6
Tamba꞉ mu alualu pita꞉la꞉ hau
Ya kametonuo. Ma꞉nda꞉ma꞉ hoke hau pitolo haena꞉ handemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ iki epita꞉ mo Holi Sipitidima꞉ tumbiki some hombo ikana꞉ma꞉ mo some mea tiao haena꞉ alota꞉ ota꞉ yopu siki pia꞉pa꞉peke. Kuta make mo hande ipiki mea lopaeya꞉ hauma꞉ iki make yola꞉ mea lopaama꞉na꞉ wopu handeteke hata꞉ pia꞉pa꞉peke. Ika꞉ ka꞉nda꞉ pa꞉la꞉ ekimanu ika꞉ ika꞉ kone tamba꞉ mu alualu pea꞉pa꞉peke. Kutu piki hau pilimi ekima꞉ta꞉ Ketisona꞉ pi la ula꞉ ekima꞉ la꞉la꞉eki telielememe. Iki tukiki pa꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ ipikita꞉ biki na wilia꞉ some haliepate kone I̱ta꞉ biki ula꞉me hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto somema꞉ ipika꞉ kone makeaasa꞉me. Ika꞉ piteleme hau manuta꞉ ika꞉ ika꞉ kone ika꞉ honema꞉ telipa handa꞉pa꞉peke. Homeke halima꞉ ipika꞉ pita꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ hau pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ ota꞉ hauna꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉peke ya꞉la꞉me. Ipikana꞉ma꞉ kutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ pita꞉la꞉ hauna꞉ta꞉ hoela꞉ma꞉ a꞉pa꞉la꞉ma꞉ laa na hando telipu hapeke yelieke. Hali homeke homekema꞉ ipika꞉ ka꞉nda꞉ pa꞉la꞉eki ipika꞉ kone mea tu hapeke yelieke.
Koda꞉na꞉ pi wala꞉la꞉eki opua mina꞉la꞉ somema꞉ ipika꞉ mina꞉la꞉ alemanu ipika꞉ wala꞉la꞉ hali yaapo putupa alu pia꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me.
Ika꞉ ika꞉ kone na makeaapa꞉peke. Koda꞉ makeake hau pea꞉peke ya꞉la꞉ some ma꞉nda꞉ ota꞉ na hala꞉me. Wae noka꞉pa꞉la꞉ somema꞉ ota꞉ mo ipika꞉ noka꞉pa꞉la꞉ waena꞉ kiliki kone tala꞉peke yelieke. Mo somema꞉ ipika꞉ lokena꞉ namonamo pa꞉la꞉ ekina꞉ waemanu ti lao noka꞉pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto namo namona꞉ kilikita꞉ homa꞉la꞉eki milieke. Pate ipika꞉ waeta꞉ mo Holi Sipitidima꞉ kilu tombuao hala꞉ pa꞉ta꞉ wae noko pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ipika꞉ tala꞉la꞉ ekita꞉ mo hande Holi Sipitidima꞉ kita꞉la꞉ deto hala꞉eki milieke. Kutu pea꞉peke ya꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ mo epeke haumanu pu haluekema꞉ kima꞉ na homo hamana꞉e. Mo hau a꞉nda꞉ na mina꞉pa꞉laoma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto hauna꞉ kiliki tala꞉peke nateta꞉ opolo ipilieke. 10 Wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ epeke hau pia꞉peke ekina꞉ waleke a꞉nda꞉ opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ iki pa꞉ta꞉ epeke hau ota꞉ pia꞉peke ya꞉la꞉me. Kutu pia꞉peke yolo pa꞉la꞉pate mo nika꞉ Ketiso tapakena꞉ haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ hone ota꞉ wopu witolo hata꞉ tamba꞉ mea꞉tiki pea꞉peke ya꞉la꞉me.
Poloma꞉ Yesu homeeke kolosuna꞉ hone wopu wiekeeki
11 Do ya kikima꞉ kone laaso wape tieke handa꞉pe. 12 Mo ikana꞉ma꞉ sekemesaisi hau puemena꞉ yeke ti aleme wanda꞉halima꞉ta꞉ ika꞉ biki mea a꞉meiyaaso hata꞉ kone pa mo yonkeleke manda pita꞉la꞉ hauna꞉ hakoko liki pimanu loluekema꞉ yeke alememe. Kutu pita꞉la꞉ ekita꞉ ikana꞉ma꞉ mo Yesu homeeke kolosuna꞉ pi walaemeka꞉na꞉ta꞉ mandane Diu tapakema꞉ iki pa꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ halaama꞉na꞉ yeke pa yanaaso do manda yonkelekena꞉ pita꞉la꞉ hau pu halememe. 13 Mo koto sekemesaisi hau pu haleme wanda꞉hali ikana꞉ma꞉ kone pa mo Lo Pi ula꞉ ekimanu paeyaota꞉ na telia pu halememe. Mo haliwekima꞉ ika꞉ sekemesaisi hau puemena꞉ yeke hone peleme ekina꞉ ika꞉ biki daeyaena꞉ yeke pitememe. 14 Kutu pu halemepate I̱ma꞉ta꞉ mo nika꞉ Tekehali Yesu Ketiso mo kolosuna꞉ homeeke ekina꞉ homeke hakoko liki pi lolueke. Yesu Ketisoma꞉ kolosuna꞉ homeeke handa ya hone pa꞉ta꞉ta꞉ do kenke hau paeyaota꞉ homeke alema꞉ handa꞉la꞉me. Kutupa make I̱ta꞉ do kenke hauna꞉ta꞉ homa꞉ pa ulume hone witolome. 15 Sekemesaisi hau pita꞉ sekemesaisi na pita꞉la꞉ hau yaapota꞉ pa manda hau yaapoe. Ota꞉ hau tieketa꞉ Koda꞉ma꞉ niki panake wanda꞉hali mea haasa꞉eki homeke ota꞉ tumikiekie. 16 Do hau telieleme wanda꞉hali iki pa꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ puki lopaasa꞉eki pita꞉ ipika꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki yaapota꞉ iki ame̱le̱ hao haena꞉e. Iki ame̱le̱ make mo mandane Koda꞉na꞉ wanda꞉hali paeyao ame̱le̱ make hao haena꞉e.
17 Ya paeyaaso pita꞉ dupae. Ma꞉nda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ mandane ka꞉nda꞉manu na kina꞉e. Pa ekipeke. Mo ya lokena꞉ hondo ula꞉eki manuma꞉ walolota꞉ I̱ta꞉ Yesuna꞉ pa hameke e pokaalo hali haloeki wala꞉la꞉me.
18 Mo nika꞉ Tekehali Yesu Ketisona꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekina꞉ iki ya kametonu paeyao ame̱le̱ hao haena꞉e. Kutu pina꞉e.