8
Tooli ka꞉taalu pitolo pitina꞉ handeeke wanda꞉ hatuku epeekeeki
Wanda꞉hali paeyaota꞉ da pemekepate Yesuta꞉ mo Olipi pote pa꞉ta꞉ peekeme. Da ka꞉la꞉paaso siki ipikita꞉ paa la꞉ka꞉la mo tembolo da pa꞉ta꞉ peekeme. Kutupa wanda꞉hali wopu ipiki pa꞉ta꞉ mombelemeke handaa ipikana꞉ma꞉ pitiniao pita꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi waleekeme. Mo hande Lo Pimanu walo haemeke haliwekima꞉ mandane Pa꞉tisi haliweki ame̱le̱ apa꞉tao wanda꞉ homeke hatuku mea a꞉pa haliweki anka꞉lopuna꞉ haena꞉ lemekeme. Mo wanda꞉ma꞉ tooli ka꞉taalu pitolo haena꞉ handeeke ekina꞉ hatuku epemekeme. Mo haliwekima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Disao. Do wanda꞉ma꞉ tooli ka꞉taalu pita꞉la꞉ hau pitolo haena꞉ kone handemekeme. Mosesima꞉ mo hande Lo Pimanu walolo alota꞉ Dupiki wanda꞉ta꞉ toopima꞉ lia homaapa꞉peke la꞉la꞉pate nakana꞉ma꞉ eki pi lelipikipe lemekeme. Yesu pa꞉ta꞉ pi loluekema꞉ weitolo hata꞉ ipikana꞉ma꞉ ala꞉eki opuluekema꞉ yokaemekeme. Koto lemekepate Yesuma꞉ panda꞉puniao pita꞉ kiki ma̱lekema꞉ kenkena꞉ wape wape piekeme. Mo haliwekima꞉ lota꞉ lota꞉ pitolo haena꞉ta꞉ Yesuma꞉ tialiao hata꞉ mo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Iki pa꞉ta꞉ hala꞉ hali ma꞉nda꞉ hoke hau na pa꞉la꞉ hali haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ amba꞉la toopima꞉ do wanda꞉ lina꞉e leekeme. Koto laa paa panda꞉puniao pita꞉ kenkena꞉ wape piekeme. Mo haliwekima꞉ koto pi opuata꞉ homeke la la pu taka꞉laake haliweki amba꞉la homeke la la pu paeyao pemekeme. Yesu homeke pa pitina꞉ mo wanda꞉ta꞉ pa tiao hayekeme. 10 Ipikana꞉ma꞉ tialiao hata꞉ mo wanda꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Wanda꞉o. Mo hande haliwekita꞉ handopa꞉ta꞉ halemepe. Hali homekema꞉ neke pa꞉ta꞉ pi yokaalu na pita꞉la꞉pe leekeme. 11 Mo wanda꞉ma꞉ Yesuna꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Tekehalio. Hali ma꞉nda꞉ dia꞉me leekeme. Yesuma꞉ alota꞉ Kota꞉ I̱ma꞉ make neke yaapo pi yokaalu na pulueke. Puaata꞉ wetepena꞉ hoke hau ma꞉nda꞉ na pea꞉peke leekeme.
Yesuta꞉ do kenkena꞉ pa̱a̱
12 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ paa alota꞉ I̱ta꞉ do kenkena꞉ pa̱a̱e. Hali epima꞉ ya hoki nane telia꞉ mea epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ timba꞉ lo pamba꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ na pomiki pa̱a̱ pa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ hata꞉ da꞉ta halieke. Mo da꞉ta꞉la꞉ ekina꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ halieke. 13 Mo Pa꞉tisi haliwekima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ piteleeki naka꞉ kone la kitele ekita꞉ ota꞉ pi na aleme lemekeme. 14 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Dia꞉me. I̱ma꞉ pitoloeki I̱ma꞉ kone la kua꞉ka꞉na꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Do ekina꞉yeke loa꞉me. I̱ hao epoa꞉eki make wetepena꞉ polo polo alena꞉ make I̱ma꞉ta꞉ handolopate I̱ hao epoa꞉eki make wetepena꞉ polo polo alena꞉ make iki na handelememe. 15 Ikana꞉ma꞉ pi yokaalu piteleme ekita꞉ kenke haliwekima꞉ yaalo alememe. I̱ma꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pi yokaalu na pitolopate 16 pi yokaalu pulueke laa pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ ota꞉eki pitolo hata꞉ pulueke. Ekipeke na loa꞉me. Ya siki na hake I̱ tapaeya꞉ hali yaka Apa꞉ yaapo halopa꞉ ekima꞉ loa꞉me. 17 Ika꞉ Lo Pimanu pa꞉ta꞉ wape peleme ekita꞉ dupae. La hala꞉la꞉ hali yaapoma꞉ homeke pi lepeka꞉na꞉ta꞉ ipilika꞉ pita꞉ ota꞉eki alepeme. 18 I̱ma꞉ pitoloeki ya kone la kitolome. Kutupa I̱ tapaeya꞉ hali yaka Apa꞉ma꞉ make yaka pi lawaasa꞉me.
19 Mo haliwekima꞉ Yesu lota꞉ pitolo alota꞉ Naka꞉ apa꞉ta꞉ hando pa꞉ta꞉ hala꞉pe lemekeme. Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ make yaka Apa꞉ make iki na handelememe. Ikana꞉ma꞉ I̱ handemeka꞉na꞉ yoluta꞉ yaka Apa꞉ make handolo pimime leekeme.
20 Koto leeke pi manuta꞉ Yesuma꞉ta꞉ pi walolo mo mani wimiki tembolo da panda꞉ pa꞉ta꞉ hata꞉ leekeme. Kutupa ipika꞉ nate a̱i̱ dia꞉yeke handaa hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipiki na da꞉ka꞉pa꞉ miniekeme.
I̱ pulu alena꞉ta꞉ ikita꞉ a꞉pa꞉peke na ya꞉la꞉me leekeeki
21 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ pa alota꞉ I̱ta꞉ polueke. Kutupa ikana꞉ma꞉ I̱ weilu pelemepate ika꞉ hoke hau taapuna꞉ hao homilimikie. I̱ pulu alena꞉ ikita꞉ a꞉pa꞉peke na ya꞉la꞉me leekeme. 22 Koto leeke handaa mo Diu haliwekima꞉ alota꞉ Ipikana꞉ma꞉ alota꞉ I̱ pulu alena꞉ ikita꞉ a꞉pa꞉peke na ya꞉la꞉me lea꞉ ekita꞉ ipikana꞉ma꞉ ipiki kone luekema꞉ lea꞉pe lemekeme. 23 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ikita꞉ do oto pa꞉ta꞉ haleme haliweki halemepate I̱ta꞉ manda hao epoa꞉me. Ikita꞉ do kenkena꞉ hao haleme haliweki halemepate I̱ta꞉ koto tupa꞉ dia꞉me. 24 Koto peleme ekina꞉ iki pa꞉ta꞉ ika꞉ hoke hau taapuna꞉ hao homilimikie laa loa꞉me. I̱ do halima꞉ alo pi na opimika꞉na꞉ta꞉ ikita꞉ hoke hau taapuna꞉ hao homilimikie leekeme. 25 Mo haliwekima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Neketa꞉ epipe lemekeme. Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Hande titi panake pa꞉ta꞉ hata꞉ loa꞉eki kone alo loa꞉me. 26 Ika꞉ pu haleme hauna꞉ I̱ma꞉ pi wopu lapeke ya꞉la꞉me. Kutupa iki pa꞉ta꞉ pi yokaalu pea꞉peke ya꞉la꞉me. Kutu pa꞉la꞉pate I̱ tapaeya꞉ halina꞉ hauta꞉ ota꞉ekie. Kutupa ipika꞉ kake pa꞉ta꞉ opua꞉eki kone kenke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ la halolome leekeme.
27 Mo haliwekima꞉ta꞉ Yesuma꞉ mo Ateke leeke ekita꞉ hone na wimikime. 28 Koto ekina꞉ Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ikana꞉ma꞉ wetepena꞉ Wanda꞉halina꞉ Eiyeke mea a꞉meiyaemeka꞉na꞉ta꞉ I̱ do halima꞉ la꞉tiki pua꞉ ekita꞉ ota꞉ ya꞉ka꞉ta꞉me laa koto natena꞉ hone wilimikie. Kutupa make I̱ma꞉ ya kone hau ma꞉nda꞉ na piki hande Apa꞉ma꞉ walea꞉eki homeke pu haowa꞉ ekita꞉ hone wilimikie. 29 Kutupa I̱ tapaeya꞉ halita꞉ dika꞉ mandakena꞉ halopa꞉me. I̱ma꞉ ipiki ta꞉na꞉ma꞉ homaaso hau hoto paeyao pu halo ekina꞉ I̱ honumake hano I̱ na mina꞉pa꞉lala꞉me leekeme. 30 Ipikana꞉ma꞉ do leeke pi opuaata꞉ wanda꞉hali wopuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hone tulaemekeme.
Mo hande ota꞉ pimanu opiteleme ekima꞉ iki ka꞉la꞉pa꞉ hamina꞉ leliekeeki
31 Koto ekina꞉ mo Diu haliwekima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hone tulaemeke haliweki pa꞉ta꞉ Yesuma꞉ alota꞉ Ikana꞉ma꞉ I̱ma꞉ waloloeki opua pea꞉tiki pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ota꞉ ya disaipolo haliweki hata꞉ta꞉ 32 ota꞉ hau pita꞉la꞉eki handilimikie. Kutupa mo ota꞉ hau pita꞉la꞉ ekima꞉ iki ka꞉la꞉pa꞉ tapao hamina꞉ lelieke. 33 Mo haliwekima꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Nikita꞉ Eipoloha꞉ma꞉na꞉ tapake haliweki haloma꞉pate hoto homeke a꞉nda꞉ nikana꞉ma꞉ hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ tala꞉liao hata꞉ ipika꞉ e pa hameke na pokao haoma꞉me laa Nakana꞉ma꞉ alota꞉ Ikita꞉ ka꞉la꞉pa꞉ tapao halimikie ale ekita꞉ eki epina꞉ alepe lemekeme. 34 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hali epima꞉ hoke hau pu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto halima꞉ta꞉ hoke hau pu hala꞉ ekina꞉ e pa hameke pokaasa꞉ hali leke hala꞉me leekeme. 35 Kutu piki halita꞉ ipika꞉ teke halina꞉ tapake ame̱le̱ hoto paeyao na hao hatiki piliepate teke halina꞉ eiyeketa꞉ hoto paeyao hao halieke. 36 Hande Eiyekema꞉ iki ka꞉la꞉pa꞉ tapaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ota꞉ ka꞉la꞉pa꞉ tapao halimikie. 37 Ikita꞉ Eipoloha꞉ma꞉ tapake haleme ekita꞉ I̱ma꞉ handolopate I̱ma꞉ walolo pimanu na mendieleme ekina꞉ I̱ luekema꞉ pitelememe. 38 Yaka Apa꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ walea꞉eki kone I̱ma꞉ walolopate ikana꞉ma꞉ ika꞉ apa꞉ma꞉ walea꞉eki pitelememe leekeme.
39 Mo haliwekima꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Nika꞉ apa꞉ta꞉ Eipoloha꞉ma꞉e lemekeme. Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ikita꞉ Eipoloha꞉ma꞉na꞉ wekitonu haemekena꞉ yoluta꞉ Eipoloha꞉ma꞉na꞉ pieke ekimanu kone pulu pimime. 40 I̱ma꞉ta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ opua꞉eki homeke ota꞉ hau pita꞉la꞉eki iki pa꞉ta꞉ waloa꞉pate ikana꞉ma꞉ I̱ luekema꞉ pitelememe. Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ kutupiki hau na piekeme. 41 Ika꞉ apa꞉ma꞉ piekeeki kone pitelememe. Mo haliwekima꞉ hombo peaaso alota꞉ Nikita꞉ pake wekitonu dia꞉me. Nika꞉ Apa꞉ homeke Koda꞉ hala꞉me lemekeme. 42 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Koda꞉ta꞉ ika꞉ Apa꞉ haya꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo pimime. I̱ta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hao a꞉pa ame do halo ekina꞉ loa꞉me. Ya hone wia na epeke ipikana꞉ma꞉ I̱ tapaeyeke a꞉pa halo ekina꞉ loa꞉me. 43 Ikana꞉ma꞉ I̱ma꞉ alo pita꞉ ekipeke hone na witelemepe. I̱ma꞉ aloeki na opulumeke hone witeleme ekina꞉ loa꞉me. 44 Ikita꞉ ika꞉ apa꞉ Sadanina꞉ eiyeke titi halememe. Koto peleme ekina꞉ ika꞉ apa꞉na꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu puluekema꞉ pitelememe. Titi panake pa꞉ta꞉ kone ipikita꞉ hali lita꞉la꞉ hali hayekeme. Ipiki pa꞉ta꞉ ota꞉ hau pita꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ na ula꞉ ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ ota꞉ hau pea꞉peke na ya꞉la꞉me. Yayapiki pi lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipika꞉ pita꞉la꞉eki kone ala꞉me. Ipikana꞉ma꞉ yayapiki pi lo hala꞉ ekina꞉ make ipikita꞉ yayapiki pi ala꞉ teke hali hala꞉ ekina꞉ make loa꞉me. 45 I̱ma꞉ ota꞉ pi alo ekita꞉ ikana꞉ma꞉ na opitelememe. 46 Iki pa꞉ta꞉ hala꞉ hali epima꞉ I̱ma꞉ hoke hau pua꞉eki ma꞉nda꞉ peneme yaaliepe. I̱ma꞉ ota꞉ pi loa꞉ka꞉na꞉ta꞉ pa ekipeke na opitelemepe. 47 Koda꞉na꞉ wekiwandiki tonuma꞉ Koda꞉na꞉ pimanu opu halemepate ikita꞉ Koda꞉na꞉eki na haleme ekina꞉ta꞉ na opitelememe.
Yesu Eipoloha꞉ma꞉ yaapo
48 Mo Diu haliwekima꞉ Yesuna꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Nikana꞉ma꞉ neketa꞉ Sametia hali neke pa꞉ta꞉ hoke temoko pita꞉ pa꞉la꞉me loma꞉ ekita꞉ paeki loma꞉ekea. 49 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ pa꞉ta꞉ta꞉ hoke temoko dia꞉me. Yaka Apa꞉na꞉ pi laasopate ikana꞉ma꞉ yaka pi tombaaluekema꞉ pitelememe. 50 I̱ma꞉ta꞉ yaka pi kone na laasopate hali ma꞉nda꞉ma꞉ yaka pi laluekema꞉ pita꞉la꞉pate ipikita꞉ pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ halie. 51 Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hali epima꞉ yaka waloloeki opua pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto halita꞉ hoto ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ homa꞉la꞉eki na handilieke. 52 Mo Diu haliwekima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Ameta꞉ ota꞉ hone witoloma꞉me. Neke pa꞉ta꞉ hoke temoko pila꞉me. Eipoloha꞉ma꞉ make mo potopede haliweki make amba꞉ homemekepate nakana꞉ma꞉ alota꞉ Hali epima꞉ yaka waloloeki opua pita꞉la꞉ halita꞉ hoto ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ta꞉ homa꞉la꞉eki na handilieke lepate 53 nika꞉ apa꞉ Eipoloha꞉ma꞉ta꞉ amba꞉ homeekeme laa nakana꞉ma꞉ ipiki ankulaluekema꞉ alepe. Kutupa mo hande potopede haliweki make amba꞉ homemekeme laa neketa꞉ ekipiki hali haluekema꞉ hone witolo alepe lemekeme.
54 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ kone yaka pi laa laowa꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ I̱ta꞉ pa hali kone halo pua꞉me. Yaka pi laasa꞉ halita꞉ yaka Apa꞉ma꞉ kone laasa꞉me. Ipikita꞉ ikana꞉ma꞉ nika꞉ Koda꞉ hala꞉me leme halie. 55 Ipikita꞉ ikana꞉ma꞉ na handelemepate I̱ma꞉ta꞉ ipiki hala꞉eki handolome. Ipikita꞉ I̱ma꞉ na handolome loa꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ kota꞉ iki tupa꞉ yayapiki hali halo pua꞉me. Kutu pulu pua꞉pate I̱ma꞉ ipiki handaata꞉ ipika꞉ pi make opu halome. 56 Ika꞉ apa꞉ Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ yaka di handuluekema꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa hata꞉ handaata꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homeekeme. 57 Mo Diu haliwekima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ bapi manuta꞉ pa 50manu a̱i̱ na paela꞉pate Eipoloha꞉ma꞉ nakana꞉ma꞉ amba꞉ handekea. 58 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Eipoloha꞉ma꞉ a̱i̱ na mendieke natena꞉ kone I̱ta꞉ pa halome leekeme. 59 Mo haliwekima꞉ Yesu luekema꞉ toopimanu mimikipate Yesuta꞉ mo tembolo da mina꞉pa꞉lao a꞉mbao hama꞉ nane peekeme.