2
Yesu mendiekeeki
(Ma꞉tiu 1꞉18-25)
Mo Sisa Okasitasima꞉ ipika꞉ kilu tombuao hayeke da wanda꞉hali paeyaona꞉ bikimanu wape pina꞉yeke momba꞉lapa꞉peke laa leekeme. Koto titina꞉ biki mimiki pita꞉ta꞉ mo Sitia nane handeteke hayeke kapomani tieke halita꞉ Kuliniasi hayekeme. Koto leeke handaa wanda꞉hali paeyao biki mina꞉yeke ika꞉ da teke pa꞉ta꞉manu pemekeme. Hali ma꞉nda꞉ Diosepeta꞉ mo Ka꞉lili nane hayeke da Na꞉sa꞉tete da mina꞉pa꞉laota꞉ mo Diudia nane hayeke da Beteleha꞉ma꞉ da pa꞉ta꞉ peekeme. Koto data꞉ hande kini hali Deipidi mendieke dae. Diosepeta꞉ Deipidina꞉ tapake hali hayekeeki yaalo koto da pa꞉ta꞉ peekeme. Kutupa ipika꞉ wanda꞉ Meti yaapo biki mina꞉yeke pepekeme. Metita꞉ weki loke lomba pitina꞉ pepekepate mo Beteleha꞉ma꞉ da pa꞉ta꞉ pua hata꞉ Meti weki hoki neekeme. Kutupa ipika꞉ mupeke weki mendiata꞉ hokulupeke dau manuma꞉ ambulata꞉ kimisu wanda꞉halima꞉ hambo haemeke da pa꞉ta꞉ pelia꞉peke da dia꞉yeke handa kao ma꞉na꞉na꞉ ne halo haemeke u̱lu̱ pa꞉ta꞉ mea pua wiekeme.
Enisolotonu pita꞉ sipisipi handeteke haemeke haliweki yaapo
Kutupa mandane sipisipi handeteke haemeke haliwekima꞉ta꞉ koto data꞉ pa ambu hapeke nane ika꞉ sipisipi ma꞉na꞉ titi timba handeteke haemekepate Tekehalina꞉ enisolo homeke iki pa꞉ta꞉ opolo epeekeme. Kutupa mo Tekehali ipika꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉ ekima꞉ iki dupaeyekeme. Koto ekina꞉ mo haliwekima꞉ paala꞉ma꞉ wopu homemekepate 10 mo enisoloma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Paala꞉ma꞉ na homa꞉pepee. Iki pa꞉ta꞉ epeke pi seliapo loluekema꞉ epolome. Koto ekima꞉ta꞉ wanda꞉hali paeyao ta꞉na꞉ma꞉ homaalieke. 11 Ame do timbata꞉ oni hande Deipidina꞉ da teke pa꞉ta꞉ta꞉ ika꞉ da꞉taalo pa꞉la꞉ Tekehali amba꞉ mendia꞉la꞉me. Ipikita꞉ Tekehali Ketisoe. 12 Iki pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ alo ekita꞉ ota꞉ pi aloma꞉ handolo pupe. Mo wekita꞉ dauma꞉ ambula bao mo kao ma꞉na꞉ manuma꞉ ne no haleme u̱lu̱na꞉ ula꞉ma꞉ handolo pupe laa leekeme.
13 Koto kone oli hepeni nane haemeke enisolo titi wopuma꞉ mo hande enisolo homeke ame̱le̱ apa꞉tao a꞉pa pambo hata꞉ Koda꞉na꞉ pi laaso hata꞉ alota꞉
14 Oli ya manda hala꞉ Koda꞉na꞉ pi lapa꞉peke.
Ipikana꞉ma꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ kenkena꞉ haleme haliwekina꞉ puki lopaala꞉me laa lemekeme.
Sipisipi handeteke haemeke haliwekima꞉ Yesu handolo pemekeeki
15 Mo hande enisolo tapake pa la꞉ka꞉la ya nane pemeke hoki nane mo ma꞉na꞉ handeteke haemeke haliwekima꞉ pi hotiolo hata꞉ alota꞉ Mo Tekehalima꞉ niki pa꞉ta꞉ la kia꞉ ekita꞉ oni Beteleha꞉ma꞉ da nane pa꞉la꞉eki handomana꞉ bape lemekeme. 16 Kotoeki laa a̱i̱ya puata꞉ Meti Diosepe yaapo handa꞉ wiata꞉ u̱lu̱ pa꞉ta꞉ hande weki wiekeeki handemekeme. 17 Mo ma꞉na꞉ handeteke haemeke haliwekima꞉ mo weki handolo hata꞉ hande enisoloma꞉ mo wekima꞉ pulu piekeeki iki pa꞉ta꞉ la kiekeeki manuta꞉ mo wanda꞉ hali yaapo pa꞉ta꞉ la halemekeme. 18 Kota꞉ koto haliwekima꞉ la halemeke ekimanu opimiki wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ penkilipa꞉tia pomimikime. 19 Kutupa Metima꞉ta꞉ hande pi paeyao pa꞉ta꞉ hone witolo hone wopu u pitiekeme. 20 Kutupata꞉ mo hande ma꞉na꞉ handeteke haemeke haliwekima꞉ pa la꞉ka꞉la pulu hata꞉ta꞉ mo enisoloma꞉ leeke tupa꞉ kone hande hau paeyao handaata꞉ Koda꞉na꞉ biki mina꞉liaaso hata꞉ pi laatia pemekeme.
Yesuna꞉ biki halemekeeki
21 Kutupa pula homeke paeyeketa꞉ mo weki pa꞉ta꞉ sekemesaisi hau peaota꞉ ipika꞉ biki Yesu lemekeme. Mo weki a̱i̱ na pitiki haena꞉ hande enisoloma꞉ lahaleeke biki kone lemekeme.
Yesu tembolo da pa꞉ta꞉ hatuku pepekeeki
22 Hande Mosesina꞉ pi ula꞉eki manuna꞉ wape pa꞉la꞉ tupa꞉ mo ankula꞉ epeaalo pieke nate epeeke handa mo wekita꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ haluekema꞉ Diosepe Meti yaapoma꞉ ipiki hatuku Diutuseleme da pemekeme. 23 Tekehalina꞉ pi ula꞉ ekimanu pa꞉ta꞉ dupa wape pea ula꞉me. Mupeke nanema꞉ mendilimi weki paeyao Tekehali pa꞉ta꞉ mea haena꞉ lapa꞉peke laa wape pa꞉la꞉me. 24 Ma꞉nda꞉ make dupa wape pa꞉la꞉me. Homupiki ba yaapo o melipu panake ba yaapo lia hala꞉peke laa wape pa꞉la꞉ tupa꞉ ipilikana꞉ma꞉ mo ba yaapo Koda꞉ pa꞉ta꞉ lia haluekema꞉ pepekeme.
Simionima꞉ piekeeki
25 Kutupa mo Diutuseleme da pa꞉ta꞉ta꞉ koke hali ma꞉nda꞉ Simioni hayekeme. Koto halima꞉ta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homa hata꞉ epeke hau pitolo hata꞉ make mo Isulai wanda꞉halina꞉ da꞉taalo pieke nate epena꞉ handeteke hao hayekeme. Ipikita꞉ Holi Sipitidi yaapo hayekeeki yolo hata꞉ 26 mo Holi Sipitidima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pi la꞉ witolo alota꞉ Neketa꞉ a̱i̱ na homeke pa halena꞉ kone mo Tekehalima꞉ pi la꞉ ula꞉ hali ipilieke. Mo Ketiso kone handilipikie laa pi la꞉ wiekeme. 27 Kutupata꞉ mo Holi Sipitidima꞉ Simioni hatuku mo tembolo da pa꞉ta꞉ peekeme. Kutupa mo hande pi wiekeeki puluekema꞉ Diosepe Meti yaapoma꞉ mo tembolo da pa꞉ta꞉ mo hande weki Yesu hatuku pepekepate 28 Simionima꞉ mo weki meata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi alo hata꞉ alota꞉
29 Tekehalio. Ameta꞉ naka꞉ hande pi la꞉ wili ekita꞉ ota꞉ yaaleme. Koto ekina꞉ naka꞉ e pokaaso halina꞉ puki lopao pono lae.
30 Do ekina꞉ yeke loa꞉me. Naka꞉ hande wanda꞉hali da꞉taalo pa꞉la꞉ hali ame yaka lekema꞉ handolome.
31 Do hauta꞉ wanda꞉hali paeyaoma꞉ handolo haena꞉ piteleme.
32 Kutu pitolo hata꞉ ipikana꞉ma꞉ mo Diendaili wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki haluekema꞉ make Isulai wanda꞉halina꞉ biki tieke wina꞉ loluekema꞉ make pilieke laa leekeme.
33 Koto pita꞉ta꞉ mo Simionima꞉ mo weki pa꞉ta꞉ leeke pi opuaata꞉ mo ateke inkiki yaapoma꞉ penkilipa꞉tia pomipikime. 34 Simionima꞉ iki epeaota꞉ mo wekina꞉ inkiki Meti pa꞉ta꞉ alota꞉
Isulai wanda꞉hali wopu mea da꞉taaluekema꞉ make hoeyaaluekema꞉ make Koda꞉ma꞉ do weki mea haena꞉ laa pa꞉la꞉me.
Ipikita꞉ Koda꞉ma꞉ tombo leke haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ wanda꞉hali wopuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pi la la pitolo hata꞉ make
35 ika꞉ hone a꞉mbao wita꞉la꞉ ekimanu peneme yao lelimikie. Kutupa ka꞉nda꞉ pikieki ma꞉nda꞉ make kepete ne haake ekima꞉ leke naka꞉ puki awilieke laa leekeme.
A꞉na꞉ma꞉ piekeeki
36 Mo A꞉sea tapake hali Pa꞉nuele ipika꞉ waneke A꞉na꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi la꞉mea halo hayeke wanda꞉ hayekeme. Ipika꞉ haliki yaapota꞉ bapi watake hata꞉ hao haliki homeekeme. 37 Ipikita꞉ koke wanda꞉ hata꞉ ipika꞉ bapita꞉ 84 yeekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ mo tembolo da na mina꞉pa꞉lake timba make natena꞉ make Koda꞉ pa꞉ta꞉ panda꞉puniao hata꞉ ne pi wia꞉tiki pea yeni pu hatiki pu hayekeme. 38 Mo wanda꞉ta꞉ koto pita꞉ kone ipikana꞉ma꞉ koto pa꞉ta꞉ opolo puata꞉ mo weki handaata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi laata꞉ Koda꞉ma꞉ mo Diutuseleme wanda꞉hali da꞉taena꞉yeke handeteke haemeke wanda꞉hali paeyaoma꞉ opina꞉ mo wekina꞉ pi wotu leekeme.
39 Mo Tekehalina꞉ pi ula꞉ ekima꞉ pea꞉pa꞉peke la꞉la꞉ hau paeyao pu paeyaepeketa꞉ mo Ka꞉lili nane ota꞉ ipilika꞉ haepeke da Na꞉sa꞉tete nane paa pepekeme. 40 Kutupa mo wekita꞉ daeya hata꞉ honkopu hao hata꞉ make hone wopu u hayeketa꞉ Koda꞉ma꞉ epeatiki piekeme.
Yesuta꞉ weki hata꞉ tembolo da pa꞉ta꞉ piekeeki
41 Bapi paeyaota꞉ Yesuna꞉ apa꞉ ama꞉ yaapota꞉ Diutuseleme nane mo Lombei Pupa Yapeeke nate mia꞉tiki pieke handaa pua꞉tiki pipikime. 42 Yesuta꞉ bapi kiki yaapo paeya ankena꞉ yaapo mieke natena꞉ta꞉ mo ne pamba꞉la꞉ nane ika꞉ pu haemeke tupa꞉ kone pemekeme. 43 Mo hande ne pamba paeyeketa꞉ ika꞉ da poluekema꞉ yeke pemekepate Yesuta꞉ Diutuseleme da pa hapelia hayekeme. Ipika꞉ apa꞉ ama꞉ yaapoma꞉ta꞉ do ekita꞉ hone na wipikime. 44 Ipilika꞉ honema꞉ta꞉ Yesuta꞉ mo hande ika꞉ mandakena꞉ pemeke wanda꞉hali ame̱le̱ amba꞉ pa꞉la꞉me hone wipikime. Kutupa nate homekena꞉ pota꞉ ipu hao welealo nane ipilika꞉ tapake make ipilika꞉ yankekemanu pitimiki alena꞉ opolo a꞉pa Yesu weimea pominolo hata꞉ lota꞉ putia pomipikime. 45 Kutu pipikipate Yesuta꞉ ota꞉ na handa꞉ u haota꞉ Diutuseleme nane paa la꞉ka꞉la pulu hata꞉ weiya꞉tiki pepekeme. 46 Nate tepo peaota꞉ oli yeni pu haemeke da pa꞉ta꞉ Yesu pitiekeeki handa꞉ wipikime. Yesuta꞉ mo Diu wanda꞉halina꞉ pi walo hayeke haliweki ame̱le̱ pita꞉ ika꞉ pi opitolo hata꞉ make lota꞉ pita꞉la꞉ ekimanu pitolo pitimikime 47 Yesuma꞉ta꞉ tandapiki hombo peatiki pieke ekina꞉ mo ipika꞉ pi opimiki wanda꞉hali paeyaota꞉ penkilipa꞉tia pomimikime. 48 Ipika꞉ apa꞉ ama꞉ yaapoma꞉ta꞉ Yesu hando haota꞉ penkilipa꞉tia pomipikime. Kutupa Yesuna꞉ ama꞉ma꞉ alota꞉ Ya wekio. Ekipeke nakana꞉ma꞉ diki pa꞉ta꞉ dupiki hau pea pelepe. Neke weitolo hata꞉ naka꞉ apa꞉ dikana꞉ma꞉ pomoma꞉ wotu homopa꞉me leekeme. 49 Yesuma꞉ inkikina꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ekipeke ipilikana꞉ma꞉ I̱ weiya꞉ mea pomua pelepepe. I̱ta꞉ yaka Apa꞉na꞉ da pa꞉ta꞉ pitoloeki ipilikana꞉ma꞉ta꞉ hone na wipipa꞉ laa loa꞉me leekeme. 50 Koto leekepate ipilikana꞉ma꞉ta꞉ koto ipikana꞉ma꞉ hombo peayeke pina꞉ teketa꞉ hone na wipikime.
51 Kutupata꞉ Yesuta꞉ ipika꞉ apa꞉ ama꞉ yaapona꞉ pi opua Na꞉sa꞉tete nane mandakena꞉ pemekeme. Kutupa ipika꞉ apa꞉ ama꞉ yaapona꞉ pi nate paeyao opua homu pea hayekeme. Kutu piekepate ipika꞉ ama꞉ma꞉ta꞉ mo hande lemeke pimanu paeyaota꞉ hone na yonka꞉lake hone pa wia hayekeme. 52 Kutupa Yesuta꞉ epeke honema꞉ tumba꞉tia daetolo hata꞉ kenke wanda꞉halina꞉ make Koda꞉na꞉ hone pa꞉la꞉ ekina꞉ make daeyekeme.