3
Su Ketapusan ne nga Gendaw
Peddelendem mu ne se ketapusan ne nga gendaw duuning melised gupiya ne ngak panahun. Ay pinetail ne nga getaw su gegulingen na run nilan bu' suk selapi'. Melipetaasen ilan bu' mesaya'saya'en; menampela' ilan, mesungal ri se ngang megulang nilan, ndi' metau mekpesalamat, bu' gena' diyusnun; nda'i dlelaat nilan, ndi' mekepasaylu ri se ngad duma, pedlaatan nilan sud dengeg ned duma, ndi' ilan mekepegeng ri se gegulingen bu' mbelu'; gemetan nilan sung melengas; menlu'ib, mepesegaren bu' mesaya'saya' gupiya; pelebunen nilan su dleliyag rini seg benwa sinangkali' sed Diwata. Mekpelaunglaung ilan ned diyusnun ma'ad binibay nilan sung metuud ne ga'em run nini. Liyaway mu su nga getaw neng maa' senilan. Duma senilan memenaik ri se nga ginumbelayan arun ilaren su nga dlibun neng melemu merunggatan neng mi'ulipen sek pekpekesala' bu' mi'uwit seng mikeleseles neng melaat ne ngak tinguha'. Nga dlibun keni kanunay minantu neng meketu'un seg begu ne ngag betang, ma'ad ndi' ilan gaid mekesuun seng metuud neng minsahi ned Diwata. Na, seng maa' run nek pebiyan, si Jannes bu' si Jambres* sinumupak ri ni Moses. Nga getaw keni sinumupak rema ri se kemetuuran. Gena' ginsaktu suk pengena'ena' ne nga dlai keni bu' miktalu' ilan ne suk pektu'u genda'irunik paluun. Ma'ad ndi' ilan mekepeddayun se ngag binaal nilan tendeng ay me'ita' gaid se dlaunan su kebural nilan, maa' seng mihitabu' ri senilan ni Jannes bu' ni Jambres.
Ketapusan ne ngak Pemandu'
10 Ma'ad dya'a, sinunud mu suk tinendu'u, suk pedleketubu'u, bu' su ketuyu'an'u ri se ketubu'; misuunan mu suk pektu'uu, suk pekpebaba'u, suk pekpetail'u, suk pekeme'inentusen'u, 11  su ngak pedlutus bu' su ngak pegantus'u neng misegaran'u ritu seg Antiyuk, seg Ikonio, bu' sed Listra! Ma'ad linuwasu ne Ginu'u buwat se dlaunan keni. 12 Suk salasala ne dliyagaan medleketubu' ned diyusnun riin sek pekesalabuuk ri ni Christ Jesus lutusen gaid; 13 ma'ad sung melaat ne nga getaw bu' su ngang mikpelaunglaung meksamet sek pekemelaaten, menlimbung tu se ngad duma, bu' melimbungan ilan rema. 14 Ma'ad para seni'a, peddayun'a se nga kemetuuran nek tinendu' ri seni'a bu' tinu'uwan mu gupiya. Mi'ilala mu bu' ta' su ngang mentetendu' mu, 15 bu' peddelendem mu ne gatad pa sek pekebata' mu, misuunan mu na sug Bala'an ne Kesulatan, neng mikegbegay ri seni'a nek tinawan neng migunut ri seni'a tu se keluwasan pebiyan sek pektu'u riin ni Christ Jesus. 16 Su dlaun neng misulat ri se Kesulatan pisulat ned Diwata bu' megamit ini para sek pektendu' se kemetuuran, bu' sek pekpemaag, pedleddeng sek sayep bu' pektendu' pegendunen run sek pedleketubu' neng metareng, 17 arun su getaw neng menibeli ri sed Diwata me'andam gupiya bu' meketu'un se dlaun neng melengas nek terbahu.
3:8 3.8: Exodo 7.11. * 3:8 3.8 si Jannes bu' si Jambres: Ngang madyikiru nek taga Ehipto bu' sinumupak ri ni Moses sumala' se gesuyen ne ngag Judeo (Enlengay niyu seg Exodo 7.22; 9.11). 3:11 3.11: a Su Ngak Pimbaal 13.14-52. Su Ngak Pimbaal 14.1-7. Su Ngak Pimbaal 14.8-20.