3
Yesu Nikodimasi yaapo
Handa Pa꞉tisi tapake hali homeke Nikodimasita꞉ ipikita꞉ mo Diu wanda꞉halina꞉ Ka̱le̱sete hali hata꞉ta꞉ nate ma꞉nda꞉na꞉ timba Yesu pa꞉ta꞉ pua alota꞉ Disao. Neketa꞉ Koda꞉ma꞉ tapaaleke walele hali hale ekita꞉ handoloma꞉me. Kutupa nakana꞉ma꞉ wele pitele tupa꞉ Koda꞉ yaapo na hake halima꞉ wele pea꞉peke na ya꞉la꞉me la leekeme. Koto pi leeke handa Yesuma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hali epima꞉ pa panake weki leke na mendia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ ipika꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki na handilieke leekeme. Nikodimasima꞉ alota꞉ Keileke halima꞉ta꞉ ekipa panake weki leke paa mendiliekepe laa Ipika꞉ inkikima꞉ hoto yaapo peao paa mendina꞉ alepe leekeme. Yesuma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hali homeke a꞉nda꞉ ikalima꞉ make Sipitidima꞉ make ipikita꞉ panake weki leke paa na mendia꞉ka꞉na꞉ta꞉ Koda꞉ ipika꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki pa꞉ta꞉ na honda꞉ pamba pelieke laa weki mondu hala꞉ ale manuma꞉ta꞉ ipika꞉ loke hala꞉eki kone mondu hala꞉pate mo Sipitidima꞉ta꞉ ipikima꞉ handekeeki kone pitaalieke laa leekeme. I̱ma꞉ iki paeyao pa panake weki wandiki leke mendia hamina꞉ alo ekina꞉ta꞉ hone ta꞉ta꞉ na wia꞉peke. Po ipula꞉ ekita꞉ ipika꞉ honema꞉ kone ipula꞉me. Ipika꞉ u la ipula꞉ ekita꞉ nakana꞉ma꞉ opitelepate hao ipula꞉eki make mandane pula꞉eki make nakana꞉ma꞉ na handilipikie. Kutupa mo poma꞉ pita꞉la꞉ tupa꞉ mo Sipitidima꞉ wanda꞉hali make panake weki leke mendilieke leekeme.
Kotoeki opua Nikodimasima꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Nakana꞉ma꞉ koto ale ekita꞉ ekipa peaaliepe leekeme. 10 Yesuma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Neketa꞉ do Isulai wanda꞉halina꞉ wala꞉la꞉ hali tieke ma꞉nda꞉ halepate do aloeki manuta꞉ hone na wiaalepe. 11 I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome laa Nikana꞉ma꞉ honema꞉ handoloma꞉ ekimanu make lekema꞉ handoloma꞉ ekimanu make la kitoloma꞉pate iki pa꞉ta꞉ hala꞉ hali homeke a꞉nda꞉ma꞉ make do pi opuluekema꞉ hone na wita꞉la꞉me. 12 Do kenkena꞉eki I̱ma꞉ walolo ekimanu na opimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ oli hepeni nane pita꞉la꞉ ekimanu waloa꞉ka꞉na꞉ make ekipa opilimikipe. 13 Kutupa hali homeke a꞉nda꞉ oli hepeni nane na pa꞉la꞉pate hande Wanda꞉halina꞉ Eiyeke hepeni nane hao a꞉pa꞉la꞉ hali homekee laa leekeme.
14 Hande Mosesima꞉ mo hapu hayeke alena꞉ hata꞉ mo keto mea a꞉meiyaeyeke tupa꞉ta꞉ kota꞉ koto tupa꞉ kone hande Wanda꞉halina꞉ Eiyeketa꞉ 15 ipiki pa꞉ta꞉ hone tulao haleme wanda꞉halima꞉ deto hala꞉eki mina꞉yeke haliwekima꞉ ipiki mea a꞉meiyalieke. 16 Do ekina꞉yeke loa꞉me. Koda꞉ma꞉ kenke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pukima꞉ wotu homolo hata꞉ ipika꞉ Weki homeke kone kiekeme. Kutupa hali epima꞉ ipika꞉ Weki pa꞉ta꞉ hone tulao haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto hali na homeke deto hala꞉eki mina꞉yeke kiekeme. 17 Koda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ Weki kenke wanda꞉halina꞉ pi yokaalu peaalo pa꞉la꞉ hali haena꞉yeke na tapake ika꞉ mea da꞉taalo pa꞉la꞉ hali haena꞉yeke tapaeyekeme.
18 Kutupa hali epima꞉ mo hande Weki pa꞉ta꞉ hone tulao haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ pi yokaalu pilieeki pa꞉ta꞉ na pelieke. Pate hali epima꞉ hone na tulao haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ hande pi yokaalu pilie natena꞉ Koda꞉na꞉ Weki homeke pa꞉ta꞉ hone na tulao hayeke ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ wini pea꞉peke na ya꞉la꞉me. 19 Mo pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ ekita꞉ dupae. Do kenkena꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki amba꞉ epa꞉la꞉pate haliwekima꞉ta꞉ ika꞉ hoke haumanu pu haleme ekina꞉ hande pa̱a̱ pa꞉la꞉ ekita꞉ kiao mo timba꞉la꞉ pamba꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ haluekema꞉ hone witelememe. 20 Hoke hau pu haleme haliwekima꞉ta꞉ mo pa̱a̱ pa꞉la꞉ ekina꞉ ika꞉ hoke haumanu peneme yao walaapa꞉na꞉ ota꞉ kiaaso hata꞉ mo pa̱a̱ pa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ na ipilimikie. 21 Kutu pa꞉la꞉pate hali epima꞉ ota꞉ hau pu hala꞉ halima꞉ mo pa̱a̱ pa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ ipilieke. Kutupa mo pa̱a̱ pa꞉la꞉ ekima꞉ ipika꞉ piekeeki manuta꞉ Koda꞉ yaapo hata꞉ pieke ekimanu peneme yao walena꞉yeke ipilieke.
Yesu Dioni yaapo
22 Koto hoki naneta꞉ Yesu ipika꞉ disaipolo haliweki ame̱le̱ mo Diudia nane pua koto pa꞉ta꞉ hata꞉ wanda꞉hali bapitaisi peatiki pimikime. 23 Dionima꞉ make mo Seilimi da teke pa꞉ta꞉ Inoni da hata꞉ta꞉ ikali wotu pitieke handaa ipiki pa꞉ta꞉ a꞉pa꞉tiki pimiki wanda꞉halita꞉ ipikana꞉ma꞉ bapitaisi peatiki piekeme. 24 Koto pita꞉ta꞉ Hetodima꞉ Dioni dipula a̱i̱ na pitaake haena꞉ piekeme.
25 Kutupa Dionina꞉ disaipolo mandane haliwekima꞉ mo Diu hali homeke ame̱le̱ mo pi ula꞉ ekina꞉ ikalima꞉ peiya꞉tiki pia꞉peke ekina꞉ pi yokaalu pimikime. 26 Koto ekina꞉ Dioni pa꞉ta꞉ pua alota꞉ Disao. Mo Diodani ikali mone tena꞉ neke yaapo mandakena꞉ haya꞉ halita꞉ hande nakana꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ walea꞉ halima꞉ta꞉ kota꞉ ameta꞉ ipikana꞉ma꞉ bapitaisi peaaseke handaa wanda꞉hali wopu ipiki pa꞉ta꞉ pua꞉tiki pitelememe lemekeme.
27 Koto ekina꞉ Dionima꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ aleta꞉ ma꞉nda꞉ na kia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mea꞉peke na ya꞉la꞉me laa 28 I̱ta꞉ Ketiso dia꞉me. Koda꞉ma꞉ titina꞉ I̱ amba꞉la tapaala꞉me laa iki pa꞉ta꞉ la kua꞉ ekita꞉ amba꞉ opimime leekeme. Hande wanda꞉ mina꞉la꞉ ekita꞉ mo wanda꞉ta꞉ halikina꞉eki halieke laa 29 mo wanda꞉ teke halina꞉ hameketa꞉ mandakena꞉ hata꞉ kone wanda꞉ teke halima꞉ lelie pi opitolo hata꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homilieke. Koto ekina꞉ yaka ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ tumba ula꞉me laa 30 Ipikita꞉ tieke daeyatiki pitolo haena꞉ta꞉ I̱ta꞉ hosiki uniatiki pea꞉peke ya꞉la꞉me.
Oli manda hao a꞉pa꞉la꞉ hali
31 Oli manda hao a꞉pa꞉la꞉ halita꞉ paeyao pa꞉ta꞉ manda halieke. Kenkena꞉ hao a꞉pa꞉la꞉ halima꞉ta꞉ kenkena꞉ hali hata꞉ kenke pimanu lelieke. Oli manda hepeni nane hao a꞉pa꞉la꞉ halima꞉ta꞉ paeyao manda hata꞉ta꞉ 32 ipikana꞉ma꞉ handa꞉la꞉eki make opita꞉la꞉eki make la kita꞉la꞉pate wanda꞉halima꞉ ipika꞉ pi opua na miniki halememe. 33 Hali epima꞉ ipika꞉ pi opua miniki haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ota꞉eki ala꞉me laa lelieke. 34 Koda꞉ma꞉ tapaala꞉ halima꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pimanu lalieke. Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ Holi Sipitidi hala꞉la꞉ ekita꞉ tombo wia na hala꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me. 35 Atekema꞉ ipika꞉ Eiyeke pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo hata꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao Eiyekena꞉ kiki pa꞉ta꞉ wina꞉ la꞉la꞉me. 36 Hali epima꞉ hande Eiyeke pa꞉ta꞉ hone tulao haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto halima꞉ da꞉ta꞉ hao halo pa꞉la꞉pate hali epima꞉ hande Eiyekena꞉ kakena꞉ na homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ deto hala꞉eki na miki haena꞉ Koda꞉ ipika꞉ mineke panka꞉la꞉eki koto hali pa꞉ta꞉ ula꞉me.