2
Yesu meni senu ou meni wain wenua.
Waiko be eto tepo wenu Galilaya zebura nata zo zazo Kena amira ana ema zo bama ataise amira nena asa-waura wewa mu nate ninu Yesura mia dai ago itinua. Yesu ata bua mai nuso nukare dai aunarise sewa giro baro auniwa awa. Auniro itise ou wain niwa tepo wenu giro Yesura mia meni numore ego senua awa, “Ou wain nusokare tepo wetia.” Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Na nukare soremamunona asero tosita? Amira be naso kaka mamu.” Ago senu amire mia nuso meni soumaire ego senua awa, “Yesu meni bua zo wawise sai giro ge nuso dimuwo.” Ago senua awa.
Are so amira au babezinoma 6 ago itiwa awa. Yuda emara nana so sero au ago ine itasai amire nukare ewowora tani inoise nenare tamare sewinoisowa. Au awa babezinoma. Au daimata amira ou pake 10 meni niginoisowa. Are Yesu meni soumaire ego senua awa, “Nikare ou dumuro aura zozeu bera mare.” Ago senu soumai meni ou dumuro aura zozewa bera muwa awa. Ago wewa amire nu ego senua awa, “Nikare ou aura awa eni dumuro bonara mamera nana puro bamuu.” Ago senu giro puro bamuwa awa. Dumuro puro bonara mamera nana susauwa ou wain wenua awa. Puro bamuwa bonara mama meni ninu be zozowa wenua. Ago wenu nu ou wain awa nana munu amira susu nu kaka gamu, ata soumai ou dumuwa ami giwa. Are bonara mama meni ema bama atitinoinua awa zawa senu munu 10 ego senua awa, “Gita ou wain me potawenakare nawera duba sirawi amire ou wain zuma osai awa ama potawenakare ninowera. Tani nasokare ago itia awa. Ata nine meni awa ou wain me bezero ou wain zuma osai gita potesa nera amire me ama puro potitinosa.” Ago senua awa.
11 Yesu nu Kena nate Galilaya zebura ana tani putoure nuso gita zaawero tani awa wenua awa. Ago wero nu putou nuso kereninu bua mai nuso meni tani putoure awa giro nu tuma diwa awa.
Yesu nu Anutura ibu bamu awa saramai asenua.
12 Ataira bona tepo wenu Yesu nu Kena nate ena bamu Kapaneam nate namu inoinu mia nuso namisinire ata bua mai nuso nukare dai bamuwa awa. Baro ago be dainiro oko noiwa. 13 Yuda emara pura zo zazo nuso Betai Daininua amira be zora awenu giro Yesu meni Yerusalem witiro bamunua awa. 14 Yerusalem nate kei awero Anutura ibu bamu amira baro osi zora ena lama ata bulimakao ata ni guma awa puro baro ina-pota inoise noiwa ginua. Noko eni meni moni tebol tame potiro moni ina-pota inoise itiwa awa. 15 Ago inoiwa giro Yesu meni asi tenero ami lama bulimakao emare tunenu bamuwa tebol monire ziro kapeteninu moni ose dura ninua awa. 16 Ago wero ema ni guma puro dopero itiwa amire ego senua awa, “Puro bamuu. Nikare Mama nasora ibura ena nena ina-pota wawa stoa ibu ine wai azu tona.” Ago senua awa. 17 Yesu ago wenu bua mai nuso meni ge zo gayai itewia awa kotumuwa. Ge awa ego ewa,
Ibu niso emi emo tini naso kapinoya.
18 Are Yuda ema meni Yesu atata wero ego sewa awa, “Ai meni sesi tani awa wetesi? Anutu meni sai wamesa sia, awa susu awa poti damu namu sero tani putoure zo we ganekare.” 19 Ago sewa Yesu meni be nusokarera pumuro ina ego senua awa, “Nikare ibu ei awa ziwawa nane waiko be etorobara gege eya wana noko dopamunoya.” 20 Ago senu nukare ego sewa awa, “Mamana nasokare meni ibu ei awa zepa 46 ago gapinoe pesuniwa, awa nine waiko be etorobara gege wasa dopaise tosa?” Ago sewa awa.
21 Ata Yesu nu tama aiso nusora ge awa ibu bamura potiro senua awa. 22 Are ama noe betero betaira ena seka wero erinu amire bua mai nuso meni ge awa kotumuwa awa. Ago kotupitinoise Anutura ge gayai eni amire ge Yesu meni senua amire awa giwa me wenua.
23 Yesu meni Yerusalem itise pura amira ana tani putoure eni wenu ema dainiro meni tani putoure awa giro Yesu tuma diwa awa. 24 Yesu nu nutope emara moka gosinoise susu nuso numorekare kaka kerenamu wenua. 25 Nu ema zora susu gamu sero ema eni oko atata inoisonua. Nu nutope emara kotumai giro baititinoisonua awa.