4
Sadanima꞉ Yesu la handeeke ekimanu
(Ma꞉tiu 4꞉1-11, Maka 1꞉12-13)
Yesuta꞉ mo Diodani ikali mina꞉pa꞉lao paa epeeke pita꞉ma꞉ta꞉ mo Holi Sipitidima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ ota꞉ tumbiekeme. Koto dina꞉ta꞉ mo hande Holi Sipitidima꞉ Yesuta꞉ hapupapeke alena꞉ hatuku peekeme. Koto pa꞉ta꞉ta꞉ nate hali tieke yaapo pa꞉ta꞉ Sadanima꞉ Yesu a꞉pa la handa꞉tiki piekeme. Koto hali tieke yaapo nate manuna꞉ta꞉ Yesuma꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ siki make ota꞉ na neeke ekima꞉ tea꞉ma꞉ homeekeme.
Kutupa Sadanima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Neketa꞉ ota꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ do toopi kone palaowa au lapeke leekeme. Yesuma꞉ mo Sadanina꞉ pi litolo hata꞉ alota꞉ Mo Baiboloma꞉ alota꞉ Halima꞉ palaowa homeke naa na hapeke ya꞉la꞉me laa la꞉la꞉me leekeme.
Kutupa mo Sadanima꞉ Yesu oli manda hatuku pua mo kenkena꞉ kilu tombuao hala꞉ ekimanu paeyao siki ti tekele pea ipiki pa꞉ta꞉ waleekeme. Kutu pitolo hata꞉ mo Sadanima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo alemanu paeyaota꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ka꞉la꞉pate yaka honema꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ haloa꞉ka꞉na꞉ta꞉ ota꞉ ana꞉ pilieke. Koto ekina꞉ta꞉ mo kilu tombuao hala꞉ ekimanu paeyao pita꞉ ika꞉ hamoko alemanu paeyao telipina꞉ nakana꞉ma꞉ handeteke halena꞉ neke kuluekema꞉ neketa꞉ ya biki laaluekema꞉ panda꞉ puniaeka꞉na꞉ta꞉ do alemanu paeyaota꞉ naka꞉eki yelieke leekeme. Koto leeke Yesuma꞉ alota꞉ Mo Baiboloma꞉ dupa la꞉la꞉me. Tekehali naka꞉ Koda꞉ ipiki pa꞉ta꞉ homeke yeni pu hata꞉ e poko hapeke laa la꞉la꞉me leekeme. Pa mo Sadanima꞉ Yesu mo Diutuseleme nane yeni pu haemeke da tiekena꞉ holu manda hatuku pua haena꞉ leekeme. Kutupa Sadanima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Neketa꞉ ota꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ do alena꞉ hao oni kenkena꞉ naka꞉ kone lopa꞉niae. 10 Kutu pikina꞉ta꞉ mo Baiboloma꞉ la꞉la꞉ tupa꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ enisolo tonuma꞉ neke epeke tupa꞉ handeteke haena꞉ laa pi lelieke la꞉la꞉me. 11 Kutupa mo Baiboloma꞉ paa la꞉la꞉ tupa꞉ Koto enisolo tonuma꞉ toopi ponekema꞉ naka꞉ anke awaama꞉na꞉yeke ika꞉ kiki manuma꞉ neke miniliao handeteke halimikie laa la꞉la꞉me leekeme. 12 Koto leekepate Yesuma꞉ ipika꞉ pi litolo hata꞉ alota꞉ Baibolo pima꞉ta꞉ do la꞉la꞉me. Tekehali naka꞉ Koda꞉ta꞉ na la handa꞉peke laa la꞉la꞉me leekeme. 13 Mo Sadanima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ hoke la handa꞉la꞉ ekimanu ane mone eki paeyao siki peaata꞉ pa hosiki mina꞉pa꞉lao peekeme.
Yesuma꞉ ipika꞉ emanu kini piekeeki
(Ma꞉tiu 4꞉12-17, Maka 1꞉14-15)
14 Mo Holi Sipitidina꞉ honkopuma꞉ Yesu handeteke haena꞉ laa Yesu mo Ka꞉lili nane paa peekeme. Kutupa koto da yu paeyao pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉halima꞉ Yesuna꞉ biki kende tupa꞉ wina꞉ lemekeme. 15 Ipikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ pi hotu haemeke damanu pa꞉ta꞉ pua꞉tiki pea wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi wala꞉tiki pomieke handaata꞉ mo wanda꞉hali paeyaoma꞉ ipika꞉ biki mea miniliatiki pimikime.
Na꞉sa꞉tete da wanda꞉halima꞉ Yesu kiaemekeeki
(Ma꞉tiu 13꞉53-58, Maka 6꞉1-6)
16 Kutupa Yesu ipika꞉ daeyeke da Na꞉sa꞉tete da pa꞉ta꞉ pua ipika꞉ pu hayeke tupa꞉ Diu wanda꞉halina꞉ hoto pitu haemeke natena꞉ Koda꞉na꞉ pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ peekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ mo Baibolo buka yata꞉puluekema꞉ yeke tiao hayekeme. 17 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ mo Koda꞉na꞉ potopede hali Aisayama꞉ wape pu wieke buka Yesu pa꞉ta꞉ haleekeme. Kota꞉ Yesuma꞉ mo buka lombaata꞉ handa꞉tiki pua pi ma꞉nda꞉ dupa laeyekeeki handa꞉ witolo hata꞉ yata꞉peekeme.
18 I̱ma꞉ natehali wanda꞉hali pa꞉ta꞉manu mo Pi Seliapomanu laanoyeke mo I̱ mea haena꞉ la꞉la꞉ Tekehalima꞉ ipika꞉ Sipitidi I̱ yaapo hala꞉me.
Ipikana꞉ma꞉ I̱ tapaala꞉ ekita꞉ mo dipula pila꞉ wanda꞉hali ikita꞉ ka꞉la꞉pa꞉ tapao halememe lono make mo leke holupiki wanda꞉hali ikita꞉ ika꞉ leke manuma꞉ paa handilimikie laa lonoyeke tapaala꞉me.
Kutupa make mo ika꞉ ka꞉nda꞉ manuma꞉ kone tekepa꞉ta꞉ hoeyaapeke ya꞉la꞉ wanda꞉hali ka꞉la꞉pa꞉ tapawano make 19 wanda꞉hali wotu pa꞉ta꞉ta꞉ Tekehalima꞉ ipika꞉ wanda꞉hali tamba꞉ mulu pa꞉la꞉ nate a꞉pa hala꞉me laa lono yeke I̱ tapaala꞉me laa leekeeki yata꞉peekeme.
20 Yesuma꞉ mo buka yata꞉paata꞉ amba꞉ bukamanu handeteke hayeke hali pa꞉ta꞉ paa hala꞉ moneao pitiniaeyekeme. Kota꞉ mo Koda꞉na꞉ pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ pitimiki wanda꞉hali paeyao sikima꞉ Yesu handolo hata꞉ yola꞉ pambemekeme. 21 Kota꞉ Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ pi alo hata꞉ alota꞉ Do yata꞉pa kua꞉ hande Baibolo pita꞉ ikana꞉ma꞉ opitolo hamena꞉ kone ota꞉ ame do kone yaya꞉me leekeme. 22 Ipika꞉ leeke pi manuma꞉ tende pieke handaa iki paeyao siki leke opa penkiliputia pominolo hata꞉ make haleke lomba mo ikana꞉ma꞉ ipikina꞉ do pi lemekeme. Ipikita꞉ Diosepena꞉ eiyeke dia꞉yekea laa ika꞉ ika꞉ kone lota꞉ pu alu alu pimikime.
23 Koto lemeke handaa Yesuma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Ota꞉ loa꞉me laa Ikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ make mo wanda꞉halima꞉ amba꞉ loma꞉ loma꞉ pa꞉la꞉me pi siki ma꞉nda꞉ dupa lelimikie. Dokeda halio. Naka꞉ yenita꞉ naka꞉ kone mea epeapeke lelimikie. Kutupa pi ma꞉nda꞉ make I̱ pa꞉ta꞉ dupa lelimikie. Hau ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ mo Kapeneami teke da nane hata꞉ pi hande hau manuta꞉ nikana꞉ma꞉ amba꞉ opuma꞉me. Kota꞉ do naka꞉ ota꞉ teke da pa꞉ta꞉ make kutupiki homeke haumanu kone pie laa lelimikie laata꞉ 24 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alome. Koda꞉na꞉ pi wala꞉la꞉ potopede hali ipika꞉ teke wanda꞉halima꞉ ipiki hone wotu na wilimikie. 25 Opua꞉pe. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Mo Elaidia hayeke dina꞉ta꞉ kineke wanda꞉ sunuta꞉ wotu aneke hapu mo Isulai da yu pa꞉ta꞉ haemekeme. Koto natena꞉ bapi tepona꞉ sumba꞉ yunki mindiki hata꞉ lako ota꞉ na a꞉paata꞉ da yu paeyao pa꞉ta꞉ tea꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki wotu aneke hapu epeekeme. 26 Kutu piekepate Koda꞉ma꞉ Elaidiata꞉ Isulai da yu pa꞉ta꞉ hayeke wanda꞉hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ na tapaeyekepate ipikita꞉ mo Saidoni da yu tukiki pa꞉ta꞉ hayeke teke da Sa꞉tepa꞉di hayeke kineke wanda꞉ homeke pa꞉ta꞉ tapaeyekeme. 27 Kutupa make Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea halo hayeke hali Elaisa hayeke dina꞉ta꞉ kindi yeni homo haemeke wanda꞉hali wotu anekema꞉ mo Isulai da yu pa꞉ta꞉ haemekepate Koda꞉ma꞉ koto wanda꞉halita꞉ ota꞉ ma꞉nda꞉ hondo na mea epeaeyekepate pa Sitia da yu pa꞉ta꞉ hayeke hali Neimana꞉ homeke mea epeaeyekeme leekeme.
28 Mo Koda꞉na꞉ pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ pitimiki wanda꞉halima꞉ koto pi leekeeki opua ikana꞉ma꞉ mineke tieke wotu pankemekeme. 29 Kutupa ikana꞉ma꞉ tiao Yesu minaa ika꞉ teke da mina꞉pa꞉lao hama nane yolaa pemekeme. Mo ika꞉ teke data꞉ pote elina꞉ hayekeeki yaalo Yesu mo pote elina꞉ hatuku pua oni paeleke alena꞉ poneke wato lopaaluekema꞉ hatuku pemekeme. 30 Kutu pimikipate Yesuta꞉ mo wanda꞉hali anka꞉lopuna꞉ pa꞉ta꞉ kone pa pa꞉nka꞉pa peekeme.
Yesuma꞉ hoke temoko baena꞉ leekeeki
(Maka 1꞉21-28)
31 Kutupa Yesuta꞉ mo Ka꞉lili da yu pa꞉ta꞉ hayeke teke da Kapeneami nane peekeme. Puaata꞉ mo hoto pitu haemeke natena꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi waleekeme. 32 Mo wanda꞉halima꞉ta꞉ Yesuma꞉ waleekeeki opuaata꞉ leke opo handake wimikime. Pa ekipeke. Ipikana꞉ma꞉ biki ula꞉ halima꞉ wala꞉la꞉ tupa꞉ waleeke handaa pimikime. 33 Mo pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ta꞉ hoke temoko pitieke hali ma꞉nda꞉ hayekeme. Koto halima꞉ Yesu handaata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ wi aneke hapu la alota꞉ 34 Ae. Yesu Na꞉sa꞉tete da halio. Nakana꞉ma꞉ta꞉ niki ame̱le̱ eki puluekema꞉ a꞉pa pipa꞉ laata꞉ Neke epele ekita꞉ niki paeyao mea hoeyaaluekema꞉ a꞉pa pipe. Neketa꞉ I̱ma꞉ hone witolome. Neketa꞉ Koda꞉ma꞉ tapaeya꞉ yako piki hali ya꞉ka꞉ta꞉me leekeme. 35 Koto ekina꞉ Yesuma꞉ mo hoke temoko pa꞉ta꞉ tandapiki pi alo hata꞉ alota꞉ Neketa꞉ koto hali ota꞉ mina꞉pa꞉lao naka꞉ pi na leke a̱i̱ hosiki ya꞉la꞉na꞉ kone yopue leekeme. Koto pi leekeeki opua mo hoke temokoma꞉ mo wanda꞉halina꞉ leke taapuna꞉ mo hali mea wato lopao yopusiki hama nane opolu baeyekepate mo halina꞉ loke ma꞉nda꞉ na mea hoeyaeyekeme. 36 Koto eki handaata꞉ wanda꞉hali paeyao sikima꞉ penkilipa꞉tia pomua ika꞉ ika꞉ kone pi la alu alu pitolo hata꞉ alota꞉ Dota꞉ ekipiki pimanu ala꞉pe laata꞉ Do halita꞉ you hali ma꞉nda꞉ma꞉ leke nono pita꞉la꞉ tupa꞉ mo hoke temokomanu pa꞉ta꞉ dupi dupi aleke handaa hama ipulimime lemekeme. 37 Koto ekina꞉ta꞉ wanda꞉hali manuma꞉ Yesuma꞉ pieke ekimanu handaata꞉ da yu ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉manu kendetia pomimikime.
Wanda꞉hali wopu Yesuma꞉ epeaeyekeeki
(Ma꞉tiu 8꞉14-17, Maka 1꞉29-34)
38 Yesu mo Koda꞉na꞉ pi hotu haemeke da mina꞉pa꞉laota꞉ Saimonona꞉ da pa꞉ta꞉ peekeme. Saimonona꞉ meiyeke wanda꞉ta꞉ titipu yeni tiekema꞉ homa꞉pa wieke handaa ikana꞉ma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ mo wanda꞉na꞉ yeni hayeke tupa꞉ la halemekeme. 39 Kota꞉ ipiki pua mo wanda꞉ homa꞉pa wieke alena꞉ pa꞉ta꞉liki nane pua tiao hata꞉ mo hande titipu yeni hayeke ekima꞉ mo wanda꞉ mina꞉pa꞉laena꞉ tanda piki pi leekeme. Kutupiki pi leeke handaata꞉ mo yenima꞉ mo wanda꞉ mina꞉pa꞉lao tandela꞉pa yapeeke handaata꞉ koto kone mo wanda꞉ma꞉ tiao hata꞉ mo tapakena꞉ ne wamo peayekeme.
40 Nate amba꞉ pambeeke hoki naneta꞉ wanda꞉halima꞉ ika꞉ yankeke sunu ane mone yeni manuma꞉ homa꞉pa wia꞉tiki pimiki yeke handaa Yesu teke pa꞉ta꞉ mea epemeke handaa ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ kiki iki manda wia꞉tiki pieke handaa paeyao mea epeatiki piekeme. 41 Kutupata꞉ mo hoke temoko manuma꞉ wanda꞉hali aneke tukiki pa꞉ta꞉ pita e̱ la꞉tiki yopulu hata꞉ alota꞉ Neketa꞉ Koda꞉na꞉ eiyekee lemekeme. Yesuma꞉ mo hoke temoko manuma꞉ pi ma꞉nda꞉ laama꞉na꞉ pi taka꞉lake leekeme. Pa ekipeke. Ika꞉ hone wimikipate ipikita꞉ hande Mesaya yeke handaa pimikime.
Hotu haemeke damanu pa꞉ta꞉ pi waleekeeki
(Maka 1꞉35-39)
42 Da panake kelepolo haena꞉ Yesu ipikita꞉ koto teke da mina꞉pa꞉lao wanda꞉hali na hala꞉ da yu ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ ipika꞉ honumake siki peekeme. Kota꞉ mo wanda꞉halima꞉ Yesu ipiki pu moneaekeeki weitia pomu hao ipiki hayeke pa꞉ta꞉ pua handa꞉ witolota꞉ ika꞉ ta꞉na꞉ piki ekita꞉ Yesuma꞉ iki na kiao pena꞉ hone wia sa꞉sa꞉ puluekema꞉ taapemekeme. 43 Koto hau pimikipate Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Koda꞉ma꞉ I̱ tapaala꞉ ekita꞉ ipika꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ Pi Seliapo mandane teke da ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉halimanu pa꞉ta꞉ make walono yeke I̱ tapaeya꞉me leekeme. 44 Koto ekina꞉ta꞉ mo da yu paeyao pa꞉ta꞉ ika꞉ pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉manu pomu lopa꞉tia pominolo hata꞉ Koda꞉na꞉ pimanu walao hayekeme.