6
Su ngak Peneket
Rayun mi'ita'u nek pinuka nung Nati ne Karniru suk sala sek pitu ne ngak peneket, bu' mirengeg'u suk sala se gepaat nek tetubu' ne ngag binaal neng miktalu' neng maa' ne dlugung, “Pegaud'a!” Bu' enlengay niyu, mi'ita'u suk sala ne gemputi' ne kebayu'. Sung midlekbayu' run nini mikpitang nek pana' bu' binegayan giin ne kuruna. Migawa' giin buwat se dlangit pagaw ri seg benwa arun mekeddaag bu' daagenen su nga kuntraan.
Rayun pinuka nung Nati ne Karniru su keruwa' nek peneket bu' mirengeg'u su keruwa' nek tetubu' neg binaal neng miktalu', “Pegaud'a!” Bu' ginumawas su dlain ne kebayu' ne gempula. Sung midlekebayu' run nini binegayan ne kega'em sek peguwit ne kegubet ri seg benwa, aas mikpepetayay su nga getaw. Bu' binegayan giin ne gembagel ne kalis.
Rayun pinuka nung Nati ne Karniru su ketelu nek peneket; bu' mirengeg'u su ketelu nek tetubu' neg binaal neng miktalu', “Pegaud'a!” Bu' enlengay niyu, mi'ita'u sung miitem ne kebayu' bu' sung midlekebayu' run nini mikpitang nek sala perisan nek timbangan. Bu' mikerengegu neng maa' nek talu' neng migbuwat ritu sek titenga' ne gepaat nek tetubu' ne ngag binaal, laungen, “Suk sala ne dlitru nek trigu dlaga' sek sendaw nek terbahu bu' suk telu ne nga dlitru nek sibada dlaga' sek sendaw nek terbahu. Ma'ad ndi' mu pedlaatay su nga gayu neg olibo bu' su nga gubasan.”
Rayun pinuka nung Nati ne Karniru su kegepaat nek peneket; bu' mirengeg'u su kegepaat nek tetubu' neg binaal neng miktalu', “Perinia.” Bu' enlengay niyu, mi'ita'u sung me'abu nek patik ne kebayu', bu' sung midlekebayu' run nini iningelanan ne Kemetain bu' sinunud giin nug Hades.* Bu' binegayan ilan ne kega'em sek pekpatay se kegepaat neg bahin seg benwa pebiyan se gubat, gutem, dleruun, bu' talun ne ngang menanap.
Mbuus pinuka na pelum nung Nati ne Karniru su kelima nek peneket bu' mi'ita'u ri sed diyalem nek pengilakan su nga kalag nu nga getaw nek pimatay tendeng sek pegasuy nilan sek talu' ned Diwata bu' sek pekemelituuren sek pekpenintigus nilan. 10 Mimbeksay ilan, “Ginu'u neng Mekegega'em, bala'an bu' metuud! Embuwad mu pa ba dekag ukumay bu' silutan su nga getaw seg benwa tendeng sek pekpatay nilan ri senami?” 11 Rayun su kada sala ri senilan pimbegayan ne gemputi' ne dlambung bu' tinelu'an ilan neng mengulali reli' seled se gempelek nek panahun, tampan seng me'insaktu na su keleget se dlain ne ngak sesugu'en bu' ngang mektetu'u nek pemetain rema maa' ri senilan.
12  Bu' mi'ita'u nek pinuka nung Nati ne Karniru su kegenem nek peneket. Mbuus midlinug neng mesekeg gupiya bu' su gendaw mingitem maa' nek penepeten neng miitem, bu' sug bulan mipula maa' ned dugu'. 13  Bu' su ngag bituun ri se dlangit minladdu' riin se dlupa', maa' se genda' pa pengginug neg bunga ne ngag igira neng minladdu' seng mikedyug ini seng mesekeg gupiya ne genus. 14  Su dlangit mi'alep maa' ne dlinukut ne kesulatan, bu' mi'awa' su ngag binenturan bu' ngak timuwalag riin seng mi'imetangaan. 15  Mbuus su nga gari' ri seg benwa, su nga getaw ned duuni ketengeren sek pedlegeseg bu' su nga geseg ne ngak sundalu, sung mekeratu' bu' su nga ge'eman, bu' su dlaun ne nga getaw, gulipen bu' gena', minggedlud ri se nga dlangeb bu' ri sed diyalem ne ngag betuwan se ngag binuwiran. 16  Pintawag nilan su ngag binuwiran bu' su ngag batu, “Tebunay niyu ami bu' edlud niyu ami buwat seng mulu' nek sala neng migingkud riin sek trunu bu' buwat se dlanget neng Nati ne Karniru! 17  Tendeng ay sung mekeendekendek ne gendaw se dlanget nilan kiin na! Bu' ta' ma sung mekegaga run nini?”
6:2 6.2: Zacarias 1.8; 6.3, 6. 6:4 6.4: Zacarias 1.8; 6.2. 6:5 6.5: Zacarias 6.2, 6. 6:8 6.8: Ezekiel 14.21. * 6:8 6.8 Hades: Benwa ne ngang mimatay (enlengay niyu 1.18). 6:12 6.12: a Pirayag 11.13; 16.18. Isaias 13.10; Joel 2.10, 31; 3.15; San Mateo 24.29; San Marcos 13.24-25; San Lucas 21.25. 6:13 6.13-14: Isaias 34.4. 6:14 6.14: Pirayag 16.20. 6:15 6.15: Isaias 2.19, 21. 6:16 6.16: Hoseas 10.8; San Lucas 23.30. 6:17 6.17: Joel 2.11; Malakias 3.2.