9
Mbuus su kelima neg anghel mikpetalu' sek trumpitaan, bu' mi'ita'u suk sala neg bituun neng miladdu' riin seg benwa. Binegayan nini ne dyabi para seg biyanan pagaw se kinariyaleman.* Pinuka rayun nug bituun sug biyanan pagaw se kinariyaleman, bu' ginumawas su gebel neng maa' buwat se gembagel neg hurnu. Bu' tendeng run nini, su kerelaag ne gendaw bu' su gawanawanan miksirelem pebiyan se gebel buwat seg biyanan se kinariyaleman. Mbuus buwat se gebel, dinumapak su ngad dulun ri seg benwa bu' binegayan ilan ne kega'em maa' ne kega'em ne nga gulangulang. Pininaan ilan ne ndi' ilebetan su ngak sigbet, awas nga gayu, awas isan landun ne ngak pigimula. Giini ilebetan na run nilan su nga getaw ne genda'iruni gilelaan ned Diwata riin se nga gangas nilan. Su ngad dulun nda' tugutay sek pekpetay se nga getaw keni bu' ndi' sek pekpegeel na run ri senilan seled se dlima bulan. Su kegeel maa' sek seged ne nga gulangulang. Bu' seled se dlima bulan ketu, su nga getaw megangut ne kemetain, ma'ad ndi' ilan matay ay su kemetain medliyaw ma ri senilan.
Su ngad dulun ketu maa' gawi' ne nga kebayu' ne ginandam para se gubat. Ri se nga gulu nilan duuning maa' ne nga kuruna neg bulawan, bu' su ngang mulu' nilan maa' mulu' ne nga getaw. Su ngag buuk nilan maa' seg buuk ne nga dlibun, bu' su nga ngisi nilan maa' se nga ngisi ne nga dliyun. Su nga geddeb nilan linesagan neng maa' nek putaw ne nga dlasag, bu' su geregud se nga gekpak nilan maa' se geregud seng melaun ne nga karwahi neg binidlas ne nga kebayu' pagaw sek pedlegubatan. 10 Duuni nga gikug nilan bu' ngak seged maa' ne nga gulangulang ketu, bu' pebiyan se gikug nilan duuni ga'em nilan sek pekpegeel se nga getaw seled se dlima bulan. 11 Duuni gari' neng midlegeseg ri senilan, ne giin sug anghel neng migbantay ri se kinariyaleman. Su ngalanen ri seg Hebreo Abaddon; riin se Griego su ngalanen Apolyon (neng migulugan “Sung Menggegeba'”).
12 Mitubus na su guna neng mekeendekendek ma'ad duun pa gaid duwa' ne ngang mekeendekendek nek sungu' mateng.
13  Rayun su kegenem neg anghel mikpetalu' sek trumpitaan, bu' duuning mirengeg'u nek talu' neng migbuwat se gepaat nek sinurungan neg bulawan nek pengilakan neng migindeg ri seng metungenga'an ned Diwata. 14 Laung nuk talu' tu se kegenem neg anghel, “Beluyay mu su gepaat ne ngag anghel ne ginapus ritu seg bagel Tubig neg Euphrates!” 15 Bu' su gepaat ne ngag anghel bineluyan; ginandam ilan para se guras, se gendaw, seg bulan, bu' sek taun, arun sek pekpatay se ketelu neg bahin se dlaun ne nga getaw. 16 Bu' tinelu'anu ne su dlaun ne ngang minlekebayu' ne ngak sundalu, duwa' gatus milyun. 17 Bu' sek pegita'en'u, mi'ita'u su nga kebayu' bu' su ngang minlekebayu' run nini ned duuni dlasag ri se geddeb nilan neng maa' kepula ne gapuy, maa' kelunaw nek sapiro, bu' maa' keralag neg asupri. Su nga gulu nu nga kebayu' maa' se gulu ne nga dliyun, bu' buwat ri se ngag baba' nilan ginumawas su gapuy, gebel, bu' asupri. 18 Tendeng run nini su ketelu neg bahin se nga getaw mimatay pebiyan sek telu ne nga ketelagman keni: su gapuy, su gebel, bu' sug asupri neng migbuwat ri se ngag baba' nu nga kebayu'. 19 Ay su ga'em nu nga kebayu' ketu riin se ngag baba' nilan bu' riin rema se nga gikug nilan. Su nga gikug nilan maa' ne ngang mamak ned duuni nga guluun bu' ginamit nilan ilan sek pekpegeel ri se nga getaw.
20  Bu' sud duma ne nga getaw, ne genda' matay pebiyan se nga ketelagman keni, nda' ilan peddiksu' ri seng melaat ne ngak pimbaal nilan. Nda' ilan pelali sek peksimba riin se ngang menulay, awas ri se ngad diwatadiwata neg bulawan, selapi', brunsi, batu, bu' gayu, ne ndi' mekiita', mekerengeg, awas mekedlaang. 21 Nda' nilan diksu'ay suk pekemememunu' nilan, sek pekemememarang nilan, seg imural nek pekpekighilawas nilan, awas sek pekpendaaw nilan.
* 9:1 9.1 Kinariyaleman: Su dlugar se kinariyaleman neg benwa ne ritu perisuun su ngang menulay tampan se ketapusan nilan nek silut. 9:2 9.2: Su Getaran se Dlaunan 19.28. 9:3 9.3: Exodo 10.12-15. 9:4 9.4: Ezra 9.4. 9:6 9.6: Job 3.21; Jeremias 8.3. 9:7 9.7: Joel 2.4. 9:8 9.8: Joel 1.6. 9:9 9.9: Joel 2.5. 9:13 9.13: Exodo 30.1-3. 9:20 9.20: Ngak Salmo 115.4-7; 135.15-17; Daniel 5.23.