18
Kosa꞉piki wanda꞉ma꞉ honke la꞉tiki piekeeki
Kutupa Yesuma꞉ta꞉ ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ kima꞉ na homeke hoto paeyao yeni pea꞉tiki pina꞉yeke onkoluma꞉ laa dupa leekeme. Da ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ pi yokaalu pita꞉la꞉ ekina꞉ handeteke hala꞉ hali ma꞉nda꞉ hayekeme. Ipikita꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ na homeke make wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make hone wotu na wiekeme. Kutupa koto da pa꞉ta꞉ hayeke kineke wanda꞉ homekema꞉ mo hande hali pa꞉ta꞉ pua꞉tiki pitolo hata꞉ alota꞉ Ma꞉nda꞉ma꞉ I̱ ka꞉nda꞉ma꞉ homaasa꞉ma꞉ I̱ tamba꞉ mie la꞉tiki piekeme. Koto ekina꞉ mo pi yokaalu peao hayeke halima꞉ titina꞉ amba꞉la mo wanda꞉na꞉ pota꞉ epeaapeketa꞉ kiatiki piekepate pa hosiki hao hao pea ipika꞉ honema꞉ kone alota꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ make paala꞉ma꞉ na homolopate wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make hone na witolopate pa do hande kineke wanda꞉ma꞉ I̱ ka꞉nda꞉ma꞉ homaasa꞉ ekina꞉ ipika꞉ pota꞉ epeaalueke. Kotoeki na pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikita꞉ hoto paeyao a꞉pa꞉tiki pitolo hata꞉ I̱ soka꞉la꞉ma꞉ homaapa꞉na꞉ hone wiekeme leekeme.
Kutupa Tekehalima꞉ paa pi alo alota꞉ Hande hoke pi yokaalu peayeke halima꞉ leeke ekita꞉ hone wia꞉pa꞉peke. Kota꞉ Koda꞉na꞉ wanda꞉halima꞉ iki tamba꞉ mina꞉ alo timba natena꞉ wi alo honke la꞉tiki pu haleme wanda꞉halina꞉ pota꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ tikitiki na yaalia꞉pe. Tamba꞉ muluekema꞉ kese kese pilia꞉pe. Dia꞉me. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Ipikana꞉ma꞉ koto kone ika꞉ pota꞉ epeaalieke. Kutu pilia꞉pate Wanda꞉halina꞉ Eiyeketa꞉ paa la꞉ka꞉la ipilia꞉ dina꞉ta꞉ do kenke wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ta꞉ paa hone tulaleme tapaketa꞉ handilia꞉pe o na handilia꞉pe laa leekeme.
Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pipiki hali yaapona꞉ onkoluma꞉ pi
I̱ta꞉ epeke hali seliapo ya꞉la꞉pate iki paeyaota꞉ hoke wanda꞉halie hone u haleme tapake pa꞉ta꞉ta꞉ Yesuma꞉ onkoluma꞉ pi ma꞉nda꞉ dupa leekeme. 10 Amba꞉ a꞉nda꞉ hali yaapo oli tembolo da pa꞉ta꞉ yeni pulupeke alo pepekeme. Mo hali ma꞉nda꞉ta꞉ Pa꞉tisi halie. Ma꞉nda꞉ta꞉ dakisi mu hayeke hali yeekeme. 11 Mo Pa꞉tisi halita꞉ wanda꞉hali na hayeke pa꞉ta꞉ leke yola꞉ moneao hata꞉ yeni dupa piekeme. Koda꞉ neke pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ keiyae alome. I̱ta꞉ mandane wanda꞉halima꞉ piteleme tupa꞉ pasa꞉tei na pu o yayapiki pi na lo o suseke na hao halome. I̱ta꞉ mo koto dakisi mu hala꞉ hali tupa꞉ dia꞉me. 12 I̱ta꞉ pula homeke homeke tukiki pa꞉ta꞉ hoto yaapoma꞉ nee pi wiaata꞉ kutupa I̱ma꞉ yaka mu halo ala꞉ta꞉manu paeyao putupa kiki yaapona꞉ homeketa꞉ neke ku halome.
13 Koto leekepate mo dakisi mu hayeke halima꞉ta꞉ ipika꞉ siki mo pate leke hata꞉ta꞉ oli ya nane kone na handa꞉liake panda꞉ puniao hata꞉ ipika꞉ hakokona꞉ litolo hata꞉ alota꞉ Koda꞉o. I̱ta꞉ hoke hau polo somema꞉ I̱ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉e leekeme. 14 Yesuma꞉ alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ dupa la kitolome. Mo hande Pa꞉tisi halita꞉ da la꞉ka꞉la peeketa꞉ Koda꞉ yaapo halepe ekita꞉ tikitiki na pa꞉la꞉pate pa mo dakisi mu hala꞉ halita꞉ tikitiki pa꞉la꞉me. Pa ekipeke. Ma꞉nda꞉ epima꞉ ipikita꞉ aneke hali au lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ ipikita꞉ mina꞉nialieke. Kutupa ma꞉nda꞉ epima꞉ ipika꞉ kone panda꞉ puniaya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ Koda꞉ma꞉ tieke au lalieke leekeme.
Wekiwandiki sunu wamo puma꞉ puma꞉ piekeeki
(Ma꞉tiu 19꞉13-15, Maka 10꞉13-16)
15 Mandane wanda꞉halima꞉ ika꞉ hosiki wekiwandiki sunu Yesuna꞉ kikima꞉ wataena꞉ yeke hatuku epemekeme. Kutu pimikieki handolo hata꞉ ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ mo wanda꞉hali hando lemekeme. 16 Koto lemekepate Yesuma꞉ mo wekiwandiki wi la꞉ mea alota꞉ Mo wekiwandiki sunuma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ epena꞉ma꞉ sa꞉sa꞉ na pea꞉pa꞉peke. Pa ekipeke. Do wekiwandikima꞉ handeke wanda꞉halita꞉ mo Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekita꞉ ika꞉ ekie. 17 Doeki hone wopu u hapa꞉peke. Wekiwandiki sunuma꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki minolo piteleme tupa꞉ na mimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikita꞉ koto pa꞉ta꞉ ana꞉na꞉ na hondo pambilimikie leekeme.
Hamoko hali
(Ma꞉tiu 19꞉16-30, Maka 10꞉17-31)
18 Mo Diu wanda꞉halina꞉ you hali homekema꞉ Yesu pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo hata꞉ alota꞉ Epeke Disao. I̱ma꞉ deto hala꞉eki muluekema꞉ta꞉ eki hau peonope laa lota꞉ piekeme. 19 Yesuma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ta꞉ epeke halie pita꞉ ekipeke alo alepe. Ma꞉nda꞉ hali a꞉nda꞉ epeke tupa꞉ na hala꞉pate Koda꞉ homeke epeke tupa꞉ hala꞉me. 20 Hande Lo Pi Ula꞉eki paeyao hone wilime. Hali ma꞉nda꞉ ota꞉ homena꞉ na lia꞉peke. Hali ma꞉nda꞉na꞉ wanda꞉na꞉ hakopu na tunkula꞉peke. Pake na napeke. Yayapiki pi na lapeke. Makeaaso kone ma꞉nda꞉ ma̱leke na lia꞉peke. Naka꞉ ama꞉ apa꞉ yaapona꞉ pi opua꞉peke la꞉la꞉eki hone wilime leekeme.
21 Mo halima꞉ Yesuna꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ hosiki weki siki hatia a꞉paata꞉ koto ale pi ula꞉eki paeyaota꞉ homeke a꞉nda꞉ na tunkuliki opua telia pu halome leekeme. 22 Yesuma꞉ do pi opuaata꞉ mo hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ pulu pele hau ma꞉nda꞉ pa ula꞉me. Naka꞉ wia hale ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao mandane wanda꞉halima꞉ hambena꞉ laa mo milipi manita꞉ mandane natehali wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hale hale pea꞉peke. Kutu pikina꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ oli hepeni da tukiki pa꞉ta꞉ta꞉ mo epeke epeke ale wopu mu halipikie. Koto ekina꞉ta꞉ yaka hoki nane telia꞉peke leekeme. 23 Hande halima꞉ koto leekeeki opitolota꞉ ipika꞉ pukima꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homeekeme. Pa ekipeke ipikita꞉ hamoko tieke hayeke ekima꞉ piekeme.
24 Yesuma꞉ mo halina꞉ puki ka꞉nda꞉ma꞉ homeekeeki handa alota꞉ Mo hamoko wanda꞉halima꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki pa꞉ta꞉ honda꞉ pamba꞉peketa꞉ tanda wopu pa꞉la꞉me. 25 Mo kemolo ma꞉na꞉ma꞉ mo no̱i̱ ka꞉ka꞉na꞉ pa꞉ta꞉ ana꞉na꞉ honda꞉ pamba yopua꞉peke ekina꞉ ka꞉nda꞉ta꞉ pa mo hamoko halima꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki tukiki pa꞉ta꞉ pua꞉peke ekina꞉ mia꞉peke ka꞉nda꞉ tupa꞉ na milieke alome leekeme. 26 Mo wanda꞉halima꞉ Yesuma꞉ do leekeeki opuaata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ kota꞉ epima꞉ ota꞉ Koda꞉na꞉ pa꞉ta꞉la꞉la꞉eki handa꞉peke ya꞉la꞉pe lemekeme. 27 Yesuma꞉ hombo peaaso alota꞉ Wanda꞉halima꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ ana꞉ pa꞉la꞉me leekeme.
28 Kutupa Pidama꞉ta꞉ dupa leekeme. Handa꞉e. Nikana꞉ma꞉ta꞉ nika꞉ damanu make kiao neke telia꞉ mea epoma꞉me leekeme. 29 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ota꞉e. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Ma꞉nda꞉ epima꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ hone witolo ipika꞉ wanda꞉ o da o hameke titi o apa꞉ ama꞉ o wekiwandiki ma꞉nda꞉ hondo mina꞉pa꞉lao epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ 30 kota꞉ ame do kenkena꞉ haena꞉ kone ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao haka꞉ta꞉pao meaata꞉ wetepena꞉ ipilia꞉ natena꞉ta꞉ deto hala꞉ ekita꞉ milieke leekeme.
Yesuma꞉ ipika꞉ homa paa tiaapeke ekina꞉ tana꞉ tepo la haleekeeki
(Ma꞉tiu 20꞉17-19, Maka 10꞉32-34)
31 Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki talo pu mea mo pateleke pulu hata꞉ alota꞉ Opua꞉pe. Nikita꞉ Diutuseleme da teke pa꞉ta꞉ puluma꞉me. Koto pa꞉ta꞉ta꞉ hande potopede haliwekima꞉ Wanda꞉halina꞉ Eiyeke pa꞉ta꞉ pulu pa꞉la꞉ ekimanu lao wilimi ekita꞉ peneme yaalimikie. 32 Ipikita꞉ Diendaili haliweki pa꞉ta꞉ mea halimikie. Koto haliwekima꞉ta꞉ ipiki kitao laa manda꞉ manda꞉ meaota꞉ ipika꞉ lokena꞉ dopi taalimikie. 33 Ipiki yombua baota꞉ homena꞉ lilimikie. Kutu pilimipate ipikita꞉ wiaata꞉ nate tepona꞉ paa tiao da꞉ta halieke leekeme.
34 Koto leekepate mo disaipolo haliwekima꞉ta꞉ mo pina꞉ teketa꞉ ota꞉ homeke siki make na handa꞉ wimikime. Ekipeke koto leeke pi manuna꞉ teke paeyaota꞉ a꞉mbao wiekeeki yaalo ota꞉ na handa꞉ wimikime.
Leke holu pea honke lo hayeke hali
(Ma꞉tiu 20꞉29-34, Maka 10꞉46-52)
35 Yesuta꞉ mo Dietiko da pa꞉ta꞉ poluekema꞉ yeke pulu haena꞉ta꞉ pota꞉na꞉ pitieke leke holu piki halima꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ honke alo pitiekeme. 36 Ipikita꞉ pitu hata꞉ mo wanda꞉hali tieke yopulu leekeeki opuaata꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Dota꞉ aleke ya꞉ka꞉ta꞉pe leekeme. 37 Mo wanda꞉halima꞉ alota꞉ Na꞉sa꞉tete hali Yesu yopu ala꞉me lemekeme. 38 Koto lemeke mo halima꞉ anekema꞉ e̱ wi alo hata꞉ alota꞉ Yesuo. Deipidina꞉ Eiyekeo. I̱ pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉e leekeme. 39 Mo titina꞉ yapemeke wanda꞉halima꞉ta꞉ Pi na lapema laa sa꞉sa꞉ pimikipate mo halima꞉ ota꞉ wi aneke hapu paa alo alota꞉ Deipidina꞉ Eiyekeo. I̱ pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉e leekeme.
40 Koto leeke Yesuma꞉ pua yola꞉ mea hata꞉ mo hali ipiki teke pa꞉ta꞉ hatuku mea ipupee leekeme. Mo hande hali teke pa꞉ta꞉ epeeke handa Yesuma꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ 41 I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ eki peaano hone pa꞉la꞉pe leeke handaa mo halima꞉ alota꞉ Tekehalio. Yaka hone pa꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ paa handuluekema꞉ loa꞉me leekeme. 42 Yesuma꞉ mo hali pa꞉ta꞉ alota꞉ A꞉pa꞉la꞉me. Handa꞉e. Naka꞉ hone tulale ekima꞉ neke epeaala꞉me. 43 Koto kone mo halima꞉ ana꞉na꞉ handa꞉peke yeekeme. Koto ekina꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ Yesu telia꞉ mea pulu hata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae la꞉tia peekeme. Mo hande wanda꞉halima꞉ doeki hando haota꞉ paeyaoma꞉ Koda꞉na꞉ biki tieke laemekeme.