nika꞉ ama꞉ hala꞉me. 27 Kotoeki mo Baiboloma꞉ alota꞉
Mo weki dia꞉ya꞉la꞉ wanda꞉o. Nakana꞉ma꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉peke.
Kutupa mo weki taapolo tanda pita꞉la꞉eki hone na wiki wanda꞉o.
Nakana꞉ma꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ e̱ wi lapeke.
Mo halima꞉ kiaeyeke wanda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ wekiwandiki wopu pa mo halikima꞉ epeke tupa꞉ handeteke hao haya꞉ wanda꞉ lombei peao mendilieke la꞉la꞉me.
28 Ya kametonuo. Ikita꞉ mo hande la꞉ wieke ekina꞉ mendieke weki Aisa꞉ke tupa꞉ kone iki make Koda꞉ma꞉ la꞉ wieke ekina꞉ ipika꞉ wekiwandiki halememe. 29 Koto hande pita꞉me mo hande wanda꞉ paeyaoma꞉ mondu hala꞉ tupa꞉ mendieke wekima꞉ta꞉ mo hande Koda꞉na꞉ Sipitidima꞉ peayeke mendieke weki ka꞉nda꞉ma꞉ homaeyeke tupa꞉ ame make koto homeke hau pu hala꞉me. 30 Pate pa mo Baiboloma꞉ta꞉ eki ala꞉pe. Dupa ala꞉me. Mo pahameke e pokaasa꞉ wanda꞉ make ipika꞉ weki tonka꞉na꞉ panane halo pa꞉na꞉ tapaapeke. Pa ekipeke. Mo kutupiki wekima꞉ta꞉ mo hande ka꞉la꞉pa꞉ tapao hala꞉ wanda꞉na꞉ weki tupa꞉ hata꞉ mo hande apa꞉na꞉ anketeke putupaalu pea꞉peke na yelieke la꞉la꞉me. 31 Koto ekina꞉ta꞉ kametonuo. Nikita꞉ mo pahameke e pokaasa꞉ wanda꞉na꞉ wekiwandiki dia꞉ya꞉la꞉pate nikita꞉ mo ka꞉la꞉pa꞉ tapaala꞉ wanda꞉na꞉ wekiwandiki haloma꞉me.