13
येशूसे ह्राङला चेलागदेला काङ ख्रुबा
मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड खबा भन्‍दा ङाच्‍छान चु जम्‍बुलिङ ख्‍लासी आबा मुबा ग्‍लारी निबा धुइ तसी जिन्‍जी भिबा ताम येशूसे था याङ्सी जिन्‍बा मुबा। येशूसे जम्‍बुलिङरी मुबा ह्राङला चेलागदेदा ल्‍हानान माया लमुबा, ओच्‍छे थेनीगदेदा लिच्‍छाधोनान माया लजी।
येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम ङ्‍यसेला सोल छ्‌योइबान मुबा। थेनोन धुइरी येशूदा चुङ्सी पिन्‍बा सेम शैतानसे सिमोनना झा यहूदा इस्‍करियोतदा खना लसी जिन्‍बा मुबा। परमेश्‍वरसे जम्‍मान अधिकार ह्राङदा पिन्‍बा मुला भिबा ताम येशूदा था मुबा। ओच्‍छे परमेश्‍वरग्‍यामनोन खसी दोःसी परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी निबान मुला भिबा तामएनोन येशूदा था मुबा सोल छ्‍योइमाहेन्‍से येशू स्‍हेङ्‍जी, ओच्‍छे ह्राङसे नान्‍बा घ क्‍यार थान्‍सी क्रेप्‍सरी गम्‍सा खीजी। जमाहेन्‍से येशूसे ताङ गिकरी क्‍युइ युजी, ओच्‍छे ह्राङला चेलागदेला काङ ख्रुसी ह्राङसे खीबा गम्‍सासे थेनीगदेला काङ फ्‍याजी।
येशूसे सिमोन पत्रुसला काङ ख्रुबारी छ्‌याइमा सिमोन पत्रुससे “प्रभु तिग ह्राङसे ङाला काङ ख्रुबारी छ्‌याइबा?” भिसी भिजी।
येशूसे थेदा “ङाइ तिग लबान मुला, थे ताम एसे दान्‍दे आघो। तर चु ताम एसे लिच्‍छा घोला” भिसी सुङ्जी।
पत्रुससे येशूदा “ह्राङसे ङाला काङ खाइमै ख्रुबारी आत” भिसी भिमा, येशूसे थेदा “ङाइ एला काङ आख्रुनी भिसम ए ङाला म्‍हि आदो” भिसी सुङ्जी।
जमाहेन्‍से सिमोन पत्रुससे येशूदा “थेह्रङ् भिसम प्रभु, ङाला काङ जे आहिन, तर ङाला यादेन थोबोएनोन ख्रुसी पिन्‍गो” भिसी भिजी।
10 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “नुहाब लसी जिन्‍बा म्‍हिसे काङ जे ख्रुतोःला। एनीगदे न्‍हङ‍री म्‍हि गिक बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो जम्‍मान चोखो तसी जिन्‍बा मुला” भिसी सुङ्जी। 11 तिग्‍दा भिसम ह्राङदा खाल्‍से चुङ्सी पिन्‍बारी छ्‌याइबा मुला भिबा ताम येशूदा था मुबा। थेतबासेलमान येशूसे “एनीगदे न्‍हङला गिक चा चोखो तबा आरे” भिसी सुङ्बा मुबा।
12 थेनीगदेला काङ ख्रुसी जिन्‍माहेन्‍से ह्राङला घ नान्‍सी येशू दोःसी धन्‍छ्‌याजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ तिग्‍दा एनीगदेला काङ ख्रुजी भिबा ताम एनीगदेसे घोजी?* 13 एनीगदेसे ङादा ‘गुरुदेन प्रभु’ भिसी पाङ्बा ताम सत्‍य हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम ङा एनीगदेला गुरुदेन प्रभुन हिन्‍ना। 14 चुदे ङा प्रभुदेन गुरु तसीनोन ङाइ एनीगदेला काङ ख्रुजी भिसम एनीगदेसेनोन गिकसेम गिकला काङ ख्रुतोःला। 15 ङाइ लबा ह्रङ्नोन एनीगदेसेनोन लगै भिसीन ङाइ चुह्रङ् लसी उन्‍बा हिन्‍ना। एनीगदेसेनोन चुह्रङ्‌नोन लउ। 16 थेतबासेलमा च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, मालिक भन्‍दा नोकर घ्रेन आत ओच्‍छे समाचार पुइबा म्‍हि भन्‍दा समाचार भोर्बा म्‍हिएनोन खाइमै घ्रेन आत।* 17 चुदे एनीगदेसे चु ताम घोसी चुनोन अन्‍छार लजी भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला।
येशूसे ह्राङदा धोका पिन्‍बा चेलाला बारेरी सुङ्बा
मत्ती २६:२०-२५; मर्कूस १४:१७-२१; लूका २२:२१-२३
18 “चु ताम ङाइ एनीगदे जम्‍मालान बारेरी पाङ्बा आहिन, ङाइ धम्‍बागदेदा ङाइ ज्‍यना लसी ङोसेमुला। तर ‘ङादेन छ्‌यामनोन गेङ चबा म्‍हिसे ङादा धोका पिन्‍ना’ भिसी परमेश्‍वरला बचनरी पाङ्बा ताम पूरा तबाला लागिरीन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना।* 19 चु ताम तमाहेन्‍सेनोन एनीगदेसे ङादा “ङा थेनोन हिन्‍ना” भिसी विश्‍वास लबारी खम्‍गै भिसीन ङाइ चु ताम एनीगदेदा ङाच्‍छान पाङ्बा हिन्‍ना। 20 थेतबासेलमा च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ङाइ पुइबा म्‍हिगदेदा मान लबा म्‍हिसे ङादाएनोन मान लला, ओच्‍छे ङादा मान लबा म्‍हिसे ङादा पुइखबादाएनोन मान लला।”*
21 चु ताम सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी येशूसे चेलागदेदा “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे न्‍हङलान गिकसे ङादा म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना” भिसी सुङ्जी।
22 येशूसे चु ताम खाल्‍ला बारेरी सुङ्बा हिन्‍ना भिबा आघोबासे लमा चेलागदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री गिकसेम गिकला लीरी च्‍याबारी छ्‌याइजी। 23 येशूसे ल्‍हानान माया लबा चेला चा येशूला ङामरीन चिबा मुबा। 24 जमाहेन्‍से सिमोन पत्रुससे थेदा “येशूसे चु ताम खाल्‍ला बारेरी सुङ्बा हिन्‍ना? ङ्‌योइगो” भिसी मीला चाल लजी।
25 थे येशूला ङामरी चिबान येशूदा “प्रभु, थे म्‍हि खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी।
26 येशूसे थेदा “ङाइ जुन म्‍हिदा गेङ तुइसी पिन्‍ना, थे म्‍हि थेनोन हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे येशूसे टोगल गिक गेङ तुइसी सिमोन इस्‍करियोतला झा यहूदा इस्‍करियोतदा पिन्‍जी। 27 थे गेङ किन्‍माहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोत न्‍हङ‍री शैतान वाङ्‌जी। जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “एसे तिग लबारी छ्‌याइबा मुला, थे योनान लउ” भिसी सुङ्जी। 28 तर येशूसे थेदा तिग्‍दा थेह्रङ् भिसी सुङ्बा हिन्‍ना भिसी थेरी चबारी चिबागदे खालैसेन आघोनी। 29 थेनीगदेला टाङगा यहूदा इस्‍करियोतसे थान्‍बासे लमा कोइ कोइसे चा येशूसे थेदा चाडला लागिरी तोःबा स्‍हेगदे ग्‍लुउ भिसी सुङ्‍जीनम भिसी म्‍हन्‍जी। ओच्‍छे कोइ कोइसे चा येशूसे थेदा प्राङबोगदेदा तिगै पिन्‍गो भिसी सुङ्‍जीनम भिसी म्‍हन्‍जी। 30 येशूसे पिन्‍बा गेङ चमाहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोत तुरुन्‍तन मङग्‍यार निजी। थे धुइरी धोप तसी जिन्‍बा मुबा।
येशूसे कुल्‍बा छार ताम
31 यहूदा इस्‍करियोत मङग्‍यार निमाहेन्‍से येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसे घ्रेन मान याङ्बा मुला, ओच्‍छे थेग्‍याम परमेश्‍वरसेनोन घ्रेन मान याङ्बा मुला। 32 चुदे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिग्‍याम परमेश्‍वरसे घ्रेन मान याङ्जी भिसम परमेश्‍वरसेनोन ह्राङसे पुइखबादा घ्रेन मान पिन्‍ना। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे चु गे योनान लला।
33 “कोलागदे, ङा एनीगदेदेन छ्‌याम छिन्‍नङ जे तला। एनीगदेसे ङादा म्‍हाइला, तर दाहेन्‍से ङाइ यहूदीगदेदा पाङ्बा ताम एनीगदेदाएनोन पाङ्ला, ‘ङा जुन ग्‍लारी निबान मुला, थेरी एनीगदे खबारी आखम।’*
34 “दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा छार ताम गिक कुल्‍ला, एनीगदेसे गिकसेम गिकदा माया लउ। ङाइ एनीगदेदा माया लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन गिकसेम गिकदा माया लउ।* 35 चुदे एनीगदेसे गिकसेम गिकदा माया लजी भिसम एनीगदे ङाला चेला हिन्‍बा चीम भिसी जम्‍मासेन ङोसेला।”
पत्रुससे येशूदा ङोसेबा आरे भिसी पाङ्ला भिसी येशूसे सुङ्बा
मत्ती २६:३१-३५; मर्कूस १४:२७-३१; लूका २२:३१-३४
36 सिमोन पत्रुससे येशूदा “प्रभु, ह्राङ खानङ फेप्‍बारी छ्‌याइबा?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेदा “ङा निबा ग्‍लारी ए दान्‍दे ङादेन छ्‌याम भ्रबारी आखम, तर लिच्‍छा चा भ्रला” भिसी सुङ्जी।
37 पत्रुससे येशूदा “प्रभु, तिग्‍दा ङा दान्‍देन ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबारी आखम? ह्राङला लागिरी ङा सिबारीनोन तयार मुला” भिसी भिजी।
38 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “तिग एसे ङाला लागिरी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍खम्‍ला? च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छान एसे ङादा ङोसेबान आरे भिसी सोमरेमधोना पाङ्ला” भिसी सुङ्जी।
* 13:12 लूका २२:२७ * 13:16 मत्ती १०:२४; लूका ६:४०; यूह १५:२० * 13:18 भजन ४१:९ * 13:20 मत्ती १०:४०; मर्कू ९:३७; लूका ९:४८; १०:१६ * 13:33 यूह ७:३४ * 13:34 यूह १५:१२, १७; १ यूह ३:२३; २ यूह ५