3
विश्‍वासग्‍याम याङ्बा मोलम
गलातियारी मुबा मूर्ख म्‍हिगदे, एनीगदेदा खाल्‍से मोहनी लजी? येशू ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिजी भिबा ताम एनीगदेलान ओन्‍छाङरी घोना लसी पाङ्ना पाङ्नान खाह्रङ्बा आघोबा? थेह्रङ् लसी एनीगदेसे याङ्बा परमेश्‍वरला आत्‍मा परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार गे लसी याङ्बा कि थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी विश्‍वास लबासे लमा याङ्बा हिन्‍ना? ङादा पाङ्‍गो। एनीगदे खाह्रङ्बा मूर्ख, परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम शुरु तसी दान्‍दे गेग्‍याम पूरा तबारी म्‍हाइबा? तिग एनीगदेसे नाबा दुख खेरो निबा हिन्‍ना? पक्‍कान आहिन। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ह्राङला आत्‍मा पिन्‍बा मुला, ओच्‍छे एनीगदेला गुङरी उदेकला गेगदे लबा मुला। तिग चु जम्‍मान परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार एनीगदेसे गे लबासे लमा तबा हिन्‍ना, कि थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी विश्‍वास लबासे लमा तबा हिन्‍ना?
अब्राहामला विश्‍वासदा च्‍यागो, “थेसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा मुबा। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेदा सेम निबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी सुङ्जी।”* थेतबासेलमा जुन जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लला, थेनीगदेन अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना भिसी एनीगदेसे घोउ।* ङाच्‍छान परमेश्‍वरला बचनरी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेएनोन विश्‍वासग्‍यामसेन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोला भिसी भ्रिबा मुबा। थेतबासेलमा दङबोरीन परमेश्‍वरसे अब्राहामदा “एग्‍यामसे जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे मोलम याङ्ला” भिसी ज्‍यबा समाचार थेःना लबा मुबा।* थेतबासेलमा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदेसे विश्‍वास लबा अब्राहामसे ह्रङ् लसीन मोलम याङ्बा मुला।
10 तर परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमथोरी जे भर लसी चिबागदेसे सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी “परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी मुबा जम्‍मान ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेसे सजाय याङ्ला” भिसी भ्रिबा मुला।* 11 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमथोरी जे भर लबा म्‍हि चा खालैनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी आखम भिबा ताम प्रस्‍टन मुला। तिग्‍दा भिसम “विश्‍वासग्‍यामसे जे परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोसी सोखम्‍ला” भिसी बचनरी भ्रिबा मुला।* 12 तर विश्‍वासग्‍याम लबा गे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमसे लबारी आखम। बरु परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “जुन म्‍हिसे थे ठिम अन्‍छार गे लला, थे, थे ठिम अन्‍छारनोन भ्रला।”* 13 परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार य्‍हाङसे याङ्तोःबा सजाय ख्रीष्‍टसेन नाजी, ओच्‍छे सय फासी य्‍हाङदा थे सजायग्‍याम फेजी। तिग्‍दा भिसम “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्बादा जे क्रुसरी च्‍योसी साइला” भिसी परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुला।* 14 थेतबासेलमा अब्राहामसे याङ्बा परमेश्‍वरला मोलम अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन याङ्‌गै भिसी ख्रीष्‍ट येशूसे पापला सय फासी य्‍हाङदा पापग्‍याम फेजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङला आत्‍मा पिन्‍ना भिसी लबा कबुल य्‍हाङसे विश्‍वासग्‍याम याङ्ला।
परमेश्‍वरसे लबा कबुल
15 च्‍यागो ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ एनीगदेदा म्‍हि न्‍हीला गुङरी लबा कबुलला बारेरी पाङ्ला, थेन्‍नीसे कबुल लसी कागजरी सही छाप लमाहेन्‍से थेरी भ्रिबा ताम लिच्‍छा घटबट लबारी आखम, आहिन भिबारी आखम। 16 परमेश्‍वरसे अब्राहामदा सन्‍तान पिन्‍ना भिसी कबुल लबा मुबा। थेदा ल्‍हानान सन्‍तान पिन्‍ना भिसी आहिन, तर गिक जे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा मुबा। थे सन्‍तान गिक भिबा चा ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना।* 17 ङाइ पाङ्बा ताम चा चुनोन हिन्‍ना, परमेश्‍वरसे ङाच्‍छान लबा कबुलदा ग्‍यार्जा ब्‍लिसे बोगल गिकसे च्‍युइ दिङ लिच्‍छा मोशादा पिन्‍बा ठिमसे थाबारी आखम, थेह्रङ् लसी थाबारी खम्‍बा हिन्‍सम परमेश्‍वरसे लबा कबुल भ्‍याङ्सेला मुबा।* 18 चुदे मोशादा पिन्‍बा ठिम तेन्‍सी य्‍हाङसे परमेश्‍वरला सन्‍तान दोबा हक याङ्बा हिन्‍सम, थे हक परमेश्‍वरसे लबा कबुलग्‍याम याङ्बा आतसेला मुबा। तर परमेश्‍वरसे लबा कबुल अन्‍छार थे हक अब्राहामदा पिन्‍सी जिन्‍बा मुबा।* 19 थेह्रङ् भिसम दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम तिग्‍दा तोःजी? तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे लबा पाप गेगदे उन्‍बाला लागिरी ओच्‍छे परमेश्‍वरसे अब्राहामदा सन्‍तान पिन्‍ना भिसी लबा कबुल पूरा आततेधोनाला लागिरी जे हिन्‍ना। चु ठिम म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ढिक्‍ना लबाला लागिरी स्‍वर्गदूतगदेग्‍याम म्‍हि गिकसे स्‍होबा हिन्‍ना। 20 परमेश्‍वर गिक जे मुबासे लमा गिकला लागिरी अर्गु ढिक्‍ना लबा म्‍हि खालै आतोः।
परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमला गे
21 थेह्रङ् भिसम परमेश्‍वरला ठिम तिग परमेश्‍वरसे लबा कबुलला बिरोधरी मुला? आरे। चुदे म्‍हिगदेसे थार्बा याङ्‌गै भिसी थे ठिम पिन्‍बा हिन्‍सम ठिमग्‍यामसेन म्‍हिगदे परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोसेला मुबा। 22 तर परमेश्‍वरला बचनसे चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुला, जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हि पापला तहरी मुला। थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लला, थेसे परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी लबा कबुल विश्‍वासग्‍यामसेन याङ्ला।
23 तर ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा धुइ खबा भन्‍दा ङाच्‍छा य्‍हाङ मोशादा पिन्‍बा ठिमला तहरी मुबा, ओच्‍छे विश्‍वास आलतेधोना य्‍हाङदा थे ठिमसेन खीसी थान्‍बा मुबा। 24 विश्‍वासग्‍यामसेन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोगै भिसी मोशादा पिन्‍बा ठिमसे य्‍हाङदा लोप्‍बान ख्रीष्‍ट मुबा ग्‍लाधोना निबा ग्‍याम उन्‍बा जिम्‍मा पिन्‍बा मुबा। 25 तर विश्‍वास खसी जिन्‍बासे लमा दाहेन्‍से य्‍हाङ मोशादा पिन्‍बा ठिमला तहरी चिआतोः।
26 तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूदा लबा विश्‍वासग्‍यामसेन एनीगदे जम्‍मान परमेश्‍वरला सन्‍तान दोबा हिन्‍ना। 27 थेह्रङ् लसीन एनीगदे न्‍हङला जुन म्‍हि ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा मुला, थेनीगदे जम्‍मान ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान दोबा मुला। 28 थेतबासेलमा यहूदी तसै, ग्रीक तसै, नोकर तसै, नोकर आहिन्‍सै, ह्रेम्‍फेबे तसै, म्रिङम्‍हेमे तसै ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम एनीगदे जम्‍मान गिकनोन हिन्‍ना। 29 एनीगदे ख्रीष्‍टला हिन्‍सम अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा सम्‍पत्तिला हकएनोन याङ्बा मुला।*
* 3:6 उत्‍प १५:६; रोमी ४:३ * 3:7 रोमी ४:१६ * 3:8 उत्‍प १२:३ * 3:10 व्‍यव २७:२६ * 3:11 हब २:४ * 3:12 लेवी १८:५ * 3:13 व्‍यव २१:२३ * 3:16 उत्‍प १२:७ * 3:17 प्रस्‍था १२:४० * 3:18 रोमी ४:१४ * 3:29 रोमी ४:१३