10
Mo Sipisipi ma꞉na꞉na꞉ ho̱linda꞉na꞉ onkoluma꞉ pi
Yesuma꞉ alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hali epima꞉ mo sipisipi ma꞉na꞉manu ho̱linda꞉ pa꞉la꞉ pota꞉ kake pa꞉ta꞉ na peke pa pa꞉ta꞉ ponda꞉pa pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto halita꞉ ta꞉ta꞉na꞉ alemanu muluekema꞉ pake nala꞉ halie. Pate mo pota꞉ kake pa꞉ta꞉ pula꞉ halita꞉ mo hande sipisipi ma꞉na꞉manu handeteke hala꞉ halie leekeme. Mo pota꞉ kake handeteke hala꞉ halima꞉ta꞉ koto hali pena꞉ta꞉ pota꞉ lombalieke. Kutupa mo halima꞉ ipika꞉ ma꞉na꞉ manuna꞉ biki laa wi la꞉ mepi peaata꞉ mo ma꞉na꞉ manuma꞉ ipika꞉ pi ho̱la̱꞉make opimika꞉na꞉ta꞉ hama꞉ nane hatuku pelieke. Hama꞉ nane hatuku puaata꞉ ipiki amba꞉la titina꞉ pelieke. Kutupa mo sipisipi ma꞉na꞉ manuma꞉ ipika꞉ pi ho̱la̱꞉make opitolo hata꞉ ipiki telia꞉ mea pelimikie. Pa hali ma꞉nda꞉ telia꞉ meata꞉ na pelimikie. Dia꞉me. Ipika꞉ pi ho̱la̱꞉make na opitolo hata꞉ mo ma꞉na꞉manu pindipa pelimikie.
Yesuma꞉ onkoluma꞉ laa do pi leekepate mo haliwekima꞉ do pi teketa꞉ hone na wimikime.
Yesuta꞉ epeke tupa꞉ ma꞉na꞉ handeteke hala꞉ hali
Koto ekina꞉ Yesuma꞉ paa dupa leekeme. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. I̱ta꞉ sipisipi ma꞉na꞉ manuna꞉ pota꞉ kake halome. I̱ na epeke hano titina꞉ epemeke haliweki paeyaota꞉ pake nolo pimiki haliweki epemeke handaa hande sipisipi ma꞉na꞉ manuma꞉ta꞉ ika꞉ pi na opimikime. I̱ta꞉ pota꞉ kake halome. Hali epima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ honda꞉ pamba epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto halima꞉ da꞉ta꞉la꞉eki milieke. Kutupa mo halita꞉ tukiki nane pua꞉tiki hama꞉ nane a꞉pa꞉tiki pitolo hata꞉ epeke nemanu netiki pilieke. 10 Pake nala꞉ halima꞉ta꞉ mo sipisipi ma꞉na꞉manu pake meata꞉ lia hoeyaaluekema꞉ ipilimipateta꞉ I̱ epolo ekita꞉ ikana꞉ma꞉ da꞉ta꞉la꞉eki muemena꞉yeke epolome. Tumba ula꞉ da꞉ta꞉la꞉eki kone muemena꞉yeke epolome.
11 I̱ta꞉ handa꞉ ma꞉na꞉ epeke tupa꞉ handeteke halo halie. Mo sipisipi ma꞉na꞉manu tamba꞉ muluekema꞉ yaka da꞉ta꞉la꞉eki hone na ulueke. 12 Mo yenki e poka꞉la꞉ somema꞉ pa ma꞉nda꞉na꞉ sipisipi ma꞉na꞉manu handeteke hawaaso hata꞉ mo tikene kika epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikita꞉ teke some dia꞉yalo hata꞉ mo ma꞉na꞉manu mina꞉pa꞉lao pindipa pelieke. Koto ekina꞉ mo tikene kikama꞉ hande ma꞉na꞉manu lu nea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pea pindipa pelimikie. 13 Hande yenki muluekema꞉ e pokeeke halima꞉ta꞉ mo ma꞉na꞉manu pa꞉ta꞉ hone wopu na witolo hata꞉ ipikita꞉ pa e pokaasa꞉ hali yaalo hata꞉ta꞉ pindipa pelieke. 14-15 I̱ta꞉ hande ma꞉na꞉ epeke tupa꞉ handeteke halo halie. Yaka Apa꞉ma꞉ I̱ handa꞉la꞉eki make I̱ma꞉ make yaka Apa꞉ handolo tupa꞉ I̱ma꞉ make yaka sipisipi ma꞉na꞉manu handolome. Kutupa yaka sipisipi ma꞉na꞉ manuma꞉ make I̱ handilimikie. Kutupa hande sipisipi ma꞉na꞉manu pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ta꞉ yaka da꞉ta꞉la꞉eki alupaowa꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ pilieke. 16 Yaka mandane ma꞉na꞉manu make halememe. Do haleme ekimanu homeke na loa꞉me. Iki make yaka pi ho̱la̱꞉make opitolo haena꞉ I̱ma꞉ mina꞉neaalueke. Kutupa mo ma꞉na꞉manu tapake homeke halo pelemepateta꞉ handeteke hala꞉ hali make homeke kone halieke.
17 Yaka da꞉ta꞉la꞉eki kone pa muluekema꞉ alupaalo poloeki yaka Apa꞉ma꞉ kotoeki handolo hata꞉ I̱ pa꞉ta꞉ pukima꞉ wotu homa꞉la꞉me. 18 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ yaka da꞉ta꞉la꞉eki hoeyaapeke na ya꞉la꞉pate yaka hone wia kone yaka hone pa꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me. I̱ma꞉ homeke ana꞉na꞉ kia pa I̱ma꞉ homeke ana꞉na꞉ paa mea꞉peke ya꞉la꞉me. Do ekita꞉ yaka Apa꞉ma꞉ pea꞉pekee la꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me.
19 Kutupa Yesuma꞉ do pimanu leeke ekina꞉ mo Diu haliwekima꞉ putupa ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ haemekeme. 20 Mandane haliweki wopuma꞉ alota꞉ Ipiki pa꞉ta꞉ hoke temoko pita꞉ pa꞉la꞉me laa ipikita꞉ keaaso pita꞉la꞉me. Ipika꞉ pita꞉ ekipeke opitelemepe laa lea꞉tiki pimikipate 21 mandane haliwekima꞉ alota꞉ Hoke temoko pila꞉ halima꞉ dupiki pi lapeke na ya꞉la꞉me laa hoke temokoma꞉ta꞉ leke holupiki haliwekina꞉ leke ekipa kilaaliepe laa lea꞉tiki pimikime.
Wanda꞉halima꞉ Yesu kiaemekeeki
22 Koto pita꞉ Diutuseleme nane haena꞉ ta꞉ta꞉ piki nate epeekeme. Koto nateta꞉ di wia hao amba꞉ kone mo hande tembolo da pota꞉ pa lombemekeeki hone witolo hata꞉ pimikime. Kosa꞉ kina꞉ hata꞉ pimikime. 23 Koto dina꞉ta꞉ Yesuta꞉ mo tembolo da pa꞉ta꞉ hata꞉ mo Solomonona꞉ da mineke pa꞉ta꞉ pomiekeme. 24 Kutu pitolo haena꞉ mo Diu haliwekima꞉ ipiki dupao hata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Nikita꞉ hoto ekipuna꞉ hone eleke eleke wia hamono lelipiki laata꞉ Neketa꞉ hande Ketisope. Niki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi la kia꞉peke lemekeme. 25 Yesuma꞉ iki pi hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ amba꞉ la kua꞉pateta꞉ ikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hone na tulaalememe. Yaka Apa꞉na꞉ bikina꞉ pitolo haumanu paeyaoma꞉ta꞉ yaka biki mea a꞉meiyaasemepateta꞉ 26 ikita꞉ yaka sipisipi ma꞉na꞉manu na haleme ekina꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hone na tulaasememe. 27 Yaka sipisipi ma꞉na꞉ manuma꞉ yaka pi ho̱la̱꞉make minelememe. I̱ma꞉ make iki handolome. Kutupa yaka hoki nane telia꞉ mea ipulimime. 28 Iki pa꞉ta꞉ da꞉ta hao hala꞉eki halono ikita꞉ ota꞉ na homilimikie. Kutupa ikita꞉ ya kiki pa꞉ta꞉ haena꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ pa꞉ta꞉la꞉ mea꞉peke na ya꞉la꞉me. 29 Yaka Apa꞉ma꞉ iki I̱ pa꞉ta꞉ kia꞉me. Kutupa yaka Apa꞉ make manda hata꞉ paeyao ankulala꞉me. Yaka Apa꞉ma꞉ miniki hala꞉ ekimanu hali ma꞉nda꞉ma꞉ pa꞉ta꞉la꞉ mea꞉peke na ya꞉la꞉me. 30 Yaka Apa꞉ dikita꞉ homeke kone halopa꞉me leekeme.
31 Koto leeke ekina꞉ Mo Diu haliwekima꞉ Yesu luekema꞉ toopimanu paa mimikime. 32 Yesuma꞉ mo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Yaka Apa꞉ma꞉ peaala꞉ epeke pita꞉la꞉ ekimanu wotu I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ waloa꞉pate eki pua꞉ ekina꞉ toopima꞉ I̱ luekema꞉ pitelemepe. 33 Mo Diu haliwekima꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Nakana꞉ma꞉ epeke peleeki ma꞉nda꞉na꞉ hone witolo hata꞉ toopima꞉ neke luekema꞉ na pitoloma꞉pate pa Koda꞉ laasa꞉ ekina꞉ pitoloma꞉me. Neketa꞉ pa hali ya꞉la꞉pate nakana꞉ma꞉ Koda꞉ tupa꞉ hata꞉ kone alome le ekina꞉ pitoloma꞉me. 34 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ika꞉ Lo Pimanu pa꞉ta꞉ dupa wape pea ula꞉me. I̱ma꞉ alota꞉ Ikita꞉ koda꞉sunue loa꞉me laa wape pa꞉la꞉me. 35 Kota꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ pi la꞉niaemeke haliweki pa꞉ta꞉ ika꞉ bikita꞉ koda꞉manue laa leekeme. Kutupa Baibolo bukana꞉ pita꞉ ota꞉eki kone pa u halieke. 36 Kutu pa꞉la꞉pate I̱ta꞉ hande yaka Apa꞉ma꞉ I̱ meata꞉ do kenke pa꞉ta꞉ epono I̱ tapaeya꞉me. Koto ekina꞉ I̱ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke halome loa꞉ ekita꞉ Koda꞉ laasopatema꞉ ekipeke alemepe. 37 Yaka Apa꞉na꞉ pita꞉la꞉ ekimanu na pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hone na tulaapa꞉pe. 38 Kutu pua꞉peke ya꞉la꞉pate yaka Apa꞉na꞉ pita꞉la꞉ ekimanu pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hone na tulaake hata꞉ kone yaka pitolo ekimanu pa꞉ta꞉ kone hone tulaapeke aleo. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ hande Apa꞉ta꞉ I̱ tukiki pa꞉ta꞉ hala꞉eki make I̱ta꞉ ipiki tukiki pa꞉ta꞉ haloeki make handa꞉ hone wilimikie leekeme. 39 Yesu pa da꞉ka꞉pa꞉ minuluekema꞉ pimikipate ipikita꞉ opa꞉ pa lopa peekeme.
40 Yesuta꞉ pa la꞉ka꞉la pua mo Diodani ikali tunkula mone tea꞉na꞉ Dionima꞉ amba꞉ bapitaisi peaatiki pu hayeke alena꞉ opolo puata꞉ koto pa꞉ta꞉ hayekeme. 41 Wanda꞉hali wopuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pua mombolo hata꞉ alota꞉ Dionima꞉ wele wotu pita꞉la꞉eki wopu na piekepate ipikana꞉ma꞉ do hali pa꞉ta꞉ leeke pi paeyao amba꞉ yaala꞉me lemekeme. 42 Kutupa wanda꞉hali wopu koto pa꞉ta꞉ hata꞉ Yesu pa꞉ta꞉ hone tulaemekeme.