11
लाजरस सिबा
बेथानिया भिबा नाम्‍सारी लाजरस भिबा म्‍हि गिक आखम्‍बा मुबा। थेनोन नाम्‍सारी मरियमदेन थेला नाना मार्थाएनोन चिमुबा।* चुनोन मरियमसे तिरेम येशूला स्‍य्‍हापरी अत्तर फोर्सी ह्राङलान क्रासे फ्‍यामुबा। आखम्‍बा लाजरस चा चुनोन नाना आङाला आले मुबा।* मार्थादेन मरियमसे येशूदा “प्रभु, ह्राङसे माया लबा म्‍हि आखम्‍बा मुला” भिसी समाचार पुइजी।
चु समाचार थेःसी येशूसे “लाजरस आखम्‍बा मुला, तसैनोन थे आसि। तर चुह्रङ् तबा चा परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार तबाला लागिरी हिन्‍ना, ओच्‍छे चुग्‍यामसेन म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला झादाएनोन मानदेन जयजयकार लला” भिसी सुङ्जी। येशूसे मार्था, मरियमदेन लाजरसदा ल्‍हानान माया लमुबा। तसैनोन लाजरस आखम्‍बा मुला भिबा ताम थेःसी येशू अझ ह्राङ धन्‍छ्‌याबा ग्‍लारीन न्‍हीरेधोना धन्‍छ्‌याजी।
जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “लु, दाहेन्‍से य्‍हाङ दोःसीनोन यहूदिया अञ्‍चलरी निइ” भिसी सुङ्जी।
चेलागदेसे येशूदा “गुरु, ओने जे ह्राङदा थेरी यहूदीगदेसे युङबासे तोबारी म्‍हाइमुबा, तिग दोःसीनोन ह्राङ थेरीन फेप्‍बारी म्‍हाइबा?” भिसी भिजी।
येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तिग धिन गिकरी च्‍युक न्‍ही घण्‍टा आत? धिनीरी भ्रबा म्‍हिला काङ आठोक। तिग्‍दा भिसम थेसे जम्‍बुलिङरी धिनीग्‍याम य्‍हाल याङ्ला। 10 तर म्‍हुनङ भ्रबा म्‍हिला काङ ठोक्‍ला। तिग्‍दा भिसम म्‍हुनङ थेदेन छ्‌याम य्‍हाल आत।”
11 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “य्‍हाङला ह्रो लाजरस म्‍हेर्बा मुला। तर ङा थेदा छिङ्बारी थेरी नितोःला” भिसी सुङ्जी।
12 चेलागदेसे येशूदा “प्रभु, थे म्‍हेर्बा जे हिन्‍सम थे खम्‍ला” भिसी भिजी। 13 येशूसे सुङ्बा चा लाजरस सिसी जिन्‍जी भिसी सुङ्बा, तर थेनीगदेसे चा लाजरस म्‍हेर्बा जे चीम भिसी म्‍हन्‍बा मुबा।
14 थेतबासेलमा येशूसे थेनीगदेदा सिधान सुङ्जी, “लाजरस सिसी जिन्‍बा मुला। 15 तर एनीगदेसे विश्‍वास लगै भिसी ङा थेरी तुरुन्‍तन आनिबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङा ताङ्‍बा मुला। दाहेन्‍से भ्रउ, य्‍हाङ थे मुबा ग्‍लारी निइ” भिसी सुङ्जी। 16 जमाहेन्‍से येशूला चेला दिदुमस भिबा थोमासे स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेदा “लु, य्‍हाङएनोन गुरुदेन छ्‌याम निइ, सितोःसै गुरुदेन छ्‌यामनोन सिला” भिसी भिजी।
सिबाग्‍याम सोना लबादेन जुनी पिन्‍बा येशू
17 येशू बेथानिया भिबा नाम्‍सारी धोखमा लाजरसदा धुर्सा न्‍हङ‍री थान्‍बा ब्‍लिरे तसी जिन्‍बा मुबा। 18 बेथानिया नाम्‍सा यरूशलेम शहरग्‍याम कोस गिक ते थारेङ मुबा। 19 मार्थादेन मरियमला आले सिबासे लमा ल्‍हानान यहूदीगदे मार्थादेन मरियमदा सम्‍झब लबारी खबा मुबा। 20 येशू फेप्‍खबान मुला भिबा ताम थेःसी मार्था येशूदा स्‍याप्‍बारी निजी। तर मरियम चा दिमरीन चिजी।
21 जमाहेन्‍से मार्थासे येशूदा स्‍याप्‍सी चुह्रङ् भिजी, “प्रभु, ह्राङ मुबा हिन्‍सम ङाला आले आसिसेला मुबा। 22 तर दान्‍देनोन ह्राङसे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम जुन स्‍हे ह्रीसैनोन परमेश्‍वरसे ह्राङदा पिन्‍ना भिबा ताम ङादा था मुला।”
23 येशूसे मार्थादा “एला आले दोःसी सोला” भिसी सुङ्जी।
24 मार्थासे येशूदा “चु जम्‍बुलिङ नाश तबा धुइरी जम्‍मान म्‍हि सिबाग्‍याम सोमा थेएनोन सोला भिबा ताम ङादा था मुला” भिसी भिजी।
25 येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “सिबाग्‍याम सोना लबादेन जुनी पिन्‍बा ङानोन हिन्‍ना। ङादा विश्‍वास लबा म्‍हि सिसैनोन सोला। 26 ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम भ्रबादेन ङादा विश्‍वास लबा म्‍हि खाइमै आसि। तिग एसे चु ताम विश्‍वास लखम्‍ला?” भिसी सुङ्जी।
27 मार्थासे येशूदा “हिन्‍ना प्रभु, ङाइ ह्राङदा विश्‍वास लला, ह्राङ परमेश्‍वरला झा जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना” भिसी भिजी।
28 चुह्रङ् भिसी मार्था निजी, ओच्‍छे ह्राङला आङा मरियमदा सुटुक्‍क ङ्‌योइसी, “गुरु धोखजी, एदा गुरुसे ङ्‍योइबान मुला” भिसी भिजी। 29 चु ताम थेःमैछ्‌याम मरियम तुरुन्‍तन येशू मुबा ग्‍लारी निजी। 30 थे धुइधोना येशू नाम्‍सारी धोखबा आरेमुबा। तर येशू मार्थासे स्‍याप्‍बा ग्‍लारीन मुबा। 31 थेन्‍ना दिमरी थेन्‍दा सम्‍झब लबारी खबा यहूदीगदेसे मरियम योना योना लसी निबा म्राङ्जी। थे आलेला धुर्सारी क्राबारी निबा हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍सी थेनीगदे मरियमला लिच्‍छा लिच्‍छा निजी।
32 मरियम येशू मुबा ग्‍लारी धोमाहेन्‍से येशूदा फ्‍या लबान, “प्रभु, ह्राङ चुरी मुबा हिन्‍सम ङाला आले आसिसेला मुबा” भिसी भिजी। 33 मरियम ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम खबा जम्‍मान यहूदीगदे क्राबा म्राङ्सी येशूदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी।
34 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे थेदा खानङ थान्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे येशूदा “प्रभु, फेप्‍खसी स्‍हीगो” भिसी भिजी।
35 थे धुइरी येशूएनोन क्राजी। 36 थेतबासेलमा यहूदीगदेसे “च्‍यागो, येशूसे थेदा गाते माया लमुबा” भिसी भिजी।
37 तर कोइ कोइ म्‍हिसे चा “तिग काना म्‍हिला मी खम्‍ना लबा चु म्‍हिसे थेदा खम्‍ना लबारी आखम्‍नी?” भिसी भिजी।
येशूसे लाजरसदा सिबाग्‍याम सोना लबा
38 जमाहेन्‍से येशू दोःसीनोन ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी धुर्सारी फेप्‍जी। थे धुर्सा चा ऊ ह्रङ्‌बा मुबा। थे धुर्साला म्रापरी युङबा थान्‍मुबा। 39 येशूसे थेनीगदेदा “धुर्साला म्रापरी थान्‍बा युङबा तेः‍गो” भिसी सुङ्मा, सिबा म्‍हिला नाना मार्थासे येशूदा “प्रभु दान्‍देधोना मी थे थाङ खसी जिन्तला। तिग्‍दा भिसम थे सिबा ब्‍लिरे तसी जिन्‍जी” भिसी भिजी।
40 येशूसे थेदा “एसे विश्‍वास लजी भिसम परमेश्‍वरला घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति म्राङ्ला भिसी ङाइ एदा पाङ्बा आहिन?” भिसी सुङ्जी।
41 थेनीगदेसे युङबा लेःमाहेन्‍से स्‍वर्गपट्टि स्‍हीसी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “आबा, ह्राङदा धन्‍यवाद मुला। तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ङाला बिन्‍ती ङ्‌यान्‍जी। 42 ह्राङसे ङाला ताम सदन ङ्‍यान्‍मुला भिबा ताम ङादा था मुला। तसैनोन ङादा ह्राङसे चु जम्‍बुलिङरी पुइखबा हिन्‍ना भिबा ताम चुरी मुबा म्‍हिगदेसे विश्‍वास लबारी खम्‍गै भिसीन ङाइ ह्राङदा चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना।”
43 चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे घ्रेन काइरी “लाजरस, ए मङग्‍यार खउ” भिसी क्रिङ्‌जी। 44 जमाहेन्‍से सिबा लाजरस रेःसी मङग्‍यार खजी। अझन थेला थोबोहेन्‍से काङधोना खीबा मुबा। येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा “थेदा खीबा क्‍वान ब्‍लसी थेदा निपुङ्‍गो” भिसी सुङ्जी।
येशूदा साइबारी म्‍हाइबा
मत्ती २६:१-५; मर्कूस १४:१-२; लूका २२:१-२
45 येशूसे लबा चुह्रङ्बा उदेकला गे म्राङ्सी मरियमदा ह्रुप तबारी खबा ल्‍हानान यहूदीगदेसे येशूदा विश्‍वास लजी। 46 तर थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ चा फरिसीगदे मुबा ग्‍लारी निसी येशूसे लबा गेला बारेरी पाङ्जी।
47 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन फरिसीगदेसे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन यहूदी सभाला म्‍हिगदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु म्‍हिसे ल्‍हानान उदेकला गेगदे लमुला। दाहेन्‍से य्‍हाङसे तिग लइ? 48 चु म्‍हिदा तिगै आलना ओह्रङ्नोन ख्‍लाजी भिसम जम्‍मान म्‍हिगदेसे चुदा विश्‍वास लला। ओच्‍छे रोमी सिपाहीगदे खसी य्‍हाङला परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन य्‍हाङला य्‍हुल नाश लला।”
49 कैयाफा भिबा म्‍हि परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा थे दिङला मुल म्‍हि मुबा। थेसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एनीगदेदा तिगै ताम था आरे। 50 जम्‍मान य्‍हुल्‍सा नाश तबा भन्‍दा बरु जम्‍मान म्‍हिला लागिरी म्‍हि गिक सिबान एनीगदेला लागिरी ज्‍यबा तला भिसी एनीगदेसे घोबा आरे।”
51 चु ताम थेसे ह्राङला सेमग्‍याम पाङ्बा आहिन मुबा। तर थे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा थे दिङला मुल म्‍हि तबासे लमा यहूदी य्‍हुलला लागिरी येशू सिनोन तोःला भिसी परमेश्‍वरला ताम पाङ्बा मुबा। 52 ओच्‍छे थेसे चु ताम यहूदी य्‍हुलला लागिरी जे पाङ्बा आहिन मुबा। तर ससा बङबङ तसी चिबा परमेश्‍वरला जम्‍मान म्‍हिगदेदाएनोन गिक स्‍होबाला लागिरी थेसे चु ताम पाङ्बा मुबा। 53 थेतबासेलमा थे धिनहेन्‍से यहूदी नेतागदेसे येशूदा साइबारी सल्‍लाह लजी।
54 जमाहेन्‍से यहूदीगदेला ङाच्‍छा येशू दोःसी ङाच्‍छाला ह्रङ् लसी आभ्रनी। तर थे ग्‍लाग्‍याम तोङतोङबा ग्‍लाला ङामरी मुबा एफ्राइम भिबा शहररी फेप्‍सी थेरीन चेलागदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याजी।
55 यहूदीगदे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड खबारी छ्‌याइमुबा। थेतबासेलमा चाड खबा भन्‍दा ङाच्‍छान ह्राङ ह्राङदा चोखो स्‍होबाला लागिरी नाम्‍सा नाम्‍साग्‍याम ल्‍हानान म्‍हिगदे यरूशलेम शहररी निजी। 56 थेनीगदेसे येशूदा जम्‍मान ग्‍लारी म्‍हाइजी, ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान परमेश्‍वरला मन्‍दिररी ह्रुप तबा धुइरी “एनीगदेदा खाह्रङ्बा छोर्बा मुला, तिग थे चु चाडरी खला?” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लजी। 57 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन फरिसीगदेसे चा येशूदा चुङ्बाला लागिरी थे जुन ग्‍लारी मुसै था याङ्बा म्‍हिसे “ङन्‍दा पाङ्‍गो” भिसी कुल्‍बा मुबा।
* 11:1 लूका १०:३८-३९ * 11:2 यूह १२:३ 11:16 “दिदुमस” भिबा चा जौल्‍या हिन्‍ना।