7
Apa꞉meina꞉ mana꞉ pimanu
(Ma꞉tiu 15꞉1-9)
Pa꞉tisi haliweki make mandane wape pea wala꞉tiki pu haemeke haliweki make Diutuseleme da mina꞉pa꞉lao a꞉paata꞉ Yesu pa꞉ta꞉ mombelemekeme. Kutupa Yesuna꞉ disaipolo haliwekima꞉ na tandepemeke kikima꞉ ne nemekeeki handemekeme. Mo Pa꞉tisi haliwekima꞉ dupiki tandepea꞉peke laa lemeke tupa꞉ kiki na tandepemekeme.
Hande Pa꞉tisi haliwekima꞉ make Diu haliweki paeyaoma꞉ make apa꞉meina꞉ haumanu pu haemekeeki hone witolo hata꞉ ne noluekema꞉ kiki amba꞉la tandepo haemekeme. Kutupa makedina꞉ hao a꞉paata꞉ ikali a̱i̱ na peki hata꞉ta꞉ ne a̱i̱ na netiki pu halememe. Ika꞉ apa꞉meina꞉ titina꞉ haumanu make wopu opua pu halememe. Koto ekina꞉ kapomanu make sosepenimanu make kopama꞉ wepiki metekimanu make bedi make tandepo halememe.
Kutupa mo Pa꞉tisi haliwekima꞉ make mo wape pea wala꞉tiki pu haemeke haliwekima꞉ make Yesu pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo hata꞉ alota꞉ Naka꞉ disaipolo haliwekima꞉ ika꞉ ateke meiyekena꞉ haumanu na opiki ekipeke kiki hoke ekima꞉ ne no halemepe lemekeme.
Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ikita꞉ yayapiki hau pu haleme haliwekie laata꞉ Aisayama꞉ iki pa꞉ta꞉ pi walolo hata꞉ wape piekeeki dupa.
Do wanda꞉halima꞉ ika꞉ hambilikima꞉ yaka biki mea a꞉meiyaasemepate ika꞉ puki pa꞉ta꞉ hone ta꞉ta꞉ witelememe.
I̱ pa꞉ta꞉ pa hameke panda꞉ puniao yeni pu halememe. Pa ekipeke ikana꞉ma꞉ Dota꞉ Koda꞉na꞉ pi wieke ekimanue alo hata꞉ pa ika꞉ ateke meiyekena꞉ wimikieki kone walo halememe laa
wape piekeme laata꞉
Yesuma꞉ ombu alota꞉ Koda꞉na꞉ pi ula꞉ ekimanu na waleke ika꞉ ateke meiyekena꞉eki kone walo halememe leekeme.
Kutupa ipikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Koda꞉na꞉ pi ula꞉ ekimanu mina꞉pa꞉laota꞉ ika꞉ ateke meiyekena꞉ hau pimiki ekimanu pu haleme ekita꞉ epeke hau pitolo pimipe laata꞉ 10 Mosesima꞉ alota꞉ Naka꞉ ama꞉ apa꞉ yaapo oto pa꞉ta꞉ hapeke la꞉la꞉me. Kutupa ipika꞉ apa꞉ ama꞉ pa꞉ta꞉ hoke pi ala꞉ halita꞉ ota꞉ homena꞉ lia꞉pa꞉peke la꞉la꞉me leekeme. 11 Koto leekepate ikana꞉ma꞉ alota꞉ Hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ apa꞉ ama꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Ipiliki pa꞉ta꞉ kulu polo ala꞉ta꞉ ameta꞉ Kobana ula꞉me lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kobana la꞉la꞉ ekita꞉ Koda꞉na꞉ ekie 12  kota꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ mo halima꞉ ipika꞉ apa꞉ ama꞉ pa꞉ta꞉ koto ala꞉ta꞉ hala꞉peke na ya꞉la꞉me lo halememe. 13 Do tupa꞉ ika꞉ ateke meiyekema꞉ pimiki ekimanu opitolo hata꞉ Koda꞉ma꞉ la꞉la꞉ pita꞉ alupaasememe. Kutupa ika꞉ hoki nane telieleme haliweki make walo halememe laata꞉ Koto tupa꞉ kone mandane haumanu make pu halememe leekeme.
Wanda꞉halina꞉ puki ha̱i̱ peaasa꞉ ekimanu
(Ma꞉tiu 15꞉10-20)
14 Kutupa Yesuma꞉ wanda꞉hali ipiki pa꞉ta꞉ epena꞉yeke paa wi lemipi piekeme. Kutupa iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Iki paeyao ya pi opua hone wia꞉pa꞉peke. 15 Wanda꞉halita꞉ hama꞉ nane ula꞉ alemanu mea naloma꞉eki manuma꞉ na hoeyaalo pa꞉la꞉pate tukiki nane wia ipula꞉ ale manuma꞉ kone wanda꞉hali hoeyaapeke ya꞉la꞉me.
17 Ipikana꞉ma꞉ wanda꞉hali mina꞉pa꞉lao da tukiki pa꞉ta꞉ honda꞉ pambeeketa꞉ ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ onkoluma꞉ leeke ekina꞉ ipiki pa꞉ta꞉ lota꞉ pimikime. 18 Kutupa ipikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Kotota꞉ iki make pi teke hone na witelemepe leekeme. Yonkeleke hama꞉ nane ula꞉ alemanu mea naloma꞉eki manuma꞉ tukiki nane pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ hoeyaapeke na ya꞉la꞉me. Koto ekita꞉ hone na witelemepe. 19 Ekipeke. Neta꞉ ipika꞉ puki pa꞉ta꞉ na peke ipika꞉ weleke pa꞉ta꞉ puaata꞉ hoke ale yapilieke leekeme. Koto pi leeke handaata꞉ Yesuma꞉ nemanu paeyaota꞉ pa napeke ana꞉ pa꞉la꞉me leekeme.
20 Kutupa ipikana꞉ma꞉ alota꞉ Wanda꞉hali tukiki pa꞉ta꞉ wia ipula꞉ ale manuma꞉ wanda꞉hali hoeyao halememe leekeme. 21 Wanda꞉halina꞉ puki tukiki pa꞉ta꞉ wia hone pa꞉ta꞉ ipu hala꞉ hau manuta꞉ dupae. Hoke honemanu make loke apa꞉taasa꞉ hau make pake nala꞉ hau make hali homena꞉ lita꞉la꞉eki make 22 tooli ka꞉taasa꞉ hau make we pamba꞉la꞉ hau make hoke hoke hau make yayapiki hau make pamba꞉ na piki hau make ne tunkula꞉la꞉ hau make pi lala pu handaena꞉ hau make hone na wiki hau make 23 do haumanu paeyaota꞉ puki pa꞉ta꞉ pita ipulu hata꞉ wanda꞉hali hoeyao halememe leekeme.
Wanda꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ hone tulaeyekeeki
(Ma꞉tiu 15꞉21-28)
24 Yesuma꞉ koto alena꞉ mina꞉pa꞉lao Taiya nane peekeme. Mo da homeke ma꞉nda꞉ honda꞉ pambaata꞉ wanda꞉halima꞉ ipiki handaama꞉na꞉ a꞉mbao panka pituluekema꞉ peekepate a꞉mbaapeke na yeekeme. 25 Koto kone wanda꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ Yesuna꞉ pieke haumanu opuaata꞉ Yesu pa꞉ta꞉ a꞉pa ipika꞉ anke pa꞉ta꞉ panda꞉ puniaeyekeme. Koto wanda꞉na꞉ wandikita꞉ weleke pa꞉ta꞉ hoke temoko pitieke handaata꞉ piekeme. 26 Ipikita꞉ Sitia nane hala꞉ da Pinisia wanda꞉ kone hayekepate Kitiki pi lo hayekeme. Ipika꞉ wandikina꞉ weleke tukiki pa꞉ta꞉ pitieke hoke temoko Yesuma꞉ tolu lina꞉yeke honke leekeme. 27 Honke leekepate Yesuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Weki wandiki sunuma꞉ ne amba꞉la nena꞉e leekeme. Wekiwandiki sununa꞉ neta꞉ kika sunu pa꞉ta꞉ mea lopaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ na pilieke leekeme.
28 Koto leekepate koto wanda꞉ma꞉ alota꞉ Tekehalio. Ota꞉ alepate weki wandiki sunuma꞉ pindipu lopa꞉ lopa꞉ piteleme ekimanu tokele pa꞉ta꞉ kika sunuma꞉ no halememe leekeme.
29 Kutupa Yesuma꞉ mo wanda꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Koto pi leeke handaata꞉ a꞉pa꞉la꞉me. Pue. Hoke temokoma꞉ naka꞉ wandiki mina꞉pa꞉lao opolu bao pea꞉me leekeme.
30 Kutupa ipika꞉ da puaata꞉ ipika꞉ wandiki da panda꞉ pa꞉ta꞉ peli hake wiekeeki handeekepate mo hoke temoko amba꞉ peekeme.
Yesuma꞉ katake poko pi na lo pieke hali epeaeyekeeki
31 Yesuma꞉ Taiya nane la꞉ka꞉la꞉ minaata꞉ mo Saidoni nane make Daoni kiki yaapo haemeke kenke nane make lombei pupa Ka꞉lili ikali leke pa꞉ta꞉ opolo peekeme. 32 Koto pa꞉ta꞉ wanda꞉halima꞉ mo pi na opu na lo pieke hali homeke Yesu pa꞉ta꞉ hatuku epemekeme. Yesuma꞉ ipika꞉ kikima꞉ mo halina꞉ loke wataena꞉yeke honke lemekeme. 33 Kutupa Yesuma꞉ ipiki hosiki mopateleke wanda꞉hali na hayeke pa꞉ta꞉ hatuku mea pua ipika꞉ kiki ma̱leke mo halina꞉ katake ka꞉ka꞉na꞉ pa꞉ta꞉ pankaata꞉ kutupa dopi taata꞉ ipika꞉ kiki ma̱leke yola꞉ mea mo halina꞉ kekekena꞉ makeke mea kitaeyekeme. 34 Kutupa oli ya nane handa꞉liaaso hata꞉ pomoma꞉ homata꞉ Yesuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Epa꞉da꞉e leekeme. Koto pita꞉ Lomba꞉e laa leekeme.
35 Koto kone ipika꞉ katake yaapo lumbupa wiaata꞉ ipika꞉ kekeke tindipao hayeketa꞉ kutupa pi epeke tupa꞉ leekeme. 36 Yesuma꞉ wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ mana꞉ honkopu hao alota꞉ Ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ do pitoloeki na lapa꞉peke leekepate kone wanda꞉halima꞉ pa honkopu hao la꞉tia tia pea hande leeke pita꞉ kende tupa꞉ wina꞉ lemekeme. 37 Koto pita꞉la꞉eki opimiki wanda꞉hali paeyaoma꞉ ota꞉ wopu penkilipa꞉tia pomua꞉tiki pitolo hata꞉ alota꞉ Ipikana꞉ma꞉ hau paeyao pieke ekina꞉ epeke tupa꞉ pu hala꞉me laata꞉ pi opua꞉peke na ya꞉la꞉ halima꞉ opina꞉ pi lapeke na ya꞉la꞉ halima꞉ pi lena꞉ lo hala꞉me laa lemekeme.