13
Jesús lava los pies de sus discípulos
Judío maja boje rʉmʉ pascua cãniparo jʉgoye macá rʉmʉ cãñupe yua. Jesu camajitʉgawĩ ati yepapʉ cãnacʉ cʉ Pacʉ tʉpʉ cʉ cáaápere. Ati yepapʉ cãna cʉ̃re caapiʉjarã seeto majuu jã camai netocõa aninucuwĩ. To bairi jãre cʉ camai netorijere iñoʉ cʉ majuuna manire cabai yajibojawĩ. 2-4 To bairi Simón Iscariote macʉ, Judas Iscariote, “Jesure cañeparãre cʉ yʉ wadajãgʉ,” caĩ tʉgooña tʉgayupi, cʉ yeripʉre Sataná cʉ carotiro. Jesu Dio tʉpʉ cáatácʉ aniri camajitʉgawĩ topʉ cʉ Pacʉ tʉpʉ cʉ catunu aápere. Nipetirije cáti majirije cʉ Pacʉ cʉ̃re cʉ cajoorique quenare camajitʉgawĩ. To bairi jã caʉga ruiri paʉ Jesu wamʉnʉca, cʉ jutiro cabui macatore catu we cũwĩ. Tu we cũ, juti ajero cajia tuwĩ wẽanucuri paʉpʉ. Jia tu yaparo ocore carupa bapapʉre capio jãwĩ. Tie oco mena jã rʉporire cacoje jʉgówĩ. Cojeri bero juti ajero mena catu coje caroowĩ.
Simón Pedro rʉporire cʉ cacojegari paʉ Pedro maca ocõo bairo cʉ caĩwĩ Jesure:
—Yʉ Ʉpaʉ, yʉ roquere yʉ rʉporire cacojepaʉ mʉ aniquẽe.
Jesu ocõo bairo cʉ caĩwĩ Pedrore:
—Yucʉacã yʉ cátiere mʉ tʉgooña majiquẽe. Caberopʉ mʉ majigʉ.
Pedro cʉ caĩwĩ Jesure:
—Yʉa, yʉ rʉporire mʉ yʉ coje rotiqueti majuucõa.
Jesu cʉ caĩwĩ Pedrore tunu:
—Yʉ cacojequẽpata yʉ mena macacʉ mʉ ani majiquetigʉ, cʉ caĩwĩ Jesu.
Simón Pedro cʉ caĩwĩ Jesure:
—To roquere yʉ rʉpori cojei yʉ wamori, yʉ rʉpoa quenare cojeya.
10 Jesu maca ocõo bairo cʉ caĩwĩ tunu:
—Ujari bero mani ujanemoquẽna. Ujari bero petoacã aána mani rʉpori jeto ʉgueri tuarique ãno. To bairi mani rʉpori jetore tu cojerique ãno. Mʉja yeri caʉgueri manare bairona mʉja anicõa. To bairo cabairã anibana quena jĩcaʉ mʉja mena macacʉ cʉ yeri caʉgueri paiire bairo ãmi, caĩwĩ Jesu.
11 Jesu cʉ̃re cañeparãre cawadajãpaʉre camajitʉgawĩ. Cʉ tʉjʉ majiri, “Mʉja mena macacʉ jĩcaʉ cʉ yeri caʉgueri paiire bairo ãmi,” ĩi, caĩwĩ Jesu.
12 Jã rʉporire coje yaparoʉ cʉ jutiro cʉ catu wericarore jaña, cajawo tʉ caejanumuwĩ tunu. Ejanumu, ocõo bairo jã caĩwĩ:
—¿Mʉja majiti to bairo mʉjaare yʉ cáti iñooro? 13 Jã Ʉpaʉ, jãre camajioʉ, yʉre mʉja ĩnucu. To bairona yʉ ã mʉja caĩrore bairona. 14 To bairi yʉ, mʉja Ʉpaʉ, mʉjaare camajioʉ anibacʉ quena mʉja rʉporire yʉ cojewʉ. To bairi mʉja quena ame cojeri, paabojari majare bairona ame átiboja aninucuña. 15 To bairo yʉ cátore bairo na áparo ĩi to bairona mʉjaa yʉ ápʉ́. Mʉja quena to bairona ája. 16 Cariapena mʉjaare yʉ buio. Jĩcaʉ maca paa coteri majocʉ, “Yʉ ʉpaʉ netoro cãcʉ yʉ ã,” ĩ majiquẽemi. Jĩcaʉ cʉ cajooricʉ quena cʉ̃re cajooricʉ netoro aniquẽemi. 17 To bairije mʉjaare yʉ caĩ buiorijere api majiri tiere mʉja cátinucuata caroaro cãni wariñuurã mʉja anigarã.
18 Mʉja nipetirãpʉre buioʉ mee yʉ ĩ. Yʉ cabejericarãre yʉ maji. Dio ye queti ucarica pũuripʉ caĩricarore bairona baigaro. Ocõo bairo caĩ ucayupa: “Yʉ mena caʉga ruii anibacʉ quena yʉre catʉjʉ punijinii ãmi.” 19 Mʉjaare buio jʉgoyeyei yʉ ĩ. To bairi yʉ caĩricarore bairona cabairo tʉjʉrã cariapena, “Dio cʉ cajooricʉ ãmi,” yʉre mʉja ĩ nʉcʉbʉgogarã yua. 20 Cariapena mʉjaare yʉ ĩ. Yʉ cajoorã na cabuiorijere caapi nʉcʉbʉgorã yʉ quenare api nʉcʉbʉgorã áama. Yʉre caapi nʉcʉbʉgorã maca yʉre cajooricʉ quenare api nʉcʉbʉgorã áama, caĩwĩ Jesu.
Jesús anuncia que Judas lo traicionará
(Mt 26.20-25; Mr 14.17-21; Lc 22.21-23)
21 To bairo ĩri bero Jesu seeto catʉgooñarique paiwĩ. Tʉgooñarique pai, caroaro jã caĩ buiowĩ:
—Cariapena mʉjaare yʉ ĩ. Jĩcaʉ mʉja mena macacʉ yʉre catʉjʉteerãre yʉre na wadajãgʉmi, yʉre na ñeato ĩi, caĩwĩ.
22 To bairo cʉ caĩro apirã, ¿ni macare to bairo manire cʉ ĩbauti? ĩrã, jã caame tʉjʉwʉ, “Anina ãcʉmi,” ĩ majiquetibana. 23 Yʉ, Jesu cʉ camai majuʉ cʉ tʉna yʉ caruiwʉ. 24 To bairi Simón Pedro cʉ wamori mena cáti buiowĩ, Jesure ¿ñamʉ majuure mʉ ĩti? cʉ jeniñaña, yʉre ĩi. 25 To bairi Jesu tʉacã pua tuari cʉ̃re yʉ cajeniñawʉ:
—Ʉpaʉ, ¿ni majuure mʉ ĩti?
26 Ocõo bairo yʉ caĩwĩ Jesu:
—Pan cuire yojeri yʉ cajoʉna anigʉmi. To bairo ĩri bero Simón macʉ Judas Iscariotere cayoje joowĩ. 27 To bairo cʉ cayoje joori paʉna Judas yeripʉ cajãawĩ Sataná yua. To bairo cʉ cajãaro majiri Jesu cʉ caĩwĩ:
—Mʉ cátigarijere yoaro mee ája.
28 Jã nipetirã topʉ caʉga ruirã, nope ĩi to bairo cʉ ĩimi, jã caĩ majiquẽpʉ. 29 Jĩcaarã ocõo bairo jã caĩ tʉgooñawʉ: Judas niyeru poare cacotei cʉ cãno Jesu apeye uniere boje rʉmʉ macajere wapaye rotii ĩimi, o cabopacoorãre niyeru na joo rotii ĩimi, jã caĩ tʉgooñawʉ. 30 To bairi Judas Jesu cʉ cayoje joori cuire ne ʉgari bero jã tʉpʉ cãnacʉ cabuticoa aámi. Cʉ cabuti aáti paʉ ñamipʉ cãmʉ mere.
El nuevo mandamiento
31 Judas cʉ cabuti aáto bero ocõo bairo jã caĩwĩ Jesu:
—Yucʉacã camaja tʉpʉ Dio cʉ cajooricʉ yʉ catutuarije iñoorique anigaro. Dio cʉ catutuarije quena yʉ jʉgori iñoorique anigaro. 32 Dio cʉ catutuarijere yʉ caiñooro yʉ Pacʉ quena yʉ catutuarijere iñoogʉmi. Nemoona átigʉmi. 33 Yʉ yarã yoaroacã mee mʉja mena yʉ ani tʉjagʉ. Yʉre mʉja macagarã. Cajʉgoyepʉ judío majare na yʉ caĩeparore bairona mʉjaare yucʉacã yʉ ĩ tunu: Yʉ cáaáparopʉre mʉja aá majiquetigarã. 34 To bairi cawama wame Dio cʉ carotiri wame ocõo bairi wame mʉjaare yʉ cũ: Mʉjaare yʉ camairore bairona ame maiña mʉja quena. 35 Mʉja caame mairo tʉjʉrã aperã nipetirã, “Jesu yarã ãnama,” mʉja ĩ majigarãma, caĩwĩ Jesu.
Jesús anuncia que Pedro le negará
(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Lc 22.31-34)
36 To bairo cʉ caĩro Simón Pedro ocõo bairo cʉ caĩ jeniñawĩ Jesure:
—Ʉpaʉ, ¿noopʉ mʉ aácʉati?
Jesu maca cʉ caĩwĩ Pedrore:
—Yucʉacã yʉ cáaáparopʉre mʉ aá majiquẽe. Caberopʉ mʉ aágʉ.
37 Pedro cʉ caĩwĩ tunu:
—Ʉpaʉ, ¿nope ĩi mʉ mena nemoona yʉ aá majiqueticʉti? Mʉre yʉ caapiʉjarije jʉgori yʉre na cajĩagabato quena mʉ menana yʉ aágʉ.
38 To bairo cʉ caĩro Jesu cʉ caĩwĩ:
—“Jesure yʉ caapiʉjarije jʉgori yʉre na cajĩagabato quena cʉ mena yʉ tuagʉ,” ¿mʉ ĩ tʉgooñati? Cariapena mʉ yʉ ĩ. Ãbocʉ cʉ cawadaparo jʉgoye itiani, “Jesure cʉ yʉ majiquẽe,” na mʉ ĩtogʉ, uwibacʉ, cʉ caĩwĩ Jesu.