3
Nika꞉na꞉ yeni peapa꞉peke laa leekeeki
Kametonuo. Paeyaaso pita꞉ dupa. Tekehalina꞉ pita꞉ hande iki pa꞉ta꞉ peo la꞉pa wia꞉ tupa꞉ mo mandane wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make a̱i̱ peo lena꞉e. Kutupa ikana꞉ma꞉ do pita꞉ seliapoe la kende tupa꞉ wina꞉ lena꞉ nika꞉na꞉ yeni peao hapa꞉peke. Kutupa make wanda꞉hali paeyaoma꞉ mo hande pina꞉ hone na tulaasemeke handa mo hoke haliwekima꞉ niki pa꞉ta꞉ hoke hau peaama꞉na꞉ Koda꞉ma꞉ niki petelena꞉ yeni peao hapa꞉peke. Mo Tekehalima꞉ hone homeke u haleke handa ikita꞉ wele pealieke. Kutupa make Sadanima꞉ iki hoeyaapa꞉na꞉ handeteke halieke. Kutupa ikana꞉ma꞉ta꞉ epeke tupa꞉ pilimikie hone witoloma꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ ku hala꞉me. Koto ekina꞉ ota꞉ nika꞉ honema꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ la ku haloma꞉eki manuta꞉ ame do piteleme tupa꞉ pa pu halimikie hone witoloma꞉me. Ikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki make Ketisoma꞉ ka꞉nda꞉ pa꞉la꞉eki na mina꞉pa꞉lake taka꞉lao hayekeeki make hone uemena꞉ Tekehalima꞉ ika꞉ hone witeleme ekita꞉ tikitiki yao hatuku pena꞉e.
Wanda꞉hali paeyaoma꞉ e poka꞉pa꞉peke aleo
Kametonuo. Tekehali Yesu Ketisona꞉ bikina꞉ dupa꞉pe aloma꞉me. Mo nikana꞉ma꞉ loma꞉ mana꞉ pimanu opua na piki soka꞉la꞉ pambeke kametiti pa꞉ta꞉ apa꞉tao na hake ta꞉ta꞉ hapa꞉peke. Nikana꞉ma꞉ puma꞉ tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make koto tupa꞉ kone pea꞉pa꞉peke aleo. Koto ekita꞉ ikana꞉ma꞉ hone wotu wilimime. Nikana꞉ma꞉ iki ame̱le̱ mandake hata꞉ta꞉ soka꞉la꞉ na hake haoma꞉me. Ika꞉ kimi neta꞉ pa hameke na noma꞉pate hamboma꞉me. Nikana꞉ma꞉ pa na pitu haoma꞉pate iki homeke homekena꞉ mani paeyaama꞉na꞉ yeke timba natena꞉ e pokolo hata꞉ e tieke pokoma꞉me. Nikana꞉ma꞉ ne kipa꞉ lapeke na yeke dia꞉me. Kipa꞉ lapeke yea꞉pate kone ikana꞉ma꞉ nika꞉ hau handa puemena꞉ yeke kipa꞉ pi na loma꞉me. 10 Nikana꞉ma꞉ iki ame̱le̱ mandake hata꞉ta꞉ dupa la kuma꞉me. Hali epima꞉ e poka꞉la꞉eki kiaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto somema꞉ ne napeke na ya꞉la꞉me.
11 Nikana꞉ma꞉ doeki aloma꞉ ekina꞉ teketa꞉ taa iki tukiki pa꞉ta꞉ mandakena꞉ haleme wanda꞉halita꞉ soka꞉la꞉ pamba pa pitu hata꞉ mandane wanda꞉halina꞉ pita꞉la꞉eki manuna꞉ wakopu tia pomu dupi dupi la꞉tiki pu haleme ekita꞉ opu haloma꞉me. 12 Tekehali Yesu Ketisona꞉ bikina꞉ koto wanda꞉hali pa꞉ta꞉ iki handeteke hapa꞉peke laa pi dupa witoloma꞉me. Ikana꞉ma꞉ pa na pomu lopo hake tikitiki yao hata꞉ ika꞉ halo peleme ekina꞉ e pokolo hata꞉ haena꞉e.
13 Kametonuo. Koto pa꞉la꞉pate ikana꞉ma꞉ epeke hau pitolo hata꞉ta꞉ soka꞉la꞉ma꞉ na homa꞉pa꞉peke. 14 Mata꞉la꞉ do tameiya꞉na꞉ wape poloma꞉ pita꞉ iki homeke ma꞉nda꞉ma꞉ na opilieke. Kutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto ipika꞉ hau handolo hata꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ yaaloma꞉ homaena꞉ mandakena꞉ na apa꞉tao hapa꞉peke. 15 Kutupa ikana꞉ma꞉ ipikita꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki hali leke na haena꞉ lo pelemepate pa Kameo. Yopu handeteke hae lo hapa꞉peke.
Wape paeyaaso pi
16 Mo Tekehali ipikana꞉ma꞉ kone nika꞉ a꞉nda꞉ peliaasa꞉ ekina꞉ teke hata꞉ ika꞉ pota꞉ paeyao pa꞉ta꞉ hoto paeyao a꞉nda꞉ peliaasa꞉eki ku haena꞉e. Tekehali iki paeyao ame̱le̱ mandakena꞉ haena꞉e.
17 I̱ta꞉ Polo ya kikima꞉ kone wape pitolo hata꞉ iki pa꞉ta꞉ A꞉taloe alome. Tameiya꞉ paeyaona꞉ dupiki wapema꞉ ya biki wape pu halome.
18 Nika꞉ Tekehali Yesu Ketisona꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo tamba꞉ mina꞉la꞉eki iki paeyao pa꞉ta꞉ haena꞉e.