8
Ketubu' ned diin se Gispiritu
Nda'irun naik silut nemuun para se ngang midleketubu' neng misalabuuk riin ni Jesus Christ. Ay su kesugu'an ne Gispiritu neng migbegay ri senita ne ketubu' pebiyan sek pekesalabuuk riin ni Christ Jesus, midluwas ri senaan buwat se kesugu'an metendeng sek sala' bu' se kemetain. Su genda' mbaal ne kesugu'an tendeng se kinilawan ne keluya, binaal ned Diwata. Inukumaan suk sala' riin se kinilawan ne kina'iya pebiyan sek peksugu' se gegulingenen neg Bata', neng mirini maa' se kinilawan ne kina'iya neng mekesesala' arun uwa'enen suk sala'. Binaal ini ned Diwata arun su ginsaktu ne ngak pinengi ne kesugu'an metuman rini senita neng midleketubu' na sumala' se Gispiritu, bu' gena' sumala' ri se kinilawan ne kina'iya. Ay sung midleketubu' sumala' se kinilawan nilan ne kina'iya migena'ena' kanunay se ngag betang ne kinilawan, maa' ra run rema sung midleketubu' sumala' ri se Gispiritu, migena'ena' kanunay se ngag betang ne dliyagan ne Gispiritu. Suk pige'eman ne kinilawan ne kina'iya medlekelebu'an se kemetain; suk pige'eman ne Gispiritu medlekelebu'an se ketubu' bu' kelinaw. Aas kuntra ned Diwata su nga getaw ne kanunay migena'ena' se ngag betang ne kinilawan; ay ndi' ilan ma mektuman se kesugu'an ned Diwata bu' ndi' ilan gaid meketuman run nini. Sung miktuman ri se kinilawan nilan ne kina'iya ndi' mekegbegay nek pedleliyag ri sed Diwata.
Ma'ad nda' amu na pedleketubu' sumala' ri seng mandu' ne kinilawan niyu ne kina'iya; tumu', midleketubu' amu sumala' seng mandu' ne Gispiritu, bu' metuud ma galing ne su Gispiritu ned Diwata mikengel riin seniyu. Su isan ta' ne genda'i Gispiritu ni Christ riin seniin gena' sakup ni Christ. 10 Ma'ad bu' si Christ mikengel riin seniyu, su Gispiritu giin su ketubu' para seniyu tendeng ay pimetareng amu ned Diwata, isan pesi' su nga dlawas niyu matay tendeng sek sala'. 11  Bu' su Gispiritu ned Diwata, neng mikpetubu' puli' riin ni Jesus buwat se kemetain, mikengel riin seniyu, rayun giin neng mikpetubu' puli' riin ni Christ buwat se kemetain, megbegay rema ne ketubu' ri se nga dlawas niyu pebiyan se Gispirituun ned diin seniyu.
12 Aas, nga kepeteran'u, duuni ketendanan ta, ma'ad gena' sek pedleketubu' sumala' ri se kinilawan ne kina'iya ne dliyagan ta. 13 Ay bu' medleketubu' amu sumala' ri se kinilawan niyu ne kina'iya, matay amu gaid, ma'ad bu' pebiyan se Gispiritu, petain niyu su kinilawan neng melaat ne ngak terbahu, metubu' amu gaid. 14 Ay su dlaun ne ginunutan ne Gispiritu ned Diwata gembata' ned Diwata. 15  Ay su Gispiritu neg binegay ned Diwata ri seniyu ndi' megbaal ri seniyu ne nga gulipen neng mekepe'endek ri seniyu; tumu', su Gispiritu megbaal ri seniyu ne nga gembata' ned Diwata, bu' pebiyan se ga'em ne Gispiritu meketawag ita “Gama'! Gama'u!” 16 Sumalabuuk su Gispiritu ned Diwata riin se gispiritu ta neng mekpemetuud ne gita ne nga gembata'en. 17 Tendeng ay gembata'en ita ma, me'angken ta su ngak pengumpiya nek tineganaan tu se nga getawaan, bu' me'angken ta rema duma ni Christ bu' landunik tinegana ned Diwata para seniin; ay bu' mekaambit ita se ngak pegantus ni Christ, mekaambit ita rema sek pekeddengegaan.
Su Kelengas ne Gempe'ita' mbuus ned Diwata ri Senita
18 Inilalau ne su ngak pegantus ta nemuun, ndi' gaid mpetanggi' se dlaun ne kelengas ne gemperayag mbuus ned Diwata ri senita. 19 Su dlaun neg binaal ned Diwata migelat duma sek taud ne gangut ne mperayag ned Diwata su nga gembata'en. 20  Ay inukuman su dlaun neg binaal ned Diwata ne genda'ik paluun, gena' tendeng se gegulingen nilan ne keliyag, bu' ndi' tendeng se keliyag ned Diwata. Tumu' duunik pedderama, 21 ay mateng suk panahun ne su dlaun neg binaal ned Diwata ndi' na melunut, tumu' mekaambit se ketingelaan ne kegewasan su nga gembata' ned Diwata. 22 Ay mikesuun ita ne tampan nemuun su dlaun neg binaal ned Diwata middegu duma se kegeel, maa' se kegeel sek pekpengembata'. 23  Ma'ad gena' na run su ngag binaal ned Diwata ned diin se kegeel bu' sek peddegu; isan rema gita, neg binegayan ne Gispiritu Santu ne giin su guna ne gasa neg binegay senita ned Diwata, middegu riin se gegulingen ta sinegay mikperateng ita ri sed Diwata ne mbaal ne nga gembata'en bu' megbegay ne kegewasan sek tibuuk nek pekeetaw ta. 24 Ay miluwas ita pebiyan sek pedderama; ma'ad bu' me'ita' ta na suk pidderama ta, gena' na inik pedderama. Ay ta' ma ri senita sung medderama se ngag betang neng mi'ita' ta na? 25 Ma'ad bu' meddrama ita se genda' ta me'ita', mekeperateng ita duma sek pekemelipelugbaken.
26 Seng maa' run nek pebiyan, su Gispiritu, megabang ri senita se nga keluya ta. Ay ndi' ita mekesuun pegendun ta run sek pegampu'; ma'ad su Gispiritu mismu megandyu' ri sed Diwata para senita, duma se ngak peddegu ne gendi' me'asuy se ngak talu'. 27 Bu' sud Diwata, neng mikesuun se ngak pusung ta, mikesuun bu' landunik pigena'ena ne Gispiritu, ay su Gispiritu megandyu' ri sed Diwata para se nga getawaan sumala' ri se keliyagen.
28 Misuunan ta ne se dlaun ne ngag betang migbaal sud Diwata para se kepiyanan nu ngang mikpetail ri seniin, su ngak pimili'en para se ketuyu'aan. 29 Su ngak pimili' na daan ned Diwata, linainen arun mbaal neng maa' seg Bata'en, arun sug Bata'en mbaal ne gulangbata' seng melaun ne ngang mektetu'u. 30 Bu' su nga dlinain ned Diwata, pimili'en na daan nek tinawagen ne mbaal ne ngag bata'en; bu' su ngak tinawagen, pimetarengen duma se gegulingenen; bu' pi'ambiten sud dengegen tu senilan.
Suk Petail ned Diwata riin ni Christ Jesus
31 Landun ma rayuning metalu' ta se ngag betang keni? Bu' lumamig ri senita sud Diwata, ta' mai kumuntra ri senita? 32 Gena' gaid sud Diwata! Nda'en ngani' pekpinget sek pekpiyal sug Bata'en, tumu' binegain giin para se dlaunan ta! Binegain ri senita sug Bata'en—ndi' ba binegain rema ri senita su dlaun ne ngag betang? 33 Ta' maing mengatu sek peksumbung se nga getaw nek pimili' ned Diwata? Sud Diwata mismu giining migilala ri senilan ne gena' ilan nek sela'an! 34 Duun baing mekegukum nek sela'an ilan? Nda'irun! Si Christ Jesus, giin sung miksipatay awas sung mitubu' puli' bu' ritu giin sed dapit dlintu ned Diwata neng migandyu' tu seniin para senita! 35 Ta' maing mekepebuwag ri senita buwat sek pekpetail ni Christ? Su kesamuk ba, awas keliseran awas pedlutus awas gutem awas kepupus awas kepiligruwan awas kemetain? 36  Sumala' ri se kesulatan,
“Tendeng ri seni'a, mimiligru ami ri se kemetain se dlaun nek panahun;
Maa' ami ne nga karniru nek sungu' na titi'en.”
37 Gena! Tumu', se dlaun ne ngag betang keni duuni kumplitu ne keddaagan ta pebiyan ri seniin neng mikpetail ri senita! 38 Ay misiguruu ne genda'iruning mekepebuwag ri senita buwat sek pekpetailen: isan su kemetain awas su ketubu', awas su ngag anghel, awas su nga geseg neng minlegeseg ri se gawanawanan, isan suk penghitabu' nemuun awas se dlema' renlag, 39 isan sud ditaas se gawanawanan awas sud diyalem neg benwa—nda'irun riin se dlaun neg binaal ned Diwata neng mekepebuwag ri senita buwat sek petail ned Diwata ned diin senita pebiyan riin ni Christ Jesus ne Ginu'u ta.
8:11 8.11: 1 Corinto 3.16. 8:15 8.15-17: Galacia 4.5-7. 8:15 8.15: San Marcos 14.36; Galacia 4.6. 8:20 8.20: Su Getaran se Dlaunan 3.17-19. 8:23 8.23: 2 Corinto 5.2-4. 8:36 8.36: Ngak Salmo 44.22.