12
Bedani da pa꞉ta꞉ Yesuna꞉ mo nada senisi holaeyekeeki
(Ma꞉tiu 26꞉6-13, Maka 14꞉3-9)
Mo hande Lombei Pupa Yapeeke natena꞉ ne pambuluekema꞉ haena꞉ nate yunki mindiki hata꞉ pa wina꞉ kone Yesuta꞉ mo Bedani da pa꞉ta꞉ peekeme. Hande Yesuma꞉ paa mea tiaeyeke hali La꞉satesi ipika꞉ dae. Koto pa꞉ta꞉ Yesuna꞉ ne pambaemekeme. La꞉satesita꞉ teipolona꞉ Yesu yaapo mandake pa꞉ta꞉ pitina꞉ Madama꞉ hande ne pane pea hale hale piekeme. Kutupa Metima꞉ mo nada senisi seliapota꞉ yenki tieke ale kone mo ka꞉nda꞉ makata꞉ kilo pa hapo siki tupa꞉ meata꞉ Yesuna꞉ anke pa꞉ta꞉ holaota꞉ ipika꞉ itikima꞉ honiaeyekeme. Kutu pieke ekima꞉ mo senisi totopoma꞉ta꞉ mo da paeyao pa꞉ta꞉ totopo yuyu wia wiekeme. Mo disaipolo hali homeke Isekatioti hali Diudasita꞉ hande Yesu a꞉nda꞉ lombolo pieke hali ipikana꞉ma꞉ alota꞉ Do senisita꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ hambena꞉ laata꞉ 60 kina meaata꞉ nate hali wanda꞉hali pa꞉ta꞉ na teli teli peaemeke ekita꞉ ekipeke pimipe leekeme. Do leeke pita꞉ nate hali wanda꞉hali pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo na leke pake hali hata꞉ leekeme. Mani pausata꞉ ipikana꞉ma꞉ miniki hata꞉ mea pomiekepate ipika꞉ hone wia yoka꞉ mea꞉tiki piekeme. Koto leekepate Yesuma꞉ alota꞉ Koto wanda꞉ pa꞉ta꞉ pi na lapeke. Ipika꞉ wia hala꞉eki pa miniki haena꞉ I̱ toko hoiyulu peleme natena꞉ loa꞉me. Natehali wanda꞉halita꞉ iki ame̱le̱ hao halo pelemepate I̱ta꞉ iki ame̱le̱ na hao halumeke leekeme.
La꞉satesi lulu pimiki pota꞉ weimikieki
Diu wanda꞉hali wopuma꞉ Yesuta꞉ Bedani da pa꞉ta꞉ a꞉pa hala꞉me lemekeeki opuaata꞉ koto pa꞉ta꞉ pemekeme. Yesu homeke handuluekema꞉ na pekepate hande Yesuma꞉ lapa꞉ pa꞉ta꞉ pa mea tiaeyeke hali La꞉satesi make handuluekema꞉ pemekeme. 10 Koto ekina꞉ mo yeni peao haemeke you haliwekima꞉ta꞉ La꞉satesi make lulu pimiki pota꞉ weimikime. 11 Diu haliweki wopuma꞉ La꞉satesi pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ ika꞉ you haliweki mina꞉pa꞉lao Yesu pa꞉ta꞉ hone tulaemeke ekina꞉ pimikime.
Ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ Diutuseleme nane pemekeeki
(Ma꞉tiu 21꞉1-11, Maka 11꞉1-11, Luku 19꞉28-40)
12 Da ka꞉la꞉peeketa꞉ hande Lombei Pupa Yapeeke dina꞉ ne pambuluekema꞉ momba꞉la haemeke wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ Yesuta꞉ Diutuseleme da nane ipula꞉me lemekeeki opimikime. 13 Koto ekina꞉ dopema꞉ handeke ti palekemanu tonda꞉pa꞉ mepi pea mina Yesu manda꞉hande puluekema꞉ wi la꞉tiki pulu hata꞉ alota꞉
Koda꞉na꞉ pi laapa꞉pe.
Tekehalina꞉ bikina꞉ ipula꞉ halita꞉ Koda꞉ma꞉ epeaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ epelieke.
Ipikita꞉ Isulai wanda꞉halina꞉ Kini halie la lemekeme.
14 Yesuma꞉ donki ma꞉na꞉ handa꞉ wiata꞉ mo ma꞉na꞉ hoki manda pitiekeme. Kutu pieke ekita꞉ mo Baibolo buka pa꞉ta꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ dupa
15 Saioni data꞉ paala꞉ma꞉ na homa꞉peke. Handa꞉e. Naka꞉ kini hali koto ipula꞉ handa꞉e. Donki ma꞉na꞉ siki ipika꞉ hoki manda pita꞉ koto ipula꞉ handa꞉e laa wape pa꞉la꞉me.
16 Yesuma꞉ koto hau pieke pita꞉ta꞉ ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ hone na wimikipate pa wetepena꞉ta꞉ Yesu paa tiao oli ipika꞉ pa̱a̱ piki kapu tieke mulu pieke haena꞉ ikana꞉ma꞉ mo Baibolo bukana꞉ dupiki pi wape pa꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ Yesu pa꞉ta꞉ kone yaeyekeeki hone wimikime.
17 La꞉satesi lapa꞉ pa꞉ta꞉ wina꞉ Yesuma꞉ wi la paa mea tiaeyeke pita꞉ma꞉ Yesu ame̱le̱ haemeke wanda꞉halima꞉ koto pieke ekita꞉ hande wanda꞉hali pa꞉ta꞉ amba꞉ la halemekeme. 18 Koto wele wopu pieke ekina꞉ wanda꞉hali paeyaoma꞉ opuata꞉ Yesu manda꞉hande pulu pemekeme. 19 Koto ekina꞉ mo Pa꞉tisi haliwekima꞉ ika꞉ kone ane la꞉ mone la꞉ pu alualu pitolo alota꞉ Handelemepe. Nikana꞉ma꞉ hau ma꞉nda꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉me. Handa꞉pe. Wanda꞉hali paeya꞉ tapao ipiki telia꞉ mea pulimime lemekeme.
Mandane Kitiki wanda꞉halima꞉ Yesu weimikieki
20 Mo hande ne pambemeke pita꞉ Diutuseleme da pa꞉ta꞉ yeni pulu pemeke wanda꞉hali ame̱le̱ta꞉ mandane Kitiki wanda꞉hali make pemekeme. 21 Mo wanda꞉halima꞉ hande Ka꞉lili nane hayeke da Betesaida da hao epeeke hali Pilipi pa꞉ta꞉ pua alota꞉ Aneke halio. Nika꞉ honema꞉ta꞉ Yesu handulumeke hone witoloma꞉me lemekeme.
22 Pilipima꞉ A꞉ndutu pa꞉ta꞉ pua laata꞉ Ipilikana꞉ma꞉ Yesu lolo pepekeme. 23 Yesuma꞉ ipilika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Wanda꞉halina꞉ Eiyekema꞉ mo pa̱a̱ piki kapu tieke mulu pa꞉la꞉ di ame ipula꞉me. 24 Ipiliki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Kuni wae alesiki homeketa꞉ kenkena꞉ na opa꞉ pa lopa na homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipika꞉ pa u pelia halieke. Kutu pulu pa꞉la꞉pate homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ opa kiliki wotu a꞉elieke. 25 Hali epima꞉ ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki kone hone wotu wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉ ekita꞉ alupilieke. Hali epima꞉ do kenkena꞉ hata꞉ ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki kone hone wopu na wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki mea miniki hata꞉ da꞉ta hao halo pa꞉la꞉eki kone yelieke. 26 Hali epima꞉ yaka e pokaaluekema꞉ hone pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ ya hoki nane telia꞉ mea epena꞉e. Yaka e pokaasa꞉ halita꞉ I̱ halo alena꞉ kone diki mandakena꞉ halupekema꞉ loa꞉me. Yaka e pokaasa꞉ halita꞉ yaka Apa꞉ma꞉ koto halina꞉ biki tieke wina꞉ lelieke leekeme.
Yesuma꞉ ipika꞉ homolo pieke ekina꞉ pi leekeeki
27 Ameta꞉ ya puki tandama꞉ homolome hata꞉ eki pi lonope. Doeki lapeke ya꞉la꞉pe. Apa꞉o. Hande I̱ pa꞉ta꞉ epolo pa꞉la꞉ di na epena꞉ lapeke lonope. Dia꞉me. Koto tanda tandama꞉ homolo polo di muluekema꞉ epoa꞉me. 28 Apa꞉o. Naka꞉ biki tieke wina꞉ lapeke leekeme. Koto la haena꞉ oli ya nanema꞉ la꞉niaeyeke pi ho̱la̱꞉makema꞉ alota꞉ Yaka bikita꞉ amba꞉ titina꞉ tieke wina꞉ lolopate paa ma꞉nda꞉ alo peao tieke wina꞉ lolueke leekeme.
29 Koto pa꞉ta꞉ pambulu bao haemeke wanda꞉halima꞉ hande pi ho̱la̱꞉make opua alota꞉ Tutu lia꞉me lemekeme. Mandane wanda꞉halima꞉ alota꞉ Enisolo halima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pi alopate lea꞉me lemekepate 30 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Oli la꞉niaeya꞉ pita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ dia꞉me. Iki pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ la꞉niaaso lea꞉me. 31 Ameta꞉ do kenke wanda꞉halina꞉ pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ di ipula꞉me. Ameta꞉ do kenkena꞉ tumiki hala꞉ halita꞉ yoka mea lopaalieke. 32 Kutupa I̱ta꞉ kenkena꞉ hano I̱ mea a꞉meiyaemeka꞉na꞉ta꞉ wanda꞉hali paeyao I̱ pa꞉ta꞉ epena꞉ yola꞉ mulueke leekeme. 33 Koto leeke ekita꞉ ipika꞉ homolo piekeeki la halolo leekeme. 34 Koto leeketa꞉ mo wanda꞉hali paeyaoma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Mo Lo Pi manuma꞉ ala꞉ ekita꞉ doeki opuma꞉me. Ketisota꞉ hao halieke ala꞉me. Nakana꞉ma꞉ alota꞉ Wanda꞉halina꞉ Eiyeke mea a꞉meiyalieke ale ekita꞉ ekipape. Mo hande Wanda꞉halina꞉ Eiyeketa꞉ epiya꞉ka꞉ta꞉pe lemekeme.
35 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo hande pa̱a̱ pa꞉la꞉ ekita꞉ iki ame̱le̱ hosiki halimikie. Timba꞉ la꞉la꞉ ekima꞉ iki mea tombuaama꞉na꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉ pita꞉ kone pua꞉pa꞉peke. Timba꞉ la꞉pa pa꞉la꞉ pa꞉ta꞉ pula꞉ halima꞉ta꞉ Dota꞉ hando pa꞉ta꞉ pulupe lelieke. 36 Kutu pa꞉la꞉ ekina꞉ ikita꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉ dina꞉ hata꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉ ekina꞉ wekiwandiki leke hamina꞉yeke pa̱a̱ pa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ kone hone tulaapa꞉peke leekeme.
Mo Diu wanda꞉halima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ hone na tulaemekeeki
Yesuma꞉ koto pi laata꞉ mo wanda꞉hali mina꞉pa꞉lao puata꞉ panka halo peekeme. 37 Ipikana꞉ma꞉ta꞉ wanda꞉halina꞉ leke popelekena꞉ hata꞉ kone wele wotu pieke ekimanu mo wanda꞉halima꞉ handaa kone ipiki pa꞉ta꞉ hone na tulaemekeme. 38 Mo hande potopede hali Aisayama꞉ leeke ekimanu yaena꞉yeke piekeme. Dupa
Tekehalio. Nikana꞉ma꞉ la haloma꞉ ekita꞉ epima꞉ opimipe.
Kutupa Tekehalima꞉ ipika꞉ wele pieke ekita꞉ epi pa꞉ta꞉ walea꞉pe laa leekeme.
39 Koto ekina꞉ mo wanda꞉halima꞉ hone tulaapeke na yeeke ekina꞉ Aisayama꞉ leekeeki ma꞉nda꞉ dupa
40 Koda꞉ma꞉ ika꞉ leke holu peaota꞉ ika꞉ pukita꞉ taka꞉la꞉pa pua hata꞉ta꞉ toopi leke wina꞉ leekeme.
Wanda꞉halima꞉ ika꞉ lekema꞉ handaama꞉na꞉ make ika꞉ puki tooluma꞉ hone wiaama꞉na꞉ pua꞉me.
I̱ma꞉ iki wamo peaanoyeke I̱ pa꞉ta꞉ na la꞉ka꞉la haena꞉yeke pua꞉me laa leekeme.
41 Koto leeke pita꞉ Aisayama꞉ta꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ pa̱a̱ tieke mea hayekeeki handeeke ekina꞉ Yesu pa꞉ta꞉ mulu pa꞉la꞉eki hone witolo hata꞉ leekeme.
42 Kutu pimikipate mo Diu you haliweki wopuma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ hone tulaemekepate mo Pa꞉tisi haliweki pa꞉ta꞉ pieke handaata꞉ ika꞉ pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ ika꞉ ula꞉eki yokaama꞉na꞉ ika꞉ hone tulaemekeeki peneme yao na lemekeme. 43 Koda꞉ma꞉ ika꞉ pi laena꞉ hone na wiki kenke haliwekima꞉ laena꞉ hone wopu wimikime.
Yesuna꞉ leeke pi manuma꞉ pi yokaalu pea꞉peke ya꞉la꞉eki
44 Yesuma꞉ pi anekema꞉ alo alota꞉ Hali epima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hone tulaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ homeke hone na tulaake I̱ tapaeya꞉ hali pa꞉ta꞉ make pita꞉la꞉me. 45 Hali epima꞉ I̱ handea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ tapaeya꞉ hali make handa꞉la꞉me. 46 I̱ta꞉ do kenkena꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki tupa꞉ a꞉pa halome. I̱ pa꞉ta꞉ hone tulaaseme wanda꞉halita꞉ timba꞉ la꞉ pamba꞉la꞉ pa꞉ta꞉ na haena꞉yeke epoa꞉me. 47 Hali epima꞉ I̱ma꞉ alo pi opua na pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto hali yaapo I̱ma꞉ pi yokaalu na pulueke. Kenke wanda꞉halita꞉ iki pa꞉ta꞉ pi yokaalu puluekema꞉ na epeke iki mea da꞉taaluekema꞉ epoa꞉me. 48 Hali epima꞉ I̱ kiaaso hata꞉ I̱ma꞉ alo pi na opia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ ipiki yaapo pi yokaalu pilieke. Do I̱ma꞉ aloeki manuma꞉ kone paelie natena꞉ ipiki yaapo pi yokaalu pilieke. 49 I̱ma꞉ ya hone wia na loa꞉me. I̱ tapaeya꞉ hali yaka Apa꞉ma꞉ I̱ma꞉ lolo pua꞉ ekimanu paeyao ipikana꞉ma꞉ lapeke leeke handaa pua꞉me. 50 Kutupa yaka Apa꞉ma꞉ du pea꞉peke la ala꞉ pi manuta꞉ da꞉ta hao hala꞉eki kone peaasa꞉ekie hone witolome. Koto ekina꞉ I̱ma꞉ alo pita꞉ yaka Apa꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ lapeke lea꞉ pi kone alome leekeme.