13
Su nga Ketendanan ta tu se ngang Mingetendanan
Kina'enlan su dlaunen mektuman se ngang mingetendanan ri se goberno, ay nda'iruning mingetendanan ne genda' tugutay ned Diwata; su ngak penggoberno nemuun pi'imetang ned Diwata. Aas su isan ta' neng meksupak ri seng mingetendanan, miksupak rema se landunik sinugu' ned Diwata; bu' su isan ta' sung megbaal run nini mesilutan gaid. Ay su nga geseg ndi' mbaya' pegendekan nu ngang migbaal neng melengas, bu' ndi' seng migbaal neng melaaten. Liyagan mu ba ne ndi'a megendek ri se ngang mingetendanan? Baal mu rayun landuning melengas bu' siya'en'a nilan, tendeng ay ngak sesugu'en ilan ned Diwata neng mikterbahu para se gegulingen niyu ne kepiyanan. Ma'ad bu' megbaal amu neng melaaten, mbaya' amu mendek ri senilan, tendeng ay su ga'em nilan sek peksilut metuud. Ngak sesugu'en ilan ned Diwata bu' gilan sung megimetang sek silut ned Diwata tu se nga getaw neng megbaal neng melaaten. Tendeng run nini ne keterengan, kina'enlan mektuman amu ri se ngang mingetendanan, gena' tendeng sek silut ned Diwata, bu' ndi' tendeng rema se kunsinsiya.
Giin rema ini su keterengan bu' lama megbayad amu run neg buwis, tendeng ay su ngang mingetendanan mikterbahu para sed Diwata seng miktuman ilan se nga ketendanan nilan. Aas biyaray niyu sung mikeleseles ne ngag buwis niyu, bu' pe'ita' niyu suk pektamed bu' pekpesiddengeg para se dlaunan nilan.
Nga Ketendanan se kada Sala
Ndi'a pegapus ri se gutang tu se isan ta' gawas sek pekpinetailay ri sek salasala. Isan ta' sung migbaal run nini miketuman ri se Kesugu'an. Su ngak sugu', “Ndi'a menapaw, ndi'a mekpatay, ndi'a meddaaw, ndi'a megayak se landun ned diin sek sementaun mu.” Dlaunen keni bu' ngad duma pa misalabuuk ri sek sala nek sugu', “Petail mu suk sumbalay mu maa' sek pekpetail mu ri se gegulingen mu.” 10 Bu' petailen mu su ngad duma, ndi'a megbaal neng melaaten tu senilan. Aas suk pekpetail giin su ketumanan sek tibuuk ne Kesugu'an.
11 Kina'enlan baalen niyu ini, tendeng ay misuunan niyu ne suk panahun mateng na para seniyu neng mengmata amu buwat sek pektulug niyu. Ay megaud na kampuun ri senita nemuun su keluwasan sinangkali' se guna nek pektu'u ta. 12 Megaud na metapusi gebii bu' megaud naid dali'endaw. Aas bibain ta su ngak terbahu neng niin se kerelem bu' kina'enlan seluken ta su ngag besi ri se kerelaag. 13 Mektinareng ita ri sek pedleketubu' ta maa' ne nga getaw ned diin seng merelaag—ndi' mekpetuyang se ngang melebiyan ne ngak pekpebibu awas ndi' megbinabeleng awas ndi' megbaal seg imural nek pekighilawas awas ndi' mekpetuyang sek pegbaal ne kelaatan awas ndi' megbunu' awas ndi' mesinaku. 14 Tumu' tugutay niyu ne su Ginu'u ne si Jesus Christ sung menaliped ri seniyu, bu' ndi' amu pekperaag ri se kinilawan niyu ne nga gayak.
13:6 13.6-7: San Mateo 22.21; San Marcos 12.17; San Lucas 20.25. 13:9 13.9: a Exodo 20.14; Deuteronomio 5.18. Exodo 20.13; Deuteronomio 5.17. Exodo 20.15; Deuteronomio 5.19. Exodo 20.17; Deuteronomio 5.21. Levitico 19.18.