Poloma꞉ Timodi pa꞉ta꞉ yaapo peao wape pea tapaeyekeeki
1
Polo I̱ta꞉ mo Ketiso Yesuna꞉ aposolo hali halome. Koda꞉ma꞉ la꞉ wieke deto hala꞉eki Ketiso Yesu pa꞉ta꞉ yama꞉ nikana꞉ma꞉ moloma꞉ ekina꞉ pi walono yeke Koda꞉ma꞉ I̱ ma̱leke lia tapaala꞉me.
Do wapeta꞉ ya pukipiki weki Timodi neke pa꞉ta꞉ wape pitolome. Mo Apa꞉ Koda꞉ pita꞉ Ketiso Yesu nika꞉ Tekehali ipilikana꞉ma꞉ mo tamba꞉ mina꞉la꞉eki make a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki make puki lopaasa꞉eki make neke pa꞉ta꞉ kina꞉e.
Keiyae pi pita꞉ hone u tiaasa꞉ pi yaapo
Ya apa꞉na꞉ atekena꞉ atekema꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulao hao haemeke tupa꞉ I̱ make ya hone tekema꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ na ta̱le̱na꞉ leke koto tupa꞉ kone hone tulao halome. I̱ma꞉ timba make natena꞉ make neke hone na yonka꞉lake Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pitolo keiyae pi lo halome. Mo naka꞉ leke pa꞉ta꞉ e̱ pankeke lopo haya꞉eki handoa꞉eki niminaaso hata꞉ neke handuluekema꞉ I̱ma꞉ ta꞉na꞉ pa꞉la꞉me. Kutu pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ ta꞉na꞉ tiekema꞉ homulueke. Mo naka꞉ ota꞉ hone tulale ekita꞉ I̱ma꞉ niminao halome. Naka꞉ aeya꞉ Loisi pita꞉ naka꞉ ama꞉ Yunisi yaapoma꞉ make do mandake hone tulaepe ekita꞉ ya honema꞉ta꞉ neke pa꞉ta꞉ make taa ula꞉me. Koto hone ua꞉eki tekena꞉ta꞉ I̱ma꞉ naka꞉ youna꞉ ya kiki ua꞉ pa꞉ta꞉ yama꞉ Koda꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ pa hameke ka꞉la꞉ hauta꞉ alupaama꞉na꞉ halima꞉ ti honiaama꞉na꞉ po lo hala꞉ tupa꞉ kone do hauta꞉ pa mea tiaaso tiaaso halena꞉ hone u tiaasome. Pa ekipeke. Mo Koda꞉ma꞉ ka꞉la꞉ Sipitidima꞉ta꞉ niki yala꞉ yala꞉ na peaasa꞉me. Kotoeki na pikita꞉ ipika꞉ Sipitidima꞉ mo wele pita꞉la꞉eki make pukima꞉ homa꞉la꞉eki make hone lu tumbaasa꞉eki make niki ana꞉na꞉ ku hala꞉me.
Mo nika꞉ Tekehalina꞉ pi walawasa꞉ ekina꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ yaala꞉ma꞉ na homa꞉peke. Kutaa make I̱ mo Ketisona꞉ e pokawa꞉ ekina꞉ dipula mea pitaalemeke pilu ekina꞉ neke yaala꞉ma꞉ na homa꞉peke. Kotoeki na pikita꞉ mo Koda꞉ma꞉ ka꞉la꞉ wele tapu hata꞉ mo Pi Seliapo wala꞉la꞉ ekina꞉ ka꞉nda꞉ta꞉ I̱ yaapo mandake mea tia hapana꞉e. Nikita꞉ ipika꞉ wanda꞉hali hamono yeke Koda꞉ma꞉ pa꞉ta꞉la꞉ mea wi la꞉la꞉me. Koto hau pieke ekina꞉ teketa꞉ nikana꞉ma꞉ epeke hau puma꞉ ekina꞉ dia꞉pate pa ipikana꞉ma꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ ipika꞉ hone pieke ekima꞉ kone niki wi la꞉la꞉me. Koda꞉ma꞉ do kenke a̱i̱ na wepia wina꞉ leeke pita꞉ma꞉ta꞉ do a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ hauta꞉ niki miomono yeke Ketiso Yesu pa꞉ta꞉ yama꞉ wina꞉ leekeme. 10 Pate ameta꞉ mo nika꞉ da꞉taasa꞉ hali Ketiso Yesu ipika꞉ a꞉pa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ yama꞉ peneme yaala꞉me. Mo homa꞉la꞉ ekina꞉ wele ipikana꞉ma꞉ paeyaaso hata꞉ mo Koda꞉na꞉ Pi Seliapo pa꞉ta꞉ yama꞉ deto hala꞉eki peneme yaala꞉me.
11 Koto Pi Seliapona꞉ la hala꞉la꞉ hali make aposolo hali hata꞉ moka꞉la꞉ tiaaso hali hano yeke Koda꞉ma꞉ I̱ ma̱leke lia꞉me. 12 Kota꞉ I̱ma꞉ koto haumanu pua꞉ ekina꞉ ame do ka꞉nda꞉manu minolopate pa I̱ma꞉ yaala꞉ma꞉ na homolome. Pa ekipeke. Mo I̱ma꞉ ya hone ti lalo halita꞉ ota꞉ hone ulume. Ya honema꞉ta꞉ mo ipikana꞉ma꞉ I̱ ka꞉la꞉ haumanu ipikana꞉ma꞉ mo hande ipika꞉ Nate tieke epena꞉yeke ana꞉na꞉ handeteke hao hapeke ya꞉la꞉me.
13 Nakana꞉ma꞉ pi epeke tupa꞉ waluekema꞉ta꞉ I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ waloa꞉ pi kone hone wia wala꞉tiki pu hapeke. Kutu pitolo hata꞉ta꞉ mo Ketiso Yesu pa꞉ta꞉ hone tulao pukima꞉ homolo hata꞉ pea꞉peke. 14 Mo neke pa꞉ta꞉ ka꞉la꞉ epeke epeke hau manuta꞉ ota꞉ wopu handeteke ke haluekema꞉ kota꞉ nakana꞉ma꞉ mo nika꞉ puki pa꞉ta꞉ pila꞉ Holi Sipitidina꞉ wele peaasa꞉ ekina꞉ welema꞉ wopu handeteke hapeke.
15 Mo Eisia potopinisi haleme wanda꞉hali paeyao make mo hande Paidia꞉lisi pita꞉ Hemodionisi koto hali yaapo tonka꞉na꞉ I̱ mina꞉pa꞉lao peleme ekita꞉ neke hone wotu witeleme. 16 Mo hande hali Onesipotasima꞉ hoto paeyao I̱ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉ tiao hayeke handaa I̱ma꞉ mo Tekehalima꞉ ipika꞉ wekiwanda꞉ pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homena꞉ honke alome. Pa ekipeke. I̱ do dipula pilu ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ yaala꞉ma꞉ na homea꞉me. 17 Kotoeki na pia꞉pate ipikana꞉ma꞉ Loma꞉ da opolo a꞉paata꞉ koto kone I̱ weitia pomu haota꞉ handa꞉ wia꞉me. 18 Mo hande Nate tieke opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ Koda꞉ ipika꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki koto some pa꞉ta꞉ halena꞉e. Mo hande Epesese nane haoma꞉ toma꞉na꞉ Onesipotasima꞉ tamba꞉ mu hata꞉ pia꞉ hau paeyaota꞉ nakana꞉ma꞉ ota꞉ handeleme.