Dionima꞉ wape pieke Pi Seliapoe
1
Deto hala꞉ Pi
Amba꞉ titina꞉ do kenke ya yaapo a̱i̱ na wepia wina꞉ leeke pita꞉ta꞉ mo hande Pita꞉ hao hayekeme. Ipikita꞉ Koda꞉ yaapo hao hayekepate Koda꞉ hayeke tupa꞉ kone ipiki make hayekeme. Ipikita꞉ mo kini pieke pa꞉ta꞉ kone Koda꞉ yaapo mandakena꞉ hao hayekeme. Koda꞉ma꞉ leeke handaata꞉ mo hande Pima꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao wepia wina꞉ leekepate aleta꞉ ma꞉nda꞉siki kone Koda꞉ma꞉ ipika꞉ honumake hata꞉ na wepia wina꞉ leekeme. Mo hande Pi pa꞉ta꞉ta꞉ da꞉ta꞉la꞉eki pitiekeme. Kutupa mo da꞉ta꞉la꞉ ekita꞉ kenke wanda꞉halina꞉ pa̱a̱ peaasa꞉eki pitiekeme. Mo hande pa̱a̱ peaasa꞉ ekima꞉ta꞉ mo timba꞉ la꞉pa pula꞉ pa꞉ta꞉ pa̱a̱ peaasa꞉pate kone mo hande timba꞉ la꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki na honiao hala꞉me.
Koda꞉ma꞉ ipika꞉ pi mea epena꞉ tapaeyeke halita꞉ Dioni tapaeyekeme. Kutupa Dionima꞉ta꞉ mo hande pa̱a̱ pa꞉la꞉ ekita꞉ wanda꞉hali waluekema꞉ epeekeme. Kutupa wanda꞉hali paeyaoma꞉ ipikana꞉ma꞉ mea epeeke pi opua pi mina꞉yeke handa loluekema꞉ epeekeme. Dionima꞉ta꞉ mo hande pa̱a̱ na peaeyekepate ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo hande pa̱a̱ pa꞉la꞉ ekita꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ waluekema꞉ epeekeme. Mo hande pa̱a̱ pa꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉eki yaalo hata꞉ kenke paeyao pa꞉ta꞉ a꞉paata꞉ wanda꞉hali paeyaona꞉ pa̱a̱ peao hala꞉me.
10 Kutupa mo hande Pita꞉ kenkena꞉ a꞉pa hayekeme. Koda꞉ma꞉ leeke handa ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao ipikana꞉ma꞉ wepia wina꞉ leekepate kenke wanda꞉halima꞉ta꞉ ipiki hone na wimikime. 11 Ipikita꞉ ipika꞉ kenke teke nane epeekepate kone ipika꞉ wanda꞉halima꞉ ipiki na handa꞉ mimikime. 12 Kutu pimikipate mandane wanda꞉halima꞉ta꞉ ipiki handa꞉ meata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hone tulao hatiki pimikime. Kutu pimiki handaata꞉ koto wanda꞉halita꞉ Koda꞉na꞉ weki wandiki haena꞉ leekeme. 13 Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ mo wanda꞉halita꞉ ipika꞉ weki wandiki haena꞉ leekepate kenke halima꞉ mendiaasa꞉ tupa꞉ na mendiaeyekeme. Koda꞉ kone ika꞉ apa꞉ hayekeme.
14 Mo hande Pita꞉ hali au la a꞉pa niki ame̱le̱ haya꞉me. Ipika꞉ pa̱a̱ pu hala꞉eki pa a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki make ota꞉ hau pita꞉la꞉eki make tumba pitia꞉eki nikana꞉ma꞉ handoma꞉me. Koto hande pa̱a̱ pu hala꞉ ekita꞉ ipikita꞉ Atekena꞉ Eiyeke homeke kone hata꞉ miekeme.
15 Dionima꞉ Yesu hala꞉eki niki pa꞉ta꞉ la kuluekema꞉ wi la alota꞉ I̱ma꞉ amba꞉ hande lo haowa꞉ ekita꞉ dupae. Ya hoki nane ipilie halita꞉ I̱ na mendiki haena꞉ kone ipiki amba꞉la hao hayeke ekima꞉ I̱ ankulala꞉me. Kutupa hande lo haowa꞉ ekita꞉ ameta꞉ do hali pa꞉ta꞉ loa꞉me.
16 Ipika꞉ pa a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki tumba hala꞉eki mea niki kia꞉tiki kia꞉tiki peaata꞉ niki paeyao amba꞉ epeaala꞉me. 17 Koda꞉ma꞉ta꞉ mo hande Lo Pimanu niki pa꞉ta꞉ la kina꞉yeke Mosesi pa꞉ta꞉ la haleekeme. Kutu piekepate pa a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki make ota꞉ hau pita꞉la꞉eki make Yesu Ketisoma꞉ mea a꞉paeyekeme. 18 Hali homeke ma꞉nda꞉ma꞉ Koda꞉ ota꞉ na handeekeme. Kutu piekepate Eiyeke homekema꞉ homeke Koda꞉ tupa꞉ hata꞉ Atekena꞉ popeke nane kikina꞉ pila꞉ halima꞉ kone ipikana꞉ma꞉ niki la ka꞉la꞉me.
Bapitaisi peao hayeke hali Dionina꞉ pi
(Ma꞉tiu 3꞉1-12, Maka 1꞉1-18, Luku 3꞉1-18)
19 Dionima꞉ koto leeke ekina꞉ mo Diutuseleme nane haemeke Diu haliwekima꞉ta꞉ yeni peao haemeke haliwekima꞉ make Lipae tapake haliwekima꞉ make Dioni pa꞉ta꞉ Neketa꞉ epika꞉ta꞉pe laa lota꞉ pulu pena꞉ tapaemekeme. 20 Dionima꞉ta꞉ Ika꞉ pi I̱ma꞉ na hombo peaalueke pi na leke ipikana꞉ma꞉ ota꞉ ka꞉la꞉pa꞉ bao alota꞉ I̱ta꞉ Ketiso dia꞉me la leekeme. 21 Koto leeke mo haliwekima꞉ ipiki lota꞉ pitolo alota꞉ Kota꞉ neketa꞉ epi ya꞉ka꞉ta꞉pe. Neketa꞉ Elaidiape lemekeme. Dionima꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ta꞉ koto hali dia꞉me leekeme. Mo haliwekima꞉ paa lota꞉ pitolo alota꞉ Neketa꞉ mo hande Potopede halipe lemekeme. Dionima꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Dia꞉me. I̱ta꞉ koto hali dia꞉me leekeme. 22 Mo haliwekima꞉ alota꞉ Neke haleeki niki pa꞉ta꞉ la kie laata꞉ Nikana꞉ma꞉ opua niki tapaeme haliweki pa꞉ta꞉ lolo pomonoyeke neke haleeki kone nakana꞉ma꞉ eki pi lelipikipe lemekeme. 23 Dionima꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ halo ekita꞉ dupae. Hali homekema꞉ mo hapu hala꞉ alena꞉ hata꞉ wi ala꞉ ekita꞉ dupae. Tekehali epena꞉yeke pota꞉ tikitikina꞉ pilaapa꞉peke. Koto leeke pita꞉ mo potopede hali Aisayama꞉ wape pieke pi kone leekeme.
24 Mo lota꞉ pulu pena꞉ tapaemeke haliwekita꞉ mo Pa꞉tisi haliwekima꞉ tapaemekeme. 25 Mo haliwekima꞉ Dioni lota꞉ pitolo alota꞉ Neketa꞉ Ketiso make Elaidia make mo hande Potopede hali make na hata꞉ kone ekipeke wanda꞉hali bapitaisi peao halepe lemekeme. 26 Dionima꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ wanda꞉hali ikalima꞉ bapitaisi peaaso halopate iki tukiki pa꞉ta꞉ hala꞉ hali ma꞉nda꞉ ikana꞉ma꞉ na handelememe. 27 Koto halita꞉ ya hoki nane ipula꞉pate ipika꞉ anke dake limbiti pa꞉la꞉ pu I̱ma꞉ ka꞉la꞉papeke ana꞉ na pa꞉la꞉me leekeme.
28 Koto hau pimiki ekita꞉ mo Bedani da pa꞉ta꞉ mo Diodani ikali mone tea꞉na꞉ Dionima꞉ bapitaisi peaeyeke alena꞉ hata꞉ pimikime.
Koda꞉na꞉ Sipisipi Ma꞉na꞉na꞉ Ikiki
29 Da kelepeeketa꞉ Dionima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ Yesu epeekeeki handolo hata꞉ alota꞉ Koda꞉ ipika꞉ Sipisipi Ma꞉na꞉siki koto ipula꞉ma꞉ handa꞉pe laa ipikana꞉ma꞉ kenke wanda꞉hali paeyaona꞉ hoke hau peleme ekimanu mea pula꞉me. 30 Hande loa꞉ ale hali ma꞉nda꞉ yaka hoki nane ipiliepate I̱ na mendiki haena꞉ kone ipikita꞉ amba꞉ hao hayeke ekima꞉ I̱ ankulala꞉me loa꞉me laata꞉ 31 Hande halita꞉ epipe laa hone na ua꞉pate I̱ma꞉ Isulai wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ waluekema꞉ ikalima꞉ wanda꞉hali bapitaisi peaalo epoa꞉me leekeme.
32 Dionima꞉ta꞉ pi la halolo hata꞉ dupiki pi leekeme. Hande melipuma꞉ handeke ba a̱i̱ya hola꞉pa꞉niaasa꞉ tupa꞉ mo Sipitidita꞉ hepeni nane hao hola꞉pa꞉niao a꞉pa ipiki pa꞉ta꞉ pitia꞉eki I̱ma꞉ handoa꞉me laa 33 Koto pita꞉ kone I̱ma꞉ mo hali epipe hone na ua꞉pate hande ikalima꞉ wanda꞉hali bapitaisi peaalo pono I̱ tapaeya꞉ Koda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo hande Holi Sipitidita꞉ hola꞉pa꞉niao a꞉pa hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pila꞉eki handilipikie laa koto halima꞉ta꞉ Holi Sipitidima꞉ wanda꞉hali bapitaisi peao hala꞉me lea꞉me laa leekeme. 34 Dionima꞉ alota꞉ Koto ekita꞉ I̱ma꞉ handoa꞉me. Koto ekina꞉ ipikita꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke hala꞉eki iki pa꞉ta꞉ la kitolome leekeme.
Amba꞉ titina꞉ Yesuna꞉ hoki nane telimiki haliweki
35 Da kelepeeketa꞉ Dioni make ipika꞉ disaipolo hali yaapo make koto pa꞉ta꞉ paa a꞉pa hata꞉ta꞉ 36 Yesu yapeekeeki handaata꞉ ipikana꞉ma꞉ alota꞉ Dota꞉ Koda꞉ ipika꞉ Sipisipi Ma꞉na꞉sikie leekeme. 37 Mo hande disaipolo hali yaapoma꞉ koto leeke pi opuaata꞉ Yesu ame̱le̱ mandakena꞉ pemekeme. 38 Yesuma꞉ la꞉ka꞉la꞉ mina ipiki telia꞉ mea epepekeeki handaa ipiliki lota꞉ pitolo alota꞉ Aleke weitelepepe leekeme. Ipilikana꞉ma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ La꞉baio. Neketa꞉ hando pa꞉ta꞉ hao halepe lepekeme. Do La꞉bai ala꞉ ekita꞉ Disa la kone ala꞉ekie. 39 Yesuma꞉ ipilika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ A꞉pa handa꞉pe la leeke handaa ipika꞉ hayeke alena꞉ handolo puaata꞉ koto pita꞉ ipilikita꞉ ipiki ame̱le̱ hao haemekeme. Koto hau pimiki hauta꞉ welealo nane 4 okoloko pimikime.
40 Mo hande hali yaapota꞉ Dionima꞉ leeke pi opua Yesu ame̱le̱ halo pepeke hali yaapo ma꞉nda꞉ta꞉ A꞉ndutue. Saimono Pida ipika꞉ hamekee. 41 Koto kone A꞉ndutuma꞉ ipika꞉ hameke Saimono handa꞉ wia ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hande Mesayata꞉ dikana꞉ma꞉ handa꞉ ulupa꞉me leekeme. Do Mesaya ala꞉ ekita꞉ Ketisoe laa ala꞉ekie. 42 Koto pi laata꞉ ipikana꞉ma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ Saimono hatuku peekeme. Yesuma꞉ Saimono handolo alota꞉ Neketa꞉ Dionina꞉ eiyeke Saimonoe. Wetepena꞉ta꞉ naka꞉ biki Sipasi lelimikie. Koto bikita꞉ Pida kone homeke niki Toopi la kone leekeme.
Yesuma꞉ Pilipi Nada꞉niele yaapo wi leekeeki
43 Da kelepeeketa꞉ Yesuta꞉ Ka꞉lili nane polueke hone wiekeme. Ipikana꞉ma꞉ Pilipi handa꞉ wia ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Dika꞉ pana꞉ epoe leekeme. 44 Pilipita꞉ Betesaida halie. Hande A꞉ndutu Pida yaapo haepeke da konee. 45 Koto ekina꞉ Pilipima꞉ Nada꞉niele handa꞉ wia ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hande Mosesima꞉ Lo Pimanu wape pitolo hata꞉ wape pa꞉la꞉ halita꞉ mo Koda꞉na꞉ potopede haliwekima꞉ wape pa꞉la꞉ hali kone handa꞉ uluma꞉me. Ipikita꞉ Na꞉sa꞉tete hali Diosepena꞉ eiyeke Yesue laa leekeme. 46 Na꞉sa꞉tete nanema꞉ epekeeki ma꞉nda꞉ ipula꞉eki handa꞉peke ya꞉la꞉pe laa lota꞉ pitolo haena꞉ta꞉ Pilipima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ A꞉pa handa꞉taa leekeme.
47 Nada꞉niele Yesu pa꞉ta꞉ ipulu haena꞉ kone Yesuma꞉ handa Nada꞉nielena꞉ pita꞉la꞉ ekita꞉ dupae laa ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ la halolo alota꞉ Do halita꞉ ota꞉ Isulai halie laa ipiki pa꞉ta꞉ yayapiki hau ma꞉nda꞉ na ula꞉me leekeme. 48 Nada꞉nielema꞉ Yesu pa꞉ta꞉ opolo a꞉pa lota꞉ pitolo alota꞉ Nakana꞉ma꞉ I̱ta꞉ ekipa handa alepe leekeme. Yesuma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Pilipima꞉ neke wi a̱i̱ na leeke dina꞉ kone neketa꞉ mo hande nose ti teke pa꞉ta꞉ pitieki I̱ma꞉ amba꞉ handoa꞉me leekeme. 49 Nada꞉nielema꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Disao. Neketa꞉ Koda꞉na꞉ Eiyekee. Neketa꞉ Isulai wanda꞉halina꞉ Kini halie leekeme. 50 Yesuma꞉ alota꞉ I̱ma꞉ neketa꞉ nose ti teke pa꞉ta꞉ pitieki handoa꞉me loa꞉ ekina꞉ hone tulaaso alepe laa kutupiki hausunu ankulalo peleme hau tieke tiekemanu pulu pa꞉la꞉eki handilipikie leekeme. 51 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Ikita꞉ hepeni nane lomba꞉pa ula꞉ alena꞉ Koda꞉ ipika꞉ enisolo haliweki mo Wanda꞉halina꞉ Eiyeke pa꞉ta꞉ a꞉pa hata꞉ hola꞉pa꞉niatiki a꞉meiyatiki pilimieki handilimikie leekeme.