15
Yesuta꞉ ota꞉ waini pu tekee
Yesuma꞉ alota꞉ I̱ta꞉ ota꞉ waini pu tekee. Kutupa yaka Apa꞉ta꞉ mo waini pu ena꞉ teke halie. Yaka paleke mandane ekima꞉ kiliki na a꞉eya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto paleketa꞉ yaka Apa꞉ma꞉ poka mea baalieke. Kutupa mo mandane kiliki a꞉eta꞉la꞉ paleke manuta꞉ wamo peaaso hata꞉ kiliki wopu a꞉ena꞉yeke yaka Apa꞉ma꞉ poka꞉ mepi pilieke. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ amba꞉ loa꞉ ekima꞉ta꞉ ikita꞉ amba꞉ wamo pa꞉la꞉me. Ikita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hapa꞉peke. Kutupa I̱ma꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ halueke. Mo hande paleke ma꞉nda꞉ teke pa꞉ta꞉ na tunaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ kone kiliki a꞉eya꞉peke na ya꞉la꞉me. Iki make I̱ pa꞉ta꞉ na haemeka꞉na꞉ta꞉ ika꞉ kone kiliki na a꞉elieke.
I̱ta꞉ waini pu tekee. Ikita꞉ palekemanue. Hali epima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ta꞉ ipiki yaapo hata꞉ kiliki wotu a꞉elieke. Pate ikana꞉ma꞉ I̱ ame̱le̱ na hake hata꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ epeke hau homeke a꞉nda꞉ na pilimikie. Hali epima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ na haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikita꞉ mo hande hapua꞉la꞉ palekema꞉ handilieke. Kutupa mo hapua꞉la꞉ paleke manuta꞉ amu pea ti uleke pa꞉ta꞉ lopaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ tima꞉ telieke. Ikita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hata꞉ta꞉ yaka pi lolo ekimanu miniki hata꞉ta꞉ ika꞉ hone pa꞉la꞉ tupa꞉ honke lemeka꞉na꞉ta꞉ ota꞉ milimikie. Ikana꞉ma꞉ kiliki wotu a꞉eteleme ekima꞉ta꞉ yaka Apa꞉na꞉ biki tieke wiaasememe. Kutu piteleme ekima꞉ta꞉ ikita꞉ yaka disaipolo haliweki halimikie leekeme. Yaka Apa꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ tupa꞉ta꞉ I̱ma꞉ make iki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolome. Koto ekina꞉ yaka pukima꞉ homoloeki pa꞉ta꞉ hao hapa꞉peke. 10 I̱ma꞉ta꞉ yaka Apa꞉na꞉ pi ula꞉ ekimanu opua peata꞉ ipika꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ halo tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make yaka pi ula꞉ ekimanu opua pimika꞉na꞉ta꞉ yaka pukima꞉ homoloeki pa꞉ta꞉ halimikie laa leekeme.
11 Do aloma꞉ pi manuta꞉ yaka ta꞉na꞉ma꞉ homoloeki iki pa꞉ta꞉ witolo hata꞉ ika꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homelemeeki tumba pitina꞉yeke iki pa꞉ta꞉ alome. 12 Yaka pi witolo ekita꞉ dupae. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make pukima꞉ homaalualu pea꞉pa꞉peke. 13 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ yankeke tamba꞉ minolo hata꞉ ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki kone alu paeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutupiki pukima꞉ homa꞉la꞉ hauta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ ankulapeke na ya꞉la꞉me. 14 Kutupa I̱ma꞉ dupa꞉pa꞉ aloeki opua pimika꞉na꞉ta꞉ ikita꞉ yaka yankeke titi halimikie. 15 Pa e pokaasa꞉ halima꞉ta꞉ ipika꞉ teke halima꞉ hone wita꞉la꞉ ekita꞉ handa꞉peke na ya꞉la꞉ ekina꞉ ameta꞉ iki pa꞉ta꞉ pa e pokaaseme haliwekio pi na lolueke. Pa ekipeke yaka Apa꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ la kita꞉la꞉ pi paeyao iki pa꞉ta꞉ la kitolo ekina꞉ iki pa꞉ta꞉ yaka yankeke titio alome laa leekeme. 16 I̱ta꞉ ikana꞉ma꞉ na mea haena꞉ lelemepate pa ikita꞉ I̱ma꞉ talopu meaata꞉ ikita꞉ pua hande u halo pa꞉la꞉ napeke a꞉eyamina꞉yeke mea haena꞉ lolome. Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ yaka Apa꞉ pa꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ yaka biki alo hata꞉ honke lemeka꞉na꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ kilieke. 17 Koto ekina꞉ iki pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ pi witoloeki dupae. Ika꞉ kone pukima꞉ homaalu alu pea hapa꞉peke laa leekeme.
Kenke wanda꞉halina꞉ a꞉nda꞉ lila꞉eki
18 Kenke wanda꞉halima꞉ iki pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ amba꞉ a꞉nda꞉ lilimieki hone wia꞉pa꞉peke. 19 Ikita꞉ do kenke hau pu haleme wanda꞉hali ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea haemeka꞉na꞉ yoluta꞉ mo wanda꞉halima꞉ Nika꞉ tapakee laa iki pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo pimime. Kutu pulu pimipate I̱ma꞉ iki talopu mea hamina꞉ lolo ekima꞉ta꞉ ikita꞉ mo kenkena꞉ hau pu haleme wanda꞉hali ame̱le̱ na halememe. Koto peleme ekina꞉ iki pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ litelememe. 20 I̱ma꞉ alo pina꞉ hone wia꞉pa꞉peke. E pokaasa꞉ halima꞉ta꞉ ipika꞉ teke hali na ankulalieke laa loa꞉me. I̱ pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ lilimi ekima꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ make a꞉nda꞉ lilimikie. I̱ma꞉ walolo pi opueleme ekima꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ walo pelemeeki make opilimikie. 21 Ikita꞉ yakaeki halemeke handaa do haumanu paeyao iki pa꞉ta꞉ pilimikie. Kutupa make I̱ tapaala꞉ hali na handolo hata꞉ pilimikie. 22 I̱ma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ na a꞉pa loa꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ ika꞉ hoke hau peneme na yaalo pimime. Kutu pulu pia꞉pateta꞉ ameta꞉ ika꞉ hoke hau peleme ekina꞉ hombo pealuekema꞉ pi ma꞉nda꞉ lapeke na ya꞉la꞉me. 23 Hali epima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ yaka Apa꞉ pa꞉ta꞉ make a꞉nda꞉ lita꞉la꞉me. 24 Amba꞉ titina꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ na pieke ekimanu I̱ma꞉ iki ame̱le̱ na pua꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ ika꞉ hoke hauta꞉ peneme na yaalo pia꞉me. Koto pa꞉la꞉pate I̱ma꞉ pua꞉eki handaa kone yaka Apa꞉ diki pa꞉ta꞉ honditi pu halememe. 25 Kutu pitelemepate ika꞉ Lo Pi manuna꞉ wape pa꞉la꞉eki ota꞉ yaaluekema꞉ pita꞉la꞉me. Dupae. Pa hameke kone I̱ pa꞉ta꞉ honditi pimime.
26 Kutu pitelemepate mo Tamba꞉ Mu Hala꞉ Hali ipilieke. Ipikita꞉ Ateke yaapo hala꞉ hali kone I̱ma꞉ tapaalueke. Ipikita꞉ ota꞉ hau pu hala꞉ Temokoe. Ipikita꞉ Ateke pa꞉ta꞉ hao ipilieke. Kutupa yaka pi la꞉ mea halawaasa꞉ wekitisi hali halieke. 27 Kutupa iki make amba꞉ kone I̱ ame̱le̱ haleme ekina꞉ yaka pi lawaaseme wekitisi haliweki halimikie.