11
Su Dlelaat ned Diwata para seg Israel
Meksaaku rayun: Binibay ba ned Diwata su nga getawaan? Nda'! Gaku' mismu getaw Israel, gesalan ni Abraham bu' sakup sek tribu ni Benjamin. Nda' bibayay ned Diwata su nga getawaan, nek pimili'en buwat pa se getaran. Mikesuun amu bu' landunik tinalu' ri se kesulatan metendeng riin ni Elias seng migandyu' giin sed Diwata kuntra seg Israel, laungen, “Ginu'u, pimatay nilan su ngak propeta mu bu' gineba' nilan su ngak pengilakan mu; gaku' ra runing mibilin bu' minantu' ilan sek pekpatay ri senaan.” Landun maik sinembag ned Diwata ri seniin? “Duunik pinain'u para se gegulingen'u nek pitu libu tawan ne genda' peksimba se gena' metuud ned diwata ne si Baal.” Giin rema ini sung mihitabu' nemuun: duunik santa' tawan neng mibilin nek pimili' ned Diwata tendeng se dlelaaten. Suk pekpili'en pisingkal ri se dlelaaten, gena' se landuning mibaal nilan. Ay bu' suk pekpili' ned Diwata pisingkal pa seng mibaal ne nga getaw, su dlelaaten gena' na neng metuud ne dlelaat.
Landun ma rayun? Nda' mbaangay nu nga getaw Israel suk pinengaw nilan. Sung miika' ra ne dlumpuk nek pimili' ned Diwata giin sung mikebaang run nini; sud duma mikpebengelbengel ri sek pektawag ned Diwata. Sumala' sek tinalu' ri se kesulatan, “Su nga gena'ena' nilan maa' nek pitulug ned Diwata ne ndi' mekebatik; aas tampan se gendaw keni, ndi' ilan mekiita' awas mekerengeg.” Bu' miktalu' si David:
“Melaaman ilan siya bu' meseklut ri se nga kumbira nilan;
meterukpa' ilan siya bu' mesilutan!
10 Mbuta ilan siya arun ndi' ilan mekiita';
bu' mbektut ilan siya se dlaun nek panahun.”
11 Meksaaku rayun: Seng miseknu su ngag Judeo, mirukpa' ilan ba arun medlaat? Nda! Tendeng ay mikesala' ilan, su keluwasan mirepet tu se nga gena' Judeo, arun su ngag Judeo mesinaku ri senilan. 12 Na, suk sala' ne ngag Judeo mikegbegay neng melaun ne nga kepiyanan tu seg benwa, bu' suk pekepalunggaw nilan mikegbegay neng melaun ne nga kepiyanan tu se nga gena' Judeo. Gendun pa sakan kebagel gupiya su kepiyanan seng mekumplitu su ngag Judeo neng mektu'u ri seniin!
Su Keluwasan se nga gena' Judeo
13 Na, mektalu'u ri seniyu ne nga gena' Judeo: Gisip gapustulisu se nga gena' Judeo, mpesigarbuu sug binaal'u, 14 arun mesinaku suk samau Judeo; bu' tendeng ri senaan, luwasen ned Diwata sud duma ri senilan. 15 Ay seg binibay nu ngag Judeo sud Diwata, su dlaun ned duma ne nga getaw ri seg benwa mipeneguli' ri sed Diwata. Landun pa sakan, rayun, sed duwaten ilan ned Diwata? Maa' ini sek pitubu' puli' sung minatay!
16 Na, bu' su guna nek peta nek pan inilak tu sed Diwata, rayun suk tibuuk nek pan niin rema; bu' su nga ganget ne gayu inilak tu sed Diwata, su ngak pangaan niin rema. 17 Gamu, ne ngag Judeo, maa' se ngak panga se gena' nek talun ne gayu neg olibo nek pimetel bu' sinumpatan ne ngak panga nek talun ne gayu neg olibo. Gamu, ne nga gena' Judeo, maa' nek talun ne gayu neg olibo ketu, bu' mikebahin amu nemuun seng meligen ne ketubu' se ngag Judeo neg buwat sed Diwata. 18 Aas ndi' niyu pemuraay su ngak panga nek pimetel. Pegendunen niyu sek pekpesigarbu? Panga amu na run nek sinumpat; gena' gamu sung migbegay ne ketubu' ri se ganget, bu' ndi', su ganget giin sung mikpetubu' riin seniyu.
19 Ma'ad mektalu'a, “Wa'a, ma'ad pimetel su ngak panga arun mesumpatu.” 20 Metuud ma iin. Pimetel ilan tendeng ay nda' ilan ma pektu'u, sinegay dya'a mikpebilin ri se dlugar mu tendeng ay miktu'ua ma. Ma'ad ndi'a mekpesigarbu run nini, tumu', mbaya'a mekpetigaam. 21 Nda' lelaatay ned Diwata su ngag Judeo, neng maa' seng metuud ne ngak panga; migena'ena'a ba rekay ne lelaatan'a niin? 22 Me'ita' ta rayun rini gendun kepiya bu' kebelu' sud Diwata. Mbelu' giin tu se ngang mekesesala', ma'ad mpiya ri seni'a bu' mekpeddayun'a ri se kepiyaan. Ma'ad bu' ndi'a, petelen'a rema. 23 Bu' mektu'u na rema su ngag Judeo, sumpaten ilan puli' tu se dlugar nek pigbuwatan nilan ay mekehimu ma sud Diwata run nini. 24 Dya'a ne gena' Judeo maa' nek panga sek talun neg olibo nek pinetel, bu' isan supak ini seng mi'enaran nek pebiyan, sinumpat se gena' nek talun neg olibo. Su ngag Judeo maa' se nga gena' nek talun ne ngag olibo, bu' labi pa neng melemu ri sed Diwata suk peksumpat puli' sek pimetel ne ngak panga tu se gegulingen nilan nek puun.
Su Dlelaat ned Diwata para se Dlaunen
25 Nga kepeteran'u, duuning mi'edlud ne kemetuuran ne dliyagan'u pesuun ri seniyu, neng mekepeliyaw ri seniyu sek pegena'ena' neng metau amu gupiya. Su ketegas ne gulu se nga getawan neg Israel mekpayat ma'aray tampan metileng su dlaun ne nga gena' Judeo neng mempegaud ri sed Diwata. 26  Bu' seng maa' nini meluwas su dlaun ne nga getaw Israel. Sumala' ri se kesulatan,
“Sung menleluwas megbuwat sek Sion
dela'enen su dlaun nek pekelaaten se gesalan ni Jacob.
27  Baalen'u ini ne keligenan duma ri senilan,
sed dela'en'u su ngak sala' nilan.”
28 Tendeng ay binibay nilan su Gempiya ne Gesuyen, mibaal ne nga kuntra ned Diwata su ngag Judeo para se kelengasan se nga gena' Judeo. Ma'ad tendeng ay pimili' ilan ne getawan ned Diwata, pinetailen ilan gusay tendeng ri se nga gepu'an nilan. 29 Ay sud Diwata ndi' gaid megesebeseb su gena'ena'en metendeng bu' ta' suk pimili'en bu' pingumpiyanaan. 30 Gamu ne nga gena' Judeo, sinumupak amu ri sed Diwata nud diin, ma'ad nemuun mirawat na niyu su dlelaat ned Diwata tendeng ay sinumupak ma su ngag Judeo. 31 Seng maa' run nek pebiyan, tendeng se dlelaat neng mirawat niyu, su ngag Judeo sinumupak ri sed Diwata arun mekerawat ilan rema nemuun se dlelaat ned Diwata. 32 Ay binaal ned Diwata su dlaun ne nga getaw neng melisupaken arun mpe'ita'en su dlelaaten tu se dlaunan nilan.
Siya'en sud Diwata
33  Gembagel gupiya su dlelaat nek pi'ita' ned Diwata tu se nga getaw! Suk tinawaan bu' suk sinunaan nda'i gekteben! Nda'irun isan sala neng mekepesabut ri se ngak pegukumen! Nda'irun isan sala neng mekesabut ri se ngak pebiyanen! 34  Sumala' sek tinalu' ri se kesulatan,
“Ta' maing mikesuun ri se gena'ena' ne Ginu'u?
Ta' maing mikesambag ri seniin?
35  Ta' maing mikegbegay ri seniin isan landun neg betang,
arun suli'aan?”
36  Ay su dlaun ne ngag betang buwat seniin bu' su dlaun ne ngag betang mikpebilin pebiyan ri seniin bu' para seniin. Siya'en sud Diwata se genda'i gekteben! Metuman siya.
11:1 11.1: Filipos 3.5. 11:3 11.3: 1 Nga Gari' 19.10, 14. 11:4 11.4: 1 Nga Gari' 19.18. 11:8 11.8: Deuteronomio 29.4; Isaias 29.10. 11:9 11.9-10: Ngak Salmo 69.22-23 (LXX). 11:26 11.26: Isaias 59.20-21 (LXX). 11:27 11.27: Isaias 27.9 (LXX). 11:33 11.33: Isaias 55.8. 11:34 11.34: Isaias 40.13 (LXX). 11:35 11.35: Job 41.11. 11:36 11.36: 1 Corinto 8.6.