22
Pi'ita' rema neg anghel ri senaan sug bagel tubig sek tubig se ketubu' neng mingelinggatan maa' ne kristal, neng migbuwat sek trunu ned Diwata bu' seng Nati ne Karniru, mikpegusaug ini riin sek titenga' ned dalan sek siyudad. Su kada ne geksid nug bagel tubig duuni gayu neng megbegay ne ketubu' bu' memunga ini ne kesepulu' bu' ruwa' se kada nek taun, minsan se kada neg bulan; bu' su ngad daunen pembulung se nga getaw se ngang nasud. Nda'iruni isan sala nek tinuklad ned Diwata neng me'ita sek siyudad ketu.
Suk trunu ned Diwata bu' seng Nati ne Karniru ritu sek siyudad, bu' su ngak sesugu'enen minsimba ri seniin. Mekiita' ilan seng mulu'en, bu' su ngalanen sinulat riin se nga gangas nilan. Bu' ritu nda' nai gebii, bu' ndi' ilan na medlekina'enlan ne ngak sulu' awas delaag ne gendaw, tendeng ay su Ginu'u ned Diwata giin naid delaag nilan bu' medlegari' ilan se genda'i gekteben.
Suk Pekpuli' ni Jesus
Mbuus miktalu' ri senaan sug anghel, “Ngak talu' keni metuud bu' meseligan. Su Ginu'u ned Diwata, ne giin sung migbegay se Gispirituun tu se ngak propeta bu' miksugu' seg anghelen sek pekpe'ita' tu se ngak sesugu'enen landuning mehitabu' se gendi' mpayat.”
“Penginengeg'a!” miktalu' si Jesus, “Mpuli'u se gendi' santa'! Pedleliyagen su nga getaw neng miktuman ri se ngak pengatuk ri se dlibru keni!”
Gaku' si Juan, sung mikerengeg bu' mikiita' se dlaun ne ngag betang keni. Bu' sek peketubus'u menginengeg bu' megenleng ri senilan, middempugu ri se geksud nug anghel neng mikpe'ita' se ngag betang keni ri senaan, bu' simbaan'u na siya giin. Ma'ad miktalu' giin ri senaan, “Ndi' mu ini baalay! Sesugu'enu ned Diwata maa' ri seni'a bu' duma se nga kepeteran mu ne ngak propeta bu' se dlaun neng miktuman ri se ngak talu' se dlibru keni. Simba mu sud Diwata!” 10 Bu' miktalu' giin ri senaan, “Ndi' mu edluray su ngak pengatuk ned diin se dlibru keni, tendeng ay suk panahun neng mehitabu' ini megaud na. 11  Pesaddan mu sung melaat mekpeddayun sek pegbaal neng melaat, bu' sung melemu' mekpebilin neng melemu'; sung metareng mekpeddayun sek pekemetareng, bu' sug bala'an mekpebilin sek pekebala'an.”
12 “Penginengeg'a!” miktalu' si Jesus, “Mpuli'u se ndi' santa'! Meguwitu ne nga gantiu arun pembegay ri sek salasala seniyu sumala' seng mibaalen. 13  Gaku' sug Alpa bu' sug Omega, sung mi'una bu' sung mibinai', su getaran bu' su ketapusan.”
14  Pedleliyagen su nga getaw neg binunakan nilan su nga dlambung nilan arun melimpiyu; bu' aas duuni ketenged nilan sek pekaan seg bunga ne gayu neng megbegay ne ketubu' bu' sek pekseled se nga genga'an pagaw sek siyudad. 15 Ma'ad tu se gawas nek siyudad, ritu su ngang mimbaal neng melemu' ne ngak sala' bu' su ngang membebarang, su ngang mikighilawas seg imural, su ngang memematay, su ngang minsimba ri se nga dlerawan, bu' su ngag belusen se ngak pektuntul bu' se ngak pimbaalen.
16  “Gaku', si Jesus, miksugu' seg anghel'u sek pekpesuun se ngag betang keni ri seniyu nga dlumpuk ne ngang mektetu'u. Gaku' su gasal ni David; Gaku' sung mesanag nek pemulaw.”
17  Su Gispiritu bu' suk Pengesuwaan miktalu', “Perinia!”
Isan ta' sung mikerengeg run nini mektalu' rema, “Perinia!”
Isan ta' ne kinumen, perinia; isan ta' sung mayak run nini, tabuk mu suk tubig neng megbegay ne ketubu' gisip gasa.
Penapus
18  Gaku', si Juan, minegul se kada nek sala neng mikerengeg se ngak pengatuk ri se dlibru keni: bu' duuning meddugang run nini, dugang ned Diwata ri senilan suk silut ne nga ketelagman neng misulat ri se dlibru keni. 19 Bu' duuning megengkan run se ngak pengatuk ri se dlibru keni, engkanan ned Diwata buwat senilan sug bahin nilan seg bunga ne gayu neng megbegay ne ketubu' bu' seg Bala'an nek Siyudad, ne inasuy ri se dlibru keni.
20 Suk sala neng mikpemetuud se dlaun ne ngag betang keni miktalu', “Metuud gaid! Matengu se gendi' santa'!”
Metuman siya. Puli'a na Jesus ne Ginu'u!
21 Su dlelaat ni Jesus ne Ginu'u mperiin siya se dlaun ne nga getawan ned Diwata.
22:1 22.1: Ezekiel 47.1; Zacarias 14.8. 22:2 22.2: Su Getaran se Dlaunan 2.9. 22:3 22.3: Zacarias 14.11; Su Getaran se Dlaunan 3.17. 22:5 22.5: a Isaias 60.19. Daniel 7.18. 22:11 22.11: Daniel 12.10. 22:13 22.13: a Pirayag 1.8. Isaias 44.6; 48.12; Pirayag 1.17; 2.8. 22:14 22.14: Su Getaran se Dlaunan 2.9; 3.22. 22:16 22.16: Isaias 11.1, 10. 22:17 22.17: Isaias 55.1. 22:18 22.18-19: Deuteronomio 4.2; 12.32.