Su Keruwa' nek Sulat ni
San Juan
Pesi'una
Su Keruwa' nek Sulat ni Juan sinulat ne “Geseg” sek simbaan para sek “pinetail ne dlibun bu' tu se nga gembata'en.” Siguru migulugan ini sek sala nek simbaan bu' se ngak sakupen. Gempelek neng minsahi keni giin suk sala ne gandyu' neng mekpinetailay suk salasala bu' penegul rema ini kuntra seg belusen ne ngang mentetendu' bu' se ngak penendu'an nilan.
Ngang Misulat ri sek Sulat keni
I. Pesi'una 1-3
II. Kemetuuran bu' nek Petail 4-6
III. Penegul kuntra seg Balus nek Penendu'an 7-11
IV. Ketapusan ne ngak Pengumusta 12-13
1
Seni'a nek pinetail ne dlibun bu' se nga gembata' mu,
Gaku' si Juan, ne geseg se ngang mektetu'u. Miksulatu ri seni'a nek pinili' ned Diwata bu' tu se nga gembata' mu. Pinetail'u amu gupiya, bu' gena' gaku' na run, bu' ndi' su dlaun neng mikesuun se kemetuuran, mikpetail rema ri seniyu, tendeng ay su kemetuuran mikpebilin riin senita bu' duma senita se genda'i gekteben.
Sud Diwata ne Gama' bu' si Jesus Christ, sug Bata' ne Gama', megbegay siya ri senita ne kepiya, dlelaat, bu' kelinaw riin se kemetuuran bu' sek petail.
Su Kemetuuran bu' suk Petail
Pidleliyagu gupiya seng misuunan'u ne sud duma ne nga gembata' mu midleketubu' riin se kemetuuran, sumala' sek sinugu' nu Gama' ri senita. Aas megandyu'u ri seni'a, pinetail ne dlibun: mekpinetailay ita ri sek salasala senita. Gena' ini neg begu nek sugu' nek sinulat'u ri seni'a; sugu' ini gatad pa se getaran. Suk petail migulugan ne kina'enlan medleketubu' ita sumala' se ngak sugu' ned Diwata. Giin nini suk sugu', sumala' seng mirengeg na niyu gatad pa se getaran, ne kina'enlan dlaunan niyu medleketubu' ri sek petail.
Melauni dlimbungan neng mintuwa' rini seg benwa, nga getaw ne genda' pegilala ne si Jesus Christ mirini neng maa' ne getaw. Su isan ta' neng maa' se nga getaw keni, giin dlimbungan bu' Kuntra ni Christ. Pegbantay amu ri se gegulingen niyu, arun ndi' merala' ri seniyu suk pitugesan ta mekterbahu, tumu' merawat niyu suk tibuuk ne ganti.
Su isan ta' ne nda' pekpebilin bu' nda' pektuman riin sek penendu'an ni Christ, nda' ri seniin sud Diwata. Isan ta' sung mekpebilin sek penendu'an riin seniin su Gama' bu' sug Bata'. 10 Aas bu' sud duma neng meriin seniyu ne gendi' meguwit seng maa' run nek penendu'an, ndi' niyu ilan duwatay ri seg balay niyu awas alimba'en. 11 Ay isan ta' ne getaw neng megalimba' ri senilan mbaal nek sementaun nilan sek pegbaal neng melaat.
Ketapusan ne ngak Pengumusta
12 Melaun pa siyaing metalu'u ri seniyu, ma'ad ndi'u ini pebiyanen riin sek sulat; tumu' midderamau ne mbentaw'u amu bu' meketuntul ita, arun metileng siya suk pedleliyag ta.
13 Mingumusta ri seni'a su nga gembata' nuk pated mu ne dlibun nek pinili' ned Diwata.
Daal da ini.
1:5 5: San Juan 13.34; 15.12, 17.