19
Kutupa Pailedima꞉ Yesu meata꞉ yumbina꞉ leekeme. Mo ami haliwekima꞉ta꞉ tekeke hake pumanu mea panka pea you aka꞉ wepia ipika꞉ youna꞉ pambaemekeme. Kutupata꞉ wepiki dau mea dopuao ota꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pua꞉tiki pea alota꞉ Handa꞉e. Diu wanda꞉halina꞉ kini halie laata꞉ kadapoma꞉ lia꞉tiki pimikime.
Kutu pieketa꞉ Pailedima꞉ hama꞉ nane paa la꞉ka꞉la pua mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Handa꞉pe. I̱ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ ketete ma꞉nda꞉ pa꞉la꞉ ekita꞉ na handa꞉ ua꞉eki ikana꞉ma꞉ handoemena꞉ do iki pa꞉ta꞉ hatuku ipulueke leekeme. Koto ekina꞉ Yesuta꞉ mo tekeke hake pu manuma꞉ wepieke you aka꞉ pambao mo wepiki dau dopua hama꞉ nane peekeme. Pailedima꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hande hali doma꞉ handa꞉pe leekeme.
Mo yeni peao haemeke you haliwekima꞉ make mo tembolo da handeteke haemeke haliwekima꞉ make Yesu handaata꞉ anekema꞉ wi la alualu pitolo alota꞉ A꞉ka꞉tei wape piki tina꞉ tamendiao homena꞉ lie. A꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ tamendiao homena꞉ lie lemekeme. Pailedima꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Kota꞉ ika꞉ kone ipiki mea pua a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ tamendiao lipe laa I̱ma꞉ta꞉ ipika꞉ ketete ma꞉nda꞉ pa꞉la꞉ ekita꞉ na handa꞉ ua꞉me leekeme. Mo Diu haliwekima꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Nika꞉ pi uluma꞉eki ma꞉nda꞉ ula꞉me. Koto poloma꞉ ekina꞉ dupiki hali homaapeke ya꞉la꞉me. Ipikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke halome leeke handa loma꞉me lemekeme.
Pailedima꞉ koto lemeke pi opuaata꞉ paala꞉ma꞉ wotu homaata꞉ mo da tieke pa꞉ta꞉ paa honda꞉ pamba pua Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Neketa꞉ hanema꞉ a꞉pa pipe leekepate pa ipika꞉ pi Yesuma꞉ na yoka꞉ mea haleekeme. 10 Koto ekina꞉ Pailedima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ pa꞉ta꞉ pi ma꞉nda꞉ na lelipiki laa neke da paa tapaowa꞉ka꞉na꞉ make a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ neke tamendiao lina꞉ loa꞉ka꞉na꞉ make I̱ma꞉ ana꞉na꞉ pea꞉peke ya꞉la꞉pate nakana꞉ma꞉ koto ekita꞉ hone na witele leekeme. 11 Yesuma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ pea꞉peke ekita꞉ oli manda hala꞉ Koda꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ na kia꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hau ma꞉nda꞉ pea꞉peke na yolo pime. Koto ekina꞉ neke pa꞉ta꞉ I̱ hatuku mea epea꞉ hali ipikita꞉ ketete tieke pa꞉la꞉me. 12 Pailedima꞉ koto pi opuaata꞉ Yesu paa tapaalo pieke pota꞉ weiyu taapeekepate mo Diu wanda꞉halima꞉ anekema꞉ wi la alualu pea alota꞉ Nakana꞉ma꞉ do hali paa tapaeka꞉na꞉ta꞉ neketa꞉ Sisana꞉ yankeke na halipikie laata꞉ Hali epima꞉ ipika꞉ kone kini hali haluekema꞉ taapea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto halita꞉ Sisana꞉ a꞉nda꞉ tunkiliki hali halieke lemekeme.
13 Pailedima꞉ koto lemekeeki opuaata꞉ Yesu hatuku hama peekeme. Kutupa pi yokaalu puluekema꞉ pitu hayeke seana꞉ pitiekeme. Koto sea wieke alena꞉ bikita꞉ Toopi Yameekeekie. Koto bikita꞉ mo Hibulu pima꞉ Ka꞉ba꞉ta lemekeme.
14 Kutu pimiki ekita꞉ hande Lombei Pupa Yapeeke ekina꞉ ne pambuluekema꞉ nate you tikekena꞉ haena꞉ pimikime. Pailedima꞉ mo Diu wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Ika꞉ kini hali kotoma꞉ handa꞉pe leekeme. 15 Mo wanda꞉halima꞉ anekema꞉ wi la alu alu pitolo alota꞉ Li li laa a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ tamendiao lima lemekeme. Pailedima꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ika꞉ kini halita꞉ a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ tamendiao I̱ma꞉ lionope leekeme. Mo yeni peao haemeke you haliwekima꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Nika꞉ kini halita꞉ ma꞉nda꞉ dia꞉me. Sisa homekee lemekeme. 16 Koto lemeke handaa Pailedima꞉ a꞉ka꞉tei wape piki tina꞉ Yesu tamendiao lina꞉yeke mo haliweki pa꞉ta꞉ Yesu haleekeme.
Yesuta꞉ a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ ta mea endiao homeekeeki
(Ma꞉tiu 27꞉32-44, Maka 15꞉21-32, Luku 23꞉26-43)
Koto ekina꞉ Yesu minimikime. 17 Kutupa Yesuma꞉ ipika꞉ a꞉ka꞉tei wapepiki ti mea tia pua mo daoni hama꞉ nane hayeke alena꞉ opolo peekeme. Mo kenke bikita꞉ Hali you holikima꞉ handeke alena꞉ lo haemekeme. Hibulu pi laata꞉ Kolokoda lemekeme. 18 Koto alena꞉ mo a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ Yesu tamendiao lia a꞉meiyao nokepemekeme. Hali yaapo make nepoko nane yaapona꞉ ma꞉nda꞉ mandane endiao ma꞉nda꞉ mandane endiao Yesu tukiki pa꞉ta꞉ endiaota꞉ limikime.
19 Pailedima꞉ pi siki wape pea mo a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ talaena꞉ leekeme. Koto wape pieke ekita꞉ dupae. Na꞉sa꞉tete Hali Yesuta꞉ Diu wanda꞉halina꞉ Kini halie laa wape piekeme. 20 Mo a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ Yesu tamendiaemeke alena꞉ daoni teke pa꞉ta꞉ yolo hata꞉ Diu wanda꞉hali wopuma꞉ mo wape pieke ekita꞉ handemekeme. Mo wape pieke pita꞉ Hibulu pi make Loma꞉ pi make Kitiki pi make wape piekeme. 21 Mo yeni peao haemeke Diu you haliwekima꞉ Pailedi pa꞉ta꞉ alota꞉ Diu wanda꞉halina꞉ Kini halie wape na piki Do halima꞉ alota꞉ I̱ta꞉ Diu wanda꞉halina꞉ Kini halie leekeme laa wape pea꞉peke aleo lemekeme. 22 Pailedima꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ wape polo ekita꞉ amba꞉ wape pua꞉me leekeme.
23 Mo ami haliwekima꞉ mo a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ Yesu lu endiaota꞉ ipika꞉ dau manuta꞉ mea iki tonkopu hali hata꞉ telipea mimikime. Ipika꞉ dau hokulupeke lopaniaeyekeeki make mimikipate koto dauta꞉ na tunaakeeki kone homeke kone tumbula lopaniaeyekeeki yeeke handaa 24 mo haliwekima꞉ ika꞉ ika꞉ kone alota꞉ Na sinkipiki pa mo mina꞉la꞉ hali handomana꞉ laki pumana꞉e lemekeme. Hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉eki yaaluekema꞉ pimikime. Wape pa꞉la꞉ ekita꞉ dupa
Yaka dau manuta꞉ ika꞉ telipa meaata꞉ yaka hokulupeke dau muluekema꞉ laki pimikime laa wape pa꞉la꞉me.
Kota꞉ mo a꞉ndeli miniki haliwekima꞉ kutu pimikime.
25 Mo Yesu ipika꞉ a꞉ka꞉tei wapepiki ti teke pa꞉ta꞉ta꞉ ipika꞉ inkiki make inkikina꞉ hakepiki make Keliopasina꞉ wanda꞉ Meti kutupa mo Ma꞉kadala wanda꞉ Meti make paeyao koto pambo haemekeme. 26 Yesuma꞉ta꞉ ipika꞉ inkiki make ipika꞉ hande pukima꞉ homeeke disaipolo hali make ipiki teke pa꞉ta꞉ haepekeeki handaata꞉ ipika꞉ inkiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Wanda꞉o. Naka꞉ weki koto handa꞉e laata꞉ 27 mo disaipolo hali pa꞉ta꞉ make alota꞉ Naka꞉ ama꞉ koto handa꞉e laa leekeme. Koto dina꞉ta꞉ mo disaipolo halima꞉ Meti ipika꞉ da pa꞉ta꞉ hatuku pua handeteke hao hayekeme.
Yesu ota꞉ homeekeeki
(Ma꞉tiu 27꞉45-56, Maka 15꞉33-41, Luku 23꞉44-49)
28 Yesuma꞉ta꞉ I̱ma꞉ pea꞉peke ekita꞉ amba꞉ pu paeyaalome hone wiaata꞉ mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉eki yaaluekema꞉ ipikana꞉ma꞉ alota꞉ I̱ ikali na꞉na꞉ pa꞉la꞉me leekeme. 29 Koto pa꞉ta꞉ta꞉ mo pinika ikali tumba pitieke ikali kanake homeke wiekeme. Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ wa꞉la꞉mbima꞉ handeke ale ma꞉nda꞉ mea mo pinika ikali pa꞉ta꞉ tenke lao ti hotina꞉ hapu lao mea a꞉meiyao Yesuna꞉ hambiliki pa꞉ta꞉ hapulaemekeme. 30 Yesuma꞉ mo pinika ikali naa alota꞉ Ameta꞉ paela꞉me leekeme. Koto laa ipikita꞉ you toka꞉la꞉niao homeekeme.
Yesuna꞉ pa꞉ta꞉likina꞉ awo liekeeki
31 Koto pimiki ekita꞉ hande Lombei Pupa Yapeeke nate teke pa꞉ta꞉ yeeke handaata꞉ mo Diu haliwekima꞉ta꞉ Beliata꞉ hande Hoto Pila꞉ Nate ota꞉ tieke konee hone witolo hata꞉ mo hali tokomanu a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ na endi pelia haena꞉ hone wimikime. Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ Pailedi pa꞉ta꞉ pua mo hali tepona꞉ ankemanu tonda꞉pa꞉ lia ika꞉ tokomanu honda꞉ mina꞉yeke honke lemekeme. 32 Koto ekina꞉ mo ami haliwekima꞉ pua mo Yesu ame̱le̱ mandakena꞉ limiki hali yaapona꞉ ankemanu tonda꞉pa꞉ limikime. 33 Kutupa Yesu pa꞉ta꞉ pemekepate ipikita꞉ amba꞉ homa toko wiekeeki handaata꞉ ipika꞉ anke yaapo na tonda꞉pa꞉ limikime. 34 Kutu pimikipate mo ami hali homekema꞉ ipika꞉ doloma꞉ Yesuna꞉ pa꞉ta꞉liki pa꞉ta꞉ awa꞉liaeyekeme. Kutu pieke handaa kutaa kone we tonka꞉na꞉ ikali tonka꞉na꞉ a꞉pa lopeekeme. 35 Kutu pia꞉eki handea꞉ halima꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ pi opua miniki hamina꞉yeke kone koto amba꞉ lea꞉me. Kutupa ipikana꞉ma꞉ lea꞉ pita꞉ ota꞉eki alome laa ipika꞉ kone hone wita꞉la꞉me. 36 Koto hau pieke ekima꞉ mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉eki yaeyekeme. Mo wape pa꞉la꞉ ekita꞉ dupae. Ipika꞉ hoka꞉ta꞉ma꞉ homeke ma꞉nda꞉ na tonda꞉pa꞉ limikie wape pa꞉la꞉me. 37 Kutupa mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ dupae. Wanda꞉halima꞉ mo awemeke hali handilimikie wape pa꞉la꞉me.
Yesu toko toopi ka꞉ka꞉na꞉ pa꞉ta꞉ wiekeeki
(Ma꞉tiu 27꞉57-61, Maka 15꞉42-47, Luku 23꞉50-56)
38 Koto hau pimikieki hoki nane mo A꞉ta꞉matia da hao epeeke hali Diosepema꞉ta꞉ Yesu toko mea poluekema꞉ Pailedi pa꞉ta꞉ pua honke leekeme. Diosepema꞉ta꞉ Yesuna꞉ pi opu hayekepate mo Diu haliweki pa꞉ta꞉ paala꞉ hata꞉ puki tooluma꞉ piekeme. Pailedima꞉ a꞉pa꞉la꞉me leeke handaa Diosepema꞉ pua mea peekeme. 39 Amba꞉ titina꞉ hande timba Yesu handolo peeke hali Nikodimasi make Diosepe yaapo puaata꞉ totopo piki ale yaapo mua make a꞉lo make mea dakole dakole peaeyekeeki ma꞉nda꞉ mendia pepekeme. Mo senisi alena꞉ ka꞉nda꞉ pieke ekita꞉ 34 kiloe. 40 Mo hali yaapoma꞉ Yesu toko honda꞉ meaata꞉ hande totopo piki senisi alemanu mea yankaota꞉ dauma꞉ ambula꞉niaepeke ekita꞉ mo Diu wanda꞉halima꞉ hali hoiluekema꞉ toko wamo pu haemeke tupa꞉ pipikime. 41 Mo Yesu a꞉ka꞉tei wapepiki tina꞉ limiki alena꞉ koto pa꞉ta꞉ e pokemekeme. Koto e tukiki pa꞉ta꞉ta꞉ hali hoiya꞉peke ale panake wepia wiekeeki wiekeme. Amba꞉ta꞉ hali toko ma꞉nda꞉ koto pa꞉ta꞉ na wimikime. 42 Koto pa꞉ta꞉ Yesu toko mea pua wipiki ekita꞉ pa mo hali hoiya꞉peke lapa꞉ teke pa꞉ta꞉ yeke make mo Hoto Pila꞉ Nate belia epolo pa꞉la꞉ ekina꞉ pea꞉peke ekimanu wamo puluekema꞉ nate yeke make pipikime.