11
Sud Duwa' ne ngak Sintigus
Rayun binegayanu nek sukuran neng maa' ne gages, bu' tinelu'anu, “Dlaang'a bu' sukud mu suk templo ned Diwata bu' suk pengilakan, bu' isip mu sung minimba tu sek templo. Ma'ad ndi' mu sukuray su nga dlenu'an se gawas nek templo tendeng ay tinudyan na ini tu se nga getaw ne gena' mektetu'u ri sed Diwata. Indegindegan nilan sug Bala'an nek Siyudad seled se gepaat pulu' bu' ruwa' ne ngag bulan. Bu' sugu'en'u sud duwa' ne ngak sintigus'u neng minuub ne ngak saku. Bu' wali nilan suk talu' ned Diwata seled sek selibu bu' ruwa' gatus bu' genem pulu' ne nga gendaw.”
Duwa' ne ngak sintigus keni giin sud duwa' puun ne nga gayu neg olibo bu' sud duwa' ne ngak sulu' nek pi'indeg ri seng metungenga'an ne Ginu'u ri seg benwa. Bu' duuning menugaling sek pekpegeel ri senilan, gumawas su gapuy ri se ngag baba' nilan bu' laaten su nga kuntra nilan; bu' pebiyan run nini isan ta' sung menugaling sek pekpegeel ri senilan petain.
Duuni kega'em nilan sek pektakep ri se dlangit arun ndi' meddupi' sek panahun neng megasuy ilan seng minsahi ned Diwata. Duun remai kega'em nilan se ngak tebud ne mbaal ini ned dugu'; duun remai kega'em nilan sek peguwit se isan landun ne nga ketelagman riin seg benwa se isan laa panahunay run ne dliyagan nilan.
Seng mitubus na nilan asuy sung minsahi nilan, sung menanap neng migbuwat se kinariyaleman kumuntra ri senilan. Daagenen ilan bu' petainen ilan, bu' sug bangkay nilan menlibantang ri sed dalan ri se gembagel nek siyudad, ned ditu su Ginu'u linansang ri se krus. Siyudad ketu miksimbulu sek Sodoma awas Ehipto. Su nga getaw neg buwat se dlaun ne ngang nasud, ngak tribu, ngak tinuntulan, bu' nga getawan menggenleng ri se ngag bangkay nilan seled sek telu endaw bu' tenga' bu' ndi' nilan nini begay pelebeng. 10 Pedleliyagen su nga getaw ri seg benwa tendeng se kemetain nud duwa' ketu. Mekse'ulug ilan bu' megbebegayay ilan ne nga gasa, tendeng ay pi'antus ma nud duwa' ne ngak propeta ketu su dlaun ne nga getaw. 11  Ma'ad dluwat sek telu endaw bu' tenga', su ginawa neng mekegbegay ne ketubu' buwat sed Diwata sinumeled riin senilan, bu' minggindeg ilan; bu' su dlaun neng mikiita' ri senilan mi'endekan gupiya. 12  Rayun sud duwa' ne ngak propeta mikerengeg seng mesekeg nek talu' buwat se dlangit, “Naik amu rini!” Bu' saanay migenleng ri senilan su nga kuntra nilan, mikpelentu ilan pagaw tu se dlangit pebiyan ri se gabun. 13  Se guras rema ketu duuning mesekeg gupiya ne dlinug, su kesepulu' neg bahin sek siyudad migeba', bu' pitu libu ne nga getaw sung mimatay. Su ngad duma ne nga getaw neng mibilin, mi'endekan bu' miksaya' ilan sek pekege'eman ned Diwata tu se dlangit.
14 Mitubus na su keruwa' neng mekeendekendek nek penghitabu', ma'ad su ketelu neng mekeendekendek nek penghitabu' mateng se ndi' mpayat.
Su Kepitu nek Trumpita
15  Mbuus su kepitu neg anghel mikpetalu' sek trumpitaan, bu' duuning mesekeg ne ngak talu' ritu se dlangit, laung, “Su kega'em sek pedlegeseg ri seg benwa nemuun diin na se Ginu'u ta bu' seng Misiyasen, bu' medlegari' giin se genda'i gekteben!” 16 Bu' sud duwa' pulu' bu' paat ne nga geseg neng minggingkud ri sek trunu nilan ned diin seng metungenga'an ned Diwata, mindempug sek peksimba ri sed Diwata, 17 neng miktalu':
“Ginu'u neng Mekegega'em ned Diwata, ne giin gusay sung nemuun bu' sung nud diin.
Mikpesalamat ami ri seni'a tendeng ay ginamit mu su gembagel mu ne ga'em
bu' inetaran mu sung ni'a nek pedlegari'!
18  Linengetan su nga getaw ne genda' pektu'u ri sed Diwata,
tendeng ay su dlanget mu minateng na,
bu' ukuman na su ngang mimatay.
Panahun neg begayan mu ne ganti su ngak sesugu'en mu, su ngak propeta,
bu' su dlaun ne nga getawan mu, su dlaun ne ngang miktamed ri seni'a,
bu' su nga ginilala awas gena'.
Panahun na ne laaten mu su dlaun ne ngang mikpatay ri se nga getaw rini seg benwa.”
19  Bu' suk templo ned Diwata tu se dlangit mipuka bu' mi'ita' ritu su Kaban se Keligenan. Rayun duunik pekpenggilat, pekpenggeneg, pekpenlugung, pekpenlinug bu' middupi' ne gembegat neg yelo.
11:1 11.1: Ezekiel 40.3; Zacarias 2.1-2. 11:2 11.2: San Lucas 21.24. 11:4 11.4: Zacarias 4.3, 11-14. 11:6 11.6: a 1 Nga Gari' 17.1. Exodo 7.17-19. 1 Samuel 4.8. 11:7 11.7: a Daniel 7.7; Pirayag 13.5-7; 17.8. Daniel 7.21. 11:8 11.8: Isaias 1.9-10. 11:11 11.11: Ezekiel 37.10. 11:12 11.12: 2 Nga Gari' 2.11. 11:13 11.13: Pirayag 6.12; 16.18. 11:15 11.15: Exodo 15.18; Daniel 2.44; 7.14, 27. 11:18 11.18: a Ngak Salmo 2.5; 110.5. Ngak Salmo 115.13. 11:19 11.19: a Pirayag 8.5; 16.18. Pirayag 16.21.