4
Koda꞉na꞉ ota꞉ pimanu homeke walo hapeke
Mo pa haleme wanda꞉hali pita꞉ amba꞉ homemeke wanda꞉hali pea telipulu pa꞉la꞉ Ketiso Yesu pita꞉ Koda꞉ yaapona꞉ leke popelekena꞉ telepo pi na alopate Ketisota꞉ mo wanda꞉halina꞉ handeteke hao halo pa꞉la꞉ Kini hali ipiliekeyeke ya pukima꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homolo haena꞉ I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ dupa꞉pekee alome. Koda꞉na꞉ pi walo hapeke. Kutu polo halena꞉ wanda꞉halima꞉ opuluekema꞉ ta꞉na꞉ma꞉ na homolo haena꞉ make o ta꞉na꞉ma꞉ homa opitolo haena꞉ make na kiaake pa walolo walolo ombu hapeke. Nakana꞉ma꞉ mo puki nala꞉ pima꞉ make mineke pima꞉ make kutupa mo hone u tiaasa꞉ pima꞉ make koto pi manuma꞉ ikana꞉ma꞉ epeke honemanu wina꞉ loluekema꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉ tiaaso handeteke hao hapeke. Wanda꞉halima꞉ mo epeke mana꞉ pi wopu na opulu pa꞉la꞉ nate make ipilieke. Kutaa make wanda꞉halima꞉ ika꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu pitolo hata꞉ ika꞉ opulueke hone peleme pimanu la hala꞉peke yolo pa꞉la꞉ haliwekima꞉ iki handeteke haena꞉ handa꞉ mea꞉tiki pilimikie. Ikana꞉ma꞉ pa tindemanu homeke opuluekema꞉ mo ota꞉ pita꞉ na opiki hoki walaa kiaalimikie. Kutu pina꞉ kone neke pa꞉ta꞉ ekipiki haumanu epena꞉ kone kota꞉ koto ekima꞉ neke hoeyaama꞉na꞉ naka꞉ hone lu tombua tombua pitolo hata꞉ hapeke. Ka꞉nda꞉manu epena꞉ kone da̱o̱la hata꞉ka꞉na꞉ mo Pi Seliapo wala꞉la꞉ hali hata꞉ e poko hapeke. Kutupa neketa꞉ Koda꞉na꞉ e pokaasa꞉ hali hata꞉ naka꞉ ka꞉la꞉ e poko hapeke.
I̱ pa꞉ta꞉ epolo pa꞉la꞉ hauta꞉ dupa. Mo hande hoteke lia hala꞉la꞉ tupa꞉ I̱ lu peleme nateta꞉ teke pa꞉ta꞉ ya꞉la꞉me. I̱ do kenkena꞉ haloeki paeyaalo polo nate teke pa꞉ta꞉ ya꞉la꞉me. I̱ta꞉ mo hotoneli kita꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ ya wele paeyaoma꞉ epeke tupa꞉ a̱i̱ya pua mo tombo epeke tupa꞉ watao halome. Kutupa make mo ya Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulaalo ekita꞉ na mina꞉pa꞉lalome. Koto ekina꞉ mo tikitiki pea haeme wanda꞉halima꞉ ika꞉ lombei pimiki ekina꞉ mea꞉peke yenki tieketa꞉ I̱ma꞉ putupiliki miono yeke pa ula꞉me. Do koto ya lombei polo ekina꞉ yenkita꞉ mo Tekehali nika꞉ tikitiki teli peaasa꞉ halima꞉ mo epolo pa꞉la꞉ nate tiekena꞉ I̱ pa꞉ta꞉ kilieke. Koto yenkita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ homeke na kulu pa꞉la꞉pate pa mo mandane ipiki peneme yaena꞉ yeke pukima꞉ homolo handeteke hao haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ tonka꞉na꞉ halieke.
Polona꞉ ale manuna꞉ pimanu
Nakana꞉ma꞉ koto kone I̱ pa꞉ta꞉ a̱i̱ ipuluekema꞉ taapo hapeke. 10 Dimasita꞉ do kenkena꞉ hauna꞉ hone wopu pieke ekima꞉ I̱ na leeke mina꞉pa꞉lao mo Desalonaika da nane pua hala꞉me. Ketesinisita꞉ Ka꞉leisia kenke nane pua hala꞉me. Taitasita꞉ mo Da꞉lemeisia kenke nane pua hala꞉me. 11 Luku homeke homeke I̱ yaapo halopa꞉me. Neke ipulu hata꞉ta꞉ Maka handa꞉ mua꞉tiki a꞉pa꞉peke. Ipikana꞉ma꞉ I̱ tamba꞉ mina꞉ yeke loa꞉me. 12 Tikikasita꞉ Epesese nane tapaowa꞉me.
13 Ya kosa꞉ dauta꞉ mo Todoa꞉si da hala꞉ hali Kapusima꞉ wia hawaena꞉ epoa꞉ma꞉ neke ipulu hata꞉ta꞉ mea꞉tiki a꞉pa꞉peke. Ya bukamanu tonka꞉na꞉ mea a꞉paaso hata꞉ta꞉ mo hande hoteke yonkelekema꞉ wa꞉pa꞉la꞉ buka manuta꞉ ota꞉ hone na yonka꞉lapeke.
14 Mo kepete kawai wepu hala꞉ hali A꞉lekesa꞉ndama꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hoke hau tieke piekeme. Koto ipika꞉ pieke hauna꞉ yenkita꞉ Tekehalima꞉ ana꞉na꞉ halieke. 15 Mo somema꞉ nika꞉ waloloma꞉ pina꞉ a꞉nda꞉ wopu lia꞉me. Kutu pieke handaa neke make hoeyaama꞉na꞉ma꞉ wopu handeteke hapeke.
16 Mo pi yokaalu puma꞉ natena꞉ta꞉ I̱ma꞉ ya pua꞉ haumanu waluekema꞉ titina꞉ hombo peaowa꞉ dina꞉ta꞉ mo I̱ tamba꞉ mina꞉la꞉ hali paeyao homeke a꞉nda꞉ na hake iki paeyaoma꞉ I̱ mina꞉pa꞉lao pememe. Koda꞉ma꞉ ika꞉ pimi hoke hauta꞉ hone yonka꞉laena꞉e. 17 Kutu pimipate mo Tekehalima꞉ I̱ teke pa꞉ta꞉ hata꞉ I̱ wele peaya꞉me. Kutu pia꞉ ekima꞉ta꞉ mo pi na miki wanda꞉hali paeyaoma꞉ opina꞉ I̱ma꞉ mo Pi Seliapo epeke tupa꞉ waloa꞉me. Kutaa make mo laionima꞉ I̱ lu nena꞉ taapolo pimikieki teke pa꞉ta꞉ ya꞉na꞉ mo Tekehalima꞉ I̱ petelea꞉me. 18 Mo Tekehalima꞉ mo hande hoke hau paeyao pa꞉ta꞉ I̱ yoka꞉ mea ipika꞉ hepeni nane Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ epeke tupa꞉ opolo a꞉pono lelieke. Mo biki yeiya꞉ laasa꞉eki paeyao ipiki pa꞉ta꞉ na paeyeke pa u haena꞉e. Kutu pina꞉e.
Paeyaaso pimanu
19 Mo Pisila Akuila yaapo pa꞉ta꞉ make mo Onesipotasina꞉ tapake pa꞉ta꞉ tonka꞉na꞉ ya a꞉talo pi tapaasome. 20 Eta꞉situsi ipikita꞉ Kotindi da nane haya꞉me. Totobimasi yeni hayeke handaa Mailitasi da pa꞉ta꞉ haena꞉ epoa꞉me. 21 Mo kosa꞉ ki a̱i̱ na epeke haena꞉ kone I̱ pa꞉ta꞉ a̱i̱ ipuluekema꞉ taapo hapeke. Yubulisi Pudenisi Linusi Kolodia make mo mandane Ketiso tapake paeyaoma꞉ ika꞉ a꞉talo pi neke pa꞉ta꞉ tapaasememe.
22 Mo Tekehalita꞉ naka꞉ temoko yaapo hao haena꞉e. Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ mina꞉la꞉eki make iki paeyao ame̱le̱ hao haena꞉e.