3
Ota꞉ tikitiki hasa꞉ hau
Ya Ketiso yankeke tonuo. Ya pi lo paeyaaluekema꞉ta꞉ dupa alome. Ikana꞉ma꞉ mo Tekehali pa꞉ta꞉ tunao hata꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo hapa꞉peke. Amba꞉ hande wape pua꞉eki paa wape puluekema꞉ soka꞉la꞉ na pa꞉la꞉pate iki lopaama꞉na꞉ sa꞉sa꞉ pina꞉e hone witolo ekina꞉ paa wape pitolome.
Koto ekina꞉ mo kikama꞉ leke hoke haumanu puluekema꞉ taapolo hata꞉ mo wanda꞉halina꞉ loke yonkeleke kialuekema꞉ hoto paeyao hone u haleme haliwekima꞉ta꞉ iki hoeyaama꞉na꞉ wopu handeteke hapa꞉peke. Mo hau pu haleme haliweki dia꞉ya꞉la꞉ pateta꞉ nikita꞉ mo ota꞉ sekemesaisi hauta꞉ mea haloma꞉me. Pa ekipape. Nikita꞉ Koda꞉na꞉ yakopiki temokoma꞉ tamba꞉ minolo haena꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pu haloma꞉me. Kutupata꞉ Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ tunao hata꞉ paleke na hao haloma꞉me. Kutupa make mo nika꞉ manda loke nina꞉ peaaseme haumanu pa꞉ta꞉ hone ota꞉ homeke a꞉nda꞉ ti lao na haloma꞉me. I̱ma꞉ta꞉ koto haumanu pa꞉ta꞉ ota꞉ hone ti lao hapeke ya꞉la꞉me. Pa ekipeke alo. Ma꞉nda꞉ epima꞉ mo manda loke nina꞉ peaasa꞉ hau pa꞉ta꞉ hone ti lao hapeke ya꞉la꞉me hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ta꞉ ipiki ota꞉ ankulapeke ya꞉la꞉me hone witolome. Ya mendieke nate pula꞉ homeke yapeeke dina꞉ I̱ sekemesaisi hau peaemekeme. I̱ta꞉ ota꞉ Isulai hali hano Isulai nane mendiekeme. I̱ta꞉ Benisaminina꞉ tapakee. Kutupa ya apa꞉na꞉ atekena꞉ ateketa꞉ mo Hibulu haliweki homeke haemekeme. Hande Diu wanda꞉halina꞉ pi ula꞉ ekimanu miniki haasa꞉ ekina꞉ pi hotuma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ta꞉ Pa꞉tisi hali haowa꞉me. Kutupa Koda꞉na꞉ hau puluekema꞉ hone wopu witolo hata꞉ I̱ma꞉ mo siosi wanda꞉hali pa꞉ta꞉ tanda hala꞉tiki pu haowa꞉me. Homekema꞉ mo hande pi ula꞉eki paeyao miniki haasa꞉ hauma꞉ tikitiki haasa꞉ hali hapeke ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ta꞉ hau ma꞉nda꞉ na pu hoeyaowa꞉me. Koto pa꞉la꞉pate I̱ma꞉ Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulaaluekema꞉ yeke mo hande ya biki wia꞉ alemanu paeyaota꞉ ameta꞉ pa alee hone ulume. Koto alemanu homeke dia꞉ya꞉la꞉pate pa ya pu haowa꞉ hau paeyao tapaota꞉ ota꞉ pa alee hone witolome. Pa ekipeke. Mo ota꞉ titina꞉ hauta꞉ ya Tekehali Yesu Ketiso handuluekema꞉ yeke alome. I̱ta꞉ ipika꞉ e pokaasa꞉ hali homeke haluekema꞉ yeke ya pu haowa꞉ hau paeyao kiao baowa꞉me. Ketiso ya Tekehali haena꞉ ta꞉ma꞉ni pea haluekema꞉ yeke mo hande hau paeyaota꞉ pa mo pa tana baasa꞉ punku piki alemanue hone witolome. Koto ekina꞉ mo tikitiki yao hala꞉ ekita꞉ ya kone na polome. Hande Mosesima꞉ mieke Lo Pimanu opua pu hao mea꞉peke ya꞉la꞉ ekima꞉ na polome laa loa꞉me. Mo Koda꞉ma꞉ Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulaasome wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ku hala tikitiki yao hala꞉ ekita꞉ ame molome. Do tikitiki yao haasa꞉ ekina꞉ teketa꞉ hone tulaasa꞉ekie. 10 Ya hone pa꞉la꞉eki homeketa꞉ ota꞉ Ketiso handuluekema꞉ hone pa꞉la꞉me. Koto hone pa꞉la꞉ ekita꞉ Ketiso ipika꞉ tiala꞉ wele pa꞉la꞉eki muluekema꞉ make ipikana꞉ma꞉ tanda mieke tupa꞉ muluekema꞉ make kutupa Ketiso homeeke tupa꞉ I̱ make mandake tupa꞉ homuluekema꞉ hone pa꞉la꞉me. 11 Dupitolo hata꞉ta꞉ ya homulue ekita꞉ Koda꞉ma꞉ bepolao I̱ paa mea tialieke hone witolo ya hone ti lao halome.
Tombo muluekema꞉ a̱i̱ya pua꞉peke hau
12 I̱ma꞉ koto haumanu paeyaota꞉ ana꞉na꞉ ana꞉lao amba꞉ mea hata꞉ I̱ta꞉ ana꞉ pa꞉la꞉me pi na alome. I̱ma꞉ mo kita꞉la꞉ epeke ale miono Yesu Ketisoma꞉ I̱ mea hala꞉ ekina꞉ I̱ma꞉ koto ale muluekema꞉ honkopu pa haaso ombu halome. 13 Ya yankeke tonuo. I̱ma꞉ta꞉ ota꞉ alome ya honema꞉ mo hande hauta꞉ a̱i̱ na molome hone witolopate pa dupiki hau homeke pitolome ya putia epoa꞉ haumanu paeyao hone yonka꞉lao mina꞉pa꞉laapa꞉laa pua꞉tiki mo mulu polo ale muluekema꞉ honkopu hoke hao pulume. 14 Koto ekina꞉ta꞉ mo hotonelina꞉ yenki muluekema꞉ I̱ma꞉ mo tombo hala꞉ pa꞉ta꞉ tikitiki a̱i̱ya pulume. Do ekina꞉ alome. Oli hepeni nane hao hapekeeki miono Koda꞉ma꞉ Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ yama꞉ I̱ wi la꞉la꞉ ekina꞉ alome.
15 Niki tukiki pa꞉ta꞉ taka꞉lake temoko pila꞉ wanda꞉hali nikana꞉ma꞉ta꞉ kutupiki haumanu pa꞉ta꞉ homeke hone u hamana꞉ pea꞉peke aleo. Koto pa꞉la꞉pate do wape tapaaso wanda꞉hali iki ma꞉nda꞉ epima꞉ koto piki haumanu pa꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki hone wimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ ika꞉ hone tikitiki yao u tialieke. 16 Eki hau puma꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo amba꞉ mea putia epoma꞉ hau tupa꞉ kone ame do ane make koto hau tupa꞉ kone pua꞉tiki pomana꞉e.
17 Ya yankeke tonuo. Ikana꞉ma꞉ I̱ma꞉ pitolo hau hondo hapa꞉peke. Mo hande puemena꞉ waloma꞉ tikitiki haumanu pu haleme wanda꞉halina꞉ epeke haumanu ikana꞉ma꞉ handa honduluekema꞉ta꞉ hone wopu u hapa꞉peke. 18 Ame do lolo polo pita꞉ I̱ma꞉ amba꞉ iki pa꞉ta꞉ hoto eleke eleke wopu la ku haowa꞉pate ameta꞉ I̱ma꞉ e̱ alo alo hata꞉ paa ta la kitolo handa꞉e. Mandane wanda꞉hali ika꞉ pu haleme hauma꞉ kone mo a꞉ka꞉tei wapepiki ti manda Ketiso homa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ ikita꞉ a꞉nda꞉ tunkulao haena꞉ lo haleme. 19 Koto wanda꞉halima꞉ta꞉ ika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu teliolo hata꞉ panda꞉ puniao haleme ekina꞉ ikita꞉ ti to hala꞉ pa꞉ta꞉ pua hao halimikie. Mo ika꞉ yaaloma꞉ homa꞉pa꞉peke ya꞉la꞉ hau pu halemeeki pa꞉ta꞉ hakoko lu halememe. Kutupa ikana꞉ma꞉ pa do kenkena꞉ hau pu haleme wanda꞉halina꞉ hau leke pu halememe. 20 Koto pa꞉la꞉pateta꞉ nikita꞉ hepeni kenkena꞉ teke wanda꞉hali hata꞉ nika꞉ pa꞉ta꞉la꞉la꞉ Tekehali Yesu Ketiso oli hepeni nanema꞉ epena꞉ yeke ta꞉na꞉ lulu hata꞉ yu wia haloma꞉me. 21 Ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo nika꞉ dete piki tande polo pa꞉la꞉ loke manuta꞉ mo ipika꞉ ota꞉ ta꞉ta꞉ piki pa̱a̱ pupapeke lokema꞉ handekeeki topo peao hawalieke. Koto hauta꞉ mo ipika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao lu tumbapeke ya꞉la꞉ welema꞉ peawalieke.